Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 30

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

καταστάσεις. Από αυτήν την άποψη, ενθαρρύνουμε την εξάλειψη νομικών, θεσμικών, κοινωνικοοικονομικών και φυσικών εμποδίων. 35. Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε, στο κατάλληλο επίπεδο διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης και της περιφερειακής και τοπικής διακυβέρνησης, αυξημένη ασφάλεια ιδιοκτησίας για όλους, αναγνωρίζοντας την πολυμορφία των μορφών ιδιοκτησίας, και να αναπτύξουμε λύσεις, κατάλληλες για το σκοπό, και ανταποκρινόμενες σε ηλικία, φύλο και περιβάλλον, μέσα στο πλαίσιο δικαιωμάτων γης και ιδιοκτησίας, με ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια της κατοχής γης για γυναίκες, ως κλειδί για τη χειραφέτησή τους, συμπεριλαμβανομένης αυτής που επιτυγχάνεται μέσω αποτελεσματικών διοικητικών συστημάτων. 36. Δεσμευόμαστε στην προώθηση κατάλληλων μέτρων σε πόλεις και οικισμούς, τα οποία θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε άτομα με αναπηρίες, σε ισότιμη βάση με άλλους, στο φυσικό περιβάλλον των πόλεων, και ιδιαίτερα σε δημόσιους χώρους, δημόσιες συγκοινωνίες, στέγαση, εκπαίδευση και εγκαταστάσεις υγείας, δημόσια πληροφόρηση και επικοινωνία (συμπεριλαμβανομένων και τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών), καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό, σε αστικές αλλά και αγροτικές περιοχές. 37. Δεσμευόμαστε στην προώθηση ασφαλών, χωρίς αποκλεισμούς, προσιτών, πράσινων και ποιοτικών δημόσιων χώρων, συμπεριλαμβανομένων δρόμων, πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων, πλατειών, παραλιακών μετώπων, κήπων και πάρκων, τα οποία θα αποτελούν πολυλειτουργικούς χώρους για κοινωνική επαφή και ένταξη, ανθρώπινη υγεία και ευεξία, οικονομική ανταλλαγή και πολιτιστική έκφραση και διάλογο ανάμεσα σε μία ευρεία ποικιλομορφία ανθρώπων και πολιτισμών, και τα οποία θα είναι σχεδιασμένα και διοικούμενα, ώστε να εξασφαλίζουν την ανθρώπινη ανάπτυξη και την οικοδόμηση ειρηνικών, χωρίς αποκλεισμούς και συμμετοχικών κοινωνιών, και να προωθούν τη συμβίωση, τη συνδεσιμότητα και την κοινωνική ένταξη. 38. Δεσμευόμαστε στη βιώσιμη αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, απτής και μη, σε πόλεις και οικισμούς, ανάλογα με την περίπτωση, μέσω ολοκληρωμένων αστικών και χωρικών πολιτικών και επαρκών επενδύσεων, σε εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίμακα, για την προστασία και προώθηση πολιτιστικών υποδομών και χώρων, μουσείων, εγχώριων πολιτισμών και γλωσσών, καθώς και παραδοσιακής γνώσης και τεχνών, τονίζοντας το ρόλο που παίζουν αυτά στην αποκατάσταση και αναζωογόνηση των αστικών περιοχών, και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συμμετοχής και της άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων.

30