Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 62

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

πιθανή βάση των εσόδων τους, για παράδειγμα, μέσω κτηματολογίων πολλαπλών χρήσεων, τοπικών φόρων, τελών και εξόδων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις εθνικές πολιτικές, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πως οι γυναίκες και τα κορίτσια, τα παιδιά και η νεολαία, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρίες, γηγενείς πληθυσμοί και τοπικές κοινότητες και φτωχά νοικοκυριά δεν επηρεάζονται δυσανάλογα. 135. Θα προωθήσουμε υγιή και διαφανή συστήματα οικονομικών ροών από εθνικές κυβερνήσεις σε περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις, βασισμένα στις ανάγκες, προτεραιότητες, λειτουργίες, εντολές και κίνητρα με βάση τις επιδόσεις των τελευταίων, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να τους παρέχουμε επαρκείς, έγκαιρους και προβλέψιμους πόρους και να ενισχύσουμε την ικανότητά τους να αυξήσουν τα έσοδα τους και να διαχειριστούν καλύτερα τις δαπάνες τους. 136. Θα προωθήσουμε την ανάπτυξη κάθετων και οριζόντιων μοντέλων διανομής οικονομικών πόρων, για να μειωθούν οι ανισότητες σε όλα τα περιφερειακά εδάφη, μέσα στα αστικά κέντρα και ανάμεσα σε αστικές και αγροτικές περιοχές, καθώς και να προωθηθεί ολοκληρωμένη και ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη. Από αυτήν την άποψη, τονίζουμε τη σπουδαιότητα της βελτίωσης της διαφάνειας της πληροφορίας για τις δαπάνες και τη διανομή πόρων, ως εργαλείο για την αξιολόγηση προόδου προς τη δίκαιη και χωρική ολοκλήρωση. 137. Θα προωθήσουμε βέλτιστες πρακτικές για να τη συγκράτηση και διαμοιρασμό της αύξησης στην αξία γης και ιδιοκτησίας, που δημιουργείται ως αποτέλεσμα των διαδικασιών της αστικής ανάπτυξης, των σχεδίων υποδομών και των δημοσίων επενδύσεων. Μέτρα όπως δημοσιονομική πολιτική που σχετίζεται με κέρδη, μπορούν να τεθούν σε ισχύ, ανάλογα με την περίπτωση, για να αποτραπεί η αποκλειστικά ιδιωτική τους συγκράτηση, καθώς και η κερδοσκοπία γης και ακινήτων. Θα ενισχύσουμε το σύνδεσμο μεταξύ φορολογικών συστημάτων και αστικού σχεδιασμού, καθώς και εργαλείων αστικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων και ρυθμίσεων για την αγορά γης. Θα εργαστούμε ώστε να εξασφαλίσουμε πως οι προσπάθειες για τη δημιουργία χρηματοδότησης με βάση τη γη δεν θα καταλήξουν σε μη βιώσιμη χρήση και κατανάλωση γης. 138. Θα υποστηρίξουμε περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις στις προσπάθειες τους να εφαρμόσουν διαφανή και υπεύθυνα όργανα ελέγχου δαπανών, για την αξιολόγηση της ανάγκης και των επιπτώσεων των τοπικών επενδύσεων και σχεδίων, βασισμένα σε νομοθετικό έλεγχο και δημόσια συμμετοχή, ανάλογα με την περίπτωση, υποστηρίζοντας ανοιχτές και δίκαιες διαδικασίες υποβολής προσφορών, μηχανισμούς προμήθειας και αξιόπιστης εκτέλεσης προϋπολογισμού, καθώς και προληπτικά μέτρα κατά της διαφθοράς, την προώθηση της αξιοπρέπειας, της ευθύνης, της αποτελεσματικής διαχείρισης και της πρόσβασης σε δημόσια 62