Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 28

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

μπορεί να προσφέρει η αστικοποίηση και που επιτρέπουν σε όλους τους κατοίκους, είτε ζουν σε επίσημους είτε σε ανεπίσημους οικισμούς, να διάγουν τίμιες, αξιοπρεπείς και ικανοποιητικές ζωές και να επιτευχθεί πλήρως το ανθρώπινο δυναμικό τους. 28. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε τον πλήρη σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων, εσωτερικά εκτοπισθέντων και μεταναστών, ανεξάρτητα από τη μεταναστευτική τους κατάσταση, και να υποστηρίξουμε τις πόλεις υποδοχής τους, στο πνεύμα διεθνούς συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες και αναγνωρίζοντας ότι ,παρόλο που η μετακίνηση μεγάλων πληθυσμών σε κωμοπόλεις και πόλεις θέτει μία ποικιλία προκλήσεων, μπορεί επίσης να έχει σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνεισφορές στην αστική ζωή. Δεσμευόμαστε περαιτέρω στην τόνωση των συνεργειών μεταξύ της διεθνούς μετανάστευσης και ανάπτυξης, σε παγκόσμια, εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίμακα, εξασφαλίζοντας ασφαλή, ομαλή και νόμιμη μετανάστευση, μέσω σχεδιασμένων και με ορθή διαχείριση μεταναστευτικών πολιτικών και στην υποστήριξη των τοπικών αρχών για την καθιέρωση πλαισίων που επιτρέπουν τη θετική συνεισφορά των μεταναστών στις πόλεις και τις ενδυναμωμένες σχέσεις αστικών και αγροτικών περιοχών. 29. Δεσμευόμαστε να ενδυναμώσουμε τον συντονιστικό ρόλο των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων, ανάλογα με την περίπτωση, και τη συνεργασία τους με άλλους δημόσιους φορείς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, για την παροχή κοινωνικών και βασικών υπηρεσιών για όλους, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας επενδύσεων σε κοινότητες οι οποίες είναι πιο ευάλωτες σε καταστροφές, αλλά και σε αυτές που έχουν επηρεαστεί από επαναλαμβανόμενες και παρατεταμένες ανθρωπιστικές κρίσεις. Δεσμευόμαστε περαιτέρω, να προωθήσουμε επαρκείς υπηρεσίες, στέγαση και ευκαιρίες για αξιοπρεπή και παραγωγική εργασία, για άτομα επηρεασμένα από κρίση σε αστικές περιοχές, καθώς και να συνεργαστούμε με τοπικές κοινότητες και τοπικές κυβερνήσεις για να εντοπίσουμε ευκαιρίες για συμμετοχή και ανάπτυξη τοπικών, ανθεκτικών και αξιοπρεπών λύσεων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πως η βοήθεια θα ρέει επίσης σε πάσχοντα άτομα και κοινότητες/κέντρα υποδοχής, ώστε να αποτραπεί η παλινδρόμηση της ανάπτυξής τους. 30. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη οι κυβερνήσεις και η κοινωνία των πολιτών να υποστηρίξουν περαιτέρω ανθεκτικές αστικές υπηρεσίες, κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων. Αναγνωρίζουμε επίσης την ανάγκη να επαναβεβαιωθεί ο πλήρης σεβασμός για το διεθνή ανθρωπιστικό νόμο. 31. Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πολιτικές 28