Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 31

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

39. Δεσμευόμαστε στην προώθηση ασφαλούς, υγιούς και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντος σε πόλεις και οικισμούς, επιτρέποντας σε όλους να ζήσουν, να εργαστούν και να συμμετέχουν στην αστική ζωή, χωρίς το φόβο της βίας και του εκφοβισμού, λαμβάνοντας υπόψη πως οι γυναίκες και τα κορίτσια, τα παιδιά και η νεολαία, και άτομα σε ευάλωτες καταστάσεις, συχνά πλήττονται ιδιαίτερα. Θα εργαστούμε επίσης για την εξάλειψη επιβλαβών τακτικών ενάντια σε γυναίκες και κορίτσια, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, του πρώιμου και εξαναγκαστικού γάμου και του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων γυναικών. 40. Δεσμευόμαστε να υιοθετήσουμε τη διαφοροποίηση σε πόλεις και οικισμούς, να ενδυναμώσουμε την κοινωνική συνοχή, τον διαπολιτισμικό διάλογο και την κατανόηση, την ανοχή, τον αμοιβαίο σεβασμό, την ισότητα των φύλων, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την ένταξη, την ταυτότητα και την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων, καθώς και να ενθαρρύνουμε την ποιότητα ζωής και μια ζωντανή αστική οικονομία. Δεσμευόμαστε επίσης στο να κάνουμε βήματα που θα εξασφαλίζουν πως οι τοπικοί μας θεσμοί προωθούν τον πλουραλισμό και την ειρηνική συνύπαρξη, μέσα σε όλο και περισσότερο ετερογενείς και πολυπολιτισμικές κοινωνίες. 41. Δεσμευόμαστε στην προώθηση θεσμικών, πολιτικών, νομικών και οικονομικών μηχανισμών στις πόλεις και τους οικισμούς, ώστε να διευρυνθούν περιεκτικές πλατφόρμες, συμβατές με τις εθνικές πολιτικές, που θα επιτρέπουν την ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασμό και τις διαδικασίες παρακολούθησης για όλους, καθώς και την ενισχυμένη εμπλοκή του πολίτη. 42. Υποστηρίζουμε τις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις στο να εκπληρώνουν τον ρόλο τους στην τόνωση της επικοινωνίας ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, προσφέροντας ευκαιρίες για διάλογο, για κάθε ηλικία και φύλο, συμπεριλαμβανομένων ανδρών και γυναικών, παιδιών και νεολαίας, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες, ιθαγενών και τοπικών κοινοτήτων, προσφύγων, εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και μεταναστών, ανεξάρτητα από τη μεταναστευτική τους κατάσταση, χωρίς διακρίσεις φυλής, θρησκείας, εθνότητας και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης.

31