Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 29

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

στέγασης, οι οποίες στηρίζουν την προοδευτική θέσπιση του δικαιώματος για κατάλληλη στέγαση για όλους, ως ένα στοιχείο του δικαιώματος για κατάλληλο βιοτικό επίπεδο, που αντιμετωπίζει όλες τις μορφές διάκρισης και βίας και αποτρέπει τις αυθαίρετες, αναγκαστικές εξώσεις και που επικεντρώνεται στις ανάγκες των αστέγων, ατόμων σε ευάλωτες καταστάσεις, ομάδων χαμηλού εισοδήματος και ατόμων με αναπηρίες, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη συμμετοχή και δέσμευση κοινοτήτων και σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτών των πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης και της υποστήριξης της κοινωνικής παροχής κατοικίας, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 32. Δεσμευόμαστε στην προώθηση της ανάπτυξης ολοκληρωμένων πολιτικών και προσεγγίσεων στέγασης, ανταποκρινόμενες σε ηλικία και φύλο, σε όλους τους τομείς, και συγκεκριμένα στους τομείς εργασίας, εκπαίδευσης, φροντίδας υγείας και κοινωνικής ένταξης, και σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης –πολιτικές και προσεγγίσεις, που ενσωματώνουν την πρόβλεψη επαρκούς, προσιτής, προσβάσιμης, με αποδοτική χρήση των πόρων, ασφαλούς, ανθεκτικής, σωστά συνδεδεμένης και σωστά τοποθετημένης στέγασης, με ιδιαίτερη προσοχή στον παράγοντα της εγγύτητας και την ενδυνάμωση της χωρικής σχέσης με τον υπόλοιπο αστικό ιστό και τις γύρω λειτουργικές περιοχές. 33. Δεσμευόμαστε στην ενθάρρυνση της προσφοράς μίας ποικιλίας επαρκών επιλογών στέγασης, οι οποίες είναι ασφαλείς, προσιτές και προσβάσιμες για μέλη κοινωνικών ομάδων με διαφορετικά εισοδήματα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, αστέγων και ατόμων σε ευάλωτες καταστάσεις, καθώς και την αποτροπή διαχωρισμού. Θα λάβουμε θετικά μέτρα, για να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των αστέγων, με σκοπό τη διευκόλυνση της πλήρους συμμετοχής τους στην κοινωνία, και για να αποτρέψουμε και να εξαλείψουμε το πρόβλημα της έλλειψης στέγης, καθώς και να πολεμήσουμε και να εξαλείψουμε την ποινικοποίησή του. 34. Δεσμευόμαστε στην προώθηση δίκαιης και προσιτής πρόσβασης σε βιώσιμες, βασικές φυσικές και κοινωνικές υποδομές για όλους, χωρίς διακρίσεις, με οικονομικά προσιτή γη, στέγαση, σύγχρονη και ανανεώσιμη ενέργεια, ασφαλές πόσιμο νερό και υγιεινή, ασφαλές, θρεπτικό και επαρκές φαγητό, διαχείριση απορριμμάτων, βιώσιμη κινητικότητας, φροντίδα υγείας και οικογενειακού προγραμματισμού, εκπαίδευση, πολιτισμού και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Δεσμευόμαστε περαιτέρω στο να εξασφαλίσουμε πως αυτές οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στα δικαιώματα και τις ανάγκες των γυναικών, παιδιών και νεολαίας, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες, μεταναστών, ιθαγενών και τοπικών κοινοτήτων, ανάλογα με την περίπτωση, και άλλων σε ευάλωτες 29