Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 59

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

αρχιτεκτονικών μνημείων και τοποθεσιών, με την πρόθεση δημιουργίας αξίας, μέσω αποκατάστασης και προσαρμογής με σεβασμό. Θα δεσμεύσουμε γηγενείς πληθυσμούς και τοπικές κοινότητες στην προώθηση και διάδοση της γνώσης της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και της προστασίας παραδοσιακών εκφράσεων και γλωσσών, και μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και τεχνικών.

ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 126. Αναγνωρίζουμε πως η εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας απαιτεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον και ένα ευρύ φάσμα μέσων υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία και ενισχυμένη ανταλλαγή γνώσεων με αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους, καθώς και ανάπτυξη ικανότητας και κινητοποίηση οικονομικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες παραδοσιακές και καινοτόμες πηγές σε παγκόσμιο, διακρατικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και την ενισχυμένη διεθνή συνεργασία και τις συνέργειες ανάμεσα σε κυβερνήσεις σε όλα τα επίπεδα, τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών, το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και άλλους φορείς, βασισμένα στις αρχές της ισότητας, της μη διάκρισης, της ευθύνης, του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αλληλεγγύη, ειδικά για εκείνους που είναι φτωχότεροι και πιο ευάλωτοι. 127. Επιβεβαιώνουμε τις δεσμεύσεις στα μέσα εφαρμογής, που περιλαμβάνονται στην Ατζέντα 2030 για Βιώσιμη Ανάπτυξη και στην Addis Ababa Ατζέντα Δράσης. 128. Θα ενθαρρύνουμε το UN-Habitat, άλλα προγράμματα και οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, να δημιουργήσουν τεκμηριωμένη και πρακτική καθοδήγηση για την εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας και της αστικής διάστασης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε στενή συνεργασία με τα Κράτη Μέλη, τις τοπικές αρχές, μεγάλες ομάδες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και μέσω της κινητοποίησης των ειδικών. Θα χτίσουμε πάνω στην κληρονομιά του συνεδρίου Habitat III και των διδαγμάτων από την προπαρασκευαστική του διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων και των περιφερειακών και θεματικών συναντήσεων. Σημειώνουμε, σε αυτό το πλαίσιο, τις πολύτιμες συνεισφορές, των, μεταξύ άλλων, Παγκόσμιας Αστικής Εκστρατείας, της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων για το Habitat III και του Παγκόσμιου Δικτύου Εργαλείων για τη γη. 59