Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 42

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

ανταποκριθούν, να προσαρμοστούν σε και να ανακάμψουν ταχύτατα από τις επιδράσεις των κινδύνων. Θα προωθήσουμε την ανάπτυξη υποδομών που θα είναι ανθεκτικές και θα κάνουν αποδοτική χρήση των πόρων και θα περιορίσουμε τους κινδύνους και τις επιπτώσεις καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης και της αναμόρφωσης και αναβάθμισης των φτωχογειτονιών και των ανεπίσημων οικισμών. Θα προωθήσουμε επίσης μέτρα για την ενδυνάμωση και μετασκευή όλων των επικίνδυνων αποθεμάτων κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών σε φτωχογειτονιές και ανεπίσημους οικισμούς, ώστε να γίνουν ανθεκτικά σε καταστροφές, σε συντονισμό με τις τοπικές αρχές και τους εταίρους. 78. Δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τη μετάβαση σε πιο προληπτικές προσεγγίσεις που θα βασίζονται σε εκτίμηση των πιθανών κινδύνων, και θα συμπεριλαμβάνουν όλους τους κινδύνους και ολόκληρη την κοινωνία, όπως για παράδειγμα την ευαισθητοποίηση του κοινού για τους κινδύνους και την προώθηση εκ των προτέρων επενδύσεων ώστε να αποτραπούν οι κίνδυνοι και να οικοδομηθεί η ανθεκτικότητα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα έγκαιρες και αποτελεσματικές τοπικές αντιδράσεις, ώστε να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες των κατοίκων που έχουν επηρεαστεί από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και συγκρούσεις. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει και την ενσωμάτωση αρχών βελτιωμένης ανοικοδόμησης, στην μετά καταστροφών διαδικασία ανάκτησης, ώστε να ενσωματωθούν μέτρα για ανθεκτικά κτίρια, το περιβάλλον και το χώρο, καθώς και τα μαθήματα από παλαιότερες καταστροφές, καθώς και η ευαισθητοποίηση για νέους κινδύνους στο μελλοντικό σχεδιασμό. 79. Δεσμευόμαστε στην προώθηση διεθνούς, εθνικής, περιφερειακής και τοπικής δράσης για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της ανάσχεσης αυτής, καθώς και στην υποστήριξη των προσπαθειών των πόλεων και των ανθρώπινων οικισμών, των κατοίκων αυτών και όλων των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων, ως σημαντικούς φορείς υλοποίησης. Δεσμευόμαστε περαιτέρω στην υποστήριξη οικοδόμησης ανθεκτικότητας και περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, από όλους τους σχετικούς τομείς. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να είναι συνεπή με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων, που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών πάνω στην Κλιματική Αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης και της διατήρησης της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους 20 Κελσίου, πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα, και της επιδίωξης προσπαθειών για να περιοριστεί η αύξηση θερμοκρασίας στον 1,50 Κελσίου πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα. 80. Δεσμευόμαστε στην προώθηση της μέσης προς μακροπρόθεσμης διαδικασίας προγραμματισμού προσαρμογής, καθώς και των εκτιμήσεων σε επίπεδο πόλης, για την κλιματική ευπάθεια και επίπτωση, ώστε να ενημερώσουμε τα σχέδια 42