Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 43

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

προσαρμογής, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις δράσεις που χτίζουν την ανθεκτικότητα των κατοίκων των πόλεων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προσαρμογής με βάση το οικοσύστημα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 81. Αναγνωρίζουμε ότι η πραγματοποίηση των δεσμεύσεων για μετασχηματισμό, που ορίζονται στη Νέα Αστική Ατζέντα θα απαιτεί ευνοϊκό πλαίσιο πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ολοκληρωμένο μέσα από συμμετοχικό προγραμματισμό και διαχείριση της αστικής χωρικής ανάπτυξης, καθώς και αποτελεσματικά μέσα υλοποίησης, που θα συμπληρώνονται από διεθνή συνεργασία, καθώς και από προσπάθειες στην ανάπτυξη ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών, πολιτικών και προγραμμάτων, ανάμεσα στις κυβερνήσεις σε όλα τα επίπεδα. 82. Καλούμε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και φορείς, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και των πολύπλευρων περιβαλλοντικών συμφωνιών, εταίρους ανάπτυξης, διεθνή και πολύπλευρα οικονομικά ιδρύματα, περιφερειακές τράπεζες ανάπτυξης, τον ιδιωτικό τομέα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, να ενισχύσουν το συντονισμό των αστικών και αγροτικών αναπτυξιακών στρατηγικών και προγραμμάτων, να εφαρμόσουν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για βιώσιμη αστικοποίηση, ενσωματώνοντας την υλοποίηση της Νέας Αστικής Ατζέντας. 83. Από αυτήν την άποψη, τονίζουμε την ανάγκη να βελτιωθούν, σε όλο το σύστημα ο συντονισμός και η συνοχή των Ηνωμένων Εθνών, στο χώρο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο του στρατηγικού προγραμματισμού σε επίπεδο συστήματος, υλοποίησης και υποβολής αναφορών, όπως αυτό τονίζεται στην παράγραφο 88 της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 84. Παροτρύνουμε τα Κράτη να απέχουν από τη δημοσίευση και εφαρμογή οποιοδήποτε μονομερών οικονομικών ή εμπορικών μέτρων, που δεν είναι σύμφωνα με το Διεθνή Νόμο και το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία εμποδίζουν την πλήρη επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες.

43