Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 58

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

μεταξύ άλλων λεπτομερειών ανάλογα με την περίπτωση, για να πετύχουμε στόχους ενεργειακής απόδοσης. Θα βάλουμε επίσης σε προτεραιότητα έξυπνα δίκτυα, ενεργειακά συστήματα περιοχής και σχέδια ενεργειακής κοινότητας, για τη βελτίωση συνεργειών μεταξύ της ανανεώσιμης ενέργειας και της αποδοτικότητας της ενέργειας. 122. Θα υποστηρίξουμε την αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων, για την προώθηση της καθολικής πρόσβασης σε συστήματα βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων. Θα υποστηρίξουμε την προώθηση προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών, συμπεριλαμβάνοντας τους δημιουργούς και παραγωγούς αποβλήτων στη χρηματοδότηση των συστημάτων διαχείρισης αστικών απορριμμάτων και μειώνοντας τους κινδύνους και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των ροών αποβλήτων και αυξάνοντας τα ποσοστά ανακύκλωσης μέσω του καλύτερου σχεδιασμού προϊόντων. 123. Θα προωθήσουμε την ενσωμάτωση της επισιτιστικής ασφάλειας και των διατροφικών αναγκών των κατοίκων των αστικών κέντρων, ιδιαίτερα των φτωχών των αστικών κέντρων, στον αστικό και χωρικό σχεδιασμό, ώστε να σταματήσει η πείνα και ο υποσιτισμός. Θα προωθήσουμε το συντονισμό της βιώσιμης ασφάλειας τροφίμων και των γεωργικών πολιτικών, σε όλες τις αστικές, περιαστικές και αγροτικές περιοχές, για τη διευκόλυνση της παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και προώθησης των τροφίμων στους καταναλωτές, με επαρκείς και προσιτούς τρόπους, ώστε να μειωθούν οι απώλειες τροφίμων και να αποτραπούν και να επαναχρησιμοποιηθούν τα απόβλητα τροφίμων. Θα προωθήσουμε περαιτέρω, το συντονισμό των πολιτικών για τα τρόφιμα με τις πολιτικές για την ενέργεια, το νερό, την υγεία, τη μεταφορά και τα απόβλητα, θα διατηρήσουμε τη γενετική ποικιλομορφία των σπόρων, θα μειώσουμε τη χρήση επικίνδυνων χημικών και θα υλοποιήσουμε άλλες πολιτικές σε αστικές περιοχές, για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων. 124. Θα περιλάβουμε τον πολιτισμό ως συστατικό υψηλής προτεραιότητας για τα αστικά σχέδια και τις στρατηγικές στην υιοθέτηση σχεδιαστικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων ρυθμιστικών σχεδίων, κατευθυντήριων γραμμών για τον καθορισμό χρήσεων γης, κανονισμών δόμησης, πολιτικών διαχείρισης παράκτιων περιοχών και πολιτικών στρατηγικής ανάπτυξης που διαφυλάσσουν ένα ευρύ φάσμα υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπίων, και θα τα προστατεύσουν από πιθανές αποδιοργανωτικές επιπτώσεις της αστικής ανάπτυξης. 125. Θα υποστηρίξουμε την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς για βιώσιμη αστική ανάπτυξη και θα αναγνωρίσουμε το ρόλο της στην τόνωση της συμμετοχής και της υπευθυνότητας. Θα υποστηρίξουμε την καινοτόμα και βιώσιμη χρήση των 58