Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 55

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

περιοχών, συμπεριλαμβανομένων και των πλωτών μεταφορών και του σχεδιασμού για μεταφορές και κινητικότητα, ιδιαίτερα για μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα Κράτη και για παράκτιες πόλεις. δ) Εννοιών σχεδιασμού αστικών εμπορευματικών μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας, που θα επιτρέπουν την αποτελεσματική πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες, ελαχιστοποιώντας την επίπτωση τους στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής της πόλης και μεγιστοποιώντας τη συμβολή τους στη διαρκή, χωρίς περιορισμούς και βιώσιμη, οικονομική ανάπτυξη. 115. Θα λάβουμε μέτρα για την ανάπτυξη μηχανισμών και κοινών πλαισίων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για να αξιολογήσουμε τα ευρύτερα οφέλη των αστικών και μητροπολιτικών συστημάτων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στο περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνική συνοχή, την ποιότητα ζωής, την προσβασιμότητα, την οδική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και τη δράση για την κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων. 116. Θα υποστηρίξουμε την ανάπτυξη αυτών των μηχανισμών και πλαισίων, βασισμένοι σε βιώσιμες εθνικές πολιτικές αστικών μεταφορών και κινητικότητας, για βιώσιμη, ανοιχτή και διαφανή προμήθεια και κανονισμό υπηρεσιών μεταφορών και κινητικότητας σε αστικές και μητροπολιτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της νέας τεχνολογίας που ενεργοποιεί υπηρεσίες κινητικότητας κοινής χρήσης. Θα υποστηρίξουμε την ανάπτυξη καθαρών, διαφανών και υπεύθυνων συμβατικών σχέσεων μεταξύ τοπικών κυβερνήσεων και παρόχων υπηρεσιών μεταφορών και κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης δεδομένων, που προστατεύουν περαιτέρω το δημόσιο ενδιαφέρον και την ιδιωτική ζωή των ατόμων και καθορίζουν αμοιβαίες υποχρεώσεις. 117. Θα υποστηρίξουμε τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των τμημάτων προγραμματισμού μεταφορών και αστικών και εδαφικού σχεδιασμού, στην αμοιβαία κατανόηση των πλαισίων προγραμματισμού και πολιτικής, στα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των σχεδίων βιώσιμης αστικής και μητροπολιτικής κινητικότητας. Θα υποστηρίξουμε περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις στην ανάπτυξη της απαραίτητης γνώσης και ικανότητας για την εφαρμογή και επιβολή τέτοιων σχεδίων. 118. Θα ενθαρρύνουμε εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις στην ανάπτυξη και επέκταση χρηματοδοτικών εργαλείων, επιτρέποντας τους να βελτιώσουν τις υποδομές και τα συστήματα μεταφορών και κινητικότητας, όπως μαζικά ταχείας μεταφοράς συστήματα, ολοκληρωμένα συστήματα μεταφορών, 55