Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 34

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

48. Ενθαρρύνουμε την αποτελεσματική συμμετοχή και συνεργασία μεταξύ όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, γυναικών, οργανισμών που εκπροσωπούν τη νεολαία, καθώς και αυτών που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες, ιθαγενών, επαγγελματιών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, συνδικάτων, οργανώσεων εργοδοτών, συλλόγων μεταναστών και πολιτιστικών συλλόγων, ώστε να εντοπιστούν οι ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη, καθώς και οι υπάρχουσες και αναδυόμενες προκλήσεις. 49. Δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε εδαφικά συστήματα που ενσωματώνουν αστικές και αγροτικές λειτουργίες, μέσα στα εθνικά και περιφερειακά χωρικά πλαίσια και μέσα στα συστήματα πόλεων και ανθρώπινων οικισμών, προωθώντας έτσι βιώσιμη διαχείριση και χρήση των φυσικών πόρων και της γης, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη αλυσίδα προσφοράς και αξίας, που συνδέει την αστική και αγροτική προσφορά και ζήτηση, για την προώθηση δίκαιης περιφερειακής ανάπτυξης σε ολόκληρο το αστικό-αγροτικό φάσμα και την κάλυψη κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών κενών. 50. Δεσμευόμαστε στην ενθάρρυνση αστικής-αγροτικής αλληλεπίδρασης και συνδεσιμότητας, μέσω της ενδυνάμωσης της βιώσιμης μεταφοράς και κινητικότητας, καθώς και δικτύων και υποδομών τεχνολογίας και επικοινωνιών, υποστηριζόμενων από εργαλεία σχεδιασμού βασισμένα σε μία ολοκληρωμένη και εδαφική προσέγγιση, ώστε να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό αυτών των τομέων για ενισχυμένη παραγωγικότητα, κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή, καθώς και για ασφάλεια και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει συνδεσιμότητα μεταξύ των πόλεων και των περιχώρων τους, περιαστικών και αγροτικών περιοχών, καθώς και ευρύτερων συνδέσεων γης-θάλασσας, ανάλογα με την περίπτωση. 51. Δεσμευόμαστε στην προώθηση ανάπτυξης αστικών χωρικών πλαισίων, συμπεριλαμβανομένου του αστικού σχεδιασμού και των σχεδιαστικών εργαλείων , τα οποία προωθούν τη βιώσιμη διαχείριση και χρήση φυσικών πόρων και γης, κατάλληλα συμπαγείς και πυκνές πόλεις, πολυκεντρισμό και μικτές χρήσεις, μέσω στρατηγικών αστικής επέκτασης, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να ενεργοποιηθούν οι οικονομίες κλίμακας και οικισμών, να τονωθεί ο σχεδιασμός του διατροφικού συστήματος, και να ενισχυθούν η αποδοτικότητα των πόρων, η αστική ανθεκτικότητα και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα. 52. Ενθαρρύνουμε στρατηγικές χωρικής ανάπτυξης που λαμβάνουν υπόψη τους, ανάλογα με την περίπτωση, την ανάγκη να καθοδηγήσουν την αστική επέκταση, βάζοντας σε προτεραιότητα την αστική ανανέωση μέσω του σχεδιασμού για την 34