Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 23

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

III. Αναζωογόνηση μακροπρόθεσμου και ολοκληρωμένου αστικού και εδαφικού σχεδιασμού και σχεδίου, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της χωρικής διάστασης της αστικής μορφής και την παραγωγή θετικών αποτελεσμάτων αστικοποίησης. IV. Την υποστήριξη αποτελεσματικών, καινοτόμων και βιώσιμων πλαισίων χρηματοδότησης και εργαλείων, που θα επιτρέψουν ενδυναμωμένη τοπική οικονομία και τοπικά δημοσιονομικά συστήματα , με σκοπό τη δημιουργία, υποστήριξη και ανταλλαγή της αξίας που δημιουργείται από τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ 16. Ενώ οι συγκεκριμένες συνθήκες πόλεων όλων των μεγεθών, κωμοπόλεων και χωριών διαφέρουν, βεβαιώνουμε πως η Νέα Αστική Ατζέντα έχει παγκόσμιο πεδίο εφαρμογής, είναι συμμετοχική και ανθρωποκεντρική. Προστατεύει τον πλανήτη και έχει μακροπρόθεσμο όραμα, καθορίζοντας προτεραιότητες και δράσεις σε παγκόσμια, περιφερειακή, εθνικήκαι τοπική κλίμακα, τις οποίες μπορούν να υιοθετήσουν κυβερνήσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς σε κάθε χώρα, βασισμένοι στις ανάγκες τους. 17. Θα εργαστούμε για την υλοποίηση της Νέας Αστικής Ατζέντας στις δικές μας χώρες και σε περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, ικανότητες και επίπεδα ανάπτυξης και σεβόμενοι την εθνική νομοθεσία και τις πρακτικές, καθώς και πολιτικές και προτεραιότητες. 18. Επαναβεβαιώνουμε όλες τις αρχές της Διακήρυξης του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων, της αρχής κοινών αλλά διαφοροποιημένων ευθυνών, όπως αυτές ορίστηκαν στην αρχή 7. 19. Αναγνωρίζουμε πως κατά την εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αντιμετώπιση των μοναδικών και αναδυόμενων αστικών αναπτυξιακών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες και ιδιαίτερα οι αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των Αφρικανικών χωρών, των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, των περιβαλλόμενων από ξηρά αναπτυσσόμενων χωρών, και των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων Κρατών, καθώς και στις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν χώρες μεσαίου εισοδήματος. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί επίσης σε χώρες που βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης, καθώς και σε χώρες και περιοχέςπου 23