Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 41

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

του νερού και αυξάνοντας την αποθήκευση, κατακράτηση και επανάχρησή του, λαμβάνοντας υπ΄όψιν τον κύκλο του νερού. 74. Δεσμευόμαστε στην προώθηση περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης αποβλήτων, και στο σημαντικό περιορισμό της παραγωγής τους, μέσω του περιορισμού της χρήσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσής τους, ελαχιστοποιώντας τις υγειονομικές ταφές και μετατρέποντας τα απόβλητα σε ενέργεια, όταν τα απόβλητα δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, ή όταν αυτή η επιλογή δίνει το καλύτερο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα. Δεσμευόμαστε περαιτέρω στον περιορισμό της θαλάσσιας ρύπανσης, μέσω της βελτιωμένης διαχείρισης αποβλήτων και λυμάτων, σε παράκτιες περιοχές. 75. Δεσμευόμαστε στην ενθάρρυνση εθνικών, περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων, ανάλογα με την περίπτωση, για την ανάπτυξη βιώσιμης, ανανεώσιμης και προσιτής ενέργειας, κτιρίων ενεργειακής απόδοσης και κατασκευαστικών πρακτικών. Δεσμευόμαστε και στην προώθηση ενεργειακής διατήρησης και αποδοτικότητας, τα οποία είναι απαραίτητα για να καταστεί ικανός ο περιορισμός των αερίων του θερμοκηπίου και των εκπομπών της αιθάλης, να εξασφαλιστούν βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής, να στηριχθεί η δημιουργία νέων αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, να βελτιωθεί η δημόσια υγεία και να περιοριστούν τα κόστη της παροχής ενέργειας. 76. Δεσμευόμαστε να κάνουμε βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και να επικεντρωθούμε στην αποδοτικότητα των πόρων των πρώτων υλών και υλικών κατασκευής, όπως σκυρόδεμα, μέταλλα, ξύλο, ορυκτά και γη. Δεσμευόμαστε στην εγκαθίδρυση ασφαλών εγκαταστάσεων ανάκτησης υλικών και ανακύκλωσης, προωθώντας την ανάπτυξη βιώσιμων και ανθεκτικών κατασκευών, και ιεραρχώντας τη χρήση τοπικών, μη τοξικών και ανακυκλώσιμων υλικών και χρωμάτων και επενδύσεων, απαλλαγμένων από πρόσθετα μολύβδου. 77. Δεσμευόμαστε στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων και των ανθρώπινων οικισμών, μεταξύ άλλων μέσων της ανάπτυξης ποιοτικών υποδομών και χωροταξικού σχεδιασμού, με την υιοθέτηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών και σχεδίων, ανταποκρινόμενων σε ηλικία και φύλο, καθώς και προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα, σύμφωνες με το Πλαίσιο Sendai για τη Μείωση Κινδύνων Καταστροφών για την περίοδο 2015-2030 και ενσωματώνοντας την ολιστική και επικαιροποιημένη μείωση και διαχείριση κινδύνου καταστροφών, σε όλα τα επίπεδα, ώστε να περιοριστούν τα τρωτά σημεία και οι κίνδυνοι, ιδιαίτερα σε περιοχές επιρρεπείς σε κινδύνους, επίσημων και ανεπίσημων οικισμών, συμπεριλαμβανομένων και των φτωχογειτονιών. Δεσμευόμαστε να καταστήσουμε ικανά νοικοκυριά, κοινότητες, ιδρύματα και υπηρεσίες να προετοιμαστούν, να 41