Page 2

PRÆLUDIUM

TR-KONTINGENT I det monumentale bogværk i 28 bind ”Ordbog Over Det Danske Sprog” inder man i bind elleve spalte 38 følgende de inition: Kontingent, bidrag (navnlig: af tropper eller penge), som man har forpligtet sig til at yde til et fællesforetagende. Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen

2

Da tillidsrepræsentanterne kan betragtes som foreningens fortropper i kampen for medlemmernes løn og arbejdsforhold, kan man altså både tale om Organistforeningens kontingent af TR’er og om disses betaling af kontingent til foreningen. Bestyrelsen har besluttet at nedsætte det sidstnævnte kontingent for at øge det førstnævnte.  Et af foreningens vedvarende problemer igennem mange år har været dels at rekruttere og fastholde et passende antal TR’er, dels den manglende mulighed for at honorere de aktive TR’er for deres store arbejde. Som et lille skridt til forbedring af dette har bestyrelsen vedtaget, at foreningens TR’er med virkning fra dette år fritages for kontingentbetaling.  Ud over denne investering af størrelsesordenen 100.000 kr. vil vi fortsat fremover investere kraftigt i uddannelse, så TR’erne (med sekretariatet i ryggen) kan føle sig kompetente til at varetage deres mangeartede og spændende opgaver. Til efteråret er der atter TRvalg, og vi håber selvfølgelig, at endnu et kontingent af kandidater vil melde sig til at tage denne nyttige og givende udfordring op.

Organist.org 5/2015

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org nr. 5, maj 2015  

Skriftlig beretning; nyheder om bl.a. kommende efteruddannelsesmuligheder for PO'ere; anmeldelse af "Danske orgelkoraler - 303 koralbearbejd...

Organist.org nr. 5, maj 2015  

Skriftlig beretning; nyheder om bl.a. kommende efteruddannelsesmuligheder for PO'ere; anmeldelse af "Danske orgelkoraler - 303 koralbearbejd...