Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 61

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

129. Ενθαρρύνουμε το UN-Habitat να συνεχίσει τη δουλειά του για την ανάπτυξη της κανονιστικής γνώσης του και την προώθηση ανάπτυξης ικανοτήτων και εργαλείων σε εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις, για το σχεδιασμό, τη σχεδίαση και διαχείριση βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. 130. Αναγνωρίζουμε πως η βιώσιμη αστική ανάπτυξη, καθοδηγούμενη από τις επικρατούσες πολιτικές για το αστικό περιβάλλον και στρατηγικές, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να ωφεληθεί από ολοκληρωμένα χρηματοδοτικά πλαίσια, τα οποία υποστηρίζονται από ένα ευνοϊκό περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα. Αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα του να εξασφαλιστεί πως όλα τα χρηματοδοτικά μέσα είναι σταθερά ενσωματωμένα σε συναφή πλαίσια πολιτικής και διαδικασίες φορολογικής αποκέντρωσης, όπου αυτά είναι διαθέσιμα, και πως επαρκείς δυνατότητες αναπτύσσονται σε όλα τα επίπεδα. 131. Υποστηρίζουμε θεματικές προσεγγίσεις για τη χρηματοδότηση της αστικοποίησης και την ενίσχυση των ικανοτήτων χρηματοδοτικής διαχείρισης σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα, μέσω της υιοθέτησης συγκεκριμένων εργαλείων και μηχανισμών, απαραίτητων για την επίτευξη βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας πως η κάθε χώρα έχει την πρωταρχική ευθύνη για τη δική της οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. 132. Θα κινητοποιήσουμε ενδογενείς πόρους και εισοδήματα που δημιουργούνται μέσω της αντίληψης των οφελών της αστικοποίησης, καθώς και τα καταλυτικά αποτελέσματα και τη μεγιστοποιημένη επίπτωση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων ώστε να βελτιωθούν οι οικονομικές καταστάσεις για την αστική ανάπτυξη και η ανοιχτή πρόσβαση σε επιπλέον πόρους, αναγνωρίζοντας πως για όλες τις χώρες, η δημόσια πολιτική, η κινητοποίηση και η αποτελεσματική χρήση των εγχώριων πόρων, υποστηριζόμενα από την αρχή της εθνικής ιδιοκτησίας, είναι κεντρικά στην κοινή μας επιδίωξη για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής της Νέας Αστικής Ατζέντας. 133. Καλούμε τις επιχειρήσεις να επιδείξουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία τους στην επίλυση βιώσιμων προκλήσεων ανάπτυξης στις αστικές περιοχές, αναγνωρίζοντας πως η ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα, οι επενδύσεις και η καινοτομία αποτελούν σημαντικές κινητήριες δυνάμεις παραγωγικότητας, ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας χωρίς περιορισμούς, και πως η ιδιωτική επένδυση, ειδικά η ξένη άμεση επένδυση, μαζί με ένα σταθερό οικονομικό σύστημα, αποτελεί βασικό συστατικό των προσπαθειών για ανάπτυξη. 134. Θα υποστηρίξουμε τις κατάλληλες πολιτικές και ικανότητες που επιτρέπουν στις περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις να καταχωρήσουν και να επεκτείνουν την 61