Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 21

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

g) Υιοθετούν και εφαρμόζουν τη μείωση και διαχείριση των διακινδυνεύσεων και του ρίσκου καταστροφών, περιορίζουν τα τρωτά σημεία, οικοδομούν ανθεκτικότητα και άμεση ανταπόκριση σε φυσικούς και ανθρώπινους κινδύνους και προωθούν το μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. h) Προστατεύουν, διατηρούν, επαναφέρουν και προωθούν τα οικοσυστήματα τους, το νερό, τους φυσικούς βιοτόπους και τη βιοποικιλότητα, ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, και στρέφονται προς πρότυπα βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής.

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ 14. Για να πετύχουμε το όραμά μας, αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε μία Νέα Αστική Ατζέντα, με οδηγό τις ακόλουθες αρχές: i. Να μην μείνει κανείς πίσω, εξαλείφοντας τη φτώχεια σε όλες τις μορφές και διαστάσεις της, συμπεριλαμβανομένης και της εξάλειψης της ακραίας φτώχειας, εξασφαλίζοντας ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες, κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική διαφοροποίηση και ενσωμάτωση στον αστικό χώρο, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής, την εκπαίδευση, την επισιτιστική ασφάλεια και θρέψη, την υγεία και ευεξία, συμπεριλαμβανομένου και του τερματισμού των επιδημιών HIV/ AIDS, φυματίωσης και ελονοσίας, προωθώντας την ασφάλεια και εξαλείφοντας τις διακρίσεις και κάθε μορφή βίας, εξασφαλίζοντας δημόσια μετακίνηση ασφαλή και εξίσου προσβάσιμη για όλους και παρέχοντας ίση πρόσβαση για όλους σε φυσικές και κοινωνικές υποδομές και βασικές υπηρεσίες, καθώς και κατάλληλη και προσιτή στέγαση. ii. Να εξασφαλίζονται βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς αστικές οικονομίες, αξιοποιώντας τα συσσωρευμένα οφέλη μιας καλά οργανωμένης αστικοποίησης, συμπεριλαμβανομένων της υψηλής παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, προωθώντας την πλήρη και παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους, εξασφαλίζοντας τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και ίσης πρόσβασης για όλους σε οικονομικούς και παραγωγικούς πόρους και ευκαιρίες και αποτρέποντας την κερδοσκοπία της γης, προωθώντας την ασφαλή γαιοκτησία και διαχειριζόμενοι την αστική συρρίκνωση, ανάλογα με την περίπτωση. iii. Να εξασφαλίζεται η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, προωθώντας την καθαρή ενέργεια και τη βιώσιμης χρήση της γης και των πόρων στην αστική ανάπτυξη, 21