Page 1


Staatsgeheim

NVP Future Award 2007

Ons intellectueel eigendom werd als staatgeheim opgeslagen bij de belastingdienst Dit schrijven is op 29-7-2007 onderschept op internet en door mij als lid van het NVP in de openbaarheid gebracht. 2007 inbeslagname We hadden het eigenlijk willen verspreiden maar ons intellectuele eigendom werd dit jaar in beslag genomen door de belastingdienst. Het is gemarkeerd met een stempel “staatsgeheim”. Wij moesten plotseling na een onaangekondigde inspectie de complete boekhouding met alle documentatie en digitale files terstond overdragen. Erg vreemd was wel het idee dat de belastingdienst beveiligd werd door de Marechaussee. Maar goed, in deze tijden leek mij dat in eerste instantie niet ongewoon, later bleek dat ik die ongewone combinatie eerder had moeten begrijpen. Iemand had gelekt, iemand van het genootschap had het verteld, iemand uit hogere kringen wilde de verandering door dit intellectuele eigendom tegenhouden. Wie had er baat bij dat een aantal historische wetten zouden blijven bestaan? Voelden de oude machthebbers zich bedreigd? Wij moesten noodgedwongen via de mail ons bericht gaan verspreiden. Wij gaan er vanuit dat verspreiding van ons idee via uw intellectuele community in het digitale netwerk kan verlopen. 2008 de start van de veranderingen wordt ingeluid door de faculteit voor leiderschap Leiderschap wordt als Bachelor & Master opleidingen geïntroduceerd. In 1930 werd al voorspeld dat er een nationaal depot van midden- en hoger management het bedrijfsleven in Nederland zou aanvoeren. Nyenrode, de Baak en de Open Universiteit hebben een voortrekkersrol in de oprichting van de faculteit voor leiderschap. Hierin volgen afstandonderwijs, practica en workshops elkaar in een logische keten op. De vorming op de faculteit is gebaseerd op het model van Action Research van Cummings & Worley. Leiderschap wordt logischerwijs het vak dat integreert met Human Resources Management. Deze trendbreuk binnen het Human Resource veld zou leiden tot een aantal effecten. De afkorting HRM betekent in 2008 dan ook Human Resource Manager. Vooral komt dit doordat het paradigma van Human Resources meer verschuift naar de business. Directe toegevoegde waarde leveren is het devies. Een citaat uit de eindeisen van het curriculum van de HR-manager luidt: “de HR-manager is in staat om zijn team in 3 maanden op het vierde niveau van taakvolwassenheid te brengen”. Om dit te kunnen realiseren volgt de HR-manager practica in psychologie, sociologie en orthopedagogie. Daarnaast heeft hij kennis van organisatie ontwikkeling economie en strategie. Een veelzijdig mens, deze “generalist”, die aan de ene kant wordt gevormd als manager met ketenlogistieke voelsprieten en aan de andere kant een klinische benadering op de medewerkers heeft. 2009 leiderschap als professie De helft van de groep HR Managers wordt gevormd door vrouwen en de andere helft wordt gevormd door mannen. Beiden werken zowel aan de harde als de zachte kant van de organisatie. Deze twee typen worden gegroepeerd op basis van natuurlijke selectie en op basis van dominante talenten. De individuele talentset vormt het uitgangspunt voor de keuze van de studierichting. Men bouwt verder op waar men goed in is en men laat zwakke talenten achter zich. Dit uitgangspunt is het voorbeeld voor de toekomstig manager. Hij richt zich later ook op de talenten van de teamleden en organiseert daaromheen de arbeid. De leer- en vormingsperiode van de HR M anager in spé focussed zich rondom het houden van kwalitatieve interviews en casestudy naar managers, leiders en teams in arbeidorganisaties. Goede voorbeelden bestuderen doet goed volgen is het credo. 2010 paradigma verschuiving in de emancipatie; meer vrijheid van de man De meest opvallende verandering wordt ingeleid door leden van het genootschap. Zij weten op politiek niveau met een lobby over emancipatie en leiderschap door te dringen. Later wordt dit bekend onder het Wetsvoorstel over Emancipatie, Leiderschap & Arbeidsparticipatie. De gelijke behandeling van man en vrouw wordt in deze wet geregeld. R.J.M Remie MSHRM Mauvestraat 191 - 7312LZ Apeldoorn 055 3552391 of 06 46158118

1


Staatsgeheim

NVP Future Award 2007

Wie in Nederland woont en werkt heeft gelijke rechten en plichten. De verankering van de Wet ELA is een katalysator op de integratie in Nederland. De wet versnelt hierdoor de arbeidsparticipatie van vrouwen, allochtonen en oudere werknemers. Vrouwen dringen hierdoor makkelijker door naar de top van het bedrijfsleven. De mannen daarentegen zijn opgelucht omdat zij zich meer kunnen ontplooien richting de zorgtaak en/of hebben meer tijd voor hun hobby. Gelijktijdig vormt dit de kern van de economische groei van het ondernemerschap in Nederland. De belastbaarheid van de beroepsbevolking neemt toe omdat er sprake is van een grotere arbeidsdeelname. Daarnaast neemt het gemiddelde aantal te werken uren af waardoor stressreacties minder snel tot stand komen. Het CBS heeft een proactieve rol in de advisering. Zij voorspeld in de Economische Forecast van 2010 dat burnout met 4% per jaar gaan afnemen.

2011 Moderne Socio Techniek krijgt na 15 jaar een nieuwe werkvorm door Talent Techniek? Deze aanvulling van de Moderne Socio Techniek is op dit moment beter bekend onder de naam Talent Techniek ? . Op de afdelingen zijn in 2010 geen functiebeschrijvingen terug te vinden. Talent Techniek? richt zich op het organiseren van arbeid vanuit de dominante talenten van de medewerkers. De teams maken interne afspraken over het leveren van de output. De talenten worden in dit proces aan de productie gekoppeld op basis van teamparticipatie. Een aantal experimenten van Talent Techniek met teams zijn door ons in 2007 beproefd tijdens reorganisaties en fusies (n = 145). Het concept lijkt een pragmatische en werkzame oplossing te zijn. (www.voyanova.nl / ontwikkelen van management en organisatie) 2012 subsidieregeling voor Talent Techniek en automatiseren van personeeladministraties In deze periode is een subsidieregeling in de staatsgeheim planning opgenomen. De subsidieregeling voorziet in het op wetenschappelijke basis voor- en nameten van organisaties die gebruik maken van Talent Techniek. Bedrijven toetsen hun productiviteit op basis van deze onderzoeken. De Talenten Teams worden beloond met een jaarlijkse bonus voor de medewerker die deelneemt aan deze trend ontwikkeling. Het geven van een beloning vooraf vindt zijn grondslag in de motivatie theorieën omdat: “motivatie vooraf gaat aan satisfactie”. De overige budgetruimte voor het ontwikkelen van deze Talent Techniek ontstaat door het outsourcen van nagenoeg alle personeelsprocessen en -administraties. De processen zijn geautomatiseerd en medewerkers voeren alle benodigde HR handelingen online uit. Deze winst levert de bedrijven meerdere FTE’s op. 2013 Personeelpools VNO-NCW lanceert het idee van Personeelpools. Het proces van carrière en ontwikkelpaden wordt sindsdien tussen de bedrijvenpools onderling geregeld. De bedrijven vormen clusters waar binnen personeel kan rouleren. De bedrijven zijn geen concurrent van elkaar waardoor concurrentiebeding wordt uitgeschakeld. Door deze conglomeraten valt de functie van Werving & Selectie en detachering steeds verder weg. De Werving- & Selectiebureaus vormen zich om naar maatschappen die banen op MBO & HBO kunnen omvormen naar werk dat door lager geschoolden en ouderen kan worden verricht. Vanaf dat moment ontstaat er een nieuwe bedrijfstak van ICT & Selectie (I&S). I&S vormt de nieuwe bedrijfstak voor het groeiende aanbod van ouderen en lager geschoolden. Het werk wordt zo georganiseerd dat ICT de moeilijke handelingen door automatisering ondersteund. Hierdoor kunnen lagergeschoolden of ouderen de arbeid beter aan. 2014 woonconcepten in werk- en leef community lossen voor een deel het file probleem op De hoogconjunctuur leidt in Nederland tot een aantal hectische marktovernames. De scheepvaart industrie neemt delen van de wooncorporaties over en komt met het werk- en leefcommunity-concept. In dit concept vormen cirkelvormige woninggroepen de oplossing voor filevorming en ouderenbeleid. Het ouderenechtpaar verzorgen, indien zij dat kunnen en wensen, de kinderopvang. Daarnaast voeren zij het mini facility management uit. De woongroepen R.J.M Remie MSHRM Mauvestraat 191 - 7312LZ Apeldoorn 055 3552391 of 06 46158118

2


Staatsgeheim

NVP Future Award 2007

hebben een omvang van 5 gezinnen. Een deel van de ouders werkt thuis op het communitykantoor waardoor werken, gezin, zorg en ouderen beter in elkaar grijpen. De communitys ontvangen van de belastingdienst een toeslag voor de zorg en thuiswerk. De ministeries voeren Talent Techniek in als vervanger van de Persoonlijke Ontwikkel Plannen. Competentiemanagement wordt in zijn geheel afgeschaft omdat het teveel blauwdruk (de Caluwe, 1999) denken is en geen rendement oplevert en teveel neigt naar Taylorisme. 2015 de belastingdienst ontwikkeld technologie voor “arbeidsvoorwaarden A la carte” Als gevolg van het automatiseren en outsourcing van alle personeelsadministraties onder toezicht van de meest succesvolle belastingdienst van de wereld wordt aan elke Nederlander een pocket PC uitgereikt. Op de pocket PC kan eenieder via zijn eigen account de arbeidsvoorwaarden aanpassen. De “A la carte” arbeidsvoorwaarden worden “a la minute” financieel berekend en aangepast. Wie had verwacht dat ze het ons zo makkelijk zouden kunnen maken!? 2016 de belastingdienst organiseert het “reizen zonder file concept” Dit “reizen zonder file concept” mocht natuurlijk niet uitlekken omdat Tom Tom en KPN geexperimenteerd hadden met deze technologie. Ze hadden privacy gevoelige informatie aan elkaar gekoppeld. Deze online technologie zou in Nederland de duur van reizen en file vorming enorm verminderen. De technologie koppelt tracking en tracing van telefoons aan de arbeidsvoorwaarden gegevens van de belastingdienst en de routeplanner van Tom Tom (GPS). Hierdoor kan online de meest gunstige reistijd en route naar de werkplek berekend worden. De wet op de privacy liet dit echter niet toe en moest in de 2e kamer aangepast worden. De belastingdienst, Tom Tom en KPN konden in die ontwikkeling tegengewerkt worden door de vakbonden en andere industriële concurrenten. De regimebewakers (Homan, 2005) moeten eerst ontmanteld worden voordat deze trend kon worden doorgezet. Een stevige lobby van het genootschap leidt tot bemiddelingen van de SER tussen de multinationals en de ministeries. De netwerkfunctie van de SER zal naast vermindering van files ook vermindering van uitstoot van CO2 tot gevolg hebben. Daarmee wordt een mooie politieke score op de groene agenda behaald. 2017 Talent Techniek; een korte casus beschrijving Het C.V. van de medewerker is opgesteld aan de hand drie gebieden, namelijk; de dominante talenten die gedefinieerd worden aan de hand van een bundelingen van competenties; de rol van de medewerker in de groep en de taakvolwassenheid van de medewerker. De medewerker solliciteert op een functiecluster en krijgt een gesprek met teamleden en de manager. Er wordt gesproken over de rolkenmerken en hoe het takenpakket zich in relatie tot het team verhoudt. Het team is een samenstelling van medewerkers die verantwoordelijk is voor de output. De medewerker is na het eerste kwartaal ingepast op zijn taak door het socialisatie en introductieproces. De arbeidsverhoudingen worden in deze ruilrelatie van werk en geld door beide partijen in evenwicht gehouden. De initiatiefverantwoordelijkheid voor groei en werk wordt in eerste instantie bij de medewerker neergelegd. Hij of zij presenteert zijn eigen ontwikkelpad, rekening houdend met de organisatie doelen (output) van het Team. Het eerste doel van het Ontpoppings Plan is de persoonlijke effectiviteit vergroten en het tweede doel is proceskennis en procesverbetering. Elke medewerker verbetert elk kwartaal een deel van de procesketen. Het geheel nieuwe element van Talent Techniek is dat medewerkers op verschillende taken op verschillende organisatie niveaus in arbeid participeren. Zo kan een medewerker met een talent voor strategie deelnemen in strategie sessie op afdelingsniveau. Of kan een medewerker van een team die ideeënvorming als talent heeft meedenken op bestuurlijk niveau in een creativiteitssessie. HR manager van de toekomst coördineert de werkzaamheden met het teamlid dat het talent heeft om te organiseren. De leider heeft hierdoor een faciliterende en delegerende rol. Deze rol verandering gaat verder weg van direct toezicht R.J.M Remie MSHRM Mauvestraat 191 - 7312LZ Apeldoorn 055 3552391 of 06 46158118

3


Staatsgeheim

NVP Future Award 2007

en macht en ego en komt beter tot uitdrukking in de functie van liaison of regisseur van arbeid. De HR manager vergroot de communicatie over en weer tussen de andere teams van andere afdelingen. Hij legt contacten in nieuwe procesketens. Hij activeert nieuwe netwerken van talenten en procesketens en spreekt outputdoelen af met andere HR managers. De manager is in zijn focus op de klantvraag naar buiten gericht en in ontwikkeling van talenten naar binnen toe gericht. Veranderprocessen worden door de HR Manager zelf geleid door voornamelijk participatiesessies rondom de processen en producten van zijn Team. Het goede voorbeeld geven en duidelijk de strategie en missie vertalen naar zijn team in termen van: “wat betekend dat voor mij” behoren tot de skills van deze professional. 2018 de schone revolutie en 12% meer economische groei Dit jaar zal de geschiedenis in gaan als het “The Hague gate” de eerste “schone revolutie” met als gevolg geen files meer in Nederland. Iets wat volgens het CBS 12% meer werk rendement voor de B.V. Nederland oplevert. Deze 12% is opgebouwd uit 2% ziekteverzuimreductie, 2% effectieve werktijd vergroting door ouderen participatie in de wooncommunity, 6% vergroting van arbeidspotentieel door vrouwen en allochtone werknemers en 2% vergroting van werklust door thuiswerken in de community woningen. 2019 e“man”cipatie en de invoering van de 3 daagse werkweek De participatie van arbeid wordt in de grondwet vastgelegd en vrouwen en mannen krijgen wederzijdse verplichtingen opgedragen. Er wordt een 3 daagse werkweek voor beide partners vastgesteld. De emancipatie van de man wordt vergroot waardoor de verplichte werkweek van 5 dagen wordt doorbroken. Mannen krijgen meer tijd en meer vrijheid. Er wordt door partners één dag per week thuis gewerkt om de omvang van de files in Nederland tot nul te laten afnemen. Via de pocket PC worden planningen van vergaderingen, telewerken en thuisvideo conferencing georganiseerd. De kinderopvang wordt afgeschaft omdat nationaal onderzoek heeft aangetoond dat woon- en onderwijscommunitys vele malen effectiever zijn. 2020 team als tweede hoeksteen van de samenleving De heftigheid van veranderprocessen neemt in deze tijd ook af omdat arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemer zijn verbeterd. Het thuiswerken door de partners maakt onderdeel uit van de bedrijfsstrategie om de competentie, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid meer inhoud te geven. Er wordt nadrukkelijk meer afstand genomen van direct toezicht. Leiderschap is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en kundigheid geprikkeld door delegatie van output. Het Taylorisme, voor wie het nog niet wist dat het nog steeds bestond, krijgt na ruim 100 jaar zijn einde. Het thuiswerken kan worden toegezegd als de taakvolwassenheid van de medewerker daartoe aanleiding geeft. Persoonlijke vrijheid wordt gekoppeld aan eigen verantwoordelijkheid van werken in de community. Samengevat wordt de kwaliteit van de arbeid rondom de persoon met zijn talenten en het team ingericht. De functie van het team krijgt, juist als het specialisten betreft, meer een sociale en coördinerende functie. De manager stemt strategie en scenario af met de omgeving waardoor veranderingen gemanaged kunnen worden. De tweede hoeksteen van de samenleving wordt in 2020 gevormd door het team waarin je werkt. Slot Waren de multinational dan zo machtig of was de visie van de bonden en de SER zo beperkt? Of waren zij al in bespreking met elkaar, u weet wel: het bedrijfsleven, de overheid en de universiteiten. Hadden zij de zelfconditionering op hun eigen terrein verloren of waren zij nog aan het navelstaren? Wij wisten het niet en durfden dit schrijven dan ook niet publiekelijk te maken. Wij hebben gekozen om het via de mail te versturen. Het in bezit hebben van dit essay is mogelijk strafbaar. Dus weet naar wie je hem doorstuurt…………. Robert Remie - Partner bij VoyaNova - www.voyanova.nl R.J.M Remie MSHRM Mauvestraat 191 - 7312LZ Apeldoorn 055 3552391 of 06 46158118

4


Winnaarnvpfutureaward2007robremie  

Winner of the Future Award 2007 HR in 2020 by Netherlands Community of Personal and Organizational Development (NVP) 5th NVP Future Award 20...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you