Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 37

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

61. Δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε το αστικό δημογραφικό μέρισμα, ανάλογα με την περίπτωση, και στο να προωθήσουμε την πρόσβαση στην εκπαίδευση για τη νεολαία, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την εργασία, ώστε να επιτευχθεί αυξημένη παραγωγικότητα και κοινή ευημερία στις πόλεις και τους οικισμούς. Κορίτσια και αγόρια, νέες γυναίκες και νέοι άνδρες αποτελούν βασικούς παράγοντες αλλαγής στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος, και όταν αυτοί έχουν την εξουσιοδότηση, έχουν μεγάλη δυνατότητα να υποστηρίζουν τους ίδιους και τις κοινότητές τους. Η εξασφάλιση περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών για την ουσιαστική συμμετοχή τους, θα είναι ουσιώδης για την εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας. 62. Δεσμευόμαστε στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και χωρικών επιπτώσεων των γηρασκόντων πληθυσμών, ανάλογα με την περίπτωση, και την αξιοποίηση του συντελεστή γήρανσης ως μία ευκαιρία για νέες αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και για συνεχή, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής του αστικού πληθυσμού.

Περιβαλλοντικά βιώσιμη και ανθεκτική αστική ανάπτυξη 63. Αναγνωρίζουμε πως οι πόλεις και οι οικισμοί αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς απειλές από τα μη βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής, από την απώλεια της βιοποικιλότητας, από την πίεση στα οικοσυστήματα, τη ρύπανση, τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, την κλιματική αλλαγή και τους συναφείς κινδύνους, υποβιβάζοντας τις προσπάθειες για την εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές και διαστάσεις της και για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Δεδομένων των δημογραφικών τάσεων των πόλεων και των κεντρικών τους ρόλων στην παγκόσμια οικονομία, κατά τις προσπάθειες μείωσης και προσαρμογής που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και κατά τη χρήση πόρων και οικοσυστημάτων, ο τρόπος με τον οποίο αυτές σχεδιάζονται, χρηματοδοτούνται, αναπτύσσονται, χτίζονται, κυβερνώνται και διαχειρίζονται, έχει άμεσο αντίκτυπο στη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα, πέρα από αστικά σύνορα. 64. Αναγνωρίζουμε επίσης πως τα αστικά κέντρα σε όλον τον κόσμο, ειδικά σε αναπτυσσόμενες χώρες, συχνά έχουν χαρακτηριστικά που καθιστούν εκείνα και τους κατοίκους τους ιδιαιτέρως ευάλωτους στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και άλλων φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων σεισμών, ακραίων καιρικών φαινομένων, πλημμυρών, υποχώρησης εδάφους, καταιγίδων-συμπεριλαμβανομένων και καταιγίδων σκόνης 37