Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 18

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

αποκλεισμούς και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών, ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο η ζωτική συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη, να βελτιωθεί η ανθρώπινη υγεία και ευεξία, να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και να προστατευθεί το περιβάλλον. 6. Λαμβάνουμε πλήρως υπόψη μας τα επιτεύγματα-ορόσημο του 2015 και συγκεκριμένα την Ατζέντα 2030 για Βιώσιμη Ανάπτυξη, περιλαμβανομένων των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, την Ατζέντα Δράσης της Addis Ababa του Τρίτου Διεθνούς Συνεδρίου για Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης, τη Συμφωνία του Παρισιού, η οποία υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του Συνεδρίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, το Πλαίσιο Sendai για τη Μείωση Ρίσκου Καταστροφών για την περίοδο 2015-2030, το Πρόγραμμα Δράσης της Βιέννης για τις περίκλειστες (χωρίς θαλάσσια σύνορα) Αναπτυσσόμενες Χώρες για τη Δεκαετία 2014-2024, τους τρόπους δράσης για τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα Κράτη και το Πρόγραμμα Δράσης της Κωνσταντινούπολης για τις Ελάχιστα Ανεπτυγμένες Χώρες για τη Δεκαετία 2011-2020. Επίσης λαμβάνουμε υπόψη μας τη Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη, το Πρόγραμμα Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, την Πλατφόρμα του Πεκίνου για Δράση, τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, και την συνέχεια αυτών των διασκέψεων. 7. Σημειώνουμε την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2016 στην Κωνσταντινούπολη, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα πως δεν υπήρξε ένα διακυβερνητικό συμφωνηθέν αποτέλεσμα. 8. Αναγνωρίζουμε τις συνεισφορές των εθνικών κυβερνήσεων, καθώς και τις συνεισφορές των περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων, στον ορισμό της Νέας Αστικής Ατζέντας, και λαμβάνουμε υπόψη τη δεύτερη Παγκόσμια Συνέλευση Τοπικών και Περιφερειακών Κυβερνήσεων. 9. Η Νέα Αστική Ατζέντα επιβεβαιώνει την παγκόσμια δέσμευσή μας στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη ως ένα κρίσιμο βήμα για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, με ολοκληρωμένο και συντονισμένο τρόπο σε παγκόσμια, περιφερειακή, εθνική και τοπική κλίμακα, με τη συμμετοχή όλων των σχετικών εμπλεκόμενων φορέων. Η εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας συμβάλλει στην επίτευξη της Ατζέντας 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη με ολοκληρωμένο τρόπο και στην επίτευξη Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου και του Στόχου 11 που αφορά στο να γίνουν οι πόλεις και οι οικισμοί περιεκτικοί, ασφαλείς, ανθεκτικοί και βιώσιμοι. 10. Η Νέα Αστική Ατζέντα αναγνωρίζει πως ο πολιτισμός και η πολιτισμική 18