Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 56

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

συστήματα αέρα και σιδηροδρομικά και ασφαλείς, επαρκείς και αποτελεσματικές υποδομές πεζών και ποδηλασίας και καινοτομίες που βασίζονται στην τεχνολογία σε συστήματα μεταφορών και διαμετακόμισης, για να μειωθεί η συμφόρηση και η ρύπανση, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την αποδοτικότητα, τη συνδεσιμότητα, την προσβασιμότητα, την υγεία και την ποιότητα ζωής. 119. Θα προωθήσουμε επαρκείς επενδύσεις στις προστατευτικές, προσβάσιμες και βιώσιμες υποδομές και υπηρεσίες παροχής για νερό, την υγιεινή, τα απόβλητα, τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, την αστική αποστράγγιση, τη μείωση της ρύπανσης του αέρα και τη διαχείριση ομβρίων υδάτων, ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια στην περίπτωση καταστροφών που σχετίζονται με το νερό. Να βελτιωθεί η υγεία. Να εξασφαλιστεί παγκόσμια και δίκαιη πρόσβαση σε ασφαλές και προσιτό πόσιμο νερό για όλους, καθώς και πρόσβαση σε επαρκή και δίκαιη υγιεινή για όλους και στην εξάλειψη ανοικτών βόθρων, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες και την ασφάλεια γυναικών και κοριτσιών και εκείνων σε ευάλωτες καταστάσεις. Θα επιδιώξουμε να εξασφαλιστεί ότι αυτή η υποδομή είναι ανθεκτική στο κλίμα και πως αποτελεί μέρος ολοκληρωμένων αστικών και εδαφικών σχεδίων ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων της στέγασης και μετακίνησης, μεταξύ άλλων, και ότι εφαρμόζεται με συμμετοχικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη καινοτόμες, με αποδοτική χρήση των πόρων, προσβάσιμες, με συγκεκριμένο πλαίσιο, και πολιτιστικά ευαίσθητες βιώσιμες λύσεις. 120. Θα εργαστούμε ώστε να εξοπλίσουμε υπηρεσίες κοινής ωφελείας για το νερό και την αποχέτευση, με την ικανότητα να εφαρμοστούν βιώσιμα συστήματα διαχείρισης νερού, συμπεριλαμβανομένης και της βιώσιμης συντήρησης των υπηρεσιών αστικών υποδομών, μέσω της ανάπτυξης της ικανότητας, με στόχο να εξαλειφθούν προοδευτικά οι ανισότητες και να προωθηθούν η παγκόσμια και η δίκαιη πρόσβαση σε ασφαλές και προσιτό πόσιμο νερό για όλους και σε επαρκή και δίκαιη υγιεινή για όλους. 121. Θα εξασφαλίσουμε παγκόσμια πρόσβαση σε προσιτές, αξιόπιστες και σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας, προωθώντας την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη βιώσιμη ανανεώσιμη ενέργεια και υποστηρίζοντας περιφερειακές και τοπικές προσπάθειες για την εφαρμογή τους σε δημόσια κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις, καθώς και εκμεταλλευόμενοι του άμεσου ελέγχου, ανάλογα με την περίπτωση, από τοπικές κυβερνήσεις των τοπικών υποδομών και προδιαγραφών, για την προώθηση πρόσληψης στους τομείς τελικής χρήσης, όπως οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια, βιομηχανία, μεταφορές, απόβλητα και αποχέτευση. Ενθαρρύνουμε επίσης την υιοθέτηση προδιαγραφών και κριτηρίων για απόδοση κτιρίων, στόχους ανανεώσιμου χαρτοφυλακίου, επισήμανση ενεργειακής απόδοσης, μετασκευή των υφιστάμενων κτιρίων και πολιτικές για δημόσιες συμβάσεις σε ενέργεια, 56