Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 33

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

Βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αστική ευημερία και ευκαιρίες για όλους 43. Αναγνωρίζουμε ότι η διαρκής, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με πλήρη και παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους, αποτελεί βασικό στοιχείο για βιώσιμη αστική και εδαφική ανάπτυξη και ότι οι πόλεις και οι οικισμοί θα πρέπει να αποτελούν μέρη ίσων ευκαιριών, που θα επιτρέπουν στους ανθρώπους να ζουν υγιείς, παραγωγικές και πλήρεις ζωές, με ευημερία. 44. Αναγνωρίζουμε ότι η αστική μορφή, η υποδομή και ο σχεδιασμός κτιρίων είναι ανάμεσα στις μεγαλύτερες κατηγορίες κόστους και αποδοτικότητας πόρων, μέσω των πλεονεκτημάτων της οικονομιών κλίμακας και των οικισμών, και μέσω της προώθησης της ενεργειακής απόδοσης, της ανανεώσιμης ενέργειας, της ανθεκτικότητας, της παραγωγικότητας, της περιβαλλοντικής προστασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης στην αστική οικονομία. 45. Δεσμευόμαστε στην ανάπτυξη δυναμικών, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς αστικών οικονομιών, οικοδομώντας σε ενδογενές δυναμικό, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, πολιτιστική κληρονομιά και τοπικούς πόρους, καθώς και σε ανθεκτικές υποδομές, που εφαρμόζουν αποδοτική χρήση των πόρων. Στην προώθηση βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς βιομηχανικής ανάπτυξης και προτύπων βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής και στην προώθηση ευνοϊκού περιβάλλοντος για επιχειρήσεις και καινοτομία, καθώς και για τον τρόπο διαβίωσης. 46. Δεσμευόμαστε στην προώθηση της προσιτής και βιώσιμης στέγασης και της χρηματοδότησης της στέγασης, συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνικής κατοικίας στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης και τη συνεισφορά του στεγαστικού τομέα στην τόνωση της παραγωγικότητας σε άλλους οικονομικούς τομείς, αναγνωρίζοντας πως η στέγαση επαυξάνει το σχηματισμό κεφαλαίου, το εισόδημα, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τις αποταμιεύσεις και πως μπορεί να συμβάλει σε βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικό μετασχηματισμό σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 47. Δεσμευόμαστε να κάνουμε τα κατάλληλα βήματα, για την ενδυνάμωση εθνικών, περιφερειακών και τοπικών θεσμών, ώστε να υποστηρίζουν την τοπική οικονομική ανάπτυξη, προωθώντας την ενσωμάτωση, τη συνεργασία, το συντονισμό και το διάλογο ανάμεσα σε όλα τα κυβερνητικά και λειτουργικά επίπεδα και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

33