Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 20

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

καθώς και ίση πρόσβαση σε όλα τα δημόσια αγαθά και ποιοτικές υπηρεσίες σε τομείς όπως η επισιτιστική ασφάλεια και η διατροφή, η υγεία, η εκπαίδευση, οι υποδομές, κινητικότητα και οι μεταφορές, η ενέργεια, η ποιότητα του αέρα και τα μέσα καθημερινού βιοπορισμού. b) Είναι συμμετοχικές, προωθούν τη συμμετοχή στα κοινά, γεννούν την αίσθηση του ανήκειν και της ιδιοκτησίας μεταξύ όλων των κατοίκων, δίνουν προτεραιότητα σε ασφαλείς, περιεκτικούς, προσβάσιμους, πράσινους και ποιοτικούς δημόσιους χώρους, φιλικούς για οικογένειες, ενισχύουν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και επαφές μεταξύ των γενεών, πολιτιστικές εκδηλώσεις και πολιτική συμμετοχή, ανάλογα με την περίπτωση, και προωθούν την κοινωνική συνοχή, την ένταξη και την ασφάλεια σε ειρηνικές και πλουραλιστικές κοινωνίες, όπου οι ανάγκες όλων των κατοίκων ικανοποιούνται, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις συγκεκριμένες ανάγκες ατόμων σε ευάλωτη κατάσταση. c) Επιτυγχάνουν την ισότητα των φύλων και ενδυναμώνουν όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια, εξασφαλίζοντας την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των γυναικών, καθώς και ίσα δικαιώματα σε όλους τους τομείς και στην ηγεσία σε όλα τα επίπεδα στη λήψη αποφάσεων, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπή εργασία και ίση αμοιβή για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας για όλες τις γυναίκες και αποτρέποντας και εξαλείφοντας όλες τις μορφές διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης εναντίον γυναικών και κοριτσιών σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. d) Αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της υφιστάμενης και μελλοντικής, διαρκούς, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας την αστικοποίηση για τον δομικό μετασχηματισμό, υψηλή παραγωγικότητα, δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας και αποδοτικότητα των πόρων, αξιοποιώντας τις τοπικές οικονομίες και λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή της ανεπίσημης οικονομίας, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την βιώσιμη μετάβαση στην επίσημη οικονομία. e) Εκπληρώνουν τις χωρικές τους λειτουργίες πέρα από τα διοικητικά σύνορα και ενεργούν ως σημεία αναφοράς για ισορροπημένη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη αστική και χωρική ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα. f) Προωθούν τον σχεδιασμό και τις επενδύσεις για την βιώσιμη, ασφαλή και προσβάσιμη αστική κινητικότητα για όλους, για κάθε ηλικία και φύλο, καθώς και συστήματα μετακίνησης, με αποδοτική χρήση των πόρων, για επιβάτες και φορτίο, τα οποία θα συνδέουν αποτελεσματικά ανθρώπους, περιοχές, αγαθά, υπηρεσίες και οικονομικές ευκαιρίες. 20