Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 53

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

έλλειψης στέγης, καθώς και στην καταπολέμηση και εξάλειψη της ποινικοποίησης της, μέσω ειδικών πολιτικών και στοχευμένων ενεργών στρατηγικών ένταξης, όπως περιεκτικά, χωρίς αποκλεισμού και βιώσιμα προγράμματα πρώτης στέγασης. 109. Θα σκεφτούμε αυξημένες κατανομές οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, ανάλογα με την περίπτωση, για την αναβάθμιση και, στο μέτρο του δυνατού, την αποτροπή των φτωχογειτονιών και των ανεπίσημων οικισμών, με στρατηγικές πέρα από φυσικές και περιβαλλοντικές βελτιώσεις, για να εξασφαλίσουμε πως οι φτωχογειτονιές και οι ανεπίσημοι οικισμοί εντάσσονται μέσα στα κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές διαστάσεις των πόλεων. Αυτές οι στρατηγικές θα πρέπει να περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, πρόσβαση σε βιώσιμη, επαρκή, ασφαλή και προσιτή στέγαση, σε βασικές και κοινωνικές υπηρεσίες και ασφαλείς, περιεκτικούς, προσιτούς, πράσινους και ποιοτικούς δημόσιους χώρους, και θα πρέπει να προωθούν την ασφάλεια περιουσίας και τη νομιμοποίησή της, καθώς και μέτρα για την πρόληψη των συγκρούσεων και τη μεσολάβηση. 110. Θα υποστηρίξουμε τις προσπάθειες για τον καθορισμό και την ενίσχυση περιεκτικών και διαφανών συστημάτων καταγραφής, για τη μείωση του ποσοστού ανθρώπων που ζουν στις φτωχογειτονιές και τους ανεπίσημους οικισμούς, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από προηγούμενες προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων των φτωχογειτονιών και των ανεπίσημων οικισμών. 111. Θα προωθήσουμε την ανάπτυξη ικανοποιητικών και εκτελέσιμων κανονισμών στο στεγαστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, ανθεκτικών οικοδομικών συντελεστών, προτύπων, αδειών ανάπτυξης, τοπικών νόμων και διατάξεων χρήσης γης και κανονισμών προγραμματισμού, καταπολεμώντας και παρεμποδίζοντας την κερδοσκοπία, τη μετατόπιση, την έλλειψη στέγης και τις αυθαίρετες αναγκαστικές εξώσεις, και εξασφαλίζοντας βιωσιμότητα, ποιότητα, δυνατότητες προσέγγισης, υγεία, ασφάλεια, προσβασιμότητα, αποδοτικότητα ενέργειας και πόρων και ανθεκτικότητα. Θα προωθήσουμε επίσης διαφοροποιημένη ανάλυση της παροχής και ζήτησης στέγασης, βασισμένη σε υψηλής ποιότητας, έγκαιρη, και αξιόπιστη αναλυτική πληροφορία, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, εξετάζοντας συγκεκριμένες κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές διαστάσεις. 112. Θα προωθήσουμε την εφαρμογή βιώσιμων προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης με τη στέγαση και τις ανάγκες των ανθρώπων να βρίσκονται στο κέντρο της στρατηγικής, βάζοντας σε προτεραιότητα σωστά σχεδιασμένα και σωστά διανεμημένα συστήματα στέγασης, ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη περιφερειακών και απομονωμένων εστιών μαζικής στέγασης, απομονωμένων από 53