Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 50

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

βασίζεται στο φύλο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανθρώπινη κλίμακα και μέτρα που επιτρέπουν την καλύτερη δυνατή εμπορική χρήση των ισογείων, ώστε να ενθαρρύνονται οι επίσημες και ανεπίσημες τοπικές αγορές και το εμπόριο, καθώς και οι μη κερδοσκοπικές κοινοτικές πρωτοβουλίες, φέρνοντας τους ανθρώπους μέσα σε δημόσιους χώρους και προωθώντας τον περίπατο και την ποδηλασία, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας. 101. Θα ενσωματώσουμε εκτιμήσεις και μέτρα προσαρμογής για μείωση των διακινδυνεύσεων και του ρίσκου καταστροφών και μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σε αυτήν, στις ανταποκρινόμενες σε ηλικία και φύλο, αστικές και εδαφικές διαδικασίες ανάπτυξης και σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, της ανθεκτικής και αποτελεσματικής σε σχέση με το κλίμα σχεδίασης χώρων, κτιρίων και κατασκευών, υπηρεσιών και υποδομών και λύσεων βασισμένων στη φύση. Θα προωθήσουμε τη συνεργασία και το συντονισμό στους διάφορους τομείς, και θα χτίσουμε τις ικανότητες των τοπικών αρχών για την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων μείωσης ρίσκου καταστροφών και ανταπόκρισης σε αυτές, όπως αξιολογήσεις κινδύνου που αφορά στην τοποθεσία τρεχουσών και μελλοντικών δημόσιων εγκαταστάσεων, και για τη διατύπωση επαρκών διαδικασιών έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης. 102. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την ικανότητα για αστικό προγραμματισμό και σχεδιασμό και την παροχή εκπαίδευσης στους αρμόδιους για αστικό σχεδιασμό, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 103. Θα ενσωματώσουμε μέτρα χωρίς αποκλεισμούς για την αστική ασφάλεια και την πρόληψη εγκλήματος και βίας, συμπεριλαμβανομένων της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού. Τέτοια μέτρα, όπου απαιτούνται, θα δεσμεύσουν τις τοπικές κοινότητες και μη κυβερνητικούς φορείς στην ανάπτυξη αστικών στρατηγικών και πρωτοβουλιών, λαμβάνοντας επίσης υπ’ όψιν τις φτωχογειτονιές και τους ανεπίσημους οικισμούς, καθώς και παράγοντες ευπάθειας και πολιτιστικούς παράγοντες, στην ανάπτυξη πολιτικών που αφορούν στη δημόσια ασφάλεια και τη πρόληψη του εγκλήματος και της βίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και αντιμετώπισης του στιγματισμού συγκεκριμένων ομάδων, οι οποίες πιθανόν παρουσιάζουν εκ φύσεως μεγαλύτερες απειλές για την ασφάλεια. 104. Θα προωθήσουμε τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις μέσω ισχυρών, χωρίς αποκλεισμούς πλαισίων διαχείρισης και υπεύθυνων θεσμών, τα οποία διαχειρίζονται την καταγραφή και διακυβέρνηση της γης, εφαρμόζοντας διαφανή και βιώσιμη διαχείριση και χρήση γης, καταγραφή της ακίνητης περιουσίας και αποτελεσματικά οικονομικά συστήματα. Θα προωθήσουμε τις τοπικές κυβερνήσεις και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, μέσω μίας ποικιλίας μηχανισμών, στην ανάπτυξη 50