Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 45

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

Οικοδόμηση της αστικής δομής διακυβέρνησης: θέσπιση υποστηρικτικού πλαισίου 85. Αναγνωρίζουμε τις αρχές και τις στρατηγικές που περιλαμβάνονται στις Διεθνείς Οδηγίες για Αποκέντρωση και Ενδυνάμωση των Τοπικών Αρχών και τις Διεθνείς Οδηγίες Πρόσβαση σε Βασικές Υπηρεσίες για Όλους, που υιοθετήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Προγράμματος Οικισμών των Ηνωμένων Εθνών (UN-Habitat), στα ψηφίσματά του 21/3 της 20ης Απριλίου 2007 και 22/8 της 3ης Απριλίου 2009. 86. Θα διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας, σε εφαρμόσιμες, χωρίς αποκλεισμούς, και συμμετοχικές πολιτικές για το αστικό περιβάλλον, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να ολοκληρώσουμε τη βιώσιμη, αστική και εδαφική ανάπτυξη, ως μέρος ολοκληρωμένων στρατηγικών και σχεδίων ανάπτυξης, υποστηριζόμενων, ανάλογα με την περίπτωση, από εθνικά, περιφερειακά και τοπικά θεσμικά και ρυθμιστικά πλαίσια, διασφαλίζοντας πως είναι επαρκώς συνδεδεμένα με διαφανείς και αξιόπιστους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. 87. Θα προωθήσουμε ισχυρότερο συντονισμό και συνεργασία ανάμεσα σε εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις, μέσω πολυεπίπεδων μηχανισμών διαβούλευσης και μέσω του σαφούς καθορισμού των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων, εργαλείων και πόρων για κάθε επίπεδο διακυβέρνησης. 88. Θα διασφαλίσουμε τη συνοχή μεταξύ των στόχων και των μέτρων των τομεακών πολιτικών, μεταξύ άλλων, της αγροτικής ανάπτυξης, της χρήσης γης, της επισιτιστικής ασφάλειας και θρέψης, της διαχείρισης των φυσικών πόρων, της πρόβλεψης δημόσιων υπηρεσιών, του νερού και της υγιεινής , της υγείας, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, των πολιτικών στέγασης και μεταφορών, σε διαφορετικά επίπεδα και κλίμακες της πολιτικής διοίκησης, πέρα από τα διοικητικά σύνορα και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κατάλληλες λειτουργικές περιοχές, ώστε να ενισχυθούν οι ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στην αστικοποίηση και να εφαρμοστούν ολοκληρωμένες αστικές και εδαφικές στρατηγικές σχεδιασμού, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα παραπάνω. 89. Θα λάβουμε μέτρα για την εγκαθίδρυση νομικών και πολιτικών πλαισίων, βασισμένων στις αρχές της ισότητας και τη μη διάκρισης, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα των κυβερνήσεων να εφαρμόσουν αποτελεσματικά, εθνικές πολιτικές 45