Organist.org nr. 7, juli 2015

Page 1

N r. 7

J

ULI 2015

1

4. årgang

Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen

GENERALFORSAMLING 2015

SIDE 4


PRÆLUDIUM

Om Hundrede Aar . . .

Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen

2

Om hundrede år er alting glemt lyder en talemåde, som er både gammel og velkendt. Men ingen af de to egenskaber garanterer dog, at den er sand, hvilket jeg erfarede ved to lejligheder, nogle dage før dette skrives (9. juni).  Jeg skulle følge mine forældre til en regional jubilæumsfest for sygeplejersker. Der var godt 200 til stede, heraf (mine forældre medregnet!) ire 60-års-jubilarer. Den lokale fagforeningsleder holdt en in historisk tale om Dansk Sygeplejeråds kampe gennem hundrede år – en periode omtrent dækket ind af de tilstedeværendes levetid!  Nogle dage senere hørte jeg i radioen en udsendelse med historikeren Dorthe Chakravarty i anledning af hendes seneste bog ”Tjenestepigerne”. En meget interessant bog, som i anledning af 100-året for kvindernes stemme- og valgret beskriver tjenestepigernes kamp for bedre arbejdsforhold i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.  Begge disse indlæg havde arbejdstidsregulering som omdrejningspunkt. Hvordan undgår man at skulle stå til rådighed døgnet rundt. Hvordan får man de ineret, hvad der er arbejdstid, og hvad der er fritid. Hvordan får man begrænset og tilrettelagt arbejdstiden, så der er plads til et indholdsrigt personligt liv og ikke mindst et familieliv.  Det er ganske forbløffende, i hvor høj grad vi i dag i Organistforeningen kan genkende disse problemfelter. Vi taler stadig om rådigheds- og rammetid, om varslingsfrister og femdagesuge uden på nogen måde at kunne påstå at have løst alle problemer. Det indgyder respekt at blive klar over, i hvilket omfang vi alle står på skuldrene af de forrige generationer.  Det understreger også vigtigheden af at stå fast på overenskomsten, som jo på sin vis repræsenterer 100 års kamp. Hvis vi ikke hver især står fast på de opnåede arbejdstidsregler – alle mangler til trods – så er vi en dårlig kollega for alle de andre medlemmer og ikke mindst for efterfølgeren i netop vores stilling, som jo så skal begynde kampen forfra med opdragelsen af menighedsrådet.  Dette kunne jo godt lyde som en to måneder forsinket 1. maj-tale, men lige som hver søndag i kirken er en påskemorgen, så er enhver (hver)dag i fagbevægelsen en 1. maj! God kamp.

Organist.org 7/2015


INDHOLD OG KOLOFON

REFERAT

NYHEDER

SIDE

SPIL DANSK

4

SIDE

8

18

SIDE

GENERALFORSAMLING

PERSONALEPOLITIK

NYT FRA SPIL DANSK

Det helt store debatemne på årets generalforsamling var selve stævnets fremtid. Læs referatet i dette nummer.

Læs i dette nummer om et nyt forslag til en sogne-personalepolitik, som et udvalg under Folkekirkens Samarbejdsudvalg har lanceret. Bliv også fristet af efterårets kursusmuligheder.

Frontmanden for den årlige fejring af dansk musik, Ricco Victor, har gjort status og i den forbindelse opdaget af kirkerne nu er den største aktør. Han kommer også med nogle tips.

ANMELDELSE

STILLINGER

KLUMME

20

MANGE NYE NODER Vi anmeldeler tre af de seneste tilføjelser til den svenske orgelserie ”Gränslöst”, og vi omtaler ikke mindst en række øvrige aktuelle nodeudgivelser for organister/korledere.

Organist.org

SIDE

32

3 ORGANISTER SØGES • Til Brønderslevs gamle og nye (billedet) kirke, Vendsyssel • Til Årby Kirke ved Kalundborg • Til Houlkær Kirke ved Viborg

Foto: Tomasz Sienicki/Wikimedia Commons

SIDE

SIDE

38

MEDARBEJDERMØDER Tillidsrepræsentant Inge Marie Andersen skriver om vigtigheden af det møde, som kirkefunktionærer og præster mindst én gang årligt holder med menighedsrådets kontaktperson.

Udgives af Organistforeningen og hed frem til december 2014 PO-bladet. Det udkommer 11 gange årligt, den 1. i hver måned undtagen august. Oplag: 1.000 stk. ISSN: 2246-7882.

REDAKTION

Ansvarshavende redaktør, Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), www.ordklang.dk,

DEADLINE

Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før.

Torvet 2, 1. sal, 8600 Silkeborg, tlf. 87 20 02 54, e-mail: blad@organist.org Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@organist.org (normalt) senest den 5. klokken 13 måneden før. TRYK

WERKs Grafiske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk

FORSIDEN

Til årets generalforsamling i Roskilde var hotellets sal ikke ledig, men heldigvis kunne forsamlingen lige være i de både hyggelige og eksklusive omgivelser på Roskilde Kloster (bemærk lysekronerne med levende lys). Foto: Filip Graugaard Esmarch. www.organist.org

Organist.org 7 /2015

3


GENERALFORSAMLING 2015

ORGANISTFORENINGENS GENERALFORSAMLING Dette års ordinære generalforsamling for foreningen fandt sted tirsdag den 5. maj i Roskilde Kloster. Referenter: Henriette Hoppe og Filip Graugaard Esmarch

1. VALG AF DIRIGENT Elisabeth Jensen blev foreslået og valgt til dirigent. Hun kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og fortsatte straks med at give ordet til formanden for en mundtlig uddybning af den skriftlige beretning.

2. FORMANDENS BERETNING Formand Anders Thorup supplerede med først at bede os mindes de medlemmer, der var gået bort i det forløbne år: Michael Kiørboe og Jytte Egfos.  Derefter gennemgik han det forløb, der har gjort, at Organistforeningen efter ganske kort tid i det nye kontor i Vejle måtte lytte endnu en gang: Sekretær Inge Bech Hansens alvorlige sygdom, Arne Josefsen, der velvilligt trådte til som a løser, og ønsket om at være placeret i mere handicap-venlige omgivelser, så Inge trods gangbesvær vil kunne fastholdes i jobbet. Hun er ikke blot imødekommende og energisk, men har gennem årene oparbejdet et betydeligt kendskab til Organistforeningens nicheområde, sådan at hun nu har rådgivningskompetence på lere områder i forhold til medlemmerne.  Bestyrelsen har desuden besluttet at investere i et nyt it-system med medlemsdatabase og økonomisystem. Det eksisterende system 4

var bogstavelig talt fra det forrige århundrede og fuldstændig utidssvarende, så udskiftningen skulle gerne betyde både fremtidssikring og arbejdsbesparelse. Anders Thorup benyttede lejligheden til at takke Arne Josefsen for meget kompetent hjælp, ikke blot med regnskab og bogføring, men også med den igangværende implementering af it-systemet.  Derefter gik formanden over til at uddybe den beslutning, bestyrelsen har taget om ikke at a holde et lerdages-stævne i 2016, men et mere beskedent éndags-stævne. Arbejdet med forberedelse og afvikling af stævnet har trukket store veksler på stævneudvalget, så store, at de ikke ønskede at fortsætte udvalgsarbejdet i den nuværende form. Bestyrelsen har desuden haft lere udskiftninger i de seneste år, så man ikke længere kunne trække på det gamle og rutinerede stævneholds erfaring. Samtidig har tilslutningen til stævnerne været svagt dalende.  Erfaringerne viser, at det altid er lettere at nedlægge end at sætte noget i gang. Derfor er det vigtigt at komme i gang igen, mens traditionen stadig er levende. Anders Thorup opfordrede derfor eventuelle tilstedeværende, som syntes, det ville være ærgerligt at undvære det velkendte årsmøde, til at gøre en indsats, enten ved at stille op ved et kommende bestyrelsesvalg eller ved eventuelt at indgå som eksternt medlem af stævneudvalget.  Formanden rundede sin beretning af med at sige tak til foreningens ansatte, den øvrige bestyrelse og ikke mindst stævneudvalget. Spørgsmål og kommentarer Der var ikke mange bemærkninger til den Organist.org 7/2015


GENERALFORSAMLING 2015 skriftlige beretning, men til gengæld usædvanlig mange bemærkninger til den mundtlige beretning. Flere gav udtryk for beklagelse over, at der ikke længere skulle a holdes det vanlige stævne, der blev takket for det igangværende stævne, lere tilbød sig med hjælp til kommende stævner, og lere konstruktive forslag blev bragt på banen: Stævneplanlægning og -a holdelse kunne uddelegeres stiftsvis, tillidsmænd kunne inddrages, stævnet kunne a holdes på Løgumkloster Højskole eller et lignende sted, der kunne arrangeres stævne med andre faglige organisationer, lød nogle af de ideer, der kom frem.  Anders Thorup takkede for opbakningen, som han dog kunne konstatere, kom fra de medlemmer, der i forvejen havde valgt stævnet til. Men han slog fast, at beslutningen om ikke at holde lerdages-stævne i 2016 ikke kunne ændres, da forberedelserne allerede skulle have været i gang nu. Samtidig skal det måske overvejes at inde på noget lidt anderledes, der kunne få lere medlemmer til at deltage. Bestyrelsen er meget åben for at fortsætte i en eller anden form, for der er brug for et forum til at mødes med kolleger. Forman-

den opfordrede interesserede hjælpere til at maile til sekretariatet, så der kan skaffes et overblik over ressourcerne.  John Poulsen gjorde opmærksom på sekretariatets pressede situation i øjeblikket samt på manglen på tillidsmænd i visse stifter og presset på de tillidsmænd, der er. Han mente ikke, man kan lægge lere arbejdsopgaver over til tillidsrepræsentanterne.  Grethe B. Köster spurgte, om der er udsigt til sammenlægning af DOKS og Organistforeningen. Anders Thorup svarede, at det trods et ihærdigt arbejde stadig ikke er lykkedes. Der er både økonomiske og mentale forskelle, der stiller sig i vejen. Vi er dog stadig åbne for idéen.  Jette Plougheld takkede tillidsmændene for deres indsats og opfordrede medlemmerne til at bruge dem og bestyrelsen, når de har behov.  Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

3. REGNSKAB TIL GODKENDELSE Regnskabet blev gennemgået af kasserer Nils Henrik Wyke. 2014-regnskabet kunne betragtes som yderst tilfredsstillende.  Regnskabet indeholdt noget så sjældent

Organistforeningens sekretariat har nu til huse i denne bygning på Vindinggård Ringvej i det sydlige Vejle.

Organist.org 7 /2015

5


GENERALFORSAMLING 2015

Kasserer Nils Henrik Wyke fremlægger årsregnskabet for 2014

som en morsom detalje: Da Arne Josefsen kiggede på regnskabet, havde han fundet et større beløb, omkring kr. 250.000, som han ikke kunne forstå. Hverken bestyrelse eller sekretariat havde kunnet gøre rede for, hvad det egentlig var, bortset fra at det var bundne midler hensat på foranledning af CO10 (dengang COII). En henvendelse til CO10 afslørede imidlertid, at den pågældende ordning var afskaffet for mange år siden. Eftersom midlerne derfor ikke længere er bundne, vil de nu blive brugt til omlægningen af foreningens itsystem.  Kaj Milter Jensen spurgte, om der i foreningen indes en faglig fond til brug ved en eventuel strejke.  Formanden fortalte, at der ikke er nogen strejkekasse, og at sandsynligheden for, at der 6

vil blive brug for sådan en, nok også i praksis er meget ringe.  Organistforeningens tidligere formand, Egon Mortensen, gjorde opmærksom på, at de bundne midler netop var penge, som foreningen havde skullet stille som en garanti i forbindelse med en eventuel kon likt hos medlemmer af COII.  Regnskabet blev godkendt uden yderligere spørgsmål.

4. FASTLÆGGELSE AF KONTINGENT Bestyrelsens forslag om at fastholde det nuværende kontingent også for 2016 blev vedtaget uden spørgsmål. Satserne fremgår af hjemmesiden og april-nummeret af Organist. org.

Organist.org 7/2015


GENERALFORSAMLING 2015

5. VALG TIL BESTYRELSEN To bestyrelsesmedlemmer var på valg: Lasse Christensen og Henriette Hoppe. Lasse Christensen ønskede ikke genvalg. Desuden ønskede Thilde Madsen at udtræde af bestyrelsen.  To nye bestyrelsesmedlemmer, Pia Jeanette Nielsen og Henrik Strøm, blev valgt uden modkandidater, Pia for en periode af tre år og Henrik for en periode af ét år. Der lød en tak til de afgåede medlemmer for deres store indsats og velkommen til de nye.

6. VALG AF SUPPLEANTER Som suppleanter blev bestyrelsens to kandidater valgt uden modkandidater: som 1.-suppleant Ingrid Bartholin og som 2.-suppleant Carsten Engstrøm.

7. INDKOMNE FORSLAG Der var ingen indkomne forslag.

8. EVENTUELT Mette Bramsø efterlyste bedre vilkår for tillidsmændene, og Anders Thorup svarede, at man gjorde, hvad man kunne inden for reglerne – med kurser, en julegave og senest med kontingentfritagelse. Og desuden gælder det jo, at den slags gode gerninger bærer lønnen

i sig selv. Formanden tilsluttede sig takken til tillidsrepræsentanterne.  Henriette Hoppe opfordrede medlemmerne til at melde sig som tillidsmænd, især på Fyn og Sjælland og gjorde opmærksom på det uddannelsesforløb, der kører for tillidsmænd. Anders Thorup supplerede med at gøre opmærksom på, at bestyrelsen har indført den politik, at kurserne for tillidsrepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer også er åbne for andre medlemmer.  Kaj Milter Jensen spurgte, hvorfor den tid, tillidsrepræsentanterne bruger på det faglige arbejde, ikke bliver regnet som arbejdstid, sådan som han kender det fra musikskolerne.  John Poulsen svarede, at der står i tillidsmandscirkulæret, at der skal være mulighed for at omlægge tjenesten, sådan at man kan varetage sit tillidshverv, eventuelt ved at få vikar på. Men forskellen på de to typer af institutioner er, at et menighedsråd næppe vil kunne se lyset i, at deres medarbejder skal betales for at hjælpe medarbejdere hos andre menighedsråd.  Anders Thorup sagde en stor tak til de to afgående bestyrelsesmedlemmer, Lasse Christensen og Thilde Madsen.  Dirigenten takkede for god ro og orden, og Anders Thorup takkede dirigenten for indsatsen.

.

36 salmeforspil Knud-Erik Jensen Pris: kr. 149,- (+ porto kr. 33) Bestilles på: k-e@jensen.mail.dk Organist.org 7 /2015

7


NYHEDER

FÅ EN LOKAL PERSONALEPOLITIK Det er formodentlig de færreste sogne, der ligger inde med en gennemarbejdet og opdateret personalepolitik for kirkefunktionærerne. Men for dem, der tager medarbejdertrivslen seriøst, er det nu blevet meget lettere at komme i gang eller videre med processen.

færdig endnu: Ind til videre er der udarbejdet værktøjer en række af de vigtigste delområder, som særligt relaterer til det psykiske arbejdsmiljø. Men hensigten er, at alle kapitlerne fra del 1 med tiden skal suppleres med værktøjer i del 2.  I forhold til personalepolitikkens tidligere version er de nye dokumenter i højere grad selvforklarende. I indledningen står der: ”For at personalepolitikken bringes fra ord til handling er det afgørende, at man tager drøftelserne i sognet om, hvordan man ønsker at være kirke, og hvilken betydning det får for personalepolitikken og de mere konkrete delpolitikker. Drøftelserne bør tages i et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem menighedsråd og medarbejdere. Det er menighedsrådet, der har det overordnede ansvar for det personalepolitiske arbejde. (...) Medarbejderne skal

Med Kirkeministeriet for bordenden har et udvalg under Folkekirkens Samarbejdsudvalg lavet en kraftigt opdateret version af det udkast til personalepolitik for kirkefunktionærer, som ligger på folkekirkenspersonale.dk. Undervejs i tilblivelsesprocessen er de relevante faglige organisationer blevet taget med på råd.  Personalepolitikken er i to dele: Den delvist nyskrevne del 1 beskriver en overordnet personalepolitik for alle arbejdspladser i folkekirken, mens den helt nye del 2 er tænkt som et praktisk værktøj til udvikling af sognets mere lokalt tilpassede personalepolitik, altså som en lokal uddybning af del 1.  Del 2 fokuserer på processen ved blandt andet at foreslå en lang række spørgsmål, man kan diskutere, når menighedsråd og medar- Personalepolitikkens værktøjsdel videregiver et konkret forslag fra rapporten fra ”Unbejderne i fællesskab ar- dersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012”: At man aftaler syv gode bejder med politikken. tegn på, at alt er godt på arbejdspladsen. Måske skal de hænges op et synligt sted i Denne del er dog ikke frokoststuen eller lignende. 8

Organist.org 7/2015


NYHEDER

HUSK · Det er i processen med at formulere politikken, at det afklares, hvad der er væsentligt på arbejdspladsen. · Det er, når politikken anvendes i praksis, at den gør en forskel. · Hvis personalepolitikken ikke evalueres, risikerer man, at den forældes og bliver et dokument, som ikke anvendes. Det er nu op til menighedsråd og medarbejdere at virkeliggøre de gode intentioner i personalepolitikken, så personalepolitikken bliver et nærværende og konstruktivt arbejdsredskab, der medvirker til skabelsen af et godt og inspirerende arbejdsmiljø. (Ovenstående er citeret fra indledningen til ”Personalepolitik Del 1 – Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser”).

inddrages, og samtidig skal de være villige til at tage et forpligtende medansvar for, at arbejdspladsen når sine mål.”

bejdere imellem – er en væsentlig forudsætning for en effektiv opgaveløsning og god trivsel,” hedder det i del 1.  Og i del 2 står der uddybende: ”Når medarbejderne kender arbejdspladsens kerneopgave og værdier, kender de også retningen og de grundlæggende rammer, som opgaverne løses inden for. Fastlæggelse af sognets kerneopgave og værdier bør ske i en dynamisk proces, hvor både de ansatte og menighedsrådet skal ende med at kunne genkende sig selv i resultatet. (…) En måde at arbejde med kerneopgaven på er gennem visioner og målsætninger. Det kan ske gennem nedbrydning af kerneopgaven i de opgaver, de ansatte i sognet har, og fokus på, hvordan de spiller sammen med den overordnede opgave.”  Del 2 rummer desuden en række spørgsmål omkring værdier, visioner og mål. Og for at sikre, at det ikke bare bliver ved snakken, kan man udvikle et ”termometer” til måling af, hvorvidt værdierne faktisk bliver indfriet i det daglige – de såkaldte ”syv gode tegn” (se illustrationen).

KERNEOPGAVE TIL DISKUSSION Når en personalepolitik skal skabes, hører drøftelser af sognets kerneopgave og værdier til det mest grundlæggende.  ”Folkekirkens kerneopgave er forkyndelsen af det kristne budskab. Kerneopgaven er dermed knyttet op på tro og værdier og kan som sådan være svær at konkretisere i forhold til betydningen for opgaverne i den enkelte kirke. Kerneopgaven kan bl.a. være til diskussion i form af forskellige tilgange til, hvordan sognets kirkelige anliggender skal udfoldes. Hvad kerneopgaven er lokalt i det enkelte sogn, er altså ikke entydigt, da der kan være mange forskellige måder at være kirke på. (…) En fælles forståelse på arbejdspladsen – på tværs af faggrupper og ledere og medarOrganist.org 7 /2015

KLARE KOMMUNIKATIONSSTRØMME Hvad kapitlet om samarbejde og god omgangstone angår, rummer del 1 ikke noget nyt, men til gengæld er der et omfattende nyt materiale i del 2 med arbejdsspørgsmål og gode råd inden for følgende fem emner: 1) forventningsafstemning i forhold til mål, midler og kerneopgave, 2) gensidig respekt, 3) tillid, 4) aftaler om hvorledes kon likter håndteres, 5) kon likt-nedtrappende sprog.  Herefter følger et afsnit om kommunikation, information og mødestruktur, hvor følgende indledende bemærkning i del 1 er tilføjet de eksisterende formuleringer:  ”En god kommunikation kræver klare kommunikationsstrømme og forventningsafstem9


NYHEDER ning mellem medarbejder og menighedsråd om hvornår, der kan forventes information. Det er vigtigt, at der er en lokalt nedskreven procedure for kommunikation, og at den overholdes.”  Og del 2 giver da også en håndsrækning til at få nedskrevet en sådan procedure. I det 23 sider lange dokument er de fem af siderne afsat til dette emne, til tre værktøjer til forbedring af kommunikationen: kommunikationspyramiden, domæneteorien og ” ire vigtige parametre i kommunikationen – når man er leder på afstand”.

Desuden er der beskrevet en enkel model til, hvordan man i fællesskab kan arbejde med kommunikationsformen på en arbejdsplads:  ”Start med at tale om, hvad I ønsker at bevare i jeres nuværende kommunikationsform. Derefter taler I om, hvad I ønsker at udvikle, og til sidst sætter I lys på det, I måske helt skal afvikle.”

APV HVERT TREDJE ÅR I kapitlet om arbejdsmiljø er der i del 1 tilføjet nogle væsentlige overordnede regler:  ”Da der på de folkekirkelige arbejdspladser ofte er lere arbejdsgivere og personalegrupper involveret, er der i henhold til arbejdsmiljøloven pligt til, at menighedsråd, provst og biskop samarbejder om at sikre sunde arbejdsmiljøforhold. (…) I øvrigt har biskoppen via sin tilsynsforpligtelse overfor de kirkelige myndigheder en pligt til at sikre, at menighedsrådene agerer som påkrævet i relation til arbejdsmiljøet.”  Herefter handler det om arbejdspladsvurderingen, hvor det præciseres, at den skal foretages i samarbejde med de ansatte, at den skal ajourføres mindst hvert tredje år, og at der er metodefrihed ved gennemførelsen.  ”Det vigtigste er, at man kommer rundt om de problemer, der måtte være, og der indes løsninger herpå,” som det hedder.

HANDLEPLIGT VED SEXCHIKANE

I samme kapitel er der blandt andet også medtaget et nyt punkt om sexchikane:  ”Sexchikane handler ikke om seksuel tiltrækning men om manifestation af magt. (...) Grænsen for sexchikane er lydende, fordi opfattelserne af, hvad der er sexchikane er forskellige. Sexchikane deineres som en seksuel handling, som er uønsket og derfor ubehagelig. Det er vigtigt at gøre udøveren opmærksom på, at handlingen er uønsket og ubehagelig. Hvis udøveren ikke respekterer dette, vil der være tale om sexArbejdspladsvurderingen er skriftlig og indeholder ovenstående grundelementer. chikane. Det er først og 10

Organist.org 7/2015


NYHEDER

Spørgsmål til forebyggelse af mobning.

fremmest ledelsens ansvar at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø, hvilket indebærer en handlepligt, hvis ledelsen bliver bekendt med, at der foregår seksuel chikane,” står der.  I personalepolitikkens del 2 er der blandt andet indsats en huskeliste for arbejdsmiljøpolitikken (se illustrationen), og der er en kort beskrivelse af, hvordan man kan have ”trivselsrunder” for at sikre en fortløbende opmærksomhed omkring trivslen.

UBEVIDST MOBNING? Hvor den gamle personalepolitik nøjedes med at konstatere, at medarbejderne ikke må udsættes for mobning, har den nye et selvstændigt kapitel med overskriften mobbepolitik:  ”Der er tale om mobning, når en eller lere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange på grov vis udsætter en eller lere andre personer for krænkende Organist.org 7 /2015

handlinger, og hvis disse handlinger opfattes som sårende eller nedværdigende, og den krænkede ikke er i stand til at forsvare sig imod dem,” lyder de initionen.  Og i del 2 er der en grundig behandling af emnet med spørgsmål og re leksioner om italesættelse og forebyggelse af mobning, og hvad man gør, når man opdager det eller er vidne til det. Som vidne bør man blandt andet involvere relevante personer på arbejdspladsen, hjælpe den, der er udsat for mobning, og samtidig huske på, at mobberen ikke nødvendigvis er bevidst om, at han/hun mobber.

HÅNDTERING AF STRESS I den gamle personalepolitik forekommer ordet ”stress” slet ikke, hvorimod den nye medtager en stresspolitik: ”Alle kan i løbet af et arbejdsliv opleve en periode med udbrændthed eller stress. Stress er således noget, vi skal kunne forholde os til på arbejdspladsen. Den langvarige og sundhedsskadelige stress – ikke at forveksle med den stress, som kan opleves kortvarigt i forbindelse med en udvalgt opgave – er ikke en acceptabel tilstand og skal som sådan bekæmpes forebyggende og håndteres, når den opstår,” hedder det indledende, hvorefter der uddybes:  ”Alle på arbejdspladsen – menighedsråd såvel som ansatte – har hver især et ansvar for 11


NYHEDER at drage omsorg, hvis en medarbejders arbejdsindsats eller samarbejdsevne er præget af stress. Menighedsrådet er forpligtet til at begrænse den langvarige arbejdsrelaterede stress ved at: kortlægge, forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen.”  Herefter følger et et relativt udførligt underafsnit med overskriften ”Følelsesmæssige krav i arbejdet”:  ”De negative konsekvenser af de høje følelsesmæssige krav i det kirkelige arbejde minimeres ved en prioritering af (…) god social støtte fra kollegaerne, hvor det er naturligt og legalt, at tale om episoder, man har oplevet i sit daglige arbejde, som berører en, og at man som kollega altid prioriterer den nødvendige samtale med sin berørte kollega. Faste møder efter de kirkelige handlinger – begravelser af f.eks. børn og unge mennesker påvirker alle stærkt. Uddannelse af medarbejderne, hvor de forberedes og klædes på til at håndtere de følelsesmæssige krav.”  I del 2 anbefales det, at man rent faktisk formulerer en lokal stresspolitik, ”fordi det skaber større tryghed for den enkelte og medarbejdergruppen som helhed, at politikken er nedfældet og kendt”. Herefter er der et redskab med arbejdsspørgsmål til udarbejdelse af sådan en politik samt en henvisning til hjemmesiderne forebygstress.dk og frastresstiltrivsel.dk.

Kirkeministeriets udkast til personalepolitik for kirkefunktionærer er et værdifuldt arbejdsdokument for sogne, som interesserer sig for medarbejdernes ve og vel. Alligevel er det godt gemt af vejen i menustrukturen på folkekirkenspersonale.dk: klik på ”Løn og ansættelse” > ”Regler” > ”Vejledninger” > ”Personalepolitik”. Del 2 er tilgængelig som Word-fil, så man let kan tage udgangspunkt i dokumentet, når man vil skabe sognets egen personalepolitik.

Endelig er kapitlet om rygning opdateret med de skærpede regler om, at man på offentlige arbejdspladser ikke må ryge på enkeltmandskontorer. Menighedsrådet har pligt til selv at udarbejde og håndhæve ganske udførlige regler:  ”Det er menighedsrådets ansvar at sørge for, at de ansatte overholder reglerne og at der er udarbejdet en skriftlig rygepolitik, hvoraf det fremgår, hvor der må ryges og hvilke konsekvenser, overtrædelse af rygepolitikken medfører.”

FERIE OG RYGNING Kapitlet om ferie er opdateret med de seneste regler fra 2012 om retten til erstatningsferie, hvis man under sin ferie bliver syg i mere end fem dage. Reglerne for dette er kort fortalt, at man i så fald skal sygemelde sig til sin arbejdsgiver, og at man skal kunne fremvise en lægeerklæring.

12

Organistforeningen opfordrer til, at man taler med sine kolleger og sin kontaktperson eller daglige leder om det nye værktøj og om muligheden for at sætte en proces i gang. Også hvis man allerede har en personalepolitik i sognet, kan det være en god anledning til at gå den efter i sømmene. Filip Organist.org 7/2015


KIRKENS FORUM DANMARKS FAGMESSE FOR KIRKEN cUHWV I OOHV XGµXJW IRU DQVDWWH RJ IULYLOOLJH L NLUNHQ 6WRUW IDJOLJW SURJUDP PHG VS QGHQGH LQGO J RJ ZRUNVKRS *UDWLV HQWUp YHG RQOLQH UHJLVWUHULQJ Bliv bedre klædt på til at træffe store økonomiske beslutninger i fællesskab. Få mulighed for at sammenligne de mange tilbud der findes indenfor området. Få en god dialog med jeres leverandører - både eksisterende og fremtidige.

På hjemmesiden opdateres udstillerlisten, nyheder og det spændende faglige konferenceprogram løbende. Her er der mulighed for at bestille frokostbuffet.

BESØG

FOR KIRKEN SE ES M G FA S K R A DA N M ICIA I MESSE C, FREDER

BER 2015 25. - 26. SEPTE- M 16.00 KL 9.00

9L VHV Sn .LUNHQV )RUXP KRV 0(66( & L )UHGHULFLD

SE MERE PÅ WWW.KIRKENSFORUM.DK Organist.org Orga Or gani nist st.o .org rgg 7 //2015 2 155 20

1133


NYHEDER

SPÆNDENDE KURSER I DET KOMMENDE HALVÅR Her bringer vi en oversigt over af nogle af de mest oplagte ting at kigge nærmere på, hvis man som kirkemusikskoleuddannet organist ønsker at udvide sine kompetencer. På organist.org/organistfaget inder du under menupunktet ”Efter- og videreuddannelse” en samling links til informationer om kurser af interesse for organister. Oversigten er naturligvis ikke komplet, og på blad@organist. org tager vi gerne imod tips til, hvad der ellers skal henvises til.  Vi omtaler i det følgende nogle nye kursustilbud i efteråret og vinteren. Derudover gentages der en række kurser, som de forskellige udbydere allerede har gode erfaringer med. Disse er medtaget i oversigten på hjemmesiden.  Nærmere info om kirkemusikskolernes kurser indes på kirkemusikskole.dk.

ORGELSPIL Kurset i Holmens Kirke om orgelimprovisation i gudstjenesten er allerede overtegnet, oplyser Sjællands Kirkemusikskole. I Skt. Markus Kirke i Aalborg udbyder Vestervig Kirkemusikskole imidlertid et kursus med titlen Orgelimprovisation i gudstjenesten II – også her ved Jakob Lorentzen. Som titlen siger, er det en fortsættelse af hans kursus i efteråret 2014, og her i 2015 løber det af stablen ire mandage fra den 28. september. Hvis man allerede har et vist kendskab til impro-

14

visation, behøver man ikke at have deltaget i det første kursus (ansøgningsfrist 28. august).  På Løgumkloster Kirkemusikskole a holdes der den 9. og 23. oktober to inspirationsdage for organister, hvor rektor Hans Chr. Hein præsenterer en lang række mindre kendte orgelkoraler og frie stykker, som særligt egner sig til enten bryllup eller begravelse (frist 16. september).  Og Sjællands Kirkemusikskole inviterer den 5. oktober til en dag om Per Nørgaards orgelværker ved Jens E. Christensen i Vor Frelsers Kirke i København. Nørgaard-kenderen vil fortælle om og spille værker fra en ny retrospektiv samling (frist 28. september).

KORLEDELSE I år samarbejder FUK og kirkemusikskolerne om endagskurset Byggesten til Børnekoret – med inspiration til arbejdet med kor for 2.-5. klassetrin. Instruktørerne er Gitte S. Preussler (om koradministration), Mirjam Lumholt (om integreret hørelære i korprøven) og Brian Stenger Poulsen (om ”alsidigt repertoire både rytmisk og klassisk”).  Kurset udbydes af kirkemusikskolerne på hver sin fredag: den 28. august på Sjællands Kirkemusikskole, den 4. september i Brønderslev Kirke (Vestervig Kirkemusikskole) og den 18. september i Christianskirken, Fredericia (Løgumkloster Kirkemusikskole). Tilmelding sker til den enkelte kirkemusikskole – i alle tre tilfælde med frist den 14. august.  Vestervig Kirkemusikskole a holder tre en-

Organist.org 7/2015


NYHEDER dags-kurser for korledere: Om Music Mind Games i korarbejdet ved musikpædagog Gitte Chren den 14. september i Margrethekirken, Aalborg, om hørelære i korarbejdet ved professor emeritus Inge Marstal den 6. oktober, også i Margrethekirken, og endelig kurset De ugentlige korvitaminer med inspiration til korprøven ved korkonsulent Doris Kjærgaard sammen med Aaby Kirkes børne- og ungdomskor den 23. oktober i Aaby Sognegård, Aabybro (frist 17. august til alle tre kurser).  Den selvejende institution Dansk Amatørmusik tilbyder kurser til amatørmusiklivets dirigenter, og for korledere har de tre af kursusforløbene en optagelsesprøve: Til kurserne korleder 1 (rytmisk og klassisk), korleder 2 (rytmisk) og korleder 2 (klassisk) er der optagelsesprøve i Aarhus den 11. september og i København den 12. september (tilmeldingsfrist den 1. september).  Det mest elementære af kurserne, Korleder 1, som foregår i København med Jan Scherer og Kristine Poulsgaard Tjørnholm som instruktører, begynder dog først den 6. februar og forløber over fem dage ind til den 30. april. Det videregående rytmiske kursus er i Odense med Line Groth som instruktør og forløber over fem dage fra den 31. oktober til 27. februar. Og det videregående klassiske kursus er i Aaahus med Morten Schuldt-Jensen som instruktør og forløber over fem dage fra den 21. november til 3. april.  Endelig skal nævnes kurset Børnekor Basis, som har blandt andre Børnekorakademiet, Løgumkloster Kirkemusikskole og FUK som samarbejdspartnere, og med Susanne Wendt og Marlene Lollike som instruktører bygger det på Pia Boysen og Margrete Enevolds metodik. Det er uden optagelsesprø-

Organist.org 7 /2015

ve, det foregår i Odense, og det forløber over seks dage fra den 13. november og indtil den 20. maj (frist den 1. september). Se mere om Dansk Amatørmusiks kurser på damdk.dk.  I Haderslev er der korfestival i sensommeren, og i samme forbindelse indbyder Haderslev Sangakademi til inspirationsdage i domkirken for organister, korledere og musiklærere. Det er den 28. og 29. august. Ligesom på sidste års inspirationsdag kommer norske Tone Bianca Dahl, og derudover hedder instruktørerne Janko Zannos, Søren Birch, Robert Rieder, Carsten Seyer-Hansen og Åshild Refsdal. Desuden medvirker en lang række dygtige korsangere. Mere information følger på sangakademi.dk (frist: 15. august).

ANDRE KURSER Syng Nyt indbyder igen i år til salmedag, men denne gang i København og i samarbejde med både FUK og Grundtvigsk Forum. Det foregår den 19. september i Vartov, Farvergade.  Her vil sognepræst og formand for Grundtvigsk Forum Niels Henrik Arendt holde oplæg om ”den nutidige salmevision”, litteraturhistoriker Erik Skyum-Nielsen vil forsøge at de inere salmen som genre, organist Jakob Lorentzen fortæller om at komponere nye salmemelodier, biskop og FUK-formand Marianne Christiansen vil tale om ”de nye salmer og børnene”, Ulla Morre Bidstrup fra Grundtvigsk Forum vil gøre status for nye salmer til de kirkelige handlinger, og der vil være paneldebat med sognepræst Carsten Clemmensen, lektor Hans Raun Iversen og biskop Henrik Wigh-Poulsen om ”autorisation eller kaos”, når det gælder salmer.  Til sidst vil der klokken 17-18 være et åbent arrangement med fyraftensang ved Bertel Haarder i Vartovs gård. Både her og tidlige-

15


NYHEDER re på dagen medvirker nogle børne- og ungdomskor under ledelse af blandt andre Lotte Smith-Petersen. Der er ingen tilmeldingsfrist men et begrænset antal pladser – nærmere information på syngnyt.dk.  Orgelpædagogik for børn og unge er et helt nyt tiltag på Sjællands Kirkemusikskole ved organist og orgelpædagog Katrine Immerkjær Kristiansen over ire fredage fra den 18. september. Hun vil gennemgå grundlæggende orgelpædagogik og præsentere materialer og repertoire. Samtidig vil kurset være praksisorienteret, idet man får mulighed for selv at undervise – med feedback fra kursuslederen (tilmeldingsfrist 21. august).  Teologisk Pædagogisk Center/FUV inviterer igen i år til tværfaglig liturgiske konference på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev for organister, præster og andre interesserede. Det er den 14.-16. september, og der vil blandt andet være oplæg ved professor emeritus Inge Marstal, sognepræst Niels Henrik Arendt, lektor Anita Hansen Eng-

Tjek også … · Syddansk Musikkonservatorium: smks.dk (musik > uddannelser > efteruddannelser) · Det Jyske Musikkonservatorium: musikkons.dk (uddannelser > rytmiske > Rytmisk korcenter) · Børnekorakademiet: bornekorakademiet.dk

dahl og organist Peter Arendt. Mere info på tpcloe-gumkloster.dk ved søgning på ”kursus 60a” (frist 14. august).  Og den 4.-8. januar 2016 står Værkstedet GudstjenesteLIV sammen med Teologisk Pædagogisk Center/FUV for kurset Levende liturgi – luthersk frihed – levende mennesker med skotten John Bell fra Iona som gennemgående inspirator. Flere oplysninger på facebook.com/GudstjenesteLIV (frist 4. oktober).

NY HØJSKOLE I LØGUMKLOSTER Løgumkloster Højskole har en lang tradition for ugekurser i kirkemusik, men højskolen måtte fra sommeren 2014 indstille alle aktiviteter. I løbet af efteråret 2014 lykkedes det imidlertid en styregruppe med blandt andre tidligere kirkemusikskolerektor Peter Langberg at få etableret en skolekreds på mere end 260 betalende medlemmer, og i december blev der a holdt stiftende generalforsamling. Målet er nu at kunne udbyde kurser fra januar 2016. Om der kommer kirkemusik på programmet, skal ind til videre være usagt, men i hvert fald er Folkekirkens Ungdomskor repræsenteret i bestyrelsen. Til at lede arbejdet er der fra 1. juli 2015 ansat en skoleleder. Se mere om dette på lkhojskole.dk. Filip

74 koncertudbydere med 223 koncertforslag

www.kirkekoncert.dk 16

Organist.org 7/2015


Organist.org 7 /2015

17


NYT FRA SPIL DANSK

KIRKERNE HAR MEST MUSIK I SPIL DANSK UGEN Den sidste torsdag i oktober spilles der masser af danskproduceret livemusik – ikke mindst i kirkerne, som I nogle tilfælde kan indbyde til koncert, uden at det koster dem noget på budgettet. Af Ricco Victor, Spil Dansk Med mere end 400 kirke-arrangementer over hele landet i sidste års Spil Dansk Uge står kirkerne nu som den største af alle arrangører.  Kirkerne spiller en enorm rolle i dansk musikliv på mange måder, ikke mindst i det lange, seje træk med fokus på musikken hele året rundt. Men derfor er vi stadig imponerede og

Ricco Victor er direktør for Spil Dansk, som sidste år fik en ny organisation med en bredere ejerkreds. Den består nu af Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, Danske Musikforlæggerforening, Danske Populær Autorer samt Koda.

18

meget taknemmelige over det store engagement, som organister og kor fra kirker over hele landet lægger i Spil Dansk Ugen.  Festen er udvidet fra at være én dag, til at være en uge. Spil Dansk Ugen er altid i uge 44, og selve Spil Dansk Dagen er altid om torsdagen hvor de leste af arrangementerne inder sted. Samtidig vil vi hvert år sætte særligt fokus på ét enkelt tema.

FOKUS PÅ TALTENTET Husk, at I kan deltage i Spil Dansk med hvad end, I har lyst til. Det eneste krav er, at musikken skal være skabt af danske komponister og sangskrivere.  Slip fantasien løs med alt fra koncerter til fællessang, babysalmesang, musikgudstjeneste allehelgenssøndag, fremvisning af orglet, åbne korprøver, Carl Nielsen-tema i anledning af 150 års fødselsdagen, foredragsaftener om salmer og deres tilblivelse – eller artist talks med nulevende salmedigtere, komponister og kirkemusikere.  Gør Spil Dansk Ugen til jeres egen, enten ved at planlægge en koncert med udefrakommende musikere eller ved at fremvise det bedste eller mest originale af den musik, som I selv er med til at skabe.  I kan også vælge at deltage i Spil Dansk Ugens overordnede tema, som i år er talent. Talentbegrebet er en mangeartet størrelse, og det håber vi, at I også kunne være med til at sætte fokus på gennem jeres egne arrangementer. Hvordan oplever I talent? Er det aldersbetinget? Kan et kor være talentfuldt? Hvem er de talentfulde organister, og hvordan griber de faget an i 2015? Organist.org 7/2015


NYT FRA SPIL DANSK

EN GRATIS KONCERT? En lang rĂŚkke kommuner køber en Spil Dansk-kommunepakke, som indeholder koncerter, akkompagnement til fĂŚllessang, mentorsessions af unge talentfulde komponister, skolekoncerter (som sagtens kunne foregĂĽ i kirkerne!) og meget andet. Dette er jeres mulighed for at fĂĽ eksklusive arrangementer i kirken i Spil Dansk Ugen.  Se mere pĂĽ spildansk.dk om, hvordan jeres kommune bliver Spil Dansk Kommune, sĂĽ I pĂĽ den mĂĽde kan fĂĽ glĂŚde af en rĂŚkke sĂŚrlige arrangementer i jeres kirke.  Husk at tilmelde alle jeres arrangementer pĂĽ spildansk. dk, og kontakt os, hvis I vil vide mere om Spil Dansk.

Organist.org 7 /2015

19


ANMELDELSE

P.G. Pettersson/Göte Widlund, arr.: Ennio Morricone: Gabriel’s Oboe Pietro Mascagni: Intermezzo Petersson-Berger: Tre Frösjöblomster Gehrmans Musikförlag Ca. 100-150 kr./stk. hos noder.dk og nodehandleren.dk Fra Gehrmans Musikförlag i Stockholm er der i serien “Gränslöst” kommet tre små orgelhæfter med musik, som oprindeligt er skrevet for orkester. Det er ikke altid en nem opgave at overføre orkestrets komplicerede og dynamiske klangverden til den statiske og mere stive orgelklang, men Per Gunnar Pettersson og Göte Widlund, der står som arrangører af de tre udgivelser, demonstrerer, at de mestrer opgaven fuldt ud. Ikke alene er det væsentlige i musikken kommet med foruden den helt særlige stemning, men det er også lykkedes at holde arrangementernes sværhedsgrad på et overkommeligt niveau. Faktisk kan flere af dem næsten spilles fra bladet. MEDRIVENDE ORGELSTYKKER Lidt om de enkelte stykker: ”Gabriels Oboe” er et stykke filmmusik fra filmen “The Mission”. Handlingen er henlagt til det 17. århundrede, hvor en gruppe spanske jesuitter forsøger at redde en fjern sydamerikansk indianerstamme fra at blive lagt i slavelænker af portugiserne. Et af filmens gennemgående temaer er en langsom og næsten overjordisk smuk sats for

20

obo og orkester. På et orgel gør en 8-fods Obo med tremulant og nogle strygerstemmer til akkompagnement illusionen perfekt. Intermezzoet fra Mascagni’s opera ”Cavallaria Rusticana” er sammen med operaen skrevet i 1889. Inden den dramatiske afslutningsduel, der koster hovedpersonen Turiddo livet, hersker der fred og idyl. Men under overfladen lurer en glødende jalousi. Og det er lige netop denne stemning, komponisten rammer ned i i det åndeløst smukke intermezzo. Det er orkestrets strygere, der indleder satsen i et svagt pianissimo med akkompagnement af harpe. Dette illustreres fint i orgelsatsen, hvor orgelets strygestemmer udgør orkestret, mens et arpeggio i venstre hånd gør det ud for harpen. Og når det smukke og melodiske hovedtema midt i satsen bruser frem i al majestæt med alle orglets stemmer, er der næppe et øje tørt. Satsen dør ud lige så stille, som den begyndte. Et på alle måder medrivende musikalsk orgelarrangement, der egner sig til næsten enhver lejlighed, hvor der er anledning til ro og fordybelse. BLOMSTERMUSIK Der er sol, sommer og flagrende sommerfugle i Wilhelm Petersson-Bergers ”Tre Frösjöblomster”. For et halvt århundrede siden lød komponisten ofte ud af højttaleren i mange danske hjem, når Grethe Kolbe stod i spidsen for Radiounderholdningsorkestret. I dag høres han sjældent. Desto mere glædeligt er det, at Gehrmans Musikförlag nu har gjort musikken tilgængelig, ikke alene for alverdens organister, men også for kirkegængerne. Og der vil uden tvivl blive spidset ører på kirkebænkene, dersom den bliver sat på programmet ved en sommerkoncert eller anden kirkelig lejlighed. De tre Frösjöblomster med undertitlerne “Intåg i sommarhagen”, “Sommersång” og “Till rosorna” kan spilles på et orgel med ét manual og pedal, men illusionen af orkester kommer først rigtig til sin ret på et lidt større orgel med en bred og syngende klang. De nye udgivelser fra Gehrmans Musikförlag må anbefales på det varmeste. De fortjener at blive brugt. Som så meget anden god musik har den slidstyrke og kan spilles gang på gang uden på nogen måde at blive for meget. Per Rasmus Møller

Organist.org 7/2015


UDGIVELSER

... OG MANGE FLERE NYE NODER Her er et udvalg af, hvad der ellers er udkommet af noder, som kan være interessante for en kirkemusiker, og som vi ikke allerede har anmeldt. Ved Filip Graugaard Esmarch

ORGELNODER

80’erne var fast organist. Nu har han samlet og udgivet en 36 af sine forspil til en række gamle kernesalmer samt to af de ”nye” (”Det dufter lysegrønt” og ”Du, som gir os liv”). Halvdelen af dem er trykt i en alternativ toneart, og derfor er der i spiralhæftet 52 sider med forspil, selvom der kun er ét per A4-side. Koncertorganisten Leif Meyer har hjulpet med nodesats og korrekturlæsning. Vi anmelder ”36 salmeforspil” i oktober-nummeret af Organist.org.

Leif Martinussen Frihedsfantasi Forlaget Mixtur 79 kr. på noder.dk

Organist og komponist Leif Martinussen (f. 1941) komponerede værket ”Fantasi over Det haver så nyligen regnet”, op. 27, i 1995. Nu har Mixtur udgivet den i anledning af 70-året for befrielsen. Fantasien citerer også andre melodier med relation til besættelsestiden og befrielsen, blandt andet kaldesignalet fra BBC og ”Danmarks frihedssang”, som Aksel Schiøtz gjorde kendt. Spilletiden er godt ire minutter. Knud-Erik Jensen 36 salmeforspil Egen udgivelse 149 kr. (+ porto: 33 kr.) ved henvendelse til k-e@jensen.mail.dk

DKDM-organisten Knud-Erik Jensen har i mange år ernæret sig som organistvikar, ikke mindst ved Hørsholm Kirke, hvor han i Organist.org 7 /2015

Sverre Eftestøl Polonaise Musikk-Husets Forlag Ca. 150 kr. hos noder.dk og nodehandleren.dk

Ian Heilmann skriver i Organistbladets anmeldelse fra maj 2015: “Stykket kan siges at være formet som en slags rondo med et tilbagevendende tema, en ritornel. Dette er på typisk eftestølsk vis folkloristisk og enkelt; på ire takter og i nedadgående sekvens slås en uimodståelig tredelt svingom an, og det er både polsk

21


UDGIVELSER og norsk og mere til – og så ligetil, at man nynner med fra første færd. (…)  Det hører til Eftestøls nådegaver at kunne tage fat i et helt enkelt og folkeligt materiale, tildele det et drys tryllestøv og løfte det op på et sprudlende og raf ineret plan.” Spilletiden er ca. fem minutter.

Ulfar Ingir Haraldsson Through quiet contemplation Cantando Musikkforlag 169 Nkr. på shop.cantando.com

Syv langsomme meditationssatser med et varieret udtryk og masser af løse fortegn. Den islandske komponist har tænkt dem som et sammenhængende værk med en angivet opførelsestid på omkring 19 minutter. Der er registreringsforslag til de enkelte satser, som er komponeret til et tre-manualers orgel – men forenklinger er naturligvis mulige.  På webshoppen kan man hente en demopdf fra siden med præsentation af den fysiske udgave. Den digitale udgave er kun lidt billigere hos Cantando, men til gengæld kan man få noderne i hånden med det samme, hvis man har en printer.

Justin Vickery Two Seasonal Pieces for Easter and Whitsuntide Cantando Musikkforlag 137 Nkr. på shop.cantando.com

Festlige stykker til påske og pinse over henholdsvis Händels ”Dig være ære” og det førreformatoriske forlæg for ”Kom, sandheds Ånd, og vidne giv”.  Justin Vichery er en engelsk koncertor-

22

ganist, som til daglig er organist ved Gol Kirke, Hallingdal. Begge hans kompositioner er opbygget med en særdeles aktiv højrehånd og melodi i venstrehånd/ pedal.  På webshoppen kan man hente en demo-pdf fra siden med præsentation af den fysiske udgave, og under den digitale udgave indes en mp3 med indspilning af påskestykket.

Leif Lundberg, arr. Orgellyrik Wessmans Musikförlag Ca. 130 kr. hos noder.dk og nodehandleren.dk

Med serien ”Musik för orgel” har svenske Wessmans Musikförlag de senere år udgivet en længere række små hæfter med korte og lettilgængelige orgelarrangementer af musik, som (i hvert fald i Sverige) er kendt fra alle mulige andre sammenhænge end netop orglets verden.  I udgivelsen ”Orgellyrik” er det kirkemusikeren Leif Lundberg, som har arrangeret ire melodier fra 1800-tallets kammermusik: Brahms’ ”Wiegenlied” (ja, vuggevisen over alle vuggeviser), Schumanns ”Träumerei” (fra ”Kinderszenen”), en Haydn-melodi, som i Sverige er kendt som en vise med titlen ”Sommarkung”, og endelig den tjekkiske komponist Zdenko Fibichs ”Poème”.  Hæftet kan naturligvis bestilles i sin fysiske form, men hvis man gerne vil spare tid og håndører og selv printe noderne ud, vil det ifølge forlaget blive muligt fra online-forretningen wessmansdirekt.se (hvor ”Orgellyrik” dog ved redaktions afslutning endnu ikke var lagt ind).

Organist.org 7/2015


UDGIVELSER

Andre orgeludgivelser Kigger vi lidt uden for Skandinaviens grænser, er der naturligvis endnu mere nyt: På Butz Verlag er udkommet “Bekannte Weihnachtspastoralen des Barock” (barokkens kendte julepastoraler) og “Sorties der französischen Romantik” (sorties fra den franske romantik), og dem anmelder vi begge i september-nummeret. Bärenreiter har udgivet "Enjoy the Organ 3" og ”Handel: Water Music & Music for the royal Fireworks” arrangeret for cembalo eller orgel, og i juni har forlaget (ifølge kataloget) udsendt ”An Easy Handel Organ Album” med arrangementer af udvalgte satser fra de samme to suiter foruden satser fra blandt andet ”Messiah”. Desuden er Bärenreiter i gang med at udgive Frescobaldis værker for tasteinstrumenter i Urtext-serien ”Organ and Keyboard Works”, og i juni skal bind 2 være udkommet (igen ifølge kataloget). Oxford University Press udgiver en serie med titlen ”Oxford Hymn Settings for Organists”. I det seneste bind med undertitlen ”Easter and Ascension” er der 29 orgelkoraler eller fantasier tilhørende påske- og Kr. himmelfarts-tiden. Det femte og sidste bind med stykker til pinse- og trinitatistiden er planlagt til udgivelse i februar.

mørke natteskyer”). Med undtagelse af ”Betragt mit svage spind” (SAB), har Michael Bojesen arrangeret alle sange/salmer for SATB. De leste hører til det absolut velkendte Nielsen-repertoire, og satserne er enkle. Alle sangene rent stroisk udsat, altså uden variationer fra vers til vers, og med få undtagelser er de helt eller næste helt homofone.  Michael Bojesen har i øvrigt indspillet samlingen med Ars Nova. Den blev udgivet af Dacapo allerede sidste år med titlen ”Carl Nielsen: Songs for choir” (se dacapo-records.dk), men nodehæftet er først udkommet her i 2015.

KORNODER

Michael Bojesen Carl Nielsen for kor Edition Wilhelm Hansen 99 kr. på webshop.ewh.dk

I samlingen med undertitlen ”18 sange arrangeret for blandet kor a cappella” er de tre af dem salmer (”Der sad en isker så tankefuld”, ”Påskeblomst” og ”Tunge,

Organist.org 7 /2015

Per Drud Nielsen, arr. af sommernattågernes spind Edition Wilhelm Hansen Med partitur: 199 kr. Med klaverudtog: 99 kr. via webshop.ewh.dk

En suite for blandet kor (SATB) og blæserkvintet baseret på seks sange med tekster af Ludvig Holstein og musik af Carl Nielsen. Komponisten og musikvidenskabsmanden Per Drud Nielsen har skabt den på bestilling af Danske Folkekor, og værket blev uropført ved et korstævne i Odense i maj. 23


UDGIVELSER  Suiten slutter med ”Vi, sletternes sønner”, hvorfra titlen er hentet. De øvrige hører til de mindre kendte Carl Nielsen-sange – måske med undtagelse af den første: ”Sang bag ploven” (”I solen går jeg bag min plov”), ”Nu ruger på reden”, ”Fuglefængervise”, ”I aften” og ”Blomstervise”. Sangene kædes sammen af korte instrumentale vignetter komponeret af Per Drud Nielsen som ”musik frit efter Carl Nielsen”.

Lasse Toft Eriksen, arr. Potpourri over sange af Carl Nielsen Forlaget Mixtur 59 kr. på noder.dk

Sangudvalget er her ”Den danske sang”, ”Sang bag ploven”, ”Jeg ved en lærkerede”, ”Jens Vejmand”, ”Tit er jeg glad”, ”Jeg bærer med smil min byrde” og ”Lær mig, nattens stjerne”. Lasse Toft Eriksen har udsat de syv sange stro isk for kor og klaver – og har gjort det til et vaskeægte potpourri ved at kæde dem sammen via nogle korte og transponerende mellemspil, så det kan opføres som ét værk uden ophold. Stilen lægger sig tæt op ad Carl Nielsens egen, og hans klaversatser til sangene er lere steder genbrugt direkte.  Selve korbesætningen er så leksibel, som den næsten kan være: Udgivelsen indes i to versioner for henholdsvis blandet kor (SATB) og lige stemmer (SAA eller TBB). Og fra den ligestemmige version kan man medtage enten én, to eller tre stemmer alt efter korets formåen, fremgår det. I forordet gør Eriksen også opmærksom på, at ”de to versioner

24

er tilrettelagt, så de kan opføres samtidigt”. Han anbefaler dog i så fald at opføre ’I solen går jeg bag min plov’ for mandskor alene”.

Klaus Lyngbye Diverse julemotetter (SAB) Cantando 16,88 Nkr./stk. via shop.cantando.com

Norske Cantando har lanceret en lang række a capella-motetter af Søllerød-organisten Klaus Lyngbye. Teksten står i alle tilfælde på dansk. Den første ”portion” har artikelnummeret CN3381 (med forskellige undernumre for hver af de individuelle noder) og rummer hele 88 motetter primært med bibeltekst. De er udsat for enten SATB eller SSA – tre af dem dog for den sjældne besætning ATB.  Den senest tilføjede ”portion” er samlet under artikelnummeret CN3468 (søg på dette i feltet øverst på shop.cantando.com for at se titler mm.), og den består af 15 af de absolut mest kendte advents- og julesalmer fra Den Danske Salmebog, alle udsat for SAB. De fås kun digitalt, dvs. man skal selv printe ud. Ved klik på ”forhåndsvisning” kan man se og høre (noget af) satsen, og man kan vel at mærke vælge toneart ad libitum, inden man printer.  Julemotetternes stil er enkel og traditionel, i de leste tilfælde fortrinsvist homofont med enkelte forskudte linjer ikke-melodibærende stemmer. Næsten alle salmerne kommer med to forskellige vers-udsættelser, hvor B-versionen har melodien i alten eller bassen.

Organist.org 7/2015


UDGIVELSER

Stefan Forssén, arr. Den blomstertid nu kommer (m.fl.) Bo Ejeby Förlag, ejeby.se Ca. 25-30 kr./stk. hos noder.dk og nodehandleren.dk

Det svenske enkeltmandsforetagende Bo Ejeby Förlag har lanceret en serie med arrangementer af salmer for trestemmigt blandet kor (SAB) af komponisten Stefan Forssén. Salmerne er i de leste tilfælde stærkt polyfont udsat, ofte med akkompagnementsstemmer sunget på en vokal eller med lukket mund. De synges a cappella eller eventuelt støttet af det medfølgende klaverudtog af stemmerne. I halvdelen af seriens (måske ind til videre) ti salmeudsættelser kender vi teksten og/ eller melodien fra vores hjemlige salmetradition:  Til ”Den blomstertid nu kommer” (DDS 722) bruger vi ofte den smukke svenske visemelodi. Derimod kommer ”I Himmelen, i Himmelen” (DDS 556) med en svensk folkemelodi, som er en anden end den ”folkemelodi fra Dalarne”, vores egen salmebog og koralbog kender. Og i ”Sorgen och glädjen” (DDS 46) knyttes Kingos tekst ligeledes til en svensk folkemelodi, altså ikke den ”visemelodi omkring 1670”, vi normalt anvender i Danmark.  Melodien til ”Se natten lyr för dagens fröjd” mener Bo Ejeby er skrevet af Martin Luther, men det er den melodi, vi herhjemme kender som ”Fra Himlen højt

Organist.org 7 /2015

kom budskab her”, og den er ifølge Den Danske Salmebog er skrevet af Valentin Schumann i 1539.  Endelig skal nævnes ”Världens Frälsare kom här”. Det er den svenske version af Luther-salmen ”Nun kommt der Heiden Heiland”, som vi ikke kender på dansk, men hvis melodi er den førreformatoriske hymne, som i Den Danske Salmebog knyttes til ”Kom, Gud Faders Ånd fuldgod”.

SALME- OG MELODIBØGER

Sangen har vinger Edition Wilhelm Hansen Melodibog: 399 kr. Tekstbog: 129 kr. via webshop.ewh.dk

En sangbog med 189 sange og salmer, som i samarbejde med Ældresagen er udvalgt på baggrund af, hvad der synges på plejehjem og i dagcentre. Det særlige ved tekstbogen er samtidig den meget enkle opsætning. Trods den store skrift, og selvom omkvæd er skrevet ud under alle vers, skal der ikke bladres, og derfor er nogle af sangene og salmerne også forkortet.  Ser man på melodibogen, kan man notere sig, at der til nogle af melodierne er valgt i en ekstraordinært dyb toneart, eksempelvis står ”Den signede dag” i G-dur. I ”Melodier fra Koralbog til Den Danske Salmebog 2003 i dyb udgave” står den i B-dur! For andre salmers vedkommende stemmer valget af toneart overens mellem de to udgaver.

25


UDGIVELSER

Iben Krogsdal Vild opstandelse Sarasene Bog: 180 kr. (+ porto 40 kr.) E-bog: 130 kr. via sarasene.dk Se også krogsdal.dk

At Iben Krogsdal er en overordentlig produktiv salmedigter, demonstrerer hun med denne samling af ”salmedigte” – en betegnelse som blot skal signalere, at det er uden melodier. Til gengæld er der 86, som alle er forfattet i 2014.  ”Salmedigtene er inddelt efter forskelligartede temaer, men en del af dem kredser om forsoning, nadver og ikke mindst opstandelsen og opstandelser,” skriver Iben Krogsdal på sin hjemmeside  Forlaget Sarasene tilhører hendes mand, Morten Skovsted, og der er tale om et ret specielt udgivelsesprojekt, som han har modtaget fondsmidler til. Heri er tekstbogen ”Vild opstandelse” blot den første del ud af lere. Der er nemlig planlagt et antal opfølgende udgivelser, hvor lertallet af salmerne er sat i musik.  Hensigten med den indledende udgivelse af salmerne som ren tekst er at understrege, at salmer også er litteratur. Og skal man tro Århus Stiftstidendes femstjernede anmeldelse, er kvaliteten høj: ”Der er en charme i Krogsdals salmedigte, som leder tankerne hen på Piet Heins gruk-digtning eller Halfdan Rasmussens viser,” hedder det.

MELODIER EFTERLYSES Krogsdal og Skovsteds videre plan omfatter et hæfte med påskesalmer sat i musik af vanlige samarbejdspartnere såsom Erik Sommer og Erling Lindgreen, et hæfte med salmer, der knytter sig til gudstjenesten og er forsynet

26

med mere eksperimenterende melodier, som gerne må udfordre den gængse salmemeloditradition, og endelig en udgivelse med ”kirkemusikalske og koriske eller solistiske bidrag til motetter, introitus og exitus med musik af en række anerkendte komponister”.  Morten Skovsted oplyser, at de tre hæfter forventes at udkomme i begyndelsen af 2016, og muligvis vil de blive udgivet samlet. Han indbyder interesserede komponister til at bidrage med melodier. Hvordan det foregår, vil blive beskrevet på krogsdal.dk, hvor der i øvrigt også med tiden vil blive lagt melodier ind, oplyser Morten Skovsted.

Poul Raaby Supplement 2 til Koralbog Egen udgivelse 100 kr., se salmemelodier.dk

Kirkesangeren ved Stilling Kirke nær Skanderborg, Poul Raaby, udgav tilbage i 2010 en melodisamling/koralbog med 54 nye melodier til salmebogens salmer. Den ik en ret positiv modtagelse i blandt andet PO-bladet, og siden da har Poul Raaby komponeret mange lere salmemelodier.  Takket være en donation fra A.P. Møller Fonden er han nu klar med en opføl-

Organist.org 7/2015


UDGIVELSER ger med den fulde titel ”Supplement 2 til Koralbog til Den Danske Salmebogen 2003: Andre 57 nye melodier”. Poul Raabye har i løbet af maj og juni delt koralbogen ud til deltagere på præstestævnerne i Helsingør, Roskilde, Århus, Aalborg, Haderslev og Ribe Stifter, og til august følger Lolland-Falster Stift. Som organist i et af de stifter kan man spørge sin præst, om hun har den liggende. Hvis ikke, kan man kontakte komponisten og få bogen tilsendt for blot 100 kr. inkl. forsendelse. Desuden kan samtlige melodier hentes fra hjemmesiden salmemelodier.dk, hvor man i øvrigt også kan lytte til indspilninger af en del af dem.  Satsmæssigt er 2’eren ligesom 1’eren lagt i sikre hænder, nemlig Jan Thor Callesens. Alle 57 melodier har orgelsats, og

til ire af dem er der desuden medtaget en klaversats. Vi anmeldelser Poul Raabys nye samling i næste nummer, dvs. septembernummeret. I februar 2014 bragte PO-bladet et interview med komponisten om hans nye melodier.

Bøger og cd’er i september Vi har flere bøger at omtale – og ikke mindst en række cd’er. Det skulle der gerne blive plads til i vores næste nummer, dvs. september-nummeret.

Inspirationsdage

for organister, korledere og musiklærere 170 korsan 17 ange g re Børn Bø rnek e or ek o og fy fyraft ften en nsk skor o or Dren Dr enge en gee- ogg pig ig igekorsa angere påå eli l te teni n veeau ni u Inst stru rukt kttør ører fra Danm mark, No Norg rgee og rg o Øssttri rig

SØREN BIRCH

ROBERT RIEDER

Prriis P is

CARSTEN SEYER-HANSEN

TONE BIANCA DAHL

fredag 28. august & lørdag 29. august 2015

ÅSHILD REFSDAL

JANKO ZANNOS

pr. de delttager tag inkl. ove overnatning in fre-lør og forplejning: kr. 1.000,pr.r de del eltltaager geer kun lørd lørdag inkl. nkl forplejning: kr. 400,A angementet Arr Ar mentet eer en del d af CHORAL FESTIVAL HADERSLE S V

Sted St d

Dom mkirkepladsen 3 - 5, 6100 Hader e slev

Tilm Ti lm meldi d ng

Sennest d. 15. august til iv@saanga ng kademi m .dk d e er tlf.: 74534565 ell

Haade ders rsle levv Do Dom mkirk mkir ke

Læs mere på: sangakademi.dk

Organist.org 7 /2015

27


Idéer for kor Helt ny samling! CARL NIELSEN FOR KOR 18 sange i enkelt SATB-sats af Michael Bojesen. Kr. 99,00

SMÅSANGE for SA og klaver 10 sange arrangeret af Per Skriver. Kr. 62,00

SMÅSANGE for SAB og klaver 10 sange arrangeret af Per Skriver. Kr. 70,00

DEN VILLESTE 9 sange arrangeret af John Høybye som ÁRWWH NRQFHUWVW\NNHU IRU EODQGHW NRU Kr. 119,00

Se indhold på www.nodehandleren.dk

NODEhandleren

Bent Påske Tlf. 43 53 38 08 paaske@nodehandleren.dk


»Kvalitet, håndværk og kærlighed til instrumentet« Vester Vandet Kirke 10 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal.

Facade: Asger Thomsen, P+P Arkitekter Thisted

BRUNO CHRISTENSEN & SØNNER

ORGELBYGGERI ApS Terkelsbøl Bygade 59 · DK-6360 Tinglev · Tlf. +45 74 64 44 51 info@bruno-christensen.dk · www.bruno-christensen.dk


Skandinavisk Orgelcentrum Orglet der passer til alle - både børn og voksne

Det universelle klassiske orgel Trinløs, elektrisk højdejustering af klaviaturer og bænk! Både klaviaturer og bænk kan tilpasses børn fra 6 år! Idèelt for konservatorier, musikskoler og organister!

Danhild Vario, lys eg, laminat

VARIO giver optimale muligheder m.h.t. ergonomi, lyd og betjening! * Højdejustérbare klaviaturer :…… justering på 26 cm, fra 66 til 92 cm * Højdejustérbar orgelbænk:…….. justering på 29 cm, fra 49 til 78 cm * Ventilfølsomt anslag på klaviaturer * Pedalspil med følelse af mekanisk aktion * Pedal-vægt kan justeres fra 1000 til 1500 gram * LED-belysning til nodestativ og pedalspil Da både bænk og klaviaturer på Danhild Vario orglet kan indstilles trinløst i en hvilken som helst position, giver dette orgel organisten de allerbedste ergonomiske muligheder.

92 cm højeste position

Spar varmeudgifter i kirken. Lej/køb et Danhild VARIO til organisten. Pris: fra 69.000,- kr. ekskl. moms

66 cm laveste position

Ribevej 38, 7100 Vejle, tlf.: 75 86 41 00 www.kirkeorgel.dk


RODGERS KOMBINATIONSORGLER - DEN RIGTIGE LØSNING

Et Rodgers kirkeorgel er udstyret med den nyeste teknologi. Tilslut Rodgers-orglet til kirkens eksisterende orgelpiber eller en Consoli pibeenhed og få det bedste fra begge verdener. Kombinationsorgel fra 280.000 kr. (incl. moms) For prøveopsætning og demonstration kontakt: Roland Scandinavia A/S, Lyngbyvej 419, 2820 Gentofte. Telefon: 27 100 140


STILLINGER

VÆRD AT VIDE OM ORGANISTSTILLINGER Find de generelle Vilkår for besættelse af organiststillinger i Organist.org nr. 5, 2015, side 32. Teksten ligger også på organist.org under ”Ansat som organist” sammen med andet nyttigt materiale. Se også de gode råd i menupunktet ”Ny stilling – hvad gør jeg?” under ”For medlemmer”. Husk, når du får tilbudt en stilling: • Kontakt straks en lokal tillidsrepræsentant. • Vent med at opsige din nuværende stilling, til aftalerne om løn og rammetid er færdigforhandlet og underskrevet. • Den tilbudte løn er som regel basislønnen. Der skal altid forhandles et personligt tillæg. • Hvis du er tjenestemand, gælder der særlige vilkår (se organist.org).

TJEK HJEMMESIDEN > Hold også øje med stillingsopslag på organist.org, som opdateres løbende. Bemærk muligheden for at printe ud ved at klikke allerøverst til højre på siden (gælder ikke mobilversionen). Nogle stillinger annonceres ikke hos Organistforeningen, så tjek eventuelt også Jobnet.dk.

NYT FRA MIXTUR

Carl Nielsen Potpourri

I dette potpourri kædes syv af Nielsens mest elskede sange sammen med små mellemspil så de danner en smuk suite. Arr. Lasse Toft Eriksen Forlaget Mixtur, FMX 02-007/8 16 sider, hæftet

POTPOURRI over sange af

Carl Nielsen POTPOURRI for 1-3 lige stemmer og

klaver over sange af

Carl Nielsen for blandet kor og klaver

Arrangeret af Lasse Toft Eriksen

59,00 kr. SATB, klaver 59,00 kr. 1-3 lige st., klaver

Arrangeret af Lasse Toft Eriksen

20% på korsæt

Carl Nielsen 30 salmer

FORLAGET MIXTUR

Carl skrev en lang række salmemelodier til især Grundtvigs tekster. Forlaget Mixtur har samlet en række af disse smukke melodier i et hæfte og tilrettelagt dem i enkle satser for blandet kor.

CARL NIELSEN

30 SALMER for blandet kor

FORLAGET MIXTUR

STØRSTE KIRKEMUSIKALSKE UDGIVELSE I MANGE ÅR... LÆS MERE PÅ FORLAGETMIXTUR.DK

Forlaget Mixtur, FMX 02-006 32 sider, hæftet

99,00 kr. SATB info@noder.dk +45 86 13 66 55 facebook.com/noderdk

32

FORLAGET MIXTUR

Stormgade 48 6700 Esbjerg Denmark www.noder.dk

FORLAGET Organist.org 7/2015 MIXTUR


STILLINGER

ORGANIST VED BRØNDERSLEV KIRKER, BRØNDERSLEV PROVSTI, AALBORG STIFT

Stillingen er på 30 timer/uge. VI SØGER en engageret organist med høj faglighed, som skal være interesseret i at arbejde med børn og unge, have interesse for og erfaring med ledelse af kor, ønske om at være en del af det lokale, kirkelige fællesskab og have gode samarbejdsevner. Vi har brug for en organist, der er fleksibel, og som er åben for et fællesskab med kirkens øvrige medarbejdere og menighedsråd, institutioner og frivillige. En person, der kan indgå i en nutidig menighed karakteriseret af både kreativitet, tradition og musikalsk fornyelse. MUSIK OG SANG prioriteres højt både i forbindelse med gudstjenester og de kirkelige handlinger samt i sognearbejdet. I jobbet er der gode udviklingsmuligheder og muligheder for at sætte sit personlige præg på stedets musikliv. OPGAVERNE består bl.a. i at • spille til gudstjenester, kirkelige handlinger og plejehjemsgudstjenster i Brønderslev Sogn • spille ved arrangementer som foregår i Brønderslev Kirker og Sognegård • være korleder for 15 personers velfungerende børne- og spirekor • evt. starte et rytmisk band • medvirke lejlighedsvis ved konfirmandundervisning.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR for en uddannet organist er omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet og Centralorganisation af 2010 (CO 10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 1. april 2013 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk YDERLIGERE OPLYSNING om stillingen kan fås ved henvendelse til: Brønderslev Sogns Menighedsråd v/ kontaktperson Ole Stevns, tlf. 2071 3046 Organist Lone Frederiksen, tlf. 6178 6780 ANSØGNING med relevante bilag sendes til Brønderslev kirkekontor, att. Ole Stevns, Bredgade 104, 9700 Brønderslev, eller på mail: brønderslev.sogn@km.dk, senest 15.07.2015, kl. 18.00. ANSÆTTELSESSAMTALER samt prøvespil forventes afholdt primo august 2015.

Foto: Tomasz Sienicki/ Wikimedia Commons

EN STILLING som uddannet organist ved vore to kirker i Brønderslev Sogn er ledig til besættelse pr. 1. september 2015 eller senere.

Brønderslev Kirke.

Foto: Hideko Bondesen/ nordenskirker.dk

ORGLET i Brønderslev Kirke er bygget af Frobenius i 1972, 3 manualer og pedal med 34 stemmer samt Setzerkombinationsmulighed. Orglet i Brønderslev Gl. Kirke er et Bruno Christensen & Søn orgel fra 1978 med 14 stemmer. Brønderslev Gl. Kirke.

Organist.org 7/2015

33


STILLINGER

ORGANIST TIL ÅRBY KIRKE, KALUNDBORG PROVSTI, ROSKILDE STIFT Årby menighedsråd søger en organist til Årby Kirke med ansættelse pr. 1. august 2015 eller snarest derefter. STILLINGEN er normeret til gennemsnitligt 20 timer ugentligt, og dette er inklusiv vores børne- og ungdomskor. ORGANISTEN FORVENTES også at spille til et årligt antal andagter i forbindelse med konfirmationsforberedelse, ca. 10 i alt, samt deltage når præsten holder gudstjeneste på Jernholtparken, et plejecenter i Kalundborg, ca. 6 gange om året. Og så har vi tradition for i Årby Kirke, at det er organisten, der arrangerer de to årlige koncerter, der afholdes i forbindelse med nytår og høst. BESKRIVELSE AF KIRKENS ORGEL: Aarby Kirkes orgel er et Frobenius-orgel fra 1974 med 11 stemmer fordelt på hovedværk, brystværk med svelle og selvstændig pedal samt diverse koblinger. Orglet er veldisponeret og i god stand.

af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater, jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd. Der er 3 måneders prøvetid. Vi forbeholder os ret til at indhente referencer, samt børne- og straffeattest. YDERLIGERE INFORMATION kan fås ved henvendelse til formand Kirsten Thurø Johansen på tlf.: 59 50 43 03 og sognepræst Helga Tidemann Jensen på tlf.: 59 50 4i 05. Se evt. også vores hjemmeside, www. aarbykirke.dk ANSØGNING med CV og referencer sendes til formand Kirsten Thurø Johansen, Bastrupvej 36,4400 Kalundborg, eller gerne på e-mail: Egedal@mail,dk Din ansøgning skal være modtaget den 12. juni 2015 kl. 12.00. PRØVESPIL OG SAMTALER afholdes den 22. juni.

ANSØGERE med en PO-uddannelse ses gerne, men alle opfordres til at søge.

Foto: Claude David/Wikimedia Commons

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR for organister uden organistuddannelse vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Centralorganisationen af 2010 (CO10-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker som det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Løn- og ansættelsesforhold for organister med organistuddannelse vil være omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen 2010 (C010) og dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriets cirkulære

34

Organist.org 7/2015


STILLINGER

ORGANIST TIL HOULKÆR KIRKE, VIBORG DOMPROVSTI, VIBORG STIFT – GENOPSLAG Houlkær Kirke søger ny organist, da vores nuværende organist går på efterløn pr. 1. august 2015. STILLINGEN er på 37 timer pr. uge. ORGANISTEN SKAL varetage spil i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og andagter (orgel og flygel/klaver), spil til gudstjenester på plejehjem, spil i forbindelse med undervisning af konfirmander og minikonfirmander samt ved sognearrangementer, ledelse af frivilligt voksenkor, ledelse af pigekor, ledelse af børnekor/samarbejde med skolens børnekor, tilrettelæggelse af og medvirken ved koncerter, musikgudstjenester og temagudstjenester. HOULKÆR SOGN har 5.000 indbyggere, og ud over organisten er der 6 ansatte i sognet. Kirken er kendetegnet ved en engageret menighed. Der synges gerne nyere salmer og rytmiske melodier. Der er mange frivillige ved kirken, der udfylder mange forskellige roller – også ved gudstjenesterne. Houlkær Kirke har et varieret musikliv, der spænder fra klassiske koncerter til gospeldag og spillemandsmesse. Houlkær Sogn er desuden præget af samarbejde institutionerne imellem, og som organist forventes det, at man er parat til at indgå i det samarbejde. ORGLET i Houlkær Kirke er et P. Bruhn & Søn orgel fra 1991 med 16 stemmer. VI FORVENTER, at du • er fortrolig med gudstjenester og kirkelige handlinger og din rolle heri • er åben for anderledes gudstjenesteformer • er fleksibel for så vidt angår repertoire, og er åben for at imødekomme f.eks. ønsker fra menigheden i forbindelse med de forskellige handlinger • vil indgå aktivt og engageret i samarbejdet med menighedsrådet og kolleger om kvaliteten og udviklingen af kirkelivet i sognet.

Organist.org 7/2015

DER ER PLIGT TIL at gøre tjeneste på andre tjenestesteder og ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. ANSÆTTELSE af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 fællesoverenskomsten og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet og Centralorganisation af 2010 (CO 10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 1. april 2013 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale. dk. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst og kontaktperson Kristine Jersin på tlf. 24 27 96 33 eller mail krje@km.dk. ANSØGNINGEN med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail: 9149fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 10. august 2015 kl. 12.00. ANSÆTTELSESSAMTALER samt prøvespil forventes at finde sted i uge 34-35. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

35


MEDLEMMER

Hermed en opsamling af, hvad der er sket på medlemsfronten siden den seneste opdatering, som vi bragte i januar. Vi bringer også gerne oplysninger om jubilæer, men det kræver, at vi får besked herom på mail-adressen sekr@organist.org. UDNÆVNELSER  Karin Bitsch Antonsen, Tjele, pr. 1.1.2015 ansat ved Skals Kirke, Viborg Stift  Bjørn Elkjer, Vejle Ø, pr. 1.1.2015 ansat ved Skibet Kirke, Haderslev Stift  Henrik Høj Madsen, Løkken, pr. 1.1.2015 ansat ved Ørsted Kirke, Århus Stift  Pia Lyster, Søborg, pr. 1.2.2015 ansat ved Vor Frue og Vindinge Kirker, Roskilde Stift  Anne Mette Stæhr, Odense, pr. 1.3.2015 ansat ved Fredens Kirke i Odense, Fyens Stift  Henrik Skouenborg, Nakskov, pr. 1.4.2015 ansat ved Kettinge og Bregninge Kirker, Lolland-Falsters Stift  Kåre Duhn, Vanløse, pr. 1.5.2015 ansat ved Otterup Kirke, Fyens Stift  Jens Sandager, Vejle, pr. 1.5.2015 ansat ved Randbøl Kirke, Haderslev Stift  Jesper Fink-Jensen, pr. 1.5.2015 ansat ved Stenmagle og Stenlille Kirker, Roskilde Stift  Ida Hovalt Jensen, Faaborg, pr. 1.5.2015 ansat ved Tved kirke, Fyens Stift  Per M. Bach, Støvring, pr. 1.6.2015 ansat ved Skørping og Fræer Kirker, Aalborg Stift  Lene Kastrup, Randers, pr. 1.6.2015 ansat ved Hvorup og Nr. Uttrup Kirker, Aalborg Stift  Rasmus Anthonisen, København Ø, pr. 1.6.2015 ansat ved Lundehus Kirke, Københavns Stift  Knud Haahr Bagger, Hasselager, pr. 1.6.2015 ansat ved Harlev og Framlev Kirker, Århus Stift NYE MEDLEMMER  Jonas Skov Thomsen, Højvangsvej, 9400 Nørresundby  Marianne Ladegaard Høg, Nordlandsvej, 8240 Risskov (Kettrup og Gøttrup Kirker, Aalborg Stift)

36

 Rasmus Anthonisen, Hjorteøgade, 2100 København Ø UDMELDELSER I 2014 (medlemmer overgået til andet erhverv eller pension)  Beate Willma, København S  Ingeborg Hult Torstensson, Holstebro  Kirsten Urup, Vejen  Inger Marie Skydstrup, Guderup  Neel Buur, Odense SV  Peter Lauge-Hansen, Aarhus N  Hanne Tofte Jespersen, Roskilde  Tove Holm, Nørlem  Poul Lumbye, Odense S  Karen-Louise Bünemann, Beder RUNDE FØDSELSDAGE  Lars Elmholdt Christesen, Toftlund (Toftlund Kirke, Ribe Stift), 50 år den 8. februar 2015  Otto Andersen, Sønderborg (Egernsund Kirke, Haderslev Stift), 50 år den 10. februar 2015  Thilde Madsen, Tønder (Bjolderup og Uge Kirker, Ribe Stift), 60 år den 16. februar 2015  Kirsten Falther, Hellerup, 80 år den 16. februar 2015  Jonsvein Høgagard, Holstebro (Ølby, Asp og Fousing Kirker, Aalborg Stift), 50 år den 22. februar 2015  Monica Westheimer, København Ø (Ansgarkirken Hedehusene, Helsingør Stift), 60 år den 7. marts 2015  Birgit Lund, Kerteminde, 70 år den 15. marts 2015  Niels Brønholt, Herlev, 70 år den 15. marts 2015  Juddi Winkel, Snekkersten, 70 år den 18. marts 2015  Georg Klinting, Odense C (Særslev, Ejlby og Melby Kirker, Fyens Stift), 70 år den 22. marts 2015  Britta Matlok-Geisler, Rødby (Rødby og Ringsebølle Kirker, Roskilde Stift), 50 år den 29. marts 2015  Tove Østergård Christiansen,Skanderborg (Gosmer og Halling Kirker), 60 år den 6. april 2015  Anni Elise Sørensen, Askø (Hunseby Kirke, Lolland-Falsters Stift), 60 år den 8. april 2015

Organist.org 7/2015


MEDLEMMER

 Jens Morsing, Hadsten (Rud, Voldum, Grundfør, Haldum og Vitten Kirker, Århus Stift), 50 år den 9. april 2015  Knud Wendelboe, Holbæk, 60 år den 10. april 2015  Carl Viggo Jespersen, Søborg (Fløng Kirke, Helsingør Stift), 60 år den 24. april 2015  Poul Benzon Mogensen, Næstved, 75 år den 6. maj 2015  Hanne Agerbo Baungård, Vejle (Højen og Jerlev Kirker, Haderslev Stift), 60 år den 13. maj 2015  Hanne-Pia Højrup Knudsen, Løgstør (Haverslev, Skræm og Bejstrup Kirker, Aalborg Stift), 60 år den 16. maj 2015  Birthe Skytte, Aarhus C, 70 år den 20. maj 2015  Kirsten Greve Thusgaard, Odense M (Rolfsted Kirke, Fyens Stift), 70 år den 30.maj 2015  Claus Chr. Heilmann, København V (Sct. Jørgensbjerg Kirke, Roskilde Stift), 50 år den 26. juni 2015  Roger Charles Munck-Fairwood, Haslev (Ølby Kirke, Roskilde Stift), 60 år den 5. maj 2015  Pia Sander Thøgersen, Hadsund (Astrup og Rostrup Kirker, Aalborg Stift), 60 år den 5. maj 2015  Ragna G. Hennelund, Sønder Omme (Hejnsvig og Vesterhede Kirker, Ribe Stift), 60 år den 7. maj 2015  Villy Bartholin Madsen, Odense V (Korup Kirke, Fyens Stift), 70 år den 6. juni 2015  Peter Thorsen, Brønshøj, 70 år den 10. juni 2015  Peter Koch Andersson, Helsingør, 70 år den 15. juni 2015  Karin Bitsch Antonsen, Tjele (Skals Kirke, Viborg Stift), 50 år den 2. juli 2015  Marianne Nørholm Villadsen, Aarhus V (Tilst Kirke, Århus Stift), 50 år den 3. juli 2015  Lena Nielsen, København V, 60 år den 8. juli 2015  Margrethe Hune, Gudme (Gudme Kirke, Fyens Stift), 70 år den 10. juli 2015  Inge Bjarke, Odense S (Sdr. Nærå Kirke, Fyens Stift), 60 år den 3. august 2015  Inge Marie Andersen, Lemvig (Hove, Hygum og Tørring Kirker, Viborg Stift), 70 år den 16. august  Inger Malgård, Aalborg SV (Øster Brønderslev og Hallund Kirker, Aalborg Stift), 60 år den 25. august

Organist.org 7 /2015

HUSKESEDLEN Organistforeningens sekretariat holder sommerferielukket i perioden fra fredag den 3. juli til søndag den 26. juli (begge dage inklusive). Hvis du har brug for akut hjælp, kan du inde kontaktoplysninger på sekretariatets feriemeddelelse på hjemmesiden.

VI ØNSKER ALLE EN GOD SOMMER

Organist.org udkommer næste gang den 1. september. Deadline for indhold til bladet er den 5. august.

ANNONCE Dette er ikke en annonce, men kunne have været det. Måske har du en (organist)ting eller en (vikar)ydelse, du gerne vil sælge? For den beskedne millimeterpris af 10 kr. (inkl. moms) kan du få din korte tekstannonce med her – også selvom du ikke er medlem. Kontakt blad@organist.org.

37


KLUMME

MEDARBEJDERMØDER – DET SKAL MAN HAVE! Af Inge Marie Andersen, TR i Viborg Stift Samtale fremmer forståelsen, siger man. Og hvis man med samtale mener at mødes og lytte til hinanden, tale sammen, tage hensyn til hinanden, så passer det uden tvivl. Derfor er det godt, at det er lovfæstet, at menighedsråd skal a holde mindst ét medarbejdermøde om året, hvor alle ansatte, herunder også præsten, deltager sammen med kontaktpersonen og evt. lere fra menighedsrådet.  De forskellige medarbejdergrupper arbejder ofte hver for sig og kender måske ikke meget til hinandens arbejde, ud over at man mødes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Mødets faste dagsorden giver mulighed for en grundig orientering om arbejdet i sognene, menighedsrådets planer for aktiviteter, byggerier og arbejdspladsvurdering, og det er vist også en selvfølge (ellers bør det være det), at der er en runde, hvor medarbejderne fortæller om deres arbejde.  For mange ansatte er arbejdet noget, man har en holdning til, noget meningsfuldt, som man er engageret i. Ikke mindst derfor er den gode dialog om arbejdet, også på tværs af faggrupper, vigtig. Det er vigtigt, at man trækker på samme hammel – og her kan både præst og menighedsråd inddrages.  Mange kon likter kan undgås, hvis man oplever at være med i et fællesskab, der forpligter. Skal det lykkes, er tillid og dialog nødvendig – fra menighedsråd til medarbejdere og ligeså den anden vej. Der, hvor alle ser sig som medarbejdere på at skabe et godt kirkeligt ar-

38

bejde i sognet, vil samarbejdet lykkes. Medarbejdermøderne er en vigtig brik i dette puslespil. Og måske inder man, at mere end ét årligt medarbejdermøde er nyttigt – det er tilladt omend ikke lovpligtigt.

MEDARBEJDERNES REPRÆSENTANT Valg af medarbejderrepræsentant, der deltager som observatør ved menighedsrådsmøderne, inder også sted ved medarbejdermødet. Valget sker uden indblanding fra kontaktperson eller præst, og i dag vælges kun én repræsentant fælles for alle medarbejdergrupper. Det betyder, at medarbejderne på kirkegården har gode muligheder for at få ”deres” repræsentant valgt, dersom de ønske det, da de ofte vil være i lertal.  Forud for valget er det en god ide at tale om, hvilke opgaver repræsentanten har og ikke har: Vedkommende kun begrænset mulighed for at gå ind i sager om kirkefunktionærer, herunder ansættelse. Repræsentanten deltager ikke i møder om dette, men har dog ret til at blive informeret og hørt. Så medarbejderrepræsentantens opgave er hovedsageligt at være medarbejdernes fælles stemme på menighedsrådsmøderne, hvor alle naturligvis kan deltage, men kun repræsentanten har taleret. Læs mere om medarbejdermøder og medarbejderrepræsentantens deltagelse i menighedsrådets møder på organist.org under "Ansat som organist" > "Fælles vilkår" > Medarbejdermøder.

Organist.org 7/2015


ADRESSER OG NUMRE ORGANISTFORENINGEN

TILLIDSREPRÆSENTANTER

Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle Tlf. 7665 9560, fax 7665 9563

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER  Inger Marie Riis, tlf 3252 7867 / 3190 7876 E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk  Bo Andersen, tlf. 3321 9020 E-mail: bacomposer@boandersen.org

Kontortid: Mandag-torsdag kl. 10-13 www.organist.org Postgiro: 400 0935  Sekretariatsleder: John Poulsen E-mail: kontakt@organist.org  Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen E-mail: sekr@organist.org  Konsulent: Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949 E-mail: konsulent@organist.org

BESTYRELSE Formand Anders Thorup Bregnevej 18, 4900 Nakskov Tlf.: 2825 7059 (privat), 5492 1038 (kontor) E-mail: anders.thorup@youmail.dk Næstformand Henriette Hoppe Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod, Tlf.: 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk Kasserer Nils Henrik Wyke Indertoften 58, Lind, 7400 Herning Tlf. 9712 7787 E-mail: nh.wyke@adr.dk Øvrige medlemmer Jane Samuelsen Skovbrynet 109, 7330 Brande Tlf. 5073 2356 E-mail: jasam60@mail.dk Tommy Schmidt Bülov Seestvej 58, 6000 Kolding Tlf. 7552 7649 / 2126 2946 E-mail: t.s.b@mail.dk Pia Jeanette Nielsen 6200 Aabenraa Tlf. 2082 4313 / 2146 8646 E-mail: organist@ulkeboelkirke.dk Henrik Strøm Algade 2A 1. lejl. 4, 9300 Sæby Tlf. 2993 4427 henrik.stroem@gmail.com

Organist.org 7 /2015

ROSKILDE OG LOLLAND-FALSTER STIFTER  Solveig Bjergkvist, tlf.: 5782 0170 / 3022 9453 E-mail: solveig@bjergkvist.dk  Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949 E-mail: konsulent@organist.org FYENS STIFT Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariatet eller konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949, e-mail: konsulent@organist.org VIBORG STIFT  Inge Marie Andersen, tlf. 9783 6450 / 5364 6450 E-mail: ima@hygum-lemvig.dk  Helle Majlund Jensen, tlf. 9718 1329 / 2894 5762 E-mail: hellemajlund@hellemajlund.dk ÅRHUS STIFT  Christian Holdensen, tlf. 8685 3748 / 2291 3693 E-mail: chr.holdensen@ ibermail.dk  Jan Ole Christiansen, tlf. 8627 2731 E-mail: jomail@vip.cybercity.dk RIBE STIFT Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariatet eller konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949, e-mail: konsulent@organist.org HADERSLEV STIFT  Henriette Hoppe, tlf. 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk  Tommy Schmidt Bülov, tlf. 7552 7649 / 2126 2946 E-mail: t.s.b@mail.dk  Pia Jeanette Nielsen, tlf. 2082 4313 E-mail: organist@ulkeboelkirke.dk AALBORG STIFT  Susanne Mørk-Jensen, tlf. 9664 5464 / 4096 9354 E-mail: sumo@km.dk  Annette Bæk, tlf. 9894 9242 E-mail: annettebaek@mail.dk  Jens Erik Rasmussen, tlf. 9811 4201 / 2174 1323 E-mail: jens_e_rasmussen@yahoo.dk

39


Organistforeningen, Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle

NY SALMEDATABASE PÅ VEJ Netværket Syng Nyt har med sognepræst Morten Skovsted i spidsen søsat et højst ambitiøst online-salmeprojekt. Formålet med portalen er at synliggøre, at der indes mange lere gode salmer end som så. Samtidig skal den gøre salmerne langt mere tilgængelige, da man så vidt muligt skal kunne downloade tekst og noder og endda lytte til indspilninger.  Initiativtageren fortalte om projektet, da han i maj holdt foredrag på Organistforeningens stævne i Roskilde (billedet):  ”Vi har nu endelig fået inansieringen på plads til mit hjertebarn, nemlig en database over alle salmerne i Salmebogen og de bedste nyere danske salmer. Idéen er, at man skal kunne søge på en lang række parametre og få en række forslag,” sagde Morten Skovsted.  Til at hjælpe med det omfattende arbejde har han nedsat en redaktionsgruppe bestående af teologer, hymnologer og kirkemusikere som Marianne Christiansen, Holger Lissner, Jørgen Kjærgaard, Søren Kinch Hansen, Mads Djernes og Martin Hornstrup.

”Salmedatabasen er interessant for præster, men i høj grad også for jer. Tanken er nemlig, at man vil kunne lægge alle de melodier op til den enkelte salme, som der stort set indes – også her vil der være tale om en redaktionel proces. Det betyder, at i den dialog, I har med jeres præst, vil I kunne sige: 'Er du klar over, at der også indes den og den melodi?'. Og så kan vi lade folkedybet og fagkundskaben tale og over år inde ud af, hvilken melodi, der skal leve og blive knyttet til den tekst,” forklarede Morten Skovsted på stævnet.  Størstedelen af budgettet på en lille halv mio. kr. er bevilliget af Sallingfondene og fem stiftstråd, og nu er Morten Skovsted tæt på at have fået de sidste midler i hus via mikrostøtte fra menighedsråd.  Mere information vil følge på hjemmesiden salmevalg.dk. Portalens endelige webadresse bliver formodentlig en anden.

Tekst og foto: Filip Graugaard Esmarch

I NÆSTE NUMMER • Reportage fra Kirkemusikkens dag • Reportage fra foredrag med Værkstedet GudstjenesteLIV på stævnet • Anmeldelse af Poul Raabyes ”Supplement 2 til Den Danske Koralbog 2003” samt to samlinger fra tyske Butz Verlag: "Bekannte Weihnachtspastoralen des Barock" og "Sorties der französischen Romantik".