Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 46

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

για το αστικό περιβάλλον, ανάλογα με την περίπτωση, και να τις εξουσιοδοτήσει ως φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων, εξασφαλίζοντας κατάλληλη δημοσιονομική, πολιτική και διοικητική αποκέντρωση, βασισμένη στην αρχή της επικουρικότητας. 90. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των χωρών, θα υποστηρίξουμε την τόνωση της δυνατότητας των περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων και των αρχών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης να εφαρμόσουν αποτελεσματική τοπική και μητροπολιτική Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, πέρα από τα διοικητικά σύνορα και βασισμένη σε λειτουργικές περιοχές, εξασφαλίζοντας την εμπλοκή στη λήψη αποφάσεων, περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων, και θα εργαστούμε για να τους παρέχουμε την απαραίτητη εξουσία και τους πόρους, για τη διαχείριση κρίσιμων, αστικών μητροπολιτικών και χωρικών ζητημάτων. Θα προωθήσουμε τη μητροπολιτική διακυβέρνηση, η οποία είναι χωρίς αποκλεισμούς και περικλείει νομικά πλαίσια και αξιόπιστους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της βιώσιμης διαχείρισης του χρέους, ανάλογα με την περίπτωση. Θα λάβουμε μέτρα για την προώθηση της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής και των ίσων δικαιωμάτων των γυναικών, σε όλα τα πεδία και στην ηγεσία σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των τοπικών κυβερνήσεων. 91. Θα υποστηρίξουμε τις τοπικές κυβερνήσεις στον καθορισμό των δικών τους δομών διοίκησης και διαχείρισης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πολιτικές, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να προσαρμοστούν στις τοπικές ανάγκες. Θα ενθαρρύνουμε τα κατάλληλα ρυθμιστικά πλαίσια, και θα υποστηρίξουμε τις τοπικές κυβερνήσεις στη συνεργασία με τις κοινότητες, την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα, για την ανάπτυξη και διαχείριση βασικών υπηρεσιών και υποδομών, εξασφαλίζοντας ότι διασφαλίζεται το δημόσιο ενδιαφέρον και ότι καθορίζονται σαφώς συγκεκριμένοι στόχοι, ευθύνες και μηχανισμοί λογοδοσίας. 92. Θα προωθήσουμε συμμετοχικές προσεγγίσεις, οι οποίες θα ανταποκρίνονται σε ηλικία και φύλο, σε όλα τα στάδια και τις διαδικασίες σχεδίασης της αστικής και εδαφικής πολιτικής, από τη σύλληψη στο σχεδιασμό, προϋπολογισμό, εκτέλεση, αξιολόγηση και αναθεώρηση, ριζωμένα στις νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων σε όλα τα επίπεδα και της κοινωνίας των πολιτών, μέσω ευρέων και με επαρκείς πόρους μόνιμων μηχανισμών και πλατφορμών για συνεργασία και διαβούλευση ανοιχτή σε όλους, κάνοντας χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και των προσβάσιμων λύσεων δεδομένων.

46