Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 22

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

προστατεύοντας τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένης και της υιοθέτησης υγιών και σε αρμονία με τη φύση τρόπων ζωής, προωθώντας βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής, οικοδομώντας αστική ανθεκτικότητα, περιορίζοντας τους κινδύνους καταστροφών και μέσω του μετριασμού και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. 15. Δεσμευόμαστε να δουλέψουμε προς μία αλλαγή αστικού προτύπου, για μία Νέα Αστική Ατζέντα, η οποία θα: a. Θέσει εκ νέου τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε, χρηματοδοτούμε, αναπτύσσουμε, κυβερνάμε και διαχειριζόμαστε πόλεις και οικισμούς, αναγνωρίζοντας τη βιώσιμη αστική και εδαφική ανάπτυξη ως ουσιώδη για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας για όλους. b. Αναγνωρίζει τον ηγετικό ρόλο των εθνικών κυβερνήσεων, ανάλογα με την περίπτωση, στον ορισμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών και χωρίς αποκλεισμούς αστικών πολιτικών και νομοθεσίας, για βιώσιμη αστική ανάπτυξη και τις εξίσου σημαντικές συνεισφορές περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων και αρχών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών και άλλων σχετικών κοινωνικών εταίρων, με διαφανή και αξιόπιστο τρόπο. c. Υιοθετεί προσεγγίσεις στην αστική και εδαφική ανάπτυξη, οι οποίες θα είναι βιώσιμες, ανθρωποκεντρικές, ανταποκρινόμενες σε ηλικία και φύλο, και ολοκληρωμένες για την εφαρμογή πολιτικών, στρατηγικών, ανάπτυξης ικανοτήτων και δράσεων σε όλα τα επίπεδα, βασιζόμενη σε θεμελιώδεις οδηγούς αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων και των εξής: I. Ανάπτυξη και εφαρμογή αστικών πολιτικών στο κατάλληλο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των τοπικών-εθνικών και μεταξύ πολλαπλών ενδιαφερόμενων φορέων εταιρικών σχέσεων, οικοδόμηση ολοκληρωμένων συστημάτων πόλεων και οικισμώνκαι προώθηση συνεργασίας μεταξύ όλων των κυβερνητικών επιπέδων, ώστε να επιτραπεί η επίτευξη βιώσιμης ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. II. Ενίσχυση αστικής διακυβέρνησης, με υγιείς θεσμούς και μηχανισμούς που ενδυναμώνουν και περιλαμβάνουν αστικούς ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και κατάλληλους ελέγχους και ισορροπίες, ώστε να υπάρχει προβλεψιμότητα και συνοχή στα σχέδια αστικής ανάπτυξης που θα επιτρέψουν την κοινωνική ένταξη, τη συνεχή, χωρίς αποκλεισμούς, και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία. 22