Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 51

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

και χρήση βασικής πληροφορίας απογραφής της γης, όπως τα κτηματολόγια, οι χάρτες αποτίμησης και ρίσκου και τα αρχεία τιμών γης και κατοικιών, ώστε να παραχθεί υψηλής ποιότητας, έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφορία-αναλυτικά κατά εισόδημα, φύλο, ηλικία, φυλή, εθνότητα, μεταναστευτική κατάσταση, αναπηρία, γεωγραφική τοποθεσία και άλλα χαρακτηριστικά σχετικά με το εθνικό πλαίσιο απαραίτητα για να εκτιμηθούν οι αλλαγές στις αξίες γης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πως αυτές οι πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για διακρίσεις στις πολιτικές χρήσης γης. 105. Θα προωθήσουμε τη σταδιακή εφαρμογή του δικαιώματος για ικανοποιητική στέγαση, ως συστατικό του δικαιώματος για ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο. Θα αναπτύξουμε και θα εφαρμόσουμε πολιτικές στέγασης σε όλα τα επίπεδα, ενσωματώνοντας συμμετοχικό σχεδιασμό και εφαρμόζοντας την αρχή της επικουρικότητας, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να εξασφαλίσουμε τη συνοχή ανάμεσα σε εθνικές, περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης, πολιτικές γης και προμήθειας στέγασης. 106. Θα προωθήσουμε πολιτικές στέγασης, βασισμένες στις αρχές της κοινωνικής ένταξης, οικονομικής αποτελεσματικότητας και περιβαλλοντικής προστασίας. Θα υποστηρίξουμε την αποτελεσματική χρήση των δημοσίων πόρων για προσιτή και βιώσιμη στέγαση, συμπεριλαμβανομένης και της γης σε κεντρικές και ενοποιημένες περιοχές πόλεων με ικανοποιητική υποδομή, και θα ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη μεικτού εισοδήματος, για την προώθηση κοινωνικής ένταξης και συνοχής. 107. Θα ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη πολιτικών, εργαλείων, μηχανισμών και μοντέλων χρηματοδότησης, προωθώντας την πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα προσιτών, βιώσιμων επιλογών στέγασης, συμπεριλαμβανομένων και επιλογών ενοικίασης και άλλων μορφών ιδιοκτησίας, καθώς και συνεταιριστικές λύσεις, όπως συστέγαση, ταμεία κοινοτήτων γης και άλλες μορφές συλλογικής ιδιοκτησίας, που θα αντιμετώπιζαν τις εξελισσόμενες ανάγκες ανθρώπων και κοινοτήτων, ώστε να βελτιωθεί η προσφορά στέγασης (ειδικά για ομάδες χαμηλού εισοδήματος), να αποτραπεί ο διαχωρισμός και οι αυθαίρετες αναγκαστικές εξώσεις και μετατοπίσεις και να παρασχεθούν αξιοπρεπείς και ικανοποιητικές ανακατανομές. Αυτό θα συμπεριλάβει υποστήριξη στη σταδιακή στέγαση και τα σχέδια αυτοκατασκευής, με ιδιαίτερη προσοχή στα προγράμματα για την αναβάθμιση των φτωχογειτονιών και των ανεπίσημων οικισμών. 108. Θα υποστηρίξουμε την ανάπτυξη πολιτικών στέγασης, οι οποίες θα προωθούν τοπικές ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στέγασης, αξιοποιώντας τους δυνατούς δεσμούς μεταξύ εκπαίδευσης, εργασίας, στέγασης και υγείας, αποτρέποντας τον αποκλεισμό και το διαχωρισμό. Επιπλέον, δεσμευόμαστε στην καταπολέμηση της 51