Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 39

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

και άμμου, κυμάτων καύσωνα, λειψυδρίας, ξηρασίας, ρύπανσης νερού και αέρα, μεταδιδόμενων ασθενειών και ανόδου της στάθμης της θάλασσας, που επηρεάζει ιδιαιτέρως τις παράκτιες περιοχές, τις περιοχές του δέλτα και τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα Κράτη, μεταξύ άλλων. 65. Δεσμευόμαστε στη διευκόλυνση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων στις πόλεις και τους οικισμούς, με τρόπο που προστατεύει και βελτιώνει το αστικό οικοσύστημα και τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες, που περιορίζει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τη ρύπανση του αέρα και που προωθεί τον περιορισμό και τη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη στρατηγικών περιορισμού των κινδύνων καταστροφών και περιοδικών εκτιμήσεων των κινδύνων καταστροφών, που προκαλούνται από φυσικές και ανθρωπογενείς αιτίες, συμπεριλαμβανομένων και κριτηρίων για επίπεδα ρίσκου, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και προστατεύοντας την ευεξία και ποιότητα ζωής όλων των ανθρώπων, μέσω φιλικού προς το περιβάλλον αστικού και εδαφικού σχεδιασμού, υποδομών και βασικών υπηρεσιών. 66. Δεσμευόμαστε στην υιοθέτηση της προσέγγισης της έξυπνης πόλης, η οποία κάνει χρήση των ευκαιριών που δίνει η ψηφιοποίηση, της καθαρής ενέργειας και των τεχνολογιών, καθώς και των καινοτόμων τεχνολογιών μεταφορών, παρέχοντας έτσι στους κατοίκους δυνατότητες να κάνουν περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές και να ωθήσουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, και επιτρέποντας στις πόλεις να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών. 67. Δεσμευόμαστε στην προώθηση δημιουργίας και συντήρησης, σωστά συνδεδεμένων και σωστά διανεμημένων δικτύων ανοιχτών, πολλαπλού σκοπού, ασφαλών, χωρίς αποκλεισμούς, προσβάσιμων, πράσινων και ποιοτικών δημόσιων χώρων. Στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πόλεων σε καταστροφές και στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων πλημμυρών, κινδύνων ξηρασίας και κυμάτων καύσωνα. Στη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και θρέψης, φυσικής και ψυχικής υγείας και της ποιότητας αέρα νοικοκυριών και περιβάλλοντος. Στη μείωση του θορύβου και την προώθηση ελκυστικών και βιώσιμων πόλεων, οικισμών και αστικών τοπίων και τέλος στην ιεράρχηση της διατήρησης ενδημικών ειδών. 68. Δεσμευόμαστε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα δέλτα στις πόλεις, στις παράκτιες περιοχές και άλλες περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, τονίζοντας τη σπουδαιότητα τους ως παρόχους σημαντικών πόρων για τις μεταφορές, την επισιτιστική ασφάλεια, την οικονομική ευημερία, τις υπηρεσίες οικοσυστήματος και την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων. Δεσμευόμαστε να ενσωματώσουμε κατάλληλα μέτρα σε βιώσιμο αστικό και εδαφικό σχεδιασμό και ανάπτυξη. 39