Organist.org nr. 5, maj 2015

Page 1

N r. 5

M

AJ 2015

1

4. årgang

Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen

SKRIFTLIG BERETNING 2015

SIDE 4


PRÆLUDIUM

TR-KONTINGENT I det monumentale bogværk i 28 bind ”Ordbog Over Det Danske Sprog” inder man i bind elleve spalte 38 følgende de inition: Kontingent, bidrag (navnlig: af tropper eller penge), som man har forpligtet sig til at yde til et fællesforetagende. Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen

2

Da tillidsrepræsentanterne kan betragtes som foreningens fortropper i kampen for medlemmernes løn og arbejdsforhold, kan man altså både tale om Organistforeningens kontingent af TR’er og om disses betaling af kontingent til foreningen. Bestyrelsen har besluttet at nedsætte det sidstnævnte kontingent for at øge det førstnævnte.  Et af foreningens vedvarende problemer igennem mange år har været dels at rekruttere og fastholde et passende antal TR’er, dels den manglende mulighed for at honorere de aktive TR’er for deres store arbejde. Som et lille skridt til forbedring af dette har bestyrelsen vedtaget, at foreningens TR’er med virkning fra dette år fritages for kontingentbetaling.  Ud over denne investering af størrelsesordenen 100.000 kr. vil vi fortsat fremover investere kraftigt i uddannelse, så TR’erne (med sekretariatet i ryggen) kan føle sig kompetente til at varetage deres mangeartede og spændende opgaver. Til efteråret er der atter TRvalg, og vi håber selvfølgelig, at endnu et kontingent af kandidater vil melde sig til at tage denne nyttige og givende udfordring op.

Organist.org 5/2015


INDHOLD OG KOLOFON

FRA BESTYRELSEN NYHEDER

SIDE

4

ANMELDELSER

SIDE

12

SIDE

18

SKRIFTLIG BERETNING

UDDANNELSE MM.

303 ORGELKORALER

I beretningen for 2015 gør bestyrelsen blandt andet status for arbejdet i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. Se blandt andet også, hvordan det i 2014 gik med lokallønsforhandlingerne.

Læs i dette nummer blandt andet om kirkemusikalske videreuddannelser, som er på vej fra henholdsvis Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og Syddansk Musikkonservatorium.

Den nye og meget omfattende samling fra Mixtur er et overlødighedshorn af koralbearbejdelser og lever til fulde op til sine høje ambitioner, skriver Henrik Strøm.

STILLINGER

MEDLEMMER

KLUMME

Foto: Claude David/Wikimedia Commons

SIDE

32

SIDE

36

SIDE

38

3 ORGANISTER SØGES

MUSIC MIND GAMES

ORGANISTARBEJDE?

Faste stillinger ved Givskud (billedet) og Gadbjerg Kirker, Vejle Kommune, samt Fensmark og Rislev Kirker, Sydsjælland. Desuden et barselsvikariat ved Nørrevangskirken i Slagelse.

Korpigerne på billedet har bygget deres egen rytme ved hjælp et et musikpædagogisk værktøj, som her præsenteres af Laila Høgild Nielsen, organistassistent og korleder i Aalborg.

Organisten er presset på kerneydelsen til fordel for mange andre aktiviteter, konstaterer Henriette Hoppe, som dog er forsigtig optimist i forhold til orgelspillets fortsatte rolle.

Organist.org

Udgives af Organistforeningen og hed frem til december 2014 PO-bladet. Det udkommer 11 gange årligt, den 1. i hver måned undtagen august. Oplag: 1.000 stk. ISSN: 2246-7882.

REDAKTION

Ansvarshavende redaktør, Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), www.ordklang.dk,

DEADLINE

Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før.

Torvet 2, 1. sal, 8600 Silkeborg, tlf. 87 20 02 54, e-mail: blad@organist.org Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@organist.org (normalt) senest den 5. klokken 13 måneden før. TRYK

WERKs Grafiske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk

FORSIDEN

Manualerne på Raphaëlis-orglet i Roskilde Domkirke, som er aktuelt i forbindelse med Organistforeningens stævne i maj, hvor domorganist Kristian Olesen medvirker. Foto: Bo Seedorff www.organist.org

Organist.org 5 /2015

3


FRA BESTYRELSEN

BESTYRELSENS BERETNING 2015 FORENINGSSTATUS Pr. 1. marts 2015 (2014) har Organistforeningen π 654 (662) medlemmer i alt π 549 (551) medlemmer i stilling, heraf π 432 (424) overenskomstansatte π 110 (119) tjenestemandsansatte π   7 (8) honorarlønsansatte π 105 (111) andre medlemmer, heraf π  45 (53) ekstraordinære π  55 (51) pensionister π   4 (6) studerende π   1 (1) æresmedlem

Bestyrelsens sammensætning har siden sidste generalforsamling været: π Anders Thorup, formand π Henriette Hoppe, næstformand π Poul Mørk-Hansen (til august), kasserer π Niels Henrik Wyke, kasserer (fra august) π Thilde Madsen π Lasse Christensen π Tommy Schmidt Bülov π Jane Samuelsen (fra august) Organistforeningen har siden sidste generalforsamling a holdt 5 bestyrelsesmøder, heraf ét todages-seminar. Foto: John Poulsen

Siden sidste års generalforsamling er både bestyrelsens sammensætning og sekretariatets adresse ændret gentagne gange. I bestyrelsen blev Maren Frost Nielsen allerede i maj afløst af Tommy Schmidt Bülov (nummer tre fra højre), og Poul Mørk-Hansen blev i august afløst af Jane Samuelsen. Den daværende bestyrelse ses her foran det daværende sekretariat i Billund i forbindelse med sit konstituerende møde i maj (Nils Henrik Wyke var ikke til stede).

4

Organist.org 5/2015


FRA BESTYRELSEN  Formanden har i perioden (1. marts) 201415 haft 53 mødedage.  Organistforeningens sekretariat er med årsskiftet lyttet fra Billund til Vejle, og har nu efter en mellemlanding på Damhaven 3B til huse på Vindinggård Ringvej 1.  John Poulsen er fortsat den energi- og initiativrige sekretariatsleder og faglige konsulent. I den sidstnævnte funktion assisteret af Hans Henrik Brok-Kristensen.  Vor dygtige sekretariatsmedarbejder Inge Bech Hansen har desværre været langtidssygemeldt, og vi har derfor i starten af året kunnet trække på Arne Josefsen som en kyndig vikar. Der følger mere om sekretariatssituationen i formandens mundtlige beretning.

π 1. december 2017: 1,50% + 0,70% fra reguleringsordningen (forventet værdi). I alt altså ca. 4,45% fordelt over de tre år.  Af de mange detailresultater kan følgende tre siges at have særlig interesse for Organistforeningens medlemmer: π Aftalerne fra OK13 om kompetenceudvikling videreføres. Der vil således fortsat kunne søges støtte til efteruddannelse i Kompetencefonden. π Forældreorlov med løn i forbindelse med barsel og adoption. Der bevilges én uge ekstra øremærket til faderen. π Der bevilges 23,4 millioner kr. til lokallønspuljer til tjenestemænd. Det bliver selvfølgelig kun en lille del, der ender hos Organistforeningens medlemmer, men det kan dog være et lille plaster på såret for de tjenestemandsansatte organister på slutløn, hvis lønudvikling nu har stået stille i årevis.

LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD Overenskomstforhandlingerne – OK15 Med den treårige overenskomst OK15 ik vi for tredje gang i træk et resultat præget af den globale krise, som jo desværre har bidt sig godt fast. Vi ik ganske små generelle lønstigninger og ikke ret meget andet. Lønstigningerne forventes dog at kunne bevare reallønnen, da in lationen forventes at blive endnu mindre.  Ved de centrale forhandlinger mellem CFU og Finansministeriet blev der denne gang aftalt følgende generelle lønstigninger fordelt på følgende måde over den treårige periode: π 1. april 2015: 0,22% + 0,23% fra reguleringsordningen π 1. april 2016: 0,80% π 1. april 2017: 1,00% Organist.org 5 /2015

Ved de decentrale forhandlinger mellem Organistforeningen/CO10/DOKS og Kirkeministeriet om organistoverenskomsten blev der indføjet nogle frister i forhandlingsprotokollatet for videreførelse af sager til højere niveau. Der blev endvidere foretaget en del rettelser i overenskomstteksten som konsekvens af navneskifte hos både ministerium, organisation og uddannelser. Lokale løntillæg for overenskomstansatte Siden 2010 har der ifølge den indgåede overenskomst været mulighed for årligt at søge om et lokalt kvali ikationstillæg. Nu er alle parter ved at være mere fortrolige med systemet og resultaterne blive år for år bedre – om end der stadig er god plads til forbedringer! Vore tillidsrepræsentanter er jo en væsent5


FRA BESTYRELSEN lig faktor i denne proces, og dette emne er højt prioriteret i foreningens undervisning og støtte til TR’erne.  Det samlede resultat for 2014 ser således ud (2013 i parentes): π 27 (31) ud af 52 (44) ansøgninger blev helt eller delvist imødekommet. π De bevilgede tillæg udgør 53% (45%) af det samlede ansøgte beløb. π De bevilgede tillæg svarer i gennemsnit til 737 (662) kr. pr. md. Det er klart, at langt de bedste betingelser for indgåelse af aftaler om lokale løntillæg er i forbindelse med ansættelse i ny stilling. Resultaterne er meget forskellige, men der kan typisk opnås løntillæg på 2-3 gange de ovenfor anførte.

REPRÆSENTATION Organistforeningen er repræsenteret i en række eksterne udvalg og organisationer:

ge strukturændringer i fremtiden satser vi på at intensivere samarbejdet.  Der har også været a holdt et enkelt stormøde med 3-4 repræsentanter for hver forening, og det vil sikkert blive gentaget ved given lejlighed. Folkekirkens arbejdsmiljøråd Rådets sekretariat er i gang med en række vejledninger ligesom rådets hjemmeside ”Kirketrivsel” er blevet fornyet.  Vejledningen om, hvilke arbejdsmiljøkrav der stilles til menighedsrådene, når de indfører geogra isk leksibilitet, er blevet en del forsinket, senest fordi Arbejdstilsynet ikke var enige i visse af formuleringerne. Efter at der er a holdt møde med tilsynet, forventes det, at vejledningen snart offentliggøres. Vejledningen indeholder bl.a. en checkliste, som medarbejdere og menighedsråd kan anvende til at sikre, at arbejdsmiljølovens bestemmelser bliver overholdt, når man låner sine medarbejdere ud til andre arbejdsgivere.

Kirkemusikernes Landsforbund (KLF) Under denne overskrift mødes formand og næstformand fra hver af de tre kirkemusikerorganisationer DOKS, KMF og Organistforeningen hvert år i januar for at drøfte fælles problemer og udfordringer. I år var det vores tur til at være værter, og mødet blev derfor på grund af sekretariats lytningen udskudt til februar. Formandsmøderne De fagforeninger, der organiserer medlemmer ansat i sognene, har under ovenstående navn etableret et forum, hvor foreningernes formænd mødes et antal gange hvert år for gensidig orientering. Møderne har i høj grad vist sig nyttige under tidens stadigt accelererende forandringstempo, og i lyset af de muli6

En checkliste skal gøre det lettere at overskue, om tingene er i orden, når folkekirkens medarbejdere skal være geografisk fleksible. Organist.org vil i et tema til efteråret stille skarpt på geografisk fleksibilitet.

Organist.org 5/2015


FRA BESTYRELSEN  Rådet har fået bevilget 200.000 kr. til udarbejdelse af en vejledning om skimmelsvamp i bl.a. orgler. Vejledningen er blevet en del forsinket, men forventes udsendt efter sommerferien 2015.  Arbejdsmiljørådet arbejder på at få etableret nogle provstivise forsøgsordninger med en samlet organisering af arbejdsmiljøarbejdet i provstiet. I takt med at samarbejdet mellem sognene i et provsti forstærkes vil det være naturligt, at man også samarbejder om at sikre et godt arbejdsmiljø for de ansatte i provstiet. Den danske arbejdsmiljølovgivning er imidlertid ikke indrettet på den arbejdsgiverstruktur, man har i folkekirken, hvilket gør samarbejdet om arbejdsmiljø på tværs af sognene vanskeligt at få tilpasset lovgivningen. Det er derfor kun muligt at etablere et sådant samarbejde på et frivilligt grundlag fremfor på et juridisk forpligtende samarbejde.  Endelig indgår Arbejdsmiljørådet i en projektansøgning til et forskningsprojekt om social kapital i folkekirken. Nordisk Kirkemusikråd (NKR) NKR er den organisation, der er ansvarlig for a holdelsen af de nordiske kirkemusiksymposier, der a holdes hvert jerde år på skift i de fem nordiske lande. Hvert af de nordiske lande har to medlemmer i rådet, og Danmark er repræsenteret ved formændene for Organistforeningen og DOKS.  Det seneste kirkemusiksymposium blev afholdt i Reykjavík, Island, i 2012, og det seneste på dansk grund i Århus i 2008.  Det næste – og 21. i rækken – inder sted i Göteborg, Sverige, i dagene 8.-11. september 2016. De svenske arrangører har lagt hovederne i blød og vil præsentere et symposium, der både peger fremad og har rødder i traditionen. Hjemmesiden er nu i funktion, og i løOrganist.org 5 /2015

bet af efteråret vil der løbende komme lere oplysninger om program m.m. samt mulighed for tilmelding. Hold altså øje med: www. nks2016.se

Nordisk Kirkemusiksymposium 2016 får overskriften ”Kyrkomusikens kraft”, og ifølge hjemmesiden nks2016.se arbejder de svenske arrangører i øjeblikket med temaer som ”Stemmeret – kor, rytmik og alles ret til sang”, ”Rekruttering” og ”Musik og helbred”.

Nordisk Faglig Konference (NFK) Med halvandet års mellemrum mødes bestyrelsesmedlemmer og sekretariatsmedarbejdere fra de nordiske landes organistfagforeninger for at udveksle erfaringer med løn og ansættelsesforhold samt andre emner af fælles interesse. Disse møder har gennem en lang årrække været en stor inspiration for Organistforeningens arbejde. Det seneste møde fandt sted i Göteborg i Sverige den 2.-4. juni 2014, og det næste i rækken – det 21. siden starten 1985 – skal foregå i København i januar 2016. KOMPETENCESEKRETARIATET (tidligere SCK, Statens Center for Kompetenceudvikling). Kompetencefonden Der var fra Organistforeningens medlemmer indkommet 17 ansøgninger på i alt 300.000 kr., og da der kun var ca. 80.000 kr. til fordeling kunne desværre kun ni ansøgninger imødekommes. 7


FRA BESTYRELSEN  Kompetencefonden er videreført ved årets overenskomst, så hold øje med opslag af fondens midler i bladet – Organist.org – også de kommende tre år. CLOPU-puljen Denne pulje, der har sin oprindelse helt tilbage til OK08, har i tidens løb inansieret en lang række arrangementer for CO10-organisationerne under Kirkeministeriet. Ikke mindst Organistforeningens konference ”Den danske model på Herrens mark”. Men nu er posen tom, og det sidste arrangement var kon liktmæglingskurset i Vejle den 14. april. Efter- og videreuddannelse Efter færdiggørelsen af projektet med en samlet efteruddannelsesstruktur er der bevilget godt 600.000 kr. til et opfølgningsprojekt, hvor enkeltstående eksisterende og nyudviklede uddannelser samles i fagpakker.  Fagpakkerne er praksisrettede og modsvarer kirkemusikernes nye professionsroller, som de efterspørges af menighedsrådene og kan a læses i stillingsopslag. Som eksempel kan nævnes Minikon irmandunderviser, Leder af folkelig fællessang, Korarbejdet i provstiet og Medvirken i skole-/kirkesamarbejdet.  Fagpakkerne tænkes udviklet inden for kompetenceområderne: Musik og liturgi, Det musikalske håndværk, Ledelse af kor og musikaktivitet, Kirkens musik- og kulturarbejde samt Administration, formidling og kommunikation.  Det er hensigten, at en gennemførsel af fagpakkerne skal give en selvstændig kompetence inden for bestemte områder og på sigt (forhåbentlig) være meritgivende i forbindelse med en eventuel videreuddannelse på diplomniveau.

8

INTERNE UDVALG Redaktionsudvalget Navnet PO-bladet vil på længere sigt være forældet, da de nye organister, der forlader kirkemusikskolerne, nu benævnes kirkemusikere med orgel som hovedfag. Vi har derfor måttet tænke nyt: Vi har erhvervet domænet www.organist.org, og dermed var navnet på vores fagblad givet.  Vi håber, der på lere måder ligger en vis fremtidssikring i det nye navn. Bladet Organist.org har fået et lettere opfrisket design, men er stadig det samme gode fagblad. Tillidsrepræsentantudvalget Uddannelsesprogrammet for vore tillidsmænd kører med god opbakning.  Tanken er, at der skal køre kursus to gange årligt for alle og oplæringskurser for nye tillidsmænd efter behov. På de sidste kurser har vi bl.a. lært om forhandlingsteknik, god mailkorrespondance og kon likthåndtering. Kurserne har været åbne for menige medlemmer, der dermed både har kunnet lære noget, de kunne bruge i det daglige, og danne sig et indtryk af, hvad det vil sige at være tillidsmand.  Der mangler stadig tillidsmænd: Fyns og Ribe Stift har ingen, men betjenes af sekretariatet og vores konsulent, Hans Henrik BrokKristensen. Stævneudvalget Sidste års stævne foregik i hjertet af Odense. Et klassisk stævne med workshops, foredrag, ud lugt, festmiddag og folkedans. Vi havde forinden udarbejdet et spørgeskema, hvor medlemmerne kunne komme med idéer og ønsker til stævnet. Formålet var i højere grad at tilrettelægge et stævne efter medlemmernes ønsker, samt tiltrække lere deltagere. Vi måtte sande, at ønskerne pegede i alle retninOrganist.org 5/2015


FRA BESTYRELSEN ger. Vores konklusion blev, at vi – som vi plejede – arrangerede et stævne, som vi selv syntes var spændende og havde lyst til at deltage i.  Dette års stævne bliver også et ”klassisk stævne” med de føromtalte elementer. Foredragene sætter primært fokus på gudstjenestefornyelse – både gudstjenestens ramme/liturgi og salmer/musik. Der er workshops om grundlæggende organistfærdigheder – orgel, klaver og kor.  Derudover skal vi besøge Frobenius Orgelbyggeri – et irma, mange organister kender ”til ingerspidserne”. Vi håber, alle får et godt ophold i Roskilde med masser af inspiration, oplevelser og energi med hjem til lønkammeret. Foto: deborah.dk

Dette års stævne byder blandt meget andet på en udflugt til Frobenius Orgelbyggeri i Kgs. Lyngby.

Stævnet 2015 bliver dog også det sidste klassiske stævne i denne omgang med tre overnatninger. Bestyrelsen har valgt at indstille stævnerne på ubestemt tid. Der vil selvfølgelig blive a holdt en generalforsamling i 2016, men dog kun som et endags-arrangement uden overnatning.  Det kræver mange ressourcer og megen erfaring at planlægge et sådant stort stævne, og vi har af lere forskellige årsager valgt at prioritere stævnerne fra.

Organist.org 5 /2015

KIRKEMUSIK

Løgumkloster Kirkemusikskole Skolen har i indeværende skoleår haft 150 studerende, hvilket svarer til de seneste års elevtal. 32 lærere er tilknyttet skolens afdelinger i Løgumkloster, Horsens, Odense og Tarm. Elevtallet på de enkelte afdelinger er nogenlunde stabilt.  Der har i det seneste år været en del kursusaktivitet: Der har været a holdt mesterkurser med prof. Bine Bryndorf, København, og med prof. Miguel B. Ripoll, Madrid. Som tidligere har der været kurser i babysalmesang og musikalsk legestue, men desuden nye kurser i tilrettelæggelse af børne- og ungdomsgudstjenester samt musik på computer. Pilotprojektet med efteruddannelse i rytmisk musik fortsættes, og der vil senere blive taget stilling til, om et mere permanent tilbud skal etableres.  Kirkemusikskolerne går med støtte fra Kirkeministeriet i en 3-årig periode ind i arbejdet med orgelundervisning af børn og unge. Det er håbet, at det på længere sigt vil styrke rekrutteringen til kirkemusikskoler og konservatorier og komme kirken til gavn.  I samarbejde med de øvrige kirkemusikskoler arbejdes der på nye efteruddannelsestiltag i de kommende år med støtte fra Kompetencesekretariatet.

9


FRA BESTYRELSEN

Vestervig Kirkemusikskole Det har igen været et udfordrende år for både elever og ansatte ved Vestervig kirkemusikskole, der har måttet klare sig uden rektor. Ole Brinth, rektor ved Sjællands Kirkemusikskole, har været konstitueret i stillingen, der tidligst vil kunne opslås ledig til sommer. Analysen af kirkemusikskolernes økonomi, der har været ventet i meget lang tid, skal være tilendebragt, før stillingen kan slås op.  Skolen er inde i en positiv udvikling, både hvad elevtal og økonomi angår. Antallet af beståede eksaminer er normalt, mens et rekordhøjt antal nye ansøgere fordeler sig passende over afdelingerne i hhv. Vestervig, Aalborg og Aarhus.  Lokalesituationen i de eksterne afdelinger er ikke optimal. Der har været arbejdet på forskellige løsninger, men ingen er endeligt i hus.

Kirkemusikskolen midt i Roskilde

10

Sjællands Kirkemusikskole Skolen har dette undervisningsår totalt 162 elever, heraf 90 orgelelever, heraf 42 på eksamenslinjer.  Ud over undervisningen på eksamenslinjerne for organister og kirkesangere tilbydes som sædvanlig en bred række af kurser – som noget nyt i år et kursus i orgelpædagogik for dem, der gerne vil undervise børn og unge. Kirkemusikkens dag – i år den 25. juni – i Haslev er efterhånden en fast tradition.  Skolens lokalesituation har ikke ændret sig, hvilket vil sige, at den stadig er noget snæver og utilfredsstillende. Der er nok ingen løsningsmuligheder i den nære horisont.  Skolen har med rektor Ole Brinth været en aktiv medspiller i begge faser af det store efteruddannelsesprojekt under Kompetencesekretariatet.

TAK TIL SAMARBEJDSPARTNERE Tak for godt samarbejde til alle samarbejdsparter i årets løb. π Det gælder selvfølgelig først og fremmest DOKS, med hvem vi i dagligdagen fortsat har et velfungerende samarbejde på alle niveauer. π CO10 og FTF. π De øvrige kirkefunktionærfaglige organisationer (se under ”Formandsmøder”) π Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen π De tre kirkemusikskoler. På generalforsamlingen vil ovenstående blive suppleret af en mundtlig beretning a lagt af formanden. Organist.org 5/2015


FRA BESTYRELSEN

OVERVEJER DU AT BLIVE TILLIDSREPRÆSENTANT? Som organist får du stensikkert brug for bistand fra en tillidsrepræsentant – i hvert fald hvis du er ansat på overenskomst og ikke har lyst til at sakke bagud i løn. Sådan er det i folkekirken. Det er ingen selvfølge, at der er tillidsrepræsentanter. Hvis ordningen skal fungere, er der brug for, at et stor del af Organistforeningens medlemmer tager deres tørn med det faglige arbejde på et tidspunkt i løbet af arbejdslivet. Har du overvejet, hvornår det er din tur? Alternativet vil være, at alt det faglige arbejde udføres af lønnet arbejdskraft. Det vil i hvert fald få dit faglige kontingent til at stige. Måske vil det til gengæld få følelsen af sammenhold mellem fagfæller til at dale?

‘‘

Der er masser af små og store tandhjul, som bare skal fungere, hvis et demokratisk samfund skal fungere. Det tilfredsstiller mig at være med til at få nogle af tandhjulene til at køre til fælles bedste. De bedste oplevelser er, når man kan medvirke til at løse op for en fastlåst konflikt, eller når man har fået forhandlet nogle fornuftige forhold på plads for et medlem. En del af fornøjelsen består også i samarbejdet med baglandet. Indimellem har jeg lyst til at løbe min vej, når en konflikt virker uløselig, eller når tiden bare ikke vil slå til. Men i 95 procent af sagerne falder tingene jo på plads på en måde, som alle kan være tjent med. Og så kører tandhjulene.

Til november får du mulighed for at bakke op om tillidsrepræsentant-arbejdet, når der valg i de enkelte stifter. Og hvis det altså er din tur, kan du jo stille op. Men kontakt allerede nu din nærmeste tillidsrepræsentant og hør nærmere. En forstærkning af tillidsmandskorpset vil hjælpe i alle stifter, men lige nu er der et ganske særligt behov i Ribe Stift og i alle stifter øst for Lillebælt.

Susanne Mørk-Jensen, tillidsrepræsentant i Aalborg Stift

74 koncertudbydere med 223 koncertforslag

www.kirkekoncert.dk Organist.org 5 /2015

11


NYHEDER

GRØDE I KONSERVATORIERNES UDDANNELSESTILBUD To danske musikkonservatorier har planer om at udbyde nye videreuddannelser i kirkemusik fra 2016/17. Kirkemusikskolerne er med på sidelinjen og kan måske komme ind som aktive medspillere. Af Filip Graugaard Esmarch På Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus kan man med en præliminær organisteksamen (PO) og et par års relevant erhvervserfaring i bagagen videreuddanne sig, først med en diplomuddannelse og derefter eventuelt med en masteruddannelse. Således kan man tilegne sig kirkemusikalske kundskaber og færdigheder på et niveau, som svarer til henholdsvis en bachelor og en kandidateksamen.  Nu er der på landets to andre konservatorier planer om at følge trop, sådan at man også i København og Esbjerg vil kunne tage en kirkemusikalsk diplom og master. På Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (DKDM) arbejder orgelprofessor Bine Bryndorf på at udvikle et tilbud, som svarer mere eller mindre Det Jyske Musikkonservatoriums, mens docent Christian Blom Hansen fra Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) ønsker en væsentlig friere model uden nogen fast studieordning.  Begge konservatorier sigter på at kunne udbyde videreuddannelserne fra studieåret 2016/17, omend det er for tidlig at sige, om det vil lykkes. De er også begge i dialog med kirkemusikskolerne omkring udviklingen af de nye tilbud. Og særligt Christian Blom Hansen ønsker at afsøge mulighederne for et egentligt samarbejde med kirkemusiksko12

lerne omkring SDMK’s kommende diplomuddannelse. Og det skaber glæde hos kirkemusikskolerne.

VIL MED PÅ BØLGEN På SDMK har de gennem en årrække haft tilbud om efteruddannelse i korledelse og orgel. Her har efterspørgslen ifølge Christian Blom Hansen afsløret et voksende behov for tilbud om opkvali icering.  ”Vores kontakt med kirkemusikskolerne har også bekræftet, at der er et behov. Og egentlig har vi gennem mange år haft nogle tanker omkring videreuddannelse, men først nu har vi fået en klar fornemmelse af, at der rent faktisk er et behov for det,” fortæller han og pointerer, at efter- og videreuddannelse jo i det hele taget er oppe i tiden.  ”Konservatoriet er selvfølgelig også interesseret i at være med på den bølge.”  Heller ikke på DKDM er samfundstendensen gået ubemærket hen.  ”Med den måde, vi organiserer os på i dag, bliver det mere og mere almindeligt, at folk tager en ekstra uddannelse senere i deres liv,” siger professor Bine Bryndorf.  Mest iøjnefaldende har hun oplevet et voksende antal henvendelser fra personer, som allerede har en fuld konservatorieuddannelse med eksempelvis klaver eller almen musikpædagogik, og som har fundet ud af, at nu vil de gerne vil være organist.  ”De har typisk gået kirkemusikskolevejen i første omgang, og erkender derefter, at de gerne vil gå videre end det. Men på det tidspunkt er de normalt så etablerede i deres liv, at det ville blive vanskeligt for dem at være Organist.org 5/2015


NYHEDER fuldtidsstuderende igen. Derfor tænker vi, at dem skal vi også kunne udbyde noget til – i form af diplom- og master-uddannelser på deltid,” begrunder hun.  Bine Bryndorf tilføjer, at uddannelserne selvfølgelig i lige så høj grad vil henvende sig til PO’ere, som har gået den slagne vej og efter nogle år i job inder ud af, at de gerne vil opgradere sig og få en konservatorieuddannelse også.

STRUKTUR OG INDHOLD I hverken København eller Esbjerg er de kommende videreuddannelser tilnærmelsesvist færdigudviklede, og derfor kan der naturligvis ikke siges noget skråsikkert om indholdet endnu. Så meget kan dog siges, at en kirkemusikalsk DKDM-videreuddannelse som udgangspunkt vil have mere faste rammer end en tilsvarende på SDMK.  ”Vores umiddelbare plan er at lave diplomog master-uddannelser, som ligner de tiltag, man har i Aarhus. Rammerne vil i hvert fald være de samme. Men vi vil sikkert lægge vægt på andre ting og har nogle andre samarbejder, og det vil gøre selve indholdet anderledes. Forhåbentlig vil vi kunne inddrage pasto-

ralseminariet,” nævner Bine Bryndorf som et eksempel.  Hun er i øjeblikket i dialog med forskellige interessenter, blandt andet nogle potentielle studerende, som kan bidrage til at inde den rigtige struktur på uddannelserne.  ”Ud over, at vi skal have klarlagt, hvordan det hele mest praktisk kan organiseres, skal vi inde ud af, hvor leksibelt indholdet skal være, og hvordan vi kan gøre det så spændene og så gavnligt som muligt for vores målgruppe," siger Bine Bryndorf.  Hendes antagelse er, at mulighederne for specialisering på både diplom- og master-uddannelsen vil komme til at ligne de nuværende valgmuligheder på konservatoriets nuværende kandidatuddannelse i kirkemusik. Her kan man foruden det traditionelle spor vælge at have mere fokus på korledelse, eller man kan efter ansøgning tilrettelægge et valgfrit forløb. På videreuddannelserne vil udgangspunktet altså være, at der er to hovedfag, hvor man kan lægge vægten på enten orgel eller korledelse, og som sidefag læser man en nærmere de ineret fagrække. Men man vil også kunne tilrettelægge et anderledes forløb efter individuelt ønske.  > Foto: Alphalphi/Wikimedia Commons

På Det Kgl. Danske Musikkonservatorium på Rosenørns Allé i København skal man efter planen kunne tage en pendant til henholdsvis den kirkemusikalske diplom- og masteruddannelse, som i øjeblikket kun findes på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Hvad de aarhusianske videreuddannelser indebærer, kan man læse om på musikkons.dk under ”Uddannelser” > ”Efter- og videreuddannelser” > ”Videreuddannelser”.

Organist.org 5 /2015

13


NYHEDER

KORLEDELSE SOM HOVEDFAG På SDMK vil det se lidt anderledes ud, for her er udgangspunktet, at man frit sammensætter sine foretrukne fag.  ”Med vores kirkemusikalske diplomuddannelse tænker vi, at man skal have mulighed

for at vælge sit hovedfag og dertil vælge nogle sidefag, som supplerer det, man gerne vil arbejde med. Orgelspillet kan selvfølgelig godt være hovedfag, men det største behov, som vi ser det, er nok inden for korledelsesområdet,” lyder vurderingen fra docent Christian Blom Hansen.  ”På konservatoriet i Aarhus kører diplomog masteruddannelserne som en parallel til den ordinære organistuddannelse og ender i princippet med noget, der svarer til en kandidatuddannelse – som så alligevel ikke er formelt godkendt på det niveau. Men vi tænker på en helt anden type forløb hos os. Det bliver ikke en konkurrent til vores normale organistuddannelse, men et tilbud, der henvender sig til nogle andre end dem, der ville tage en normal organistuddannelse på konservatoriet,” forklarer han.  Forskellen udmønter sig desuden i, at den masteruddannelse, som er på tegnebrættet i Esbjerg, ikke er tænkt som en fortsættelse af diplomuddannelsen, men som et tilbud, der retter sig mod konservatoriets kirkemusikalske kandidater.

DIALOG MED KIRKEMUSIKSKOLERNE Christian Blom Hansen står på Syddansk Musikkonservatorium i spidsen for udvikling af kirkemusikuddannelserne. Han arbejder for tiden på en videreuddannelse for PO’ere – en diplomuddannelse med en bred vifte af faglige valgmuligheder: ”Et hovedfag kunne være børnekorsledelse, og så skal man derudover kunne vælge nogle fag, som man kan forestille sig at supplere med. Det kunne være rytmisk kor og rytmisk klaverspil, men det kunne også være liturgisk orgelspil eller kunstspil som sidefag. Så sammensætter man selv det antal fag, der skal til for at kunne opnå de ECTS-point, man skal bruge til en diplom-eksamen i form at et helt årsværk sammenlagt.”

14

Fra kirkemusikskolernes side bliver konservatoriernes tiltag fulgt med stor interesse.  ”Vi har en fælles interesse i, at den enkelte kirkemusiker når det højeste niveau, som vedkommende kan magte. Samtidig har overenskomsten fra 2010 fået den konsekvens, at nogle af de organister, som har taget deres PO engang i tidernes morgen, kommer til at sidde i stillinger, hvor de faktisk har behov for et markant fagligt løft for at kunne opfylde kravene,” siger Ole Brinth, der er rektor på Sjællands Kirkemusikskole.  Af samme grund har kirkemusikskolerne da også gennem lere år arbejdet på at styrke Organist.org 5/2015


NYHEDER PO’ernes efter- og videreuddannelsesmuligheder. Som PO-bladet beskrev i oktober, har kirkemusikskolene i samarbejde med Organistforeningen søgt og fĂĽet midler fra Kompetencesekretariatet til et fagpakke-projekt, som indledes i efterĂĽret 2015.  Og selvom dette projekt løber frem til udgangen af 2016, vil det ikke stĂĽ i vejen for, at kirkemusikskolerne kan bidrage til nye kirkemusikalske diplomuddannelser fra og med studieĂĽret 16/17, hvis det altsĂĽ skulle blive aktuelt.  â€?Vi fĂĽr prøvet noget af nu, som jeg hĂĽber, kan gĂĽ ind som en positiv faktor i dialogen med konservatorierne,â€? lyder det fra Ole Brinth.

MULIGHED FOR ET FÆLLES TILBUD Og noget tyder faktisk pĂĽ, at der for første gang nogensinde kan vĂŚre et formelt uddan-

nelsesmĂŚssigt samarbejde pĂĽ vej mellem kirkemusikskolerne og et konservatorium. Ind til videre har Christian Blom Hansen haft et møde med de to kirkemusikskolerektorer, og lere er pĂĽ vej.  â€?Kirkemusikskolerne har føling med PO-organisternes behov. Vi samarbejder med dem om at forme de kommende videreuddannelser, sĂĽ niveau og indhold er relevant for mĂĽlgruppen. Derudover har vi talt om, hvordan vi kan etablere et samarbejde omkring selve undervisningen. Men det er stadig noget svĂŚvende, hvordan det helt prĂŚcist skal foregĂĽ,â€? fortĂŚller SDMK-docenten.  Han kan godt se for sig, at konservatoriet stĂĽr som udbyder af en diplomuddannelse, hvoraf nogle af fagene bliver lĂŚst pĂĽ kirkemusikskolerne. Om et sĂĽdant samarbejde mellem to uddannelsesinstitutioner, som hø-

A L NY BU T M

KONCERT

MADS GRANUM KVARTET - NORDISKE SALMER

“ “ “

Pianist Mads Granum leverer sit hidtil stĂŚrkeste udspil i eget navn. Musikken leveres smagfuldt og stilsikkert af den overbevisende sammenspillede kvartet PO-Bladet

Vidunderlig lys og lyrisk jazz-sound. Jeg kan kun give den min allerbedste anbefaling

C DIIC RD R OR NO DSS RD AR DA A ND STAN mads gra

num

DOKS

Meget vellykket Kristeligt Dagblad

BOOKING NBETHSBOVN EL t

Organist.org 5 /2015

15


rer under forskellige ministerier, og som uddanner på to forskellige niveauer, vil kunne godkendes formelt, er dog endnu ikke a klaret.

EFTERLYSER BROBYGNING

KORLEDERSTEMMEN KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse korledere Efteruddannelse forfor korledere i i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

Uddannelsen henvender Uddannelsen henvender sig tilsig til korledere for både børne- og korledere for både børnevoksenkor, og voksenkor framusiklærere hele landet. og musikstuderende fra hele landet. Tid: 21.08-05.12.2015 5 moduler/kursusdage: Sted: RoskildeKrop & stemme, Korlederstemmen, Pris: 5.500 kr. KlangformStemmeinstrumentet, Tilmeldingsfrist: 05.06.2015 ning & intonation og Masterclass. 10 individuelle sangtimer mellem modulerne til hver deltager. KONTAKT KRISTINE VAD

Tid: 21/8 til 5/12 2015 KORKONSULENT-OEST@FUK.DK Sted for moduler: LÆS MERE PÅRoskilde FUK.DK Sanglektioner over hele landet Pris: 5.500 kr. Tilmeldingsfrist: 05.06.2015

16

KONTAKT KRISTINE VAD KORKONSULENT-OEST@FUK.DK LÆS MERE PÅ FUK.DK

Kirkemusikskolernes reaktion på den syddanske imødekommenhed er yderst positiv.  ”Vi er meget glade for den dialog, vi har med Syddansk Musikkonservatorium. Og tilsvarende har vi invitation stående fra konservatoriet i København til at indgå i en nærmere dialog omkring deres tiltag, som vi har en fælles interesse i. Som reglerne er nu, vil kirkemusikskolerne ikke selv kunne udbyde en diplomuddannelse. Det er vi måske heller ikke interesserede i. Men vi er interesserede i at der bliver taget konkrete initiativer i den retning, for det tror vi, er nødvendigt. Og et samarbejde vil være fuldstændig ideelt,” slår Ole Brinth fast.  Ud over den kirkemusikalske diplom og master, som han betegner som ”en mellemuddannelse”, ønsker han en dialog med konservatorierne om, hvordan man i fællesskab sikrer, ”at lest muligt når frem til den højeste uddannelsesgrad”, som han udtrykker det.  ”Vi kan jo se, at ikke så få af vores studerende alligevel fortsætter deres uddannelse på konservatoriet. Derfor ser vi gerne en form for brobygningsmekanisme, som kan gøre den mulighed mere naturlig og synlig. Det kan for eksempel ske i form af gensidige besøg,” siger Ole Brint.

Organist.org 5/2015


NYHEDER

KORT NYT

MEDLEMSKAB OPSIGES TIL ET ÅRSSKIFTE

SKIBBY: BOD FOR BRUD PÅ OVERENSKOMSTEN

Af vedtægterne for Organistforeningen fremgår det, at udmeldelse af foreningen foregår skriftligt til foreningens sekretariat med en måneds varsel til udgangen af kalenderåret. Det betyder i princippet, at et medlem, som har sendt eller sender sin opsigelse i perioden fra den 1. december sidste år til den 30. november i år, skal betale kontingent helt frem til det kommende årsskifte.  Den regel kommer dog bag på en del medlemmer, oplyser sekretariatsleder John Poulsen.  ”Foreningen skal altid betale et helt års kontingent til CO10 og FTF for den aktive del af medlemmerne. Hvis man har planer om at gå på pension i løbet af det følgende år, er det derfor vigtigt, at man husker at meddele det til sekretariatet,” forklarer han.  Den eneste undtagelse fra reglen er, at hvis man færdiggør en DOKS-uddannelse og samtidig overgår til DOKS-medlemskab, kan man udmelde sig af Organistforeningen med tre måneders varsel. Filip

Menighedsrådet i Skibby, Helsingør Stift, har afvist at svare på Organistforeningens oplæg til lokal lønforhandling. Trods gentagne henvendelser ønskede menighedsrådet ikke at indgå i en forhandling.  På et såkaldt fællesmøde hos Moderniseringsstyrelsen er menighedsrådets brud på overenskomsten nu blevet afgjort med en bod på 15.000 kr., som menighedsrådet skal betale som kompensation til Organistforeningens forhandlingsorganisation, CO10.  Det er en væsentlig højere bod end i to lignende sager fra sidste år, hvor to menighedsråd blev idømt bod på henholdsvis 2.000 kr. og 3.000 kr.  Den høje bod skal ses i lyset af, at Organistforeningen i forløbet oplyste Skibby-menighedsrådet om dets forpligtelse til at forhandle, og selvom menighedsrådet derfor ikke kunne være i tvivl om overenskomstens bestemmelser, nægtede det fortsat. Filip

Nye lønsatser: Den statslige lønreguleringsprocent er pr. april 2015 steget til 2,1745. Find de nye satser for overenskomstansatte samt det opdaterede lønkort for tjenestemænd på organist.org i links fra nyheden ”Ny reguleringsprocent fra april 2015”.

Organist.org 5 /2015

17


ANMELDELSER

idealer ikke længere var enerådende. Komponister som måske især Jesper Madsen og Peter Møller blev eksponenter for et nybrud i dansk kirkemusiktradition. I de senere år er der udgivet rigtig mange nye koralbundne orgelstykker, og næsten dagligt deler dygtige og komponerende organister nye orgelstykker med deres faglige fællesskaber på bl.a. Facebook. Styrken ved nærværende udgivelse er, at den så fornemt og helt udogmatisk afspejler orgelkoralernes historiske udvikling repræsenteret ved 65 danske komponister og organister, hvoraf næsten halvdelen er nulevende. Lassse Toft Eriksen Danske orgelkoraler Forlaget Mixtur 3 bind: 1.200 kr. hos noder.dk

Udgivelsen ”Danske orgelkoraler – 303 koralbearbejdelser” har været flere år undervejs, og intentionen har været at skabe den største kirkemusikalske udgivelse til dato, hvor kvalitetskravene til de udvalgte koralbearbejdelser samt til udgivelsens opsætning og layout har været ufravigelige. Udgivelsen lever til fulde op til disse høje ambitioner – bravo! Der er uden tvivl tale om den mest omfattende og repræsentative samlede udgivelse af koralbearbejdelser på dansk grund nogensinde. Udgivelsen er et rent overflødighedshorn af koralbearbejdelser over danske kernesalmer i de sidste 350 år – fra Diderich Buxtehude til Christian Præstholm. EN UDOGMATISK UDGIVELSE I den protestantiske kirke har orgelbearbejdelser af menighedens salmemelodier historisk set spillet en meget væsentlig rolle i forbindelse med gudstjenestefejringen – dels som salmeforspil, præ- og postludium, men også som koralvariationer, hvor organisten har spillet solo mens menigheden har fulgt med i salmebogen. I Danmark har især Thomas Laubs kirkesangsreformprojekt præget generationer af organister og komponister i første halvdel af 1900-tallet. I flere årtier stod Laubs musikæstetik næsten uantastet, men op igennem 1970’erne og 80’erne udkom på bl.a. Edition Egtved ny orgelmusik, hvor Laubs

18

DRAMATISK, FANTASIFULD, KARSK I stil- og genremæssig henseende er udgivelsen forbilledlig. Den rummer såvel de mindre koralforspil, egentlige orgelkoraler og større mere frie bearbejdelser. Den ældste del af samlingen er repræsenteret ved internationale navne som Christian Floor, Buxtehude og Christian Geist, som alle også havde en tilknytning til Danmark. Stilen her er nordtysk barok med en næsten dramatisk og ornamenteret behandling af koralstoffet. Det romantiske stilidiom udfoldes hos komponister som Niels W. Gade, Peter Heise, Frederik Matthison-Hansen og Gottfred Matthison-Hansen. 1900-tallets og vor tids koralbearbejdelser er rigest repræsenteret i udgivelsen. Stilistisk set spænder disse koralbearbejdelser meget vidt fra Laub-skolens strenge reformæstetik til Jens Emborgs fantasifulde koralforspil, som alle er meget forskellige i karakteren. Der er også de korte, kontante og karske orgelbearbejdelser fra Bernhard Lewkovitchs hånd. En række af de her nævnte orgelbearbejdelser er tidligere udgivet i samlinger, som nu ikke længere optrykkes. GRØNBECH, LA COUR OG MADSEN Udgivelsen rummer også mange nye koralbearbejdelser fra de seneste tyve år, og en hel del af disse har ikke tidligere været udgivet. En række af disse er fundet i Det Kongelige Bibliotek og i Københavns Domkirkes nodearkiv. Det er virkelig prisværdigt, at en hel række værker af Bo Grønbech og Niels La Cour nu endelig er blevet udgivet. ”I al sin glans” af Bo Grønbech er en virkelig

Organist.org 5/2015


ANMELDELSER & OMTALER

perle – vital og virtuos. Hans bearbejdelse af Laubs melodi til ”Hil dig, Frelser og Forsoner!” er en stemningsmættet meditation til påsketiden. La Cour kaster nyt lys og perspektiv på de klassiske protestantiske kernesalmer som ”Befal du dine veje”, ”Lover den Herre”, ”Nu bede vi den Helligånd” og ”Nu takker alle Gud”. Jesper Madsen er også repræsenteret med en række koralbearbejdelser, som ikke tidligere har været udgivet. Der er bl.a. tale om to meget forskellige bearbejdelser af ”Giv mig, Gud, en salmetunge”. Den første har et udadvendt udtryk og et udfordrende tonesprog. Koralstoffet behandles meget frit, og den melodiske holdning bringer mindelser om Carl Nielsen. I den anden bearbejdelse udsættes koralmelodien mere stringent og iklædes et lidt poppet og iørefaldende klangunivers. Bemærkes skal også nyudgivelsen af Jesper Madsens smukke udsættelse af ”Rind nu op i Jesu navn”, som har et svævende og senromantisk udtryk. GRUNDIG KRITISK REVISION De 303 koralbearbejdelser bygger på melodierne til over 200 af salmebogens kernesalmer, hvilket gør udgivelsen utrolig anvendelig. Skulle der indvendes noget imod det redaktionelle valg, kunne det være, at de nyere, populære ”rytmiske” salmer som f.eks. ”Du kom til vor runde jord”, ”Du satte dig selv i de nederste sted” og ”Spænd over os dit himmelsejl” ikke er repræsenteret i udgivelsen. Udgiveren, Lasse Toft Eriksen, har præsteret et imponerende stykke redaktionelt arbejde. En del af koralbearbejdelserne har undergået en kritisk revision med henblik på at bringe udgivelsen så tæt som muligt på komponistens intentioner og oprindelige manuskript. Især koralbearbejdelserne af Buxtehude og Gade har været udsat for denne revision, sådan at af Gades koraler nu for første gang udgives i overensstemmelse med det originale manuskript. Enkelte unøjagtigheder har uundgåeligt sneget sig ind. Udgiveren foreslår eksempelvis en 16’-stemme i pedalet ved Jesper Madsens orgelkoral over ”Op, alle, som på jorden bor”. Men ifølge flere af hans kollegaer spillede Jesper Madsen altid kun med en 8’-stemme i pedalet koblet til akkompagnementet. Generelt fremstår det omfattedne revisionsarbejde

Organist.org 5/2015

dog som særdeles vellykket, og en nærmere redegørelse for dette samt en fin artikel af Peter E. Nissen om orgelkoralens udvikling i Danmark findes trykt i udgivelsen. EN FANTASTISK SPILLEBOG Lasse Toft Eriksen er på én gang lykkes med at skabe et historisk dokument over et hjørne af dansk kirkemusikhistorie og samtidig tilrettelægge en fantastisk spillebog med et kæmpe anvendelsespotentiale. Der er noget for enhver smag, og der er også noget for enhver spillemæssig kunnen – alle kan simpelthen være med. Udgivelsens kvalitet er i top på alle punkter fra nodeopsætningen til papirkvaliteten og den flotte indbinding med spiralryg. Samlingen er uomgængelig for en hver med interesse for kirkemusik, og skal have den bedste anbefaling – køb den! Henrik Strøm

Agentur og eneforhandling i Danmark af:

Ahlborn orgler På verdensplan er Ahlborn udvikleren af det højteknologiske digitale samplede kirkeorgel. Med nyudviklede DRAK-TM mikrochips er der endnu flere muligheder for ændringer af "lydbilledet", så orglet netop kommer til at "passe" i jeres kirke. Jeg har endvidere samarbejde med min søn, der er professionelt uddannet lyd-tekniker. Et- to- og tre-manualers orgler – ingen vedligeholdelse – 5 års garanti. Kirkeinstal. (2 man., pedal og 24 st.) fra kr. 74.500,Orgel keyboard til kor og kapelbrug fra kr. 9.500,Øveorgler til organister fra kr. 46.500, ÷ skattemæssig afskrivning for organister Nyt digitalt piano med vægtede tangenter, pris 7.500,- minus 20% rabat = kr. 6.000,-

Bock’s Digitale Kirkeorgler Christian Bock

2462 3177 / 7484 7500 Ribevej 110,6630 Rødding

19


W W W. D E N DA N S K E

K VA RT E T. D K

Den Danske Guitarkvartet spiller et let og underholdende koncertprogram, der undertiden også tager tilhøreren med til mere ukendte egne. Vi er forvænt med mange og lydhøre publikummer. Kontakt: martin@dendanskeguitarkvartet.dk / 28376065

Vi som er søgende En poetisk koncertfortælling af:

Forfatter Iben Krogsdal Sanger Maria Kynne Pianist Thomas Reil ”I sin frygtløse omgang med paradokser rammer Iben Krogsdal her det moderne menneske lige i mellemgulvet. Poetisk og konkret.” Kristeligt Dagblad

krogsdal.dk

“...kort sagt en stor oplevelse.” A.Simonsen, organist, Tune Kirke

Vi som er søgende er en poetisk og musikalsk opførelse af nye salmer og fortællinger af forfatter Iben Krogsdal. Nogle tekster oplæses af forfatteren selv, andre fremføres af komponisterne Maria Kynne og Thomas Reil. I musikken mødes jazz, pop og viser med dansk salmetradition og moderne poesi. Booking: Maria Kynne

20

E-post: maria@kynnevennike.dk

Det praktiske: Varighed: 1 time. Spiller i hele landet. Pris: 9.000 kr. + transport (max 2.000 kr.)

Tel.: 28 60 76 42

Organist.org 5/2015


NYT FRA MIXTUR

Carl Nielsen Potpourri

I dette potpourri kædes syv af Nielsens mest elskede sange sammen med små mellemspil så de danner en smuk suite. Arr. Lasse Toft Eriksen Forlaget Mixtur, FMX 02-007/8 16 sider, hæftet

POTPOURRI over sange af

Carl Nielsen POTPOURRI for 1-3 lige stemmer og

klaver over sange af

Carl Nielsen for blandet kor og klaver

Arrangeret af Lasse Toft Eriksen

59,00 kr. SATB, klaver 59,00 kr. 1-3 lige st., klaver

Arrangeret af Lasse Toft Eriksen

20% på korsæt

Carl Nielsen 30 salmer

FORLAGET MIXTUR

Carl skrev en lang række salmemelodier til især Grundtvigs tekster. Forlaget Mixtur har samlet en række af disse smukke melodier i et hæfte og tilrettelagt dem i enkle satser for blandet kor.

CARL NIELSEN

30 SALMER for blandet kor

STØRSTE KIRKEMUSIKALSKE UDGIVELSE I MANGE ÅR...

FORLAGET MIXTUR

LÆS MERE PÅ FORLAGETMIXTUR.DK

Forlaget Mixtur, FMX 02-006 32 sider, hæftet

99,00 kr. SATB

FORLAGET MIXTUR

info@noder.dk +45 86 13 66 55 facebook.com/noderdk

Stormgade 48 6700 Esbjerg Denmark www.noder.dk

FORLAGET MIXTUR

KIRKENS FORUM DANMARKS FAGMESSE FOR KIRKEN T NY EVENÆKNING

AND ”DM” I GR

25. - 26. SE PTEMBER 2 015 I MESSE C, FREDER

ICIA

SE MERE PÅ WWW.KIRKENSFORUM.DK


d e m Syng hør r e g n i l l æ t r o f ster e d o g Hei

&

il

Bod d e v -

Hyggelig Sang- og Musikaften med årstidens sange - krydret med musikeksempler, små musikquizzer og fornøjelige historier. Bodil fortæller levende og underholdende om personerne bag den danske sangskat og om sine egne kompositioner og sange. Bodil Heister er pianist og komponist til bl.a. julekalenderen Jul på Slottet, opera, teater & film og musik til digte af bl.a. Bellman, Piet Hein, Sophus Claussen og H. C. Andersen. Bestil et arrangement i sognegården/menighedshuset/biblioteket eller rekvirer brochure: mail: bodil@bodilheister.dk tlf: 35 38 47 58 Læs mere på: www.bodilheister.dk

Fotos: Jens Astrup og Ejvind Flensted-Jensen


Nye bøger Guds øje er en tordensol Udvalgte salmer Af Simon Grotrian

Sangbog: 134 sider · 120 kr. (10% rabat ved køb at 20 stk.)

Koralbog: 176 sider · 268 kr.

• • • • • • •

64 af Grotrians salmer er nu samlet i ét stort værk 11 forskellige komponister har leveret melodier Med forord af Jesper Gottlieb og Louise Højlund Salmerne dækker kirkeår, årstider og livsbegivenheder Stor koralbog med becifret melodilinje samt fuld klavernode Hæftet sangbog med becifringer Illustreret af Peter Brandes Forlaget Aros udgiver et pragteksemplar af en bog Simon Grotrian er en original og nytænkende med 64 Simon Grotriansalmedigter, med en lang række salme- og digtsamlinger bag sig. tekster, alle med melodi. Kristeligt Dagblad Lyt til melodierne på www.tordensol.dk

Organist.org Se 5 /2015 flere

sang- og salmebøger på www.RPC.dk

23


Fredrik Sixten Cantando Musikkforlag har indgået en generel administrationsog forlagsaftale med komponisten Fredrik Sixten. Aftalen omfatter flere værker, der ikke tidligere er udgivet på andre forlag. 6 helt nye udgivelser er nu klar i internetbutikken, til bestilling av trykte nodebøger eller download af noder.

ORGEL

KOR MED ORGEL

Order nr. C3635

Order nr. C3643

Preludé, Choral Varié et Finale

For jeg er Herren (SATB)

Order nr. C3638

Order nr. C3637

Lamentation

Christ Is Risen (SATB)

KOR ACAPPELLA

Cantando Musikkforlag har fået

Behold the Lamb of God (SATB)

ny hjemmeside

Order nr. C3631

Ave Maria (SAB) Order nr. C3636 - En nydelig lille komposition, som også klinger godt i større kor.

Nu finder du på det samme sted både nyheder, søgefunktion og bestilling af såvel fysiske varer som digital download.

www.cantando.com Tlf. +47 51 86 90 00 order@cantando.com51 www.musikkforlaget.no

86 90

Du kan stadig nå os på mail til 00 order@cantando.com order@cantando.com


Helt ny korsuite af sommernattågernes spind Suite af Per Drud Nielsen over sange med musik af Carl Nielsen og tekster af Ludvig Holstein. For SATB og blæserkvintet, eller SATB og klaver. Sangene er: Sang bag ploven, Nu ruger på reden, Fuglefængervise, I aften, Blomstervise og Vi, sletternes sønner.

Klaverudtog kr. 98,00 Bed om tilbud på korsæt Også udgivet: Partitur med blæserstemmer Uropføres den 10. maj 2015 i Odense af Danske Folkekor. Kan herefter opføres af alle.

Se mere på www.nodehandleren.dk

NODEhandleren

Bent Påske Tlf. 43 53 38 08 paaske@nodehandleren.dkFornyelse af salmesangen har på mange måder været et af Kirkefondets ”varemærker”, og det er blevet konkretiseret i et væld af udgivelser af CD’er og bøger med sange, salmer og musik til brug i gudstjenester og i mange andre forskellige kirkelige sammenhænge. Ved Kirkefondets 100 års jubilæum i 1990 vandt salmen ”Uberørt af byens travlhed” en lignende konkurrence. I anledning af Kirkefondets 125 års jubilæum udskriver vi en ny salmekonkurrence som et synligt tegn på, at Kirkefondet fortsat ønsker at arbejde for fornyelsen af salmesangen i Danmark. Temaer og krav Vi har valgt, at det skal være muligt at skrive nye salmer til to forskellige temaer. Man kan deltage i konkurrencen med en enkelt salme til et af de to temaer, men man må også gerne sende en salme ind til hvert af de to temaer: a) En ”bysalme” b) En ”konfirmations-salme” Salmerne skal kunne synges på en sangbar, kendt melodi, idet vi finder, at det er en vigtig forudsætning for at give nye salmer et hurtigt fodfæste og stor udbredelse. Frist og aflevering Salmeforslag indsendes til Kirkefondet, Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg senest tirsdag den 1. september 2015. Herefter vil forslagene blive fremlagt anonymt for et bedømmelsesudvalg. Vindersalmerne vil blive offentliggjort ved Kirkefondets jubilæumsarrangement lørdag den 3. oktober 2015. Bedømmelse Bedømmelsesudvalget vil blive offentliggjort senere. De tre bedste salmer belønnes med henholdsvis 15.000, 6.000 og 4.000 kr. Kirkefondet forbeholder sig ret til frit at benytte vindersalmerne i eget arbejde og regi.


»Kvalitet, håndværk og kærlighed til instrumentet« Kattrup Kirke. 9 stemmer + 3 transmissioner fordelt på 2 manualer og pedal. Pibematerialet og klokkespillet fra kirkens tidligere orgel er genanvendt.

Facade: Peter Christensen

BRUNO CHRISTENSEN & SØNNER

ORGELBYGGERI ApS Terkelsbøl Bygade 59 · DK-6360 Tinglev · Tlf. +45 74 64 44 51 info@bruno-christensen.dk · www.bruno-christensen.dk


22 stemmer, HV – SV – P Mekanisk traktur og registratur. Manualværkernes vindforsyning med kilebælge Facade: Arkitektgruppen Regnbuen

MARCUSSEN & SØN . ORGELBYGGERI A/S STOREGADE 24 . DK 6200 AABENRAA . TLF (+45) 74 62 23 50 www.marcussen-son.dk . info@marcussen-son.dk

Foto: Bo Seedorff

Orglet i Antvorskov Kirke


RODGERS KOMBINATIONSORGLER - DEN RIGTIGE LØSNING

Et Rodgers kirkeorgel er udstyret med den nyeste teknologi. Tilslut Rodgers-orglet til kirkens eksisterende orgelpiber eller en Consoli pibeenhed og få det bedste fra begge verdener. Kombinationsorgel fra 280.000 kr. (incl. moms) For prøveopsætning og demonstration kontakt: Roland Scandinavia A/S, Lyngbyvej 419, 2820 Gentofte. Telefon: 27 100 140


Skandinavisk Orgelcentrum Ny orgelinstallation i Hammershøj Kirke

Orglet i Hammershøj Kirke er et specialbygget Danhild 25 med separate lydgivere. Disse lydgivere er placeret oppe under loftet i henholdsvis skibet og tårnrummet således, at fire 8-fods lydgivere er ophængt i skibet, og en 16-fods lydgiver i tårnrummet. Denne placering under loftet giver en perfekt klanglig balance i rummet. Hele orgelprojektet er udført i nært samarbejde med Viborg Stift, Kirkeministeriets farve- og bygningskonsulent samt kirkens arkitekt, og har krævet både kreativitet og grundig projektering. Danhild 25 kirkeorgel 25 stemmer - 2 manualer - fuldt pedalspil - træ-kerne klaviaturer

Øveorgler, organist-/bænkvarmere, spejle og andet tilbehør. Specialopgaver, orgeludvidelser, intonation, reparationer, etc.

Ribevej 38, 7100 Vejle, tlf.: 75 86 41 00 www.kirkeorgel.dk


STILLINGER

VILKÅR FOR BESÆTTELSE AF ORGANISTSTILLINGER Alle organiststillinger besættes i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 herunder Protokollat for organister med præliminær orgelprøve. Såfremt en ansøger i forvejen er ansat som tjenestemand, bevarer man sin status som tjenestemand, forudsat at man går direkte fra én stilling til en anden, samt at man meddeler dette i forbindelse med ansættelsen. Alle organister kan søge alle organiststillinger. Ansøgerens uddannelse er afgørende for, hvilken overenskomst man er omfattet af.

ARBEJDSBESKRIVELSE Ved ansættelse som organist udfærdiges der ikke længere et regulativ for stillingen. Organisten skal derfor forlange, at menighedsrådet sammen med stillingsindehaveren udfærdiger en arbejdsbeskrivelse for stillingen. En skabelon for arbejdsbeskrivelse kan downloades fra Organistforeningens hjemmeside eller fra IT-skrivebordet. Organister bør, inden de underskriver arbejdsbeskrivelsen og ansættelsesbrevet, sende disse til Organistforeningen for kontrol af indholdet. Er der tvivlsspørgsmål, kan man ringe til Organistforeningens lokale tillidsrepræsentanter. I alle tilfælde bør en kopi af den færdigforhandlede arbejdsbeskrivelse samt ansættelsesbrevet indsendes til Organistforeningens sekretariat.

ANSÆTTELSESVILKÅR Organister med en PO-uddannelse aflønnes således (pr. 1.4.2015): Basisløn (kvoteret) • Trin 1 – kr. 281.244,07 • Trin 2 – kr. 294.615,06 (Man indplaceres på trin 2 efter to års relevant beskæftigelse).

32

Rådighedstillæg (kvoteret) Rådighedstillægget er gradueret efter hvor mange kirker, man er ansat ved: • 1 kirke kr. 21.865,34 • 2-3 kirker kr. 28.506,68 • 4 eller flere kirker kr. 33.921,93

LOKALT AFTALTE TILLÆG Der kan i forbindelse med ansættelsen eller senere aftales yderligere tillæg som fx kvalifikationstillæg, funktionstillæg eller éngangsvederlag. Aftaler om sådanne lokale tillæg skal i henhold til overenskomsten indgås af Organistforeningen. Ansøgere, der tilbydes ansættelse i en overenskomststilling, bør inden underskrivelse af ansættelsesbevis kontakte en af de lokale tillidsrepræsentanter for bistand vedr. tillæg og øvrige løn- og ansættelsesvilkår. Man bør aldrig opsige sin nuværende stilling, før der er underskrevet et ansættelsesbevis – og for de overenskomstansattes vedkommende en rammetidsaftale – for den nye stilling.

TJENESTEMÆND Såfremt ansøgeren er tjenestemand indplaceres vedkommende i én af følgende løngrupper (pr. 1.4. 2015): Lønramme 23-26: med et rådighedstillæg på kr. 19.106,63. Lønramme 20: med et kvoteret kvalifikationstillæg på kr. 26.361,02 samt rådighedstillæg på p.t. kr. 19.106,63. Lønramme 19: med et kvoteret kvalifikationstillæg på kr. 26.361,02 samt rådighedstillæg på p.t. kr. 19.106,63.

Organist.org 5/2015


STILLINGER

ORGANIST VED GIVSKUD OG GADBJERG KIRKER, GRENE PROVSTI, RIBE STIFT STILLINGEN som organist ved Givskud og Gadbjerg Kirker er ledig til besættelse per 1. august 2015. ARBEJDSOPGAVERNE er bl.a.: • Gudstjenester samt kirkelige handlinger i Givskud og Gadbjerg Kirker • Deltagelse i gudstjenester på plejehjem i begge sogne • Lede og videreudvikle børnekor i Gadbjerg Sogn • Lede og videreudvikle lejlighedskor i Givskud Sogn • Arrangere koncerter i Gadbjerg Sogn • Medvirke ved undervisningen af konfirmander og minikonfirmander i begge sogne • Medvirke i sognearrangementer i begge sogne.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR vil ved ansættelse af kirkemusiker være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 samt protokollat for kirkemusikere. Ansættelse af PO-organist i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisation af 2010 (CO 10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 1. april 2013 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Løn og rådighedstillæg i henhold til overenskomsten, herunder forhandling af kvalifikationstillæg.

VI FORVENTER, at du • er engageret, dynamisk og med godt humør, samt har vilje til at deltage i sognearbejdet • er initiativrig og i stand til sammen med menighedsrådene at igangsætte nye tiltag i sognene • vil medvirke til at videreføre kirkernes traditioner, f.eks. samarbejdet med de lokale spejdere, FDF, Busk-gudstjenester, kirke-skole samarbejdet samt andre foreninger.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

VI TILBYDER • et to-sogns pastorat med gode og erfarne medarbejdere • et arbejde der indeholder udfordringer, som vi ser frem til at løse i fællesskab.

ANSØGNING med relevante bilag sendes til Annette Sinkjær, Hærvejen 167, 7323 Give, evt. på mail: aesinkjaer@gmail.com

Orglet i Givskud kirke er fra Jysk Orgelbyggeri fra 1959 med 6 stemmer, 1 manual og 1 pedal. Orglet i Gadbjerg kirke er et nyere Bruno Christensen med 8 stemmer, 1 manual og 1 pedal. VI SØGER en kirkemusiker eller en PO-organist. STILLINGEN er en fælles ansættelse mellem de to sognes menighedsråd i Givskud-Gadbjerg Pastorat, normeret til 30 timer i ugentligt gennemsnit, 1361 timer årligt inklusiv ferie.

Organist.org 5/2015

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund end PO-organist, vil lønsatser skulle forhandles ud fra dette. Der vil være 3 måneders prøvetid. Ved ansættelsen indhentes børneattest.

ANSØGNINGSFRISTEN er den 16. maj 2015. VI FORVENTER at afholde ansættelsessamtaler i uge 22 i 2015 HVIS DU VIL VIDE MERE om stillingen, er du velkommen til at kontakte formand for Givskud Menighedsråd Annette Sinkjær, tlf. 25667861, eller formand for Gadbjerg menighedsråd Hanne Sørensen, tlf. 75876326. For yderligere oplysninger se: www.sogn.dk/gadbjerg og www.sogn.dk/givskud

33


STILLINGER

ORGANIST SØGES TIL FENSMARK & RISLEV KIRKER, NÆSTVED PROVSTI, ROSKILDE STIFT Menighedsrådene i Fensmark og Rislev Pastorat søger en organist, gerne PO-uddannet, til ansættelse snarest muligt.

organister, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 1. april 2013 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

ORGANISTSTILLINGEN er beregnet til 30 timer ugentlig.

Løn- og ansættelsesvilkår for kirkemusiker uden uddannelse er omfattet af fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker.

ORGANISTENS TJENESTESTEDER bliver Fensmark og Rislev Kirker og tilhørende faciliteter. De to sogne er beliggende i den smukke sydsjællandske natur. ORGLER: Fensmark Kirkes orgel er fra 1982 og har 10 stemmer, 2 manualer og pedal. Rislev Kirkes orgel er fra 1969 og har 5 stemmer og pedal. Begge orgler er bygget af Jensen og Thomsen. ORGANISTENS ARBEJDSOPGAVER: • At medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i begge kirker. • At videreføre arbejdet med det eksisterende børnekor og korskole. • At medvirke lejlighedsvist ved konfirmandundervisningen. • At medvirke til planlægning af og afholdelse af koncerter og sangaftener. • At medvirke ved plejehjemsgudstjenester. • At medvirke ved minikonfirmandundervisning. • At videreføre babysalmesang. • At medvirke ved menighedsmøder. VI ER ÅBNE FOR nye ideer og tiltag og søger en organist, der er idé- og initiativrig, og som vil indgå i et konstruktivt samarbejde med vores 1.-organist og på tværs af personalegrupperne.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR for en uddannet kirkemusiker er omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet og Centralorganisation af 2010 (CO 10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for

34

Er kandidaten i forvejen tjenestemandsansat, bevares retten til fortsat tjenestemandsansættelse. Der skal indhentes børneattest efter gældende regler. PRØVESPIL OG SAMTALE med udvalgte kandidater aftales umiddelbart efter ansøgningsfristen. Prøvespil og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 21. og 22. maj. VI GLÆDER OS til at modtage din ansøgning, som sendes til kontaktperson Niels Nikolajsen, Fensmark Menighedsråd, Chr, Winthersvej 2, 4684 Holmegaard, og gerne som e-mail til: nnikolajsen@dbmail.dk ANSØGNINGSFRIST: 18. maj 2015 www.fensmarkkirke.dk Fotos: Claude David/Wikimedia Commons

NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen kan fås ved henvendelse til 1.-organist Lena Sommer, tlf. 6077 6674, eller kontaktperson Niels Nikolajsen, tlf. 28 99 20 96.

Yderligere tillægges et overenskomstmæssigt årligt rådighedsbeløb. Lønoversigter kan ses på www.folkekirkenpersonale.dk

Fensmark Kirke

Rislev Kirke

Organist.org 5/2015


STILLINGER

BARSELSVIKAR SØGES TIL NØRREVANGSKIRKEN, SLAGELSE PROVSTI, ROSKILDE STIFT VORES ORGANIST skal på barsel fra 22. juli og ca. 8 måneder frem. Vi søger derfor en vikar. Stillingsstørrelse: 32 timer pr. uge. VED KIRKEN er også ansat en organistassistent, som barselsvikaren har gensidig vikarforpligtelse med. ARBEJDSOPGAVERNE vil bestå af at spille til højmesser, gudstjenester og kirkelige handlinger ved kirken og på byens 2 kapeller have babysalmesang have musikalsk legestue (for børn mellem 1-4 år) lede kirkens børnekor og pigekor. Ud over børne- og pigekoret er der ved kirken et spirekor og et voksenkor. Disse ledes af organistassistenten. Korarbejdet ved kirken vægtes højt – også af menighedsrådet. KIRKENS PERSONALE består, foruden de to organister, af to kirketjenere, en kordegn og to præster. KIRKEN har et velklingende P.G. Andersen-orgel fra 1991 med 21 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Derudover er der et klaver i kirken og et i korenes øverum.

keministeriet, Centralorganisation af 2010 (CO 10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 1. april 2013 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd. Der vil blive indhentet børneattest. ANSØGNINGSFRIST: 17. maj 2015 VI FORVENTER at holde prøvespil og samtaler i uge 22. ANSØGNINGEN mærket ”ORGANISTVIKAR” stiles til: Nørrevangskirken, kontaktperson Bent Rytz,Nørrevangstorvet 1-3, 4200 Slagelse, eller på mail: bentrytz@gmail.com. NÆRMERE OPLYSNINGER kan fås ved henvendelse til organist Signe Bech Schnedler, tlf. 6011 6328, eller kontaktperson Bent Rytz, tlf. 2966 7746.

SOGNET er et bysogn med ca. 7.500 indbyggere. HVIS ANSØGEREN ikke har kompetencer til alle opgaver/ikke ønsker at varetage visse opgaver, vil menighedsrådet alligevel meget gerne have din ansøgning. Stillingens indhold og størrelse forhandles så derefter. LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR for en uddannet kirkemusiker er omfattet af overenskomst mellem KirFoto: Benny Grey Schuster/Kirkearkitektur.dk

TJEK HJEMMESIDEN > Hold også øje med stillingsopslag på organist.org, som opdateres løbende. Bemærk muligheden for at printe ud ved at klikke allerøverst til højre på siden (gælder ikke mobilversionen). Nogle stillinger annonceres ikke hos Organistforeningen, så tjek eventuelt også Jobnet.dk.

Organist.org 5/2015

35


MEDLEMMER

HUSKESEDLEN  Organistforeningens sekretariat holder lukket mandag den 4. maj til onsdag den 6. maj 2014 på grund af årsstævnet  Alle er velkommen til generalforsamlingen tirsdag den 5. maj 2015 kl. 15.00 på Hotel Prindsen, Algade 13, 4000 Roskilde

Kom gratis til generalforsamling oplev samtidig en kulturhistorisk seværdighed i form af Guldaldersalen på Hotel Prindsen.

LAD KORET LEGE RYTMER OG INTERVALLER IND Music Mind Games er et effektivt undervisningssystem, som gør hørelære og musikteoretisk indlæring til den rene leg. Af Laila Høgild Nielsen Som korleder er det altid min ambition, at de børn, unge og voksne, som jeg underviser, får lært så mange musikalske parametre som muligt. Jeg vil gerne uddanne dem indenfor musikteoretiske emner, lige så vel som at de lærer at synge. Det giver dem en større forståelse for den musik, vi arbejder med. Det giver os et fælles sprog at kommunikere med, og det giver gode a bræk i korundervisningen.  Til at opnå dette mål har jeg gennem de seneste år blandt andet brugt det musikteoretiske undervisningssystem ”Music Mind Games” (MMG). Det er over 300 forskellige spil, der er udviklet til at lære børn, unge og voksne de musikteoretiske begreber gennem leg. 36

UDFORDRING TIL ALLE Skaberen af MMG, Michiko Yurko, er uddannet musiklærer i klaver og violin og er certi iceret til at undervise i Suzuki-metoden. Siden 1973 har hun haft sin egen musikskole. Hun er uddannet fra Juilliard i New York og har læst musikteori på Ohio University. Det var her, hun begyndte at arbejde med sine ideer til undervisning i dette fag.  I 1992 blev bogen ”Music Mind Games” udgivet, og den har gjort hendes system verdenskendt. Michiko a holder workshops i hele verden, og hun bliver til stadighed ved med at udvikle nye materialer og spil.  MMG-universet består af en masse forskellige materialer, som bruges til at spille de mange forskellige spil. Der er udviklet spil inden for emnerne rytmelæsning, musikalfabet og intervaller, diktat og bladlæsning, nodesystem og noder, rytmematematik, skalaer og tonearter, musiksymboler og -udtryk, tempi, Organist.org 5/2015


MEDLEMMER treklange og akkorder. De forskellige spil kan spilles i forskellige sværhedsgrader, og det kan gøres rigtig svært, så der er udfordring til alle niveauer.

KROPSLIG RYTMEINDLÆRING Jeg har en PO fra Vestervig Kirkemusikskole og færdiggjorde en kandidat i Børnemusik fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg sidste år. Jeg bruger begge uddannelser i mit arbejde ved Vejgaard kirke, Aalborg. Her har jeg ire kor: Spirekor, Børnekor, Ungdomskor og Sognekor, samt ni forskellige børnehold for børn mellem 0 og 6 år og deres forældre.  Jeg begynder at bruge nogle af ”Music Mind Games”-spillene, fra børnene er 3 år. Her starter jeg med at lære dem, og ikke mindst deres forældre, solmisation. Vi arbejder også med rytmelæsning. I MMG kobles der en håndbevægelse på hver rytme, præcis som hver tone har et håndtegn i solmisation. Så rytmearbejdet gøres kropsligt – og læringen gennem kroppen gør, at vi husker det meget bedre.  På holdet for 4-årige begynder vi at se lidt på nodesystemet og undersøger G- og F-nøgler. Vi arbejder med nodeplader og inder Mickey Mouse. Det vil sige, at alle steder, hvor der er to ens noder, lægger man en brik, så de to noder bliver til ørerne på Mickey Mouse.

LÆRING GENNEM LEG I mit arbejde med førskolebørn, håber jeg naturligvis, at de fortsætter i korene, når de starter i skole, så jeg kan få glæde af deres viden.

Men selv om de ikke fortsætter, kan de sikkert få brug for musikteoretisk viden et andet sted.  I Spirekoret begynder vi at få styr på, hvad noderne hedder, og hvilken værdi, de forskellige rytmer har. Og i Børnekor og Ungdomskor er det meget de samme emner, der arbejdes med, for hele tiden at genopfriske deres viden.  Jeg er en stor tilhænger af læring gennem leg, og MMG-systemet giver mig værktøjer og masser af idéer til at lære alle aldre musikteori gennem leg, så det på ingen måde er tørt og kedeligt. Så bare kom i gang med at lege i kortimen.

Tips til at komme i gang • Aarhus Musik (noder.dk) forhandler materialerne og bogen med beskrivelser af spil • I Danmark er der tre konsulenter, som er uddannet hos Michiko Yurko. De tilbyder kurser af forskellige længder, og deres tilbud kan ses på musicmindgames.dk • En af de tre konsulenter, musikpædagog Gitte Chren, holder den 14. september 2015 et kursus i Margrethekirken, Aalborg, arrangeret af Vestervig Kirkemusikskole (se kirkemusikskole.dk) • På Facebook-siden ”Music Mind Games Danmark” er der små videoer, som viser forskellige spil i praksis. • På den amerikanske hovedside, musicmindgames.com, kan der også findes videoer på samt masser af andet materiale.

Laila Høgild Nielsen er organist og korleder ved Vejgaard Kirke i Aalborg. (se lailamusik.dk)

Organist.org 5 /2015

37


MEDLEMMER

HVAD ER ORGANISTARBEJDE? Da jeg for efter hånden mange år siden indledte min organistkarriere, bestod en organists arbejde stort set af følgende: Orgelspil til gudstjenester og kirkelige handlinger, samt korarbejde og koncerter. Men nye opgaver, der kræver andre og bredere kompetencer, er kommet til, og der er i dag næppe en stillingsannonce i Organist.org, hvor der ikke efterspørges kvali ikationer inden for rytmisk spil. Jeg har sågar andre steder set stillingsannoncer, hvor det ikke krævedes, at man kunne spille orgel.  Tidligere, når man nævnte kirkelige aktiviteter, var det i reglen noget, der involverede organisten. Sådan er det ikke nødvendigvis længere. Menighedsrådene har med overenskomsterne fået nye muligheder for at selv at de inere, hvad der skal være af aktiviteter i deres kirke, og hvem der skal varetage dem. Minikon irmandundervisningen for eksempel kan varetages af præsten, organisten, kirke- og kulturmedarbejderen, en lærer fra skolen, en frivillig eller en kombination af de nævnte.  Der er altså opstået konkurrence på markedet, og visse steder har menighedsrådet, set en fordel i at fordele opgaverne på lere personer, så der, skønt der måske var basis for at have en fuldtidsansat organist, i stedet er lere deltidsansatte med forskellige kompetencer.

PRESSET PÅ KERNEYDELSEN Nogle steder skal organisten samarbejde og deles om øvetiden med lederen af det rytmiske band, kirke- og kulturmedarbejderen, gospelkorlederen, ungdomspræsten, eller hvem

38

Henriette Hoppe er tillidsrepræsentant i Haderslev Stift og næstformand for Organistforeningen.

der nu ellers har brug for tid i kirke eller sognegård. Andre steder er det organisten alene, der skal varetage en palet af opgaver. Stress rammer også organister, både i den ene og den anden kategori.  Jeg hører ofte beklagelser over, hvor lidt tid der er til øvning ved orglet. Organisten er presset på kerneydelsen, godt orgelspil, hvor det tilsyneladende rækker med nødtørftigt vedligehold af færdighederne. Er orglet da på vej ud, og skal det bare stå ubrugt hen bagest i kirken og forfalde? Det er ikke til at sige, for fremtiden bliver sjældent som forventet. Men mit eget uforsigtige bud er, at orglets rolle som salmeledsagende instrument og som soloinstrument ikke er udspillet.  Man må så håbe, at efterspørgslen på den dygtige organist kommer, før vi som faggruppe er uddøde.

Organist.org 5/2015


ADRESSER OG NUMRE ORGANISTFORENINGEN

TILLIDSREPRÆSENTANTER

Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle Tlf. 7665 9560, fax 7665 9563

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER  Inger Marie Riis, tlf 3252 7867 / 3190 7876 E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk  Bo Andersen, tlf. 3321 9020 E-mail: bacomposer@boandersen.org

Kontortid: Mandag-torsdag kl. 10-13 www.organist.org Postgiro: 400 0935  Sekretariatsleder: John Poulsen E-mail: kontakt@organist.org  Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen E-mail: sekr@organist.org  Konsulent: Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949 E-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk

BESTYRELSE Formand Anders Thorup Bregnevej 18, 4900 Nakskov Tlf.: 2825 7059 (privat), 5492 1038 (kontor) E-mail: anders.thorup@youmail.dk Næstformand Henriette Hoppe Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod, Tlf.: 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk Kasserer Nils Henrik Wyke Indertoften 58, Lind, 7400 Herning Tlf. 9712 7787 E-mail: nh.wyke@adr.dk Øvrige medlemmer Thilde Madsen Søndergade 13, 6270 Tønder Tlf.: 9857 4297 E-mail: thilde@tf-madsen.dk Lasse Christensen Voerbjergvej 11, 3.tv., 9400 Nørresundby Tlf. 2839 7790 E-mail: lasse.indbakke@gmail.com Jane Samuelsen Skovbrynet 109, 7330 Brande Tlf. 5073 2356 E-mail: jasam60@mail.dk Tommy Schmidt Bülov Seestvej 58, 6000 Kolding Tlf. 7552 7649 / 2126 2946 E-mail: t.s.b@mail.dk

Organist.org 5 /2015

ROSKILDE OG LOLLAND-FALSTER STIFTER  Solveig Bjergkvist, tlf.: 5782 0170 / 3022 9453 E-mail: solveig@bjergkvist.dk  Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949 E-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk FYENS STIFT Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariatet eller konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949, e-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk VIBORG STIFT  Inge Marie Andersen, tlf. 9783 6450 / 5364 6450 E-mail: ima@hygum-lemvig.dk  Helle Majlund Jensen, tlf. 9718 1329 / 2894 5762 E-mail: hellemajlund@hellemajlund.dk ÅRHUS STIFT  Christian Holdensen, tlf. 8685 3748 / 2291 3693 E-mail: chr.holdensen@ ibermail.dk  Jan Ole Christiansen, tlf. 8627 2731 E-mail: jomail@vip.cybercity.dk RIBE STIFT Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariatet eller konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949, e-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk HADERSLEV STIFT  Henriette Hoppe, tlf. 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk  Tommy Schmidt Bülov, tlf. 7552 7649 / 2126 2946 E-mail: t.s.b@mail.dk  Pia Jeanette Nielsen, tlf. 2082 4313 E-mail: organist@ulkeboelkirke.dk AALBORG STIFT  Susanne Mørk-Jensen, tlf. 9664 5464 / 4096 9354 E-mail: sumo@km.dk  Annette Bæk, tlf. 9894 9242 E-mail: annettebaek@mail.dk  Jens Erik Rasmussen, tlf. 9811 4201 / 2174 1323 E-mail: jens_e_rasmussen@yahoo.dk

39


Organistforeningen, Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle Farvemanipuleret foto fra carlnielsen.org

CARL NIELSEN 150 ÅR

At vi er i et Carl Nielsen-år, er vel næppe forbigået nogen af dette blads læseres opmærksomhed. Her er blot nogle få dryp om, hvordan det bliver fejret. Der udgives selvfølgelig en del cd’er, hvoraf vi omtale en enkelt på medlemssiderne i sidste nummer.  Nodeforlagene markerer også 150-året. Vi anmeldte allerede i februar ”Carl Nielsen – Orgel Album” fra Forlaget Mixtur, og samme forlag har netop udgivet et Carl Nielsen-potpourri i to versioner for henholdsvis blandet kor og lige stemmer samt ”30 salmer” for blandet kor. Også Edition Wilhelm Hansen er aktuel med 15 Nielsen-sange og tre salmer i samlingen ”Carl Nielsen for kor” (blandet kor), med arrangementer af Michael Bojesen, som allerede har indspillet dem med Ars

Nova, udgivet af Dacapo Records 2014.  Af Carl Nielsen-litteratur må nævnes Peter Dürrfelds ”Den lille Carl Nielsen” (Informations Forlag 2014) med anekdoter, værkgennemgang og komplet værkfortegnelse, samt biogra ien ”Carl Nielsen – et overblik” af Torben Enghoff (Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk 2015).  Sidst men ikke mindst bør man unde sig selv at dykke ned i den store portal carlnielsen.org, blandt andet med en omfattende international koncertkalender, en biogra i ved Karl Aage Rasmussen samt masser af noder og musik, som er stillet til rådighed af henholdsvis Det Kgl. Bibliotek og pladeselskabet Dacapo. Filip

I NÆSTE NUMMER

• Artikler fra stævnet • Anmeldelser af Leif Johansson og Lars Widén (arr.): ”Sex melodier i folkstil”, Trumph, og Daniel Øhrstrøms salmesamling ”Det bedste er i vente” (Forlaget Udfordringen)