Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 48

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

Προγραμματισμός και διαχείριση αστικής χωρικής ανάπτυξης 93. Αναγνωρίζουμε τις αρχές και τις στρατηγικές για αστικό και εδαφικό σχεδιασμό, που περιλαμβάνονται στις Διεθνείς Οδηγίες για Αστικό και Εδαφικό Σχεδιασμό, οι οποίες υιοθετήθηκαν από τη Διευθύνουσα Επιτροπή του UN-Habitat, κατά τη διάρκεια της εικοστής πέμπτης συνεδρίας του, τον Απρίλιο του 2015. 94. Θα εφαρμόσουμε ολοκληρωμένο σχεδιασμό, που στοχεύει να ισορροπήσει βραχυπρόθεσμες ανάγκες με μακροπρόθεσμα επιθυμητά αποτελέσματα μιας ανταγωνιστικής οικονομίας, υψηλή ποιότητα ζωής και βιώσιμο περιβάλλον. Θα προσπαθήσουμε επίσης για την οικοδόμηση ευελιξίας στα σχέδια μας, ώστε να προσαρμοστούν σε μεταβαλλόμενες, με την πάροδο του χρόνου, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Θα εφαρμόσουμε και θα αξιολογούμε συστηματικά τα σχέδια αυτά, προσπαθώντας ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε καινοτομίες στην τεχνολογία και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον διαβίωσης. 95. Θα υποστηρίξουμε την εφαρμογή ολοκληρωμένων, πολυκεντρικών, και ισορροπημένων πολιτικών και σχεδίων εδαφικής ανάπτυξης, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και την αμοιβαία υποστήριξη, ανάμεσα σε πόλεις και οικισμούς διαφορετικής κλίμακας. Τονώνοντας το ρόλο μικρών και ενδιάμεσων πόλεων και κωμοπόλεων, στη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και των συστημάτων θρέψης. Παρέχοντας πρόσβαση σε βιώσιμη, προσβάσιμη, επαρκή, ανθεκτική και ασφαλή στέγαση, υποδομές και υπηρεσίες. Διευκολύνοντας αποτελεσματικούς εμπορικούς δεσμούς σε όλη την αστική-αγροτική συνέχεια και εξασφαλίζοντας ότι οι αγρότες και οι ψαράδες μικρής κλίμακας θα είναι συνδεδεμένοι με τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και τις αγορές. Θα στηρίξουμε επίσης την αστική γεωργία και καλλιέργεια, καθώς και την υπεύθυνη, τοπική και βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και την αλληλεπίδραση, μέσω ενεργοποιημένων και προσβάσιμων δικτύων τοπικών αγορών και εμπορίου, ως μία επιλογή συμβολής στη βιωσιμότητα και την επισιτιστική ασφάλεια. 96. Θα ενθαρρύνουμε την εφαρμογή βιώσιμου αστικού και εδαφικού προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων πόλεων-περιφερειών και μητροπολιτικών, για την ενθάρρυνση συνεργειών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ αστικών περιοχών όλων των μεγεθών και των περί-αστικών και αγροτικών τους περιχώρων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που είναι διασυνοριακά, και θα υποστηρίξουμε την ανάπτυξη βιώσιμων περιφερειακών έργων υποδομών, που θα 48