Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 63

ιδιοκτησία και γη, σύμφωνα με τις εθνικές πολιτικές. ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

139. Θα υποστηρίξουμε τη δημιουργία εύρωστων νομικών και ρυθμιστικών πλαισίων για βιώσιμο εθνικό και δημοτικό δανεισμό, με βάση τη βιώσιμη διαχείριση χρέους, υποστηριζόμενη από επαρκή εισοδήματα και ικανότητες, μέσω μέσων τοπικής πιστοληπτικής ικανότητας καθώς και αναπτυγμένων βιώσιμων δημοτικών αγορών χρέους, κατά περίπτωση. Θα εξετάσουμε τη δημιουργία κατάλληλων χρηματοδοτικών ενδιάμεσων για την χρηματοδότηση των απαιτούμενων πολιτικών για το αστικό περιβάλλον, όπως εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς πόρους ανάπτυξης ή τράπεζες ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και κοινών χρηματοδοτικών μηχανισμών, που μπορούν να ενισχύσουν ή και να αντικαταστήσουν τη δημόσια και ιδιωτική, εθνική και διεθνή χρηματοδότηση. 140. Θα υποστηρίξουμε την ανάπτυξη κατάλληλων και προσιτών προϊόντων στεγαστικής χρηματοδότησης και θα ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή ενός ευρέως φάσματος πολυμερών χρηματοδοτικών οργανισμών, περιφερειακών τραπεζών ανάπτυξης και ιδρυμάτων ανάπτυξης χρηματοδότησης, οργανισμών συνεργασίας, δανειστών και επενδυτών του ιδιωτικού τομέα, συνεταιρισμών, δανειστών και τραπεζών μικροχρηματοδότησης για να επενδύσουν σε προσιτή και σταδιακή στέγαση σε όλες της τις μορφές. 141. Θα εξετάσουμε τη δημιουργία αστικής και χωρικής υποδομής μεταφορών και κεφαλαίων υπηρεσιών στο εθνικό επίπεδο, βασισμένα σε μία ποικιλία χρηματοδοτικών πηγών, που κυμαίνονται από δημόσιες επιχορηγήσεις σε συνεισφορές από άλλους δημόσιους φορείς και τον ιδιωτικό τομέα, εξασφαλίζοντας το συντονισμό μεταξύ των φορέων και των παρεμβάσεων, καθώς και την λογοδοσία. 142. Προσκαλούμε διεθνείς πολυμερείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, περιφερειακές τράπεζες ανάπτυξης, ιδρύματα ανάπτυξης χρηματοδότησης και οργανισμούς συνεργασίας να παρέχουν οικονομική στήριξη, και μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών, σε προγράμματα και σχέδια για την εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες χώρες. 143. Υποστηρίζουμε την πρόσβαση σε διάφορα πολυμερή ταμεία, συμπεριλαμβανομένων του Ταμείου για Πράσινο Κλίμα, του Παγκόσμιου Ταμείου για το Περιβάλλον, του Ταμείου Προσαρμογής, και των Ταμείων Επενδύσεων για το Κλίμα, μεταξύ άλλων, για να εξασφαλιστούν πόροι για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τα σχέδια μείωσης της, τις πολιτικές, τα προγράμματα, και τις δράσεις για περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις, μέσα στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων διαδικασιών. Θα συνεργαστούμε με περιφερειακούς και τοπικούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, ανάλογα με την περίπτωση, για την ανάπτυξη λύσεων υποδομών για κλιματική χρηματοδότηση και τη 63