Organist.org nr. 4, april 2015

Page 1

N r. 4

A

PRIL 2015

1

4. årgang

Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen

RAMMETID REGNSKAB

SIDE 14

2014

SIDE 18


PRÆLUDIUM

OVERENSKOMST I 2011 indgik det statslige arbejdsmarked, hvorunder vi hører via vort medlemskab af CO10, den første overenskomst præget af den globale økonomiske krise. Lønstigningerne kunne kun lige akkurat følge med in lationen, så vi bevarede i det mindste reallønnen, men derudover var resultaterne ikke noget at prale af. Det blev nærmest fremhævet som den eneste formildende faktor ved OK-11, at vi efter en lang række treårige overenskomster nu ik en toårig. Så ville det ikke vare så længe, før vi kom tilbage til normale stigningstakter igen!  Men OK-13 blev lige så sølle, og nu har vi så fået OK-15, hvor vi endnu engang akkurat har bevaret reallønnen. Og det i en tid stort set uden in lation, og hvor vi for første gang hører om negative renter – hvor svært kan det være?

RESULTATER AF OK-15 Ved de centrale forhandlinger blev der denne gang aftalt generelle procentvise lønstigninger på 3½ fordelt på følgende måde over den treårige periode: • 0,22 procent fra 1/4 2015 • 0,80 procent fra 1/4 2016 • 1,00 procent fra 1/4 2017 • 1,50 procent fra 1/12 2017 Af de mange detailresultater kan følgende tre siges at have særlig interesse for Organistforeningens medlemmer. 1) Aftalerne fra OK-13 om kompetenceudvikling videreføres. Der vil således fortsat kunne søges støtte til efteruddannelse i Kompetencefonden.

2

Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen

2) Forældreorlov med løn i forbindelse med barsel og adoption: Der bevilges én uge ekstra øremærket til faderen. 3) Der bevilges 23,4 millioner kr. til lokallønspuljer til tjenestemænd i politiet, forsvaret m.m. Hvor stor en del, der ender i Kirkeministeriet og i sidste ende hos Organistforeningens medlemmer, vides endnu ikke. Men det bliver helt sikkert ikke et beløb, der lytter det store. Det sidste punkt kan tages som et lille plaster på såret, for at Kirkeministeriet og Finansministeriet endnu ikke har opfyldt tilsagnet fra OK-13 om forhandling af ny løn til de tjenestemandsansatte. Ved de decentrale forhandlinger mellem Organistforeningen/DOKS/CO10 og Kirkeministeriet om organistoverenskomsten blev der indføjet nogle svarfrister for begge parter i forhandlingsprotokollatet.  Der blev endvidere foretaget en del rettelser i overenskomstteksten som konsekvens af navneskifte hos både ministerium, organisation og uddannelser.

Organist.org 4/2015


INDHOLD OG KOLOFON

NYHEDER

REPORTAGE

4

Foto: Mikkel Østergaard/petervuust.dk

SIDE

SIDE

BAGGRUND

10

SIDE

14

FUK/SYGEDAGPENGE

JYSK MASTERCLASS

RAMMETID

Læs i dette nummer om, at korkonsulentordningen hos Folkekirkens Ungdomskor bliver markant styrket. Og efter ”Kort nyt” er der (side 8) gode råd fra FTF om sygedagpengereformen.

Peter Vuust (billedet) fortalte på Den Jyske Sangskoles masterclass om, hvordan hjernen bliver påvirket, når vi spiller musik. Selv er han både hjerneforsker og musiker.

Organistforeningens konsulent har gjort sig grundige erfaringer med de deltids- og overenskomstansatte organisters rammetid. Generelt er det ikke så vanskelig og bøvlet, som nogle tror.

REGNSKAB

ANMELDELSER

STILLINGER Foto: Niels Clemmensen

SIDE

18

SIDE

24

SIDE

32

INDTÆGTER/UDGIFTER

BØRN/TAKLE/GROTRIAN

2 ORGANISTER SØGES

Her kan du nærstudere Organistforeningens regnskab for 2014. Regnskabet er revideret af One Revision, og det er godkendt af bestyrelsen på dets møde den 9. marts.

Vi anmeldeler Iben Krogsdal og Janne Marks: ”Det store for de små” (Syng Nyt), Mons Leidvin Takles ”Organ & Bible” (Cantando) og Simon Grotrians ”Guds øje er en tordensol” (Aros).

En organistsøges til Hvorup (billedet) og Nørre Uttrup Kirker ved Nørresundby, en vikar/ assistent søges til Christianskirken i Fredericia, og FUK søger tre korkonsulenter.

Organist.org

Udgives af Organistforeningen og hed frem til december 2014 PO-bladet. Det udkommer 11 gange årligt, den 1. i hver måned undtagen august. Oplag: 1.000 stk. ISSN: 2246-7882.

REDAKTION

Ansvarshavende redaktør, Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), www.ordklang.dk,

DEADLINE

Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før.

Torvet 2, 1. sal, 8600 Silkeborg, tlf. 87 20 02 54, e-mail: po-bladet@organistforeningen.dk Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@organist.org (normalt) senest den 5. klokken 13 måneden før. TRYK

WERKs Grafiske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk

FORSIDEN

Spillebordet fra Raphaëlis-orglet i Roskilde Domkirke, som er aktuelt i forbindelse med Organistforeningens stævne i maj, hvor domorganist Kristian Olesen medvirker. Foto: Bo Seedorff www.organist.org

Organist.org 4/2015

3


NYHEDER

ORDNING MED KORKONSULENTER GØRES PERMANENT En fordobling af arbejdstimerne til FUK’s tre korkonsulenter vil fra efteråret komme det lokale korliv til gode. Ønsket er desuden at bidrage til, at der i endnu ϐlere sogne kan etableres et korarbejde. Af Filip Graugaard Esmarch Med en fast bevilling fra Kirkeministeriet gør Folkekirkens Ungdomskor (FUK) sig nu klar til at give det kirkelige korarbejde et markant løft. FUK’s korkonsulentordning blev søsat som et fonds- og stifts inansieret pilotprojekt tilbage i 2010. Fra begyndelsen var det med en enkelt landsdækkende konsulent, men ordningen blev fra 2012 udvidet for en treårig periode, hvor tre konsulenter delte stifterne mellem sig efter samme mønster som kirkemusikskolerne.  Formålet med projektet var at tilbyde korledere faglig sparring, mulighed for erfaringsudveksling og kurser. Og hos FUK er der stor begejstring over, at ordningen nu både er sikret og styrket på permanent basis, fortæller sekretariatsleder Sara Nørholm.  ”Vi har selvfølgelig håbet på muligheden for at skabe en varig ordning, især fordi der tydeligvis er et behov,” siger hun.  Bevillingen, der fra 2016 er på 570.000 kr. årligt, åbner op for en sammenlagt fordobling af korkonsulenternes timetal. I øjeblikket er der tale om tre kvarttidsstillinger, og FUK har nu valgt at opslå de tre stillinger på ny – med tre forskellige ansættelsesgrader.

4

TID TIL UDVIKLING ”Der er en høj grad af samarbejde konsulenterne imellem, så den ene af de tre skal have ekstra tid til at koordinere arbejdet. Og for alle tre stillinger gælder det, at der skal være tid til at tilgodese alle uanset geogra i,” forklarer Sara Nørholm.  Netop at komme ud til korlederne og korene rundt omkring i sognene er en central del af korkonsulenternes funktion. Og ifølge sekretariatslederen vil det ikke mindst være denne del af arbejdet, som nu kan opprioriteres markant.  ”I den slags stillinger går de første timer jo med det, der altid skal gøres. Men når der nu kommer lere timer på, bliver der tid til de ting, der for alvor er udvikling og perspektiver i. Der bliver en bedre mulighed for at forholde sig til de konkrete de behov, der viser sig – i form af at kunne iværksætte tiltag, der reelt hjælper korlederne i deres arbejde,” betoner Sara Nørholm.

BEKRÆFTELSE OG MODSPIL En af dem, der hidtil har modtaget hjælp, er Inger Malgård Hansen, organist ved Øster Brønderslev og Hallund Kirker i Nordjylland. Hun havde besøg af korkonsulent Doris Kjærgaard ved en øveaften med voksenkoret i kirken.  ”Man kan som korleder blive usikker på, om man gør det godt nok – hvis man for eksempel har kormedlemmer på lere forskellige niveauer, kan det være vanskeligt at håndtere. Derfor er det rigtig rart at høre fra en meget kompetent korleder, at mange af de ting, man gør, fungerer godt,” erfarer Inger Malgård. Organist.org 4/2015


NYHEDER  Forud for øvelsen havde hun briefet Doris Kjærgaard omkring sine speci ikke udfordringer.  ”Bagefter ik jeg en meget konstruktiv kritik. Doris sendte mig endda også en skriftlig evaluering, som jeg helt bestemt kunne bruge til noget. ”  I Øster Brønderslev står den for tiden på etablering af et børnekor – noget som Inger Malgård ikke har den store erfaring med. Så i den forbindelse bliver det igen nyttigt at kunne benytte sig af muligheden for faglig sparring med korkonsulenten, forventer hun.  ”At ordningen nu bliver styrket, er rigtig

Sarah Nørholm blev konstitueret som sekretariatsleder for Folkekirkens Ungdomskor i maj sidste år og fastansat fra november. Hun er uddannet cand.mag. i dansk med studier inden for kirkeog kunsthistorie, og hun kommer fra en stilling som kursusleder i Kirkens Korshær. Blandt andet herfra har hun et solidt kendskab til det folkekirkelige landskab og til arbejdet med frivillige.

Organist.org 4/2015

godt. Og jeg håber, at mange vil bruge den. Nogle kan måske være bange for, om der vil komme en masse negativ kritik ud af det, men det er der ingen grund til. Doris er i hvert fald meget opmærksom på at have en positiv vinkel på det.”

HJÆLP TIL ETABLERING AF KOR Sekretariatsleder Sara Nørholm har hørt alle korkonsulenterne fremhæve det meningsfulde i selve mødet mellem korleder og korkonsulent. Men en række andre elementer i konsulenternes arbejde er bestemt heller ikke uvæsentlige.  ”Der vil blive bedre muligheder for at prioritere det direkte opsøgende arbejde. I sogne, hvor der ikke er kor, men hvor menighedsrådet godt kunne tænke sig at få det – de steder bliver der mulighed for at gå ud og forsøge at opdyrke noget,” pointerer hun.  Og når det så er kommet i gang, kan man som korleder stå med mange forskellige typer af udfordringer. Her kan det være en gave at mødes med kollegaer i en erfa-gruppe, hvor man på ligeværdig vis kan dele sine succeser og frustrationer.  ”Det faglige netværk med dets muligheder for sparring og kollegialt fællesskab er en kerne i rigtig meget af FUK’s arbejde. Her vil korkonsulenten kunne gå ind med et individuelt tilpasset tilbud og sige: ’Jeg kan se, at I ire står i situationer, som ligner hinanden. I kunne måske have glæde af at blive bragt sammen’. Korkonsulenternes erfaring er, at den slags initiativer er korlederne rigtig glade for,” fortæller Sara Nørholm.

EN FLEKSIBEL STRUKTUR For korkonsulenterne vil der næppe blive formuleret faste mål om, at der skal bruges så og så meget tid på opgaverne. 5


NYHEDER  ”Vores opgave lige nu er at udvikle en struktur, som er tilstrækkelig leksibel til, at den kan tilpasses de behov og de muligheder, der indes lokalt. Ordningen er jo til for korarbejdets skyld,” siger Sara Nørholm.  En del af konsulentarbejdet består i at udvikle korfaglige tilbud og kurser for korledere, blandt andet i samarbejde med landets tre kirkemusiskoler.  ”Et aktuelt eksempel er, at vi til efteråret udbyder en ny efteruddannelse, ”Korlederstemmen”, som vores korkonsulent i øst har udviklet sammen med Sjællands Kirkemusik-

skole og Roskilde Synger. Den slags samarbejder på tværs kommer vi forhåbentlig til at se lere af. Det er noget, der kræver ressourcer, men det kommer mangefold tilbage som en styrkelse af korsangen i folkekirken,” mener Sara Nørholm. Læs mere om korkonsulenterne og ”Korlederstemmen” på fuk.dk under ”Musikalsk inspiration”. Se stillingsopslaget fra FUK på side 34.

KORT NYT Foto: Roland Schneider

AARHUS: ET KURSUS I GUDSTJENESTEFORNYELSE Med organist Søren Andresen og præst Tine Illum fra Værkstedet GudstjenesteLIV som kursusledere byder Folkekirkens Udviklingsog Videnscenter (FUV) i Aarhus den 20. til 22. maj på et kursus med titlen ”Syng det og sig det – liturgi med glæde”. De 20 pladser er reserveret lige dele organister og præster.  Kursets primære underviser bliver den tyske musiker og præst Jochen Arnold (billedet), direktør for den tyske evangeliske kirkes centrum for gudstjenestefornyelse og kirke-

6

musik, Michaeliskloster i Hildesheim. Han vil på engelsk holde oplæg/workshop om musik og ord i gudstjenesten, om gudstjenestekriterier og om korte gudstjenester.  Desuden er der en række indslag ved GudstjenesteLIV, blandt andet med præsentation af ”Gudstjenestens byggesten” – et nyudviklet hands on-materiale beregnet til samtale om gudstjenesten og udvikling af den. Endelig er der oplæg ved præst og gudstjenestekonsulent Jette Bendixen Rønkilde og kirkemusiker Janne Mark ( ind program og tilmelding på tpcloegumkloster.dk, søg på ”kursus 43a”).  FUV har masser af fokus på liturgi i disse år. Den 14. til 16. september inviterer centret (ligesom sidste år) til liturgikonference på Emmaus i Haslev. Ifølge den ganske foreløbige omtale er konferencen tilrettelagt som en stimulerende blanding af gudstjenester, diskussioner, foredrag, workshops og musik. Filip

Organist.org 4/2015


NYHEDER

FORBEDRET LØNSEDDEL MED NYT LØNSYSTEM

FTF-A KOMMER TÆTTERE PÅ SINE MEDLEMMER

Folkekirkens Lønsystem (FLØS) har siden 1991 sat landets menighedsråd i stand til at udbetale løn til deres ansatte. Nu har Kirkeministeriets IT-kontor introduceret en kraftigt opdateret version af systemet under navnet FLØS 2.  Ud over at være mere brugervenligt for menighedsrådene, når de skal indberette, og for lønmodtagerne, når de skal læse deres lønseddel, rummer systemet en række nye muligheder. Man vil blandt andet kunne bruge det til udfærdigelse af ansættelsesbeviser på en langt mere fejlsikret måde end hidtil.

A-kassen FTF-A åbner i løbet af foråret tre eller ire såkaldte satellit-kontorer, et i Herning, et i Næstved og et eller to i det sydlige Jylland.  Den større geogra iske spredning skal ses i lyset af beskæftigelsesreformen, som betyder, at ledige medlemmer vil blive indkaldt til lere møder end tidligere. Mange af dem vil med de nye kontorer få en noget kortere køretur, når de skal til et møde eller rådgivning.  A-kassens regionskontorer i de ire største byer vil stadig være de primære, og satellitkontorerne vil udelukkende have åbent efter aftale, det vil sige omkring hver 14. dag. Kontoret i Herning åbnede allerede i marts og deler adresse med Dansk Metal. Adressen og åbningstidspunktet for kontoret i Næstved er i skrivende stund ikke meldt ud, og FTF-A sonderer som nævnt terrænet i det sydlige Jylland. Filip

MÅSKE FRA JUNI For præsters og stiftansattes vedkommende blev FLØS 2 taget i brug i januar, og for kirkefunktionærerne sker det muligvis med lønudbetalingen i juni. Det oplyser kontorchef Torben Stærgaard fra Folkekirkens IT.  ”Vi har haft nogle problemer med efterregulering af præsternes løn, og det har givet ekstraarbejde. Samtidig skal vi have tid til at teste FLØS 2 for kirkefunktionærerne, inden vi sætter det i gang,” forklarer han.  Desuden skal ministeriet nu rådføre sig med de faglige organisationer omkring den endelige udformning af lønsedlerne og de tilhørende vejledninger, lover Torben Stærgaard. Filip

Organist.org 4/2015

Ledig annonceplads Her kan du sælge dit orgel, din vikarydelse, dit koncerttilbud eller andet for kun 10 kr. + moms pr. spaltemillimeter. Skal der et billede med, må du dog som minimum købe en kvartsides-annonce. Se organist.org/fagblad/annoncer, eller kontakt Organist.org (se side 3).

7


NYT FRA FTF

UNDGÅ AT MISTE DINE SYGEDAGPENGE Organistforeningens hovedorganisation, FTF, har via sin socialrådgiverordning opsamlet en række foreløbige erfaringer med den nye lov om sygedagpenge. Se her, hvad du kan gøre, hvis du bliver syg. Af Lisbeth Snedker, socialrådgiver i FTF I januar 2015 er de sidste dele af regeringens reform på sygedagpengeområdet trådt i kraft. Den indeholder nogle ændringer, som du bør kende til, hvis du bliver sygemeldt for en længere periode.  Baggrunden for sygedagpengereformen er kort fortalt, • at regeringen ønskede at sikre alle sygemeldte et forsørgelsesgrundlag svarende til mindst kontanthjælpssats under deres sygeforløb og • at medvirke til at få de sygemeldte hurtigere tilbage i arbejde ved at sætte ind tidligere og ved at styrke indsatsen i forhold til arbejdspladsen.

I praksis betyder reformen blandt andet, at man nu kan være sygemeldt og på dagpenge i maksimum 22 uger inden for de seneste 9 måneder (tidligere 52 uger inden for 18 måneder). Hvis man herefter skal kunne få udbetalt sygedagpenge, skal man opfylde en af lovens syv forskellige muligheder for forlængelse. Opfylder man ikke en forlængelsesmulighed, og er man stadig fuldt uarbejdsdygtig, vil man i stedet for sygedagpenge få tilbudt et joba klaringsforløb og overgå til en såkaldt ressourceforløbsydelse.  I kroner og øre betyder det, at man som sygemeldt risikerer at gå fra at modtage sygedagpenge på 17.918 kr. om måneden til ressourceforløbsydelse på enten 14.416 kr., hvis man er forsørger, eller 10.849 kr., hvis man ikke er forsørger. Denne ydelse vil vel at mærke blive fratrukket de leste øvrige indtægter, eksempelvis løbende ydelser fra pensioner. Er man stadig ansat, når man overgår til joba klaringsforløb, bliver refusionen til til arbejdsgiveren nedsat tilsvarende.

Jobcentret kan have et økonomisk incitament ved at at flytte sygemeldte til et såkaldt jobafklaringsforløb. Derfor kan det i nogle tilfælde blive en kamp mod et mere eller mindre urimeligt system, hvis man gerne vil beholde sine sygedagpenge. Her er det godt at være opmærksom på reglerne.

8

Organist.org 4/2015


NYT FRA FTF

RISIKERER AT STÅ UDEN YDELSE Ifølge beskæftigelsesministeren vil det være de færreste sygemeldte, der vil skulle overgå til joba klaringsforløb. I FTF’s socialrådgiverordning har vi dog allerede mange sager, hvor medlemmer har fået lukket deres sygedagpenge og er overført til joba klaringsforløb. For lere af dem betyder modregningsreglerne, at de ikke får nogen ydelse overhovedet, så længe de er i joba klaringsforløb, fordi deres tjenestemandspension, arbejdsmarkedspension eller invalidepension modregnes.  For jobcentrene er der omvendt nogle store økonomiske fordele ved at bevilge jobafklaringsforløb til sygemeldte, der i forvejen får udbetalt en løbende pension fra deres pensionsselskab. Man kan derfor frygte, at jobcentrene for ofte vil benytte sig af denne mulighed fremfor at forlænge sygedagpengene. I mange af de sager, vi har modtaget fra medlemsorganisationerne, halter det da også voldsomt for jobcentrene med at overholde gældende sagsbehandlingsregler.

FIRE HANDLEMULIGHEDER For at sikre dig størst mulig ind lydelse på din egen sag – og for at undgå at havne i en situation, hvor du måske endda får frataget dit forsørgelsesgrundlag – er der nogle punkter, som kan være vigtige at være opmærksom på, hvis du bliver sygemeldt og risikerer et langt sygeforløb. I perioden fra sygemeldingen og frem til den 22. uge. kan du gøre lere ting:

1) Via jobcentrenes såkaldte fasttrackordning er det muligt, at du sammen med arbejdsgiver og evt. tillidsrepræsentant får et møde i stand med jobcentret meget tidligt i sygeforløbet, hvis det forventes at vare i mere end otte uger. Formålet kan være at få lagt en plan for, hvad der videre skal ske for dig, herunder evt. indgåelse af en aftale om job på særlige vilkår (efter ”socialt kapitel”, se pav.perst.dk, kapitel 18). 2) Du kan kontakte din pensionskasse og få en vurdering af, hvordan pensionskassen kan hjælpe. Det gælder både med hensyn til løbende invalidepensionsudbetaling til dig eller din arbejdsgiver, hvis du stadig er ansat, og til dækning af behandlingsudgifter. 3) Du kan være i tæt kontakt med egen læge om en behandlingsplan, herunder være opmærksom på behandlingsgarantier og frit sygehusvalg. 4) Hvis sygedommen er arbejdsrelateret bør anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen overvejes. I så fald vil sygedagpengene kunne forlænges indtil Arbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse i sagen. Anmeldelsen skal være foretaget inden de 22 uger for at sikre forlængelsesmuligheden. Og i øvrigt: sæt dig ind i reglerne. Du kan læse mere om den nye lov om sygedagpenge på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, bm.dk, under ”Beskæftigelsesområdet” > ”Et godt arbejdsliv” > ”Sygedagpengereform”.

Artiklen er blevet til på baggrund af et notat til FTF's medlemsorganisationer, bearbejdet af redaktionen efter aftale med forfatteren.


REPORTAGE

MUSIKKEN I HJERNEN Hjerneforskning og musik var ét af emnerne på årets masterclass på Den Jyske Sangskole. Peter Vuust fortalte om musikerhjernen og ledte kursisterne på sporet af det store spørgsmål: Hvorfor ϐindes musik? Af Malene Wichmann, journalist ”Vi starter med lidt sang,” siger Peter Vuust og sætter sig straks ved klaveret.  Vi er til masterclass på Den Jyske Sangskole i den første weekend af marts, og søndag eftermiddag står der foredrag om hjerneforskning på programmet.  Hvad er det der sker i vores hjerne, når vi udøver og lytter til musik? Og hvorfor spiller og synger vi mennesker overhovedet? Det er noget af det, Peter Vuust, professor og leder af forskningscentret Music in the Brain, skal fortælle de fremmødte musikpædagoger, organister og korledere om.  Men først får han kursisterne til at synge med på et lille musikalsk forløb, der veksler mellem dissonans og opløsning. Hjerneforskeren smiler hen over toppen af det opretstående, sender en tonal kadence ud i rummet, og gemmer den sidste akkord, til de fremmødte selv synger grundtonen.  ”Alle musikere ved, at skuldrene ryger ned, når vi når frem til tonika. Vi kender det grundlæggende arbejde med spænding og afspænding,” forklarer Peter Vuust.  ”Det, der sker i hjernen, er, at vi får et skud dopamin. Vi bliver en lille smule mere lykkelige. Vi bliver belønnet, når vi kan forudse, hvad

10

der sker, for det øger vores chancer for overlevelse at forudsige fremtiden korrekt.”  Han spiller videre. ”Skuffende kadence” bliver der mumlet rundt omkring på stolerækkerne. Klaverets toner breder sig i salen på sangskolen, imens Peter Vuust leger videre med lytternes forventninger og forklarer, hvordan også positive overraskelser kan udløse dopamin. Ellers ville mennesket aldrig drives ud i at opleve og indlære nyt.

MUSIKUDØVELSE ÆNDRER HJERNEN Glenn Gould og Paul McCartney er nogle af de musikere, der dukker op på Peter Vuusts powerpoint-slides, da han går videre til at fortælle om, hvordan musikudøvelse ændrer menneskets hjerne.  Han spørger ud i salen om, hvilke færdigheder Gould har brug for, når han spiller Goldberg-Variationerne?  ”God koncentration og koordinationsevne” og ”evnen til at arbejde i lere spor samtidig,” lyder det fra kursisterne.  Bagefter gælder det McCartney. Han er stærk på sociale kompetencer, og også god til at arbejde i lere spor, eftersom han både spiller og synger, mener folk.  Hjerneforskerens pointe er, at musikerhjerner kan se ud på lere forskellige måder. Han viser senere et billede af en koncertpianisthjerne, hvor en stærk farvemarkering i venstre hjernehalvdel viser, hvordan pianisten har dyrket sin travle højrehånd.  Men snakken om at arbejde i lere spor giver også anledning til at fortælle om, hvordan hjernen håndterer nodelæsning.

Organist.org 4/2015


REPORTAGE  ”Multitasking er en myte. Når vi læser to nodesystemer, skifter vi hele tiden frem og tilbage imellem dem. Det er en evne, man kan opøve. Det samme gælder, når McCartney spiller og synger samtidig. Han har automatiseret at lytte opmærksomheden fra det ene til det andet,” forklarer han.  En dirigent i salen fortæller om sin oplevelse af at dirigere en mangestemmig motet og bemærke med det samme, når én synger en fejl. Det er en oplevelse, hjerneforskeren kan bakke op om.  ”Dirigenter har netop opøvet denne evne til at høre fejlene. Først i det øjeblik, noget går galt, retter hjernen opmærksomheden imod det. Når vi lærer noget nyt, lærer vi at forstå mønstrene. Vi lærer at forudsige fremtiden, så vi kan frigive energi til noget andet. Og når det ikke går som forventet, slår dirigenten ned på fejlen. Dirigenter er hele tiden på jagt efter

disse afvigelser, og er mere følsomme over for dem – ligesom violinister er mere følsomme omkring intonation end pianister.”

ARV, MILJØ OG ABSOLUT GEHØR Det er tydeligt, at eftermiddagens foredragsholder har en stor glæde ved tangenter. Både dem, man kan spille på, og dem, man kan forsvinde ud ad. Men ingen tangent rammes naturligvis uden grund. Tilhørerne har masser af spørgsmål, og de får tit sendt Peter Vuust i en ny retning.  For eksempel er der spørgsmålet om absolut gehør, som optager mange af kursisterne. Og her er der trist nyt for dem, der havde håbet, det kunne læres endnu.  ”Der skal både arv og miljø til, og man skal i gang med at spille som barn. Og gerne et tangentinstrument. Ellers bliver det aldrig opøvet,” fortæller Peter Vuust. >

Foto: Pressefoto/petervuust.dk

Peter Vuust er jazzbassist, komponist og hjerneforsker med en ph.d i neurovidenskab. I 2006 dannede han forskergruppen Music in the Brain, der er tilknyttet både Det Jyske Musikkonservatorium og Aarhus Universitet, og fra 2015 er han leder af det nye Center for Music in the Brain, tilknyttet Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab. Det nye center fik i efteråret bevilget hele 52 millioner kroner fra Danmarks Grundforskningsfond, og det skal efter planen beskæftige 30-40 mennesker i løbet af et par år. Centret vil kombinere musikvidenskab, neurovidenskab og psykologi, og det vil beskæftige sig med fire forskellige elementer af feltet ”musik og hjerne”: Hvordan vi opfatter, agerer i forhold til, føler og lærer musik. Læs mere på petervuust.dk.

Organist.org 4/2015

11


REPORTAGE Foto: Peter Skjold Petersen

Masterclass på Den Jyske Sangskole 2015 Årets masterclass på Den Jyske Sangskole i Herning havde titlen ”Ud over rampen – den kommunikerende sanger” og bød på en række foredrag og workshops med udgangspunkt i kommunikation, korarbejde og koncertdesign. Blandt de medvirkende var danser og dirigent Panda van Proosdij, kordirigent Lone Larsen med Herning Kirkes Drengekor, kordirigenten Astrid Vang-Pedersen med vokalensemblet Dopplers, og stemmepædagog Laura Flensted-Jensen med MidtVest Juniorkor. Desuden afholdte sangerne Gitta-Maria Sjöberg og Jens Krogsgaard masterclass med unge korsangere fra Sangskolen.

Men selvom foredragsholderen glad lader sig drive ud af en tangent eller to, så holder han godt fast i foredragets pointer.  ”Som musiker synes man, at absolut gehør er fascinerende. Men for vores elever og manden på gaden, er det musikkens følelsesmæssige påvirkning, der er vigtigst,” siger han.  Han går igen til klaveret og viser, hvordan musikken leger med følelserne: Jo mere vi savner tonika, jo større vil glæden være, når vi endelig kommer hjem.

FØLELSER, FØLELSER, FØLELSER Der er mange veje til vores følelser, og lyd og musik kan ramme os følelsesmæssigt på en række forskellige måder. Men kun ét fænomen leger med vores forventninger, som musik gør. Forventningsmekanismerne adskiller musik fra lyd.  Men hvorfor er vi overhovedet indrettet sådan, at musik betyder noget for os? Det er der lere forskellige teorier om. Den første handler om seksuel selektion, og om hvordan mennesker gør sig til for det modsatte køn via musikken, som en påfuglehan gør det med sin hale. 12

Det mærkes dog, at Peter Vuust selv er større fan af teori nummer to, der handler om, at musik danner bånd mellem os – får os til at føle os sammen.  ”Musik er i stand til at harmonisere det emotionelle niveau i en gruppe. Tænk på fodboldsange, eller tænk på en begravelse. Først efter et orgelpræludium og to salmer er vi klar til at høre det sørgelige budskab i begravelsestalen,” siger han.  Musikkens evne til at påvirke vores følelser og skabe samhørighed bruger Peter Vuust som optakt til sin afsluttende opsang:  ”Hvis vi som musikere og musiklærere skal overbevise samfundet om musikkens værdi, så skal vi forstå det følelsesmæssige indhold. Det er en gave, som vi ikke ser andre steder i dyreverdenen. Vi ved, at aktiv musikudøvelse også har effekt i forhold til for eksempel sprogforståelse, arbejdshukommelse og det motoriske. Men når vi skal kæmpe musikkens sag, skal vi ikke tage udgangspunkt i musik som et hjælpefag. Den kan noget særligt i sig selv.”

Organist.org 4/2015


Carl Nielsen En musikalsk billedfortælling 150 år i 2015 Søren Juhl Fløjte Aksel Skjoldan Piano Læs mere på www.akselskjoldan.dk Aksel Skjoldan og Søren Juhl T. 2572 1638/3168 9899 aksel@skjoldan.dk sju@languedoc.dk

£ Ŷ ¡ Julekoncert 2015 med MidtVest Pigekor og Tine Rehling. Stemningsfuldt juleprogram med bl.a. Brittens Ceremony of Carols. www.midtvestpigekor.dk www.tinerehling.dk Kontakt: rikke@denjyskesangskole.dk 20 53 47 87

Organist.org 4/2015

13


BAGGRUND

RAMMETIDEN SKAL OVERHOLDES For overenskomstansatte organister på deltid kan aftalen om rammetid være til stor gavn. Men det kræver, at rammetiden aftales på en rimelig måde – og at den derefter respekteres. Af Hans Henrik Brok-Kristensen, konsulent Overenskomsten har medført både forringelser og forbedringer af organistens løn- og arbejdsvilkår. En forbedring er indførelsen af rammetid.  Tidligere var organisten på arbejde, hvis det ikke udtrykkeligt fremgik, at hun (m/k) havde fri. Nu er det omvendt. At det skulle være en forbedring, vil mange menighedsråd – og præster – bestride. Fra den kant hører man ofte, at tingene var meget bedre før, og at rammetiden er både bøvlet og svær at forstå.

IKKE SÅ SVÆRT AT FORSTÅ Med hensyn til sidstnævnte påstand kan man se på, hvad Kirkeministeriet skriver. I Overenskomstens § 12, stk. 2, står der: ”Inden ansættelse på deltid skal menighedsrådet og organisten aftale en rammetid. Rammetiden er de ugedage og tidsrum, inden for hvilke arbejdstiden placeres” (fremhævelserne er mine).  Og i cirkulærebemærkningen hertil står der: ”Rammetiden skal aftales, for at den deltidsansatte har mulighed for at påtage sig anden beskæftigelse.” Det er klar tale og ingenlunde svært at forstå. Det betyder: En ugedag er potentiel arbejdsdag, hvis der er aftalt rammetid. Omvendt gælder det, at hvis der ikke er aftalt rammetid for en ugedag, kan den ikke være arbejdsdag. 14

Eneste mulige undtagelse er organistens faste fridag, som i visse tilfælde kan inddrages, f.eks. ved søgnehelligdage. Det vil jeg dog ikke gå nærmere ind på her.  I overenskomsten og cirkulæret står der intet om særlige regler for søn- eller helligdage, så: Den aftalte rammetid skal overholdes, uanset om arbejdsdagen er en søn-, hellig- eller hverdag.  På den baggrund kræver det ikke megen fantasi at forestille sig uheldige scenarier. F.eks.: hvis organist NN ikke har aftalt rammetid for torsdag, fordi hun underviser på musikskole denne ugedag, spiller hun så ikke skærtorsdag? Svaret er nej, medmindre det er aftalt.  I dette tilfælde giver det næppe problemer at aftale det – de færreste musikskoler har undervisning på helligdage – men det skal gøres!  Så: Hvis man ønsker at fravige den aftalte rammetid i ét eller ϔlere tilfælde, skal undtagelserne speciϔiceres i rammetidsaftalen.

FÅ PRÆSTEN MED VED BORDET Her forlader vi ”svær at forstå” og bevæger os ind på ”bøvlet”. Når man laver rammetidsaftale, bør man, uanset om man er organist eller menighedsråd, bruge samme metode, som man bruger, når man pakker til en jeldtur. Man har to bunker: én med ”absolut nødvendigt” og én med ”rart at have”. Organistforeningen har på sin hjemmeside nogle skemaer til dette; brug dem selv og giv dem til menighedsrådet.  Det springende punkt er naturligvis, hvad og hvor meget der skal i hvilken bunke. Folk, der udbyder små stillinger, har ikke altid et Organist.org 4/2015


BAGGRUND realistisk syn på, hvor meget der kan lægges i ”absolut nødvendigt”. Jeg har f.eks. været igennem alenlange tovtrækkerier med et menighedsråd (læs: en præst), som ville have mulighed for begravelser om onsdagen, selv om der ifølge organisten kun havde været tre i alt de seneste to år.  Vigtigt er det, at præsten inddrages i rammetidsaftalen. Jeg har mødt et menighedsråd, som med beklagelse men uden tøven udsatte en stillingsbesættelse en måned, fordi præsten var på ferie. Den slags har jeg respekt for.

Det kan i øvrigt være meget lærerigt at møde sin fremtidige(?) samarbejdspartner under rammetidsforhandlingerne. Her er det en nyttig huskeregel, at har man en besværlig forlovet, er der ingen grund til at tro, at man vil få en mindre besværlig ægtemage.  Der er god mening i ministeriets krav om, at rammetiden skal aftales inden ansættelsen. Husk det, og lad dig ikke stresse af et menighedsråd, som slet ikke kan vente med at få stillingen besat. Hvad betyder en måned ekstra i forhold til dine fremtidige arbejdsvilkår? >

Organistforeningen har udviklet nogle hjælpeværktøjer til beregning og placering af rammetid, blandt andet dette regneark med skemaer, som kan være nyttige, når de to parter skal indgå en aftale. Der er også en trinvis beregningsvejledning, som kommer nærmere ind på forskellige tvivlsspørgsmål. Find materialet på organist.org under ”Ansat som organist” > ”Overenskomstansat” > ”Rammetid”.

Organist.org 4/2015

15


BAGGRUND

LAD DIG IKKE AFPRESSE Selvom man har fået aftalt rammetiden, er det jo ingen garanti for, at tingene fungerer problemfrit. En forudsætning for det er, at præsten altid bærer organistens rammetid med sig. Om det er på stentavler, papirlapper eller smartphone er ligegyldigt. Hovedsagen er, at hun har den og ser på den, inden hun laver aftaler, der involverer organisten.  Jeg har ikke tal på de henvendelser, jeg har fået fra kolleger, der er blevet bedt om at spille uden for rammetiden – men det er mange. Ganske typisk kommer henvendelserne, når organisten synes, at ”nu kan det være nok”, eller kvier sig ved at sige nej, for ”nu plejer jeg jo at gøre det, men jeg har altså en anden aftale”. I sidste tilfælde får organisten nærmest dårlig samvittighed – det kan man da kalde den omvendte verden.  Til det er der kun at sige: En person, som kan bestå en teologisk embedseksamen eller tilsvarende, kan også inde ud af at se på en seddel med organistens rammetid, hvis viljen er til stede. Præster kan naturligvis begå fejl ligesom alle andre, men hvis en præst gentagne gange henvender sig med tjenester uden for rammetiden, er det afpresning. Ikke på rockerniveau naturligvis, men det er et forsøg på at presse organisten til at spille; hvad skulle det ellers være?  Bring ikke dig selv i den situation. Fra krimierne ved vi, at giver man efter for afpressere, kommer de igen. Og sådan foregår det tilsyneladende også i visse sogne. Skulle det ske for dig, så meddel venligt, at den annon-

cerede tjeneste er uden for rammetiden. Det burde være nok, og er det i de leste tilfælde. Hvis ikke det er det, så henvend dig til din tillidsrepræsentant/fagforening.

TÆNK PÅ DIN EFTERFØLGER Især tidligere ik jeg en del forespørgsler på, om hele tjenesten skal ligge i rammetiden? Det kan besvares kort: Hele tjenesten er arbejdstid og skal derfor ifølge § 12, stk. 2 placeres inden for rammetiden.  Afslutningsvis vil jeg berøre en ting, som mange spørger om, men som ingen kan svare på entydigt: Hvor stor må rammetiden være?  Der er ingen faste regler, men man kan bruge sin sunde fornuft. Når ministeriet skriver, at den ansatte skal have mulighed for anden beskæftigelse, er det klart, at omfanget af friperioderne skal være stort, hvis stillingen er lille, og omvendt.  En god tommel ingerregel, som benyttes af mange, også stifts- og provstikonsulenter, siger arbejdstid plus 50 procent; evt. noget mere for de meget små stillinger. Mit råd til folk i små stillinger er: Begræns din daglige rammetid mest muligt og lav så til gengæld undtagelsesbestemmelser, som sikrer, at sognets interesser også tilgodeses.  Af og til får jeg kontrakter til gennemsyn, hvor en organist i pensionsalderen har aftalt en rammetid på 70 timer ugentligt i en 11 timers stilling. Til dem og andre, som indgår lignende aftaler, vil jeg sige: Tænk på din efterfølger!

Læs mere om ”rammetid” og bliv klog på reglerne for ”inddragelse af fast fridag” på organist.org/Organist-i-folkekirken/Overenskomstansat.

16

Organist.org 4/2015


Skandinavisk Orgelcentrum Tre nye orgler i Dall, Ferslev og Volsted Kirker I september blev installationen af de tre Danhild 25 orgler færdiggjort i kirkerne Dall, Volsted og Ferslev Alle tre orgler har mekaniske træ-klaviaturer, hvor det er muligt at justere frigang og placering af trykpunktet samt vægten ved gennembrydning af trykpunktet, foruden dybdegangen og den stabile vægt af tangenterne. Alt er justeret efter organistens ønsker, og hver enkelt tone er tilpasset kirkernes særegne akustik.

Alle tre orgler har: - 25 stemmer - 2 manualer - konkavt pedalspil - variabel transposition

Dall Kirke

På orglerne i Dall og Volsted kirker er undertangenterne belagt med knogle og overtangenterne er fremstillet i lys eg.

Volsted Kirke

Stemningen af et Danhild 25 orgel påvirkes ikke af udsving i hverken temperatur eller luftfugtighed. Derfor kan menigheden forvente at opnå en besparelse på drift, vedligeholdelse og stemning med de tre nye Danhild orgler.

Ferslev Kirkes orgel har belægning af knogle på undertangenterne og overtangenterne er i ibenholt.

Ferslev Kirke

Ribevej 38, 7100 Vejle, tlf.: 75 86 41 00 www.kirkeorgel.dk


REGNSKAB

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

1 Kontingentindtægter m.m.

2014

2014 Budget

2013

2.711.395

2.711.000

2.760.926

-277.869 -92.954 -502.971 -230.644 -96.558

-318.000 -149.000 -576.994 -259.000 -93.000

-291.370 -112.039 -346.773 -193.876 -88.351

-1.217.621

-1.201.000

-1.154.901

-2.418.617

-2.596.994

-2.187.310

292.778

114.006

573.616

-10.370

-9.000

-10.375

282.408

105.006

563.241

21.660

30.000

7.454

304.068

135.006

570.695

Omkostninger 2 3 4 5 6 7

Kontingentudgifter PO-bladet Mødeudgifter m.m. Administrationsomkostninger Lokaleomkostninger Sekretariatslønninger og formandshonorar Omkostninger i alt DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER

8 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver DRIFTSRESULTAT 9 Andre finansielle indtægter ÅRETS RESULTAT

INGEN KONTINGENTFORHØJELSE I 2016 Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatser for 2015 fortsættes uændret i 2016. Kontingentforslag pr. måned: < 15 timer pr. uge kr. 270,00 15-21 timer pr. uge kr. 300,00 22-31 timer pr. uge kr. 370,00 32-37 timer pr. uge kr. 435,00

18

Studerende Pensionister Ekstraordinære

kr. 100,00 kr. 80,00 kr. 130,00

Organist.org 4/2015


REGNSKAB BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 AKTIVER

2014

2013

19.884

30.261

19.884

30.261

27.124

7.000

Finansielle anlægsaktiver

27.124

7.000

ANLÆGSAKTIVER

47.008

37.261

27.068 68.986

20.000 65.280

96.054

85.280

2.398.971

2.107.348

OMSÆTNINGSAKTIVER

2.495.025

2.192.628

AKTIVER

2.542.033

2.229.889

10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Andre tilgodehavender

11 Tilgodehavender kontingenter og annoncer Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender 12 Likvide beholdninger

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 PASSIVER

2014

2013

2.274.893

1.970.826

61.452 205.688

41.692 217.371

Kortfristede gældsforpligtelser

267.140

259.063

GÆLDSFORPLIGTELSER

267.140

259.063

2.542.033

2.229.889

13 EGENKAPITAL

Leverandører af varer og tjenesteydelser 14 Anden gæld

PASSIVER

Organist.org 4/2015

19


REGNSKAB NOTER

1 Kontingentindtægter m.m. Kontingentindtægter Bod for overtrædelse af overenskomst Gebyrindtægter, girokort Kontingentindtægter m.m. i alt

2 Kontingentudgifter Kontingenter FTF & CO II Kontingentudgifter i alt

3 PO-bladet Trykning og distribution Befordringsgodtgørelse Redaktionsomkostninger Honorar redaktør Annonceindtægter Tab på debitorer Abonnementer og løssalg Indbinding af bøger Momsfradrag PO-bladet i alt

4 Mødeudgifter m.m. Kørselsudgifter Bestyrelses- og udvalgsmøder Befordringsgodtgørelse Nordisk faglig konference Udgifter vedrørende tillidsmandsmøde Udgifter tillidsmænd Gaver Frikøb af formand Generalforsamling og stævne Honorarer Kørselsgodtgørelse Modtaget tilskud (Gramex) Indbetaling fra deltagere Mødeudgifter m.m. i alt

20

2014

2014 Budget

2013

2.692.780 5.000 13.615

2.700.000 0 11.000

2.739.200 4.000 17.726

2.711.395

2.711.000

2.760.926

277.869

318.000

291.370

277.869

318.000

291.370

265.607 2.812 26.609 174.000 -367.754 0 -10.676 2.356 0

284.000 11.000 22.000 180.000 -336.000 0 -14.000 2.000 0

276.544 1.967 20.444 168.500 -343.769 2.000 -10.736 2.049 -4.960

92.954

149.000

112.039

40.436 26.066 117.808 7.015 5.044 136.246 24.128 106.242 233.325 41.936 0 -32.500 -202.775

60.000 49.998 165.000 0 11.000 150.000 25.000 105.996 10.000 0 0 0 0

36.324 28.569 132.476 9.217 0 10.579 24.470 99.383 237.191 13.500 5.207 -25.643 -224.500

502.971

576.994

346.773

Organist.org 4/2015


REGNSKAB

5 Administrationsomkostninger Kontorartikler EDB-udgifter Vedligeholdelse inventar Småanskaffelser Telefon Refusion telefonudgifter Internet Gebyromkostninger Porto og gebyrer PBS-gebyrer Leasing kopi/frankeringsmaskine Revision Skyldig revision, regulering Anden regnskabsmæssig assistance Forsikring Faglitteratur Diverse Databehandling af løn Øvrige personaleomkostninger Administrationsomkostninger i alt

6 Lokaleomkostninger Husleje, el og varme Rengøring m.m. Flytteomkostninger Lokaleomkostninger i alt

7 Sekretariatslønninger og formandshonorar Lønninger Lønsumsafgift Feriepengeforpligtelse, regulering Periodisering lønomkostninger Pensioner Gruppelivsforsikring Sundhedsforsikring ATP-bidrag mv. Sekretariatslønninger og formandshonorar i alt

2014

2014 Budget

2013

6.170 64.178 0 31.617 13.475 885 3.279 4.775 17.508 16.265 6.970 25.000 0 9.147 14.580 7.202 715 4.632 4.246

35.000 100.000 0 10.000 20.000 0 0 0 20.000 14.000 0 25.000 0 0 0 6.000 2.000 7.000 20.000

11.821 44.459 1.625 14.296 17.291 1.699 0 0 20.426 11.858 0 25.000 2.500 0 10.221 4.373 3.659 5.586 19.062

230.644

259.000

193.876

74.094 16.323 6.141

73.000 20.000 0

70.176 18.175 0

96.558

93.000

88.351

886.541 60.414 -9.811 -701 267.836 -100 -1.616 15.058

1.128.000 55.000 0 0 0 0 0 18.000

834.568 55.443 -3.000 0 253.793 0 0 14.097

1.217.621

1.201.000

1.154.901

8 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmidler og inventar 10.370 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt

Organist.org 4/2015

10.370

9.000

10.375

9.000

10.375

21


REGNSKAB

9 Andre finansielle indtægter Renteindtægter, pengeinstitut Andre finansielle indtægter i alt

2014

2014 Budget

2013

21.660

30.000

7.454

21.660

30.000

7.454

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 10 Materielle anlægsaktiver Kostpris, primo

51.875

Kostpris 31. december 2014

51.875

Af-/nedskrivninger, primo Årets af-/nedskrivninger

-21.615 -10.376

Af-/nedskrivninger 31. december 2014

-31.991

Materielle anlægsaktiver i alt

19.884

11 Tilgodehavender kontingenter og annoncer Kontingenter Annoncer Tilgodehavender kontingenter og annoncer i alt

12 Likvide beholdninger Kassebeholdning Lån & Spar 116-04-60459 Danske Bank, erhvervskonto Vestjysk Bank, højrente Danske Bank, obligationskonto Danske Bank, girokonto Lån & Spar 401-28-17210 Lån & Spar 116-04-60459 Likvide beholdninger i alt

13 Egenkapital Egenkapital Årets resultat Fundamentale fejl vedrørende tidligere regnskabsår Egenkapital i alt

22

2014

2013

8.055 19.013

4.500 15.500

27.068

20.000

0 22.527 480.154 773.043 36.401 706.252 379.972 622

26 0 298.216 752.353 36.233 640.729 379.169 622

2.398.971

2.107.348

1.970.825 304.068 0

1.153.331 570.695 246.800

2.274.893

1.970.826

Organist.org 4/2015


REGNSKAB

14 Anden gÌld Moms og afgifter Indeholdt A-skat Skyldig ATP Skyldige feriepenge Samlet betaling AM-bidrag Skyldig lønsum Anden gÌld i alt

2014

2013

42.273 33.415 1.890 101.189 2.103 9.759 15.059

40.463 32.317 0 111.000 3.692 9.403 20.496

205.688

217.371

ď€

$ " & ! $ & $

KONCERT MED TRESAFINADO NU AKTUEL MED NY CD: �CHORO NÓRDICO� ' ( %'

WORKSHOP & KONCERT MED DIT KOR NYE SALMER OG SANGE - KENDTE SALMER I NYT LYS

! &#$' )"&$ ! $& %)' %)(

Organist.org 4/2015

23


ANMELDELSER

Iben Krogsdal og Janne Mark Det store for de små Syng Nyt Nodebog: 140 kr. Sanghæfte: 10 for 500 kr. E-bog: 120 kr. via syngnyt.dk

”Det store for de små” henvender sig til sognemedhjælpere, organister og andre, der varetager babysalmesang og musik for de små i kirkelige sammenhænge. Samlingen rummer en række iørefaldende melodier, komponeret af Janne Mark, som er sanger, sangskriver, komponist og salmedigter. Desuden har hun i otte år varetaget babysalmesangen i Brorsons kirke i København, samt flere andre sjællandske kirker. Teksterne er skrevet af Iben Krogsdal, som er forfatter og salmedigter. Flere af teksterne leder tanken hen på Halfdan Rasmussens humor og underfundig univers, og de får i hvert fald den voksne til at danne billeder og trække på smilebåndet. Mange af sangene har udspring i børnenes hverdag, hvilket gør dem meget vedkommende, dog synes jeg at store dele af materialet nok er mere egnet til de lidt større børn og børnekor. Flere af sangene – især ekkosangene – er også yderst velegnede til børnegudstjenester. ”Min far har en næse” er en dejlig melodi, som man hurtigt kan sætte små bevægelser på. Og en tæl-

lesang som ”Nu vågner alle stjernerne” er en dejlig slutsang, som kan bruges i hele sin længde eller deles op. FORMIDLER EN SAMMENHÆNG Udgivelsen har et dejlig appetitvækkende omslag, men inde i bogen savner jeg illustrationer, som man kunne snakke med de lidt større børn om, og som fremstod ligeså indbydende som omslaget. Udgivelsen er et rigtig godt supplement til kirkens musiske ”hverdag”, med gode sange til babysalmesang, musikalsk legestue, kirkekor og børnegudstjenester. Den er god til at formidle en musikalsk sammenhæng mellem børnenes hverdag og deres forståelse for Gud, men jeg savner en ”rød tråd” i forhold til emne og mål-/aldersgruppe. I forordet står der, at salmerne kan synges, klappes og danses, og de rummer da også rigtig mange muligheder. Men selvom de fleste af os, der beskæftiger sig med babysalmesang, sikkert vil have en masse gode idéer, savner jeg nogle legebeskrivelser og idéer til rytmik og bevægelse. Min erfaring er, at musik for børn hænger uløseligt sammen med bevægelse. Jeg kunne også have brugt nogle idéer til de salmer, der egner sig mere til børnekor, i form af flerstemmighed, korbevægelse med mere. Alt i alt et godt materiale, som ikke er bange for at beskæftige sig med døden og angsten for at miste, men også hverdagen, naturen, varme og tryghed. Lene Rom Frederiksen

Mons Leidvin Takle Organ & Bible Cantando Musikforlag Bog med cd: 228 Nkr. på shop.cantando.com

Mons Leidvin Takle er en anerkendt organist med en stor koncertvirksomhed samt en værdsat komponist (han vandt 2. pris ved ”International Composi-

24

tion Contest for Organ” i 2008). Hans mange bind med kompositioner, som ofte er præget af hans forkærlighed for det festlige, indgår i det internationale repertoire. De ni stykker, som danner den nye udgivelse, er, som titlen antyder, i særlig grad knyttet til Biblen. De er musikalske bibellæsninger eller, som komponisten kalder dem, ”refleksioner”. Hvert stykke er nemlig ledsaget af et skriftcitat og nogle personlige tanker, der knytter sig til citatet. Idéen er, at tekstmaterialet eventueltkan reciteres hen over musikken.

Organist.org 4/2015


ANMELDELSER & OMTALER

Musikken giver udtryk for, hvordan Takle hører Biblens ord og tager imod dem. F.eks.: ”Vov at leve som den, du er; vov at være den, som Gud har skabt dig til at være”, lyder en af hans kommentarer. Det centrale for komponisten er forkyndelsen af Guds kærlighed i alle livets situationer. Ikke tilfældigt indledes samlingen med Esajas’ ord om Guds kærlighed, som er dybere end en moders kærlighed til sit diende barn. Både Takles egne ord og hans musik fokuserer på Gud som trøst, fred og glæde – en fred og en glæde, han skænker mennesket midt i dets elendighed og angst. MEDITATIVE STYKKER De ni satser er hovedsagelig stemningsstykker. Hensigten er at skabe en stemning, i hvilken Biblens ord kan høres, og at videregive fredsbudskabet: Guds fred, som er forskellig fra ”den fred, verden giver”. Satserne er korte (mellem to og fire minutter

hver), de fleste i langsomt tempo, gennemskuelige i deres form og harmoni og lette at spille. Der er enkle motiver, omkring hvilke stykkerne organiserer sig, såvel som brede melodier med et noget nostalgisk præg. Populære toner og jazzede rytmer fremtræder diskret. En enkelt sats (”Glæd jer altid i Herren!”) egner sig som festmusik. Den vuggende rytme (12/8) i finalen understreger på en vellykket måde samlingens generelle budskab og danner pendant til det indledende stykke med dets rolige vide flader. Ved deres meditative, diskrete karakter er stykkerne særdeles velegnet til gudstjenestebrug. Nodebilledet er læsevenligt. Satserne er forsynet med klare anvisninger, hvad angår tempo og registrering. Samlingen indeholder desuden en cd, hvor man kan høre komponistens egen tolkning af stykkerne. Mons Leidvin Takles smukke spil er værd at lytte til og lade sig inspirere af. Monica Papazu

Nye

ORGELUDGIVELSER Fredrik Sixten Lamentation Order nr. C3635

Preludé, Choral Varié et Finale Order nr. C3638

Mons Leidvin Takle

ny hjemmeside

Nu finder du på det samme sted både nyheder, søgefunktion og bestilling af såvel fysiske varer som digital download. Se www.musikkforlaget.no eller www.cantando.com

YES! (with CD included)

The music in “YES!” is trying to describe a determined YES! Order nr. C3634

Organist.org 4/2015

25


ANMELDELSER

Simon Grotrian Guds øje er en tordensol Aros Forlag Koralbog 268 kr., sangbog 120 kr. tordensol.dk (hør melodier under “dokumenter”)

Aros Forlag udgav i marts måned en samling af 64 salmer skrevet af digteren Simon Grotrian og sat i musik af 11 forskellige komponister. Samlingen udgives både som koralbog noteret med både klaver/ orgelsatser og melodilinje med becifring og tekster, og som sangbog i håndstørrelse med melodilinje og becifring samt tekster. Bogen er redigeret af teolog Louise Højlund og komponist m.m. Jesper Gottlieb (der sammen med Grotrian i 2007 udgav samlingen ”Salmeregn”). Kunstneren Peter Brandes står for forsidebillede og design, som er yderst vellykket. Når en organist får en sådan samling i hånden, vil det afgørende spørgsmål for de fleste være, om melodierne kan spilles på orgel. Det kan de. Der er ikke tale om traditionel firstemmig koralharmonisering hele vejen, men alt er umiddelbart spilbart – med undtagelse af to satser: Nr. 11 skal lige tilføjes et par bastoner, og i nr. 55 vil nogle måske helst udelade sekstendedelsnoderne. Nogle salmer er ganske tæt harmoniseret og kan med fordel spilles med melodispil, så man sikrer sig, at melodien træder tydeligt nok frem. SANGBARE MELODIER Redaktørerne har haft som mål at få skrevet sangbare melodier til teksterne. Det mener jeg til fulde er lykkedes, selvom sværhedsgraden varierer. De af komponisterne, jeg kender fra tidligere salmer, har sprængt deres egne rammer og er gået nye, spændende veje. Og de for mig ukendte komponister er alle berigende bekendtskaber, som jeg ser meget frem til at se mere fra. Der er stor variation i melodierne, selvom alle holder sig indenfor den genkendelige fællessangs ret faste rammer.

26

Man bør vente med at vurdere salmerne endeligt, til man har mulighed for at synge dem, for der sker noget usædvanligt her, når ord og toner forenes. De ikke bare smelter sammen, de folder sig ud til noget nyt og helstøbt. Af samme grund ærgrer det mig, at redaktørerne har valgt at angive kendte salmemelodier som alternativ til nogle af de nyskrevne. Brugervenligt ja, men man får ikke den store, stærke oplevelse, som ordenes sammensmeltning med de nye melodier giver, og som Simon Grotrians unikke digtning fortjener. SPROGSPRÆNGNING Og denne digtning er i sandhed unik. Digtning for sanser og sjæl. Det er digtning uden facitliste. Det bryder med den stil, vi hidtil har kendt fra kirken, hvor salmedigtningen primært er for intellektet, og primært for de, der har en vis grad af forhåndskundskab – en digtning, der som konsekvens heraf kan opleves ekskluderende. Det store gennembrud af helt nye former for lyrik og musik, der skete fra 1960’erne og frem, har formet alle de, der var unge på den tid, og alle, der er kommet efter. De har ord og toner med fra så forskellige universer som Beatles, Stones og Pink Floyd, og fra danske sprogsprængende digtere som Halfdan, Jæger og Inger Christensen. De har lært tekstanalyse, er bevidste om billedsprog, de vil gerne selv kunne deltage aktivt i deres egen læsning, både hvad sansning og tænkning angår, og facitlisten er ikke så vigtig. Og så vil de gerne have spændende, varierede lydbilleder til! Måske er det på (høje) tide at vi, der arbejder med gudstjeneste, kor og fællessang i kirken, tager dét med i betragtning? At dem, vi i dag kalder de ældre, faktisk har dén bagage? Denne udgivelse er det fineste og mest helstøbte værk, jeg endnu har set inden for kategorien moderne salmer. Udgivelsen har potentialet til at imødekomme et usædvanligt bredt udsnit af såvel den nye gruppe af ældre som alle yngre generationer. Lykke Dahl Chetronoch

Organist.org 4/2015


NETOP UDKOMMET

303 DANSKE ORGELKORALER

• • • • • • •

65 danske komponister fra barokken og frem til i dag har bidraget Stor variation inden for stil, genre og sværhedsgrad Dybdegående gennemgang af orgelkoralens historie i Danmark Komponistbiografier Omfattende register med forslag til anvendelse i kirkeåret 3 bind - i alt over 700 sider Smukt indbundet og med spiralryg STØRSTE KIRKEMUSIKALSKE UDGIVELSE I MANGE ÅR...

SAMLET PRIS FOR 3 BIND

1200,00 CARL NIELSEN Vær med til at markere Carl Nielsens 150-års fødselsdag. Forlaget Mixtur har udgivet et “Orgel Album” og har to nye korudgivelser på vej: “30 salmer” og “Carl Nielsen Potpourri”. Carl Nielsen Orgel Album som udkom i november 2014 er blevet godt modtaget og her finder du præludier og en række spændende nye transskriptioner af bl.a. “Tågen Letter”, “Drømmen om Glade Jul” samt variationer over “Min Jesus, lad mit hjerte få”.

FRIHEDSFANTASI CARL

Den 4. maj markeres 70 året for Danmarks befrielse efter anden verdenskrig.

ORGEL ALBUM

I den anledning udkommer Leif Martinussens Fantasi for orgel over “Det haver så nyligen regnet”. I fantasien citeres flere melodier og temaer, der forbindes med besættelsen og befrielsen.

NIELSEN

Præludier, “Min Jesus, lad mit hjerte få”, “Tågen letter” og andre stykker for orgel

ORGAN ALBUM Preludes, “My Jesus, may my heart receive”, “The fog is lifting” and other pieces for organ

FMX 01-011 Carl Nielsen Orgel Album 32 sider Udkommet nov. 2014

FORLAGET MIXTUR

Stykket spiller ca. 4 minutter og vil være et oplagt indslag til forårskoncerten. FMX 01-013 Leif Martinussen: Fantasi for orgel over “Det haver så nyligen regnet” 8 sider Udkommer apr. 2015

PRIS KUN PRIS KUN

149,00 info@noder.dk +45 86 13 66 55 facebook.com/noderdk

79,00 Stormgade 48 6700 Esbjerg Denmark www.noder.dk

FORLAGET MIXTUR


2015 EFTERÅR

Løgumkloster Kirkemusikskole Kursus i babysalmesang v/ Karin Elkjer Mandag d. 31. aug. - onsdag d. 2. sept. i Løgumkloster Byggesten Ɵl Børnekoret v/ Mirjam Lumholt, GiƩe S. Preussler og Brian Stenger Poulsen Fredag d. 18. september i ChrisƟanskirken, Fredericia Kursus i Musikalsk legestue v/ Karin Elkjer Mandag d. 19. - onsdag d. 21. oktober i Løgumkloster InspiraƟonsdage for organister De kirkelige handlinger v/ Hans Chr. Hein Fredag d. 9. og fredag d. 23. oktober i Løgumkloster Kirkemusikhistorie i Slesvig / Sønderjylland Foredrag v/ Hans Chr. Hein Mandag d. 26. oktober i Løgumkloster

Sjællands Kirkemusikskole Byggesten Ɵl Børnekoret - v/ Mirjam Lumholt, GiƩe S. Preussler og Brian St. Poulsen Fredag d. 28. august i Roskilde

Klaver i Kirken 1 - mest for begyndere Klaver i Kirken 2 - mest for fortsæƩere 6 mandage fra d. 31. august v/ Mads Granum i Lindevang Kirke (Kbh) InspiraƟonsdag Ɵl Babysalmesang mm. Fredag d. 4. September v/ Helene Dam og musikpæd. Cecilia Glode på Bornholm OrgelimprovisaƟon i Gudstjenesten 3 mandage fra d. 7. september v/ Jakob Stevns-Lorentzen i Holmens Kirke, København Orgelpædagogik for børn og unge 18/9, 25/9, 23/10 og 13/11 v/ Katrine I. KrisƟansen i Roskilde Netværksdag om Babysalmesang mm. Mandag d. 28. sept. v/ Anne-MeƩe Riis i Skt. Jørgens Kirke, Næstved En dag omkr. Per Nørgårds orgelværker Mandag d. 5. okt. v/ organist Jens E. Christensen i Vor Frelsers Kirke, København Musik i kirken med de 1—3-årige 4 mandage fra d. 26. oktober v/ AnneMeƩe Riis i Jægersborg Kirke

Nærmere oplysninger på www.kirkemusikskole.dk/loegumkloster

Repertoirekursus for kirkesangere 3 fredage: 30/10, 20/11 og 29/1 v/ Tina Kiberg m.fl. i Roskilde

www.kirkemusikskole.dk


2015 EFTERÅR

Vestervig Kirkemusikskole Byggesten Ɵl Børnekoret v/ Mirjam Lumholt, GiƩe S. Preussler og Brian Stenger Poulsen Fredag d. 4. september i Brønderslev Kirke Music Mind Games i korarbejdet v/ Musikpædagog GiƩe Chren Mandag d. 14. september i Margrethekirken, Aalborg Hørelære i Korarbejdet v/ Professor Inge Marstal Tirsdag d. 6. oktober i Margrethekirken, Aalborg ”De ugentlige korvitaminer” - inspiraƟon Ɵl korprøven v/ Korkonsulent Doris Kjærgaard Fredag d. 23. oktober i Aaby sognegård, Aabybro OrgelimprovisaƟon i Gudstjenesten v/ Jakob Stevns-Lorentzen 4 mandage fra 28. september i Skt. Markus Kirke, Aalborg

Master Class—sang og tale for kirkesangere - Tirsdag d. 27. oktober v/ Margrethe Smedegaard og Jørgen Kjærgaard på Vestervig Kirkemusikskole

Øvrige eŌeruddannelser PraksisreƩet kirkemusikalsk kompetenceudvikling i Folkekirken De tre kirkemusikskoler deltager i et udviklingsarbejde, hvor fagmoduler samles i en fagpakker. Disse giver faglig kompetence Ɵl udførelse af klare afgrænsede funkƟoner. Eksempler på fagområder: i Liturgi og Musik i Ledelse af kor- og musikakƟviteter i Musikformidling Første fagpakke, ”Korlederstemmen” udbydes i eŌeråret 2015. ”Korlederstemmen” EŌeruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven Kursus på fem moduler med indlagt solo-undervisning fra fredag d. 21. aug. Arrangeret for FUK i samarbejde med Sjællands Kirkemusikskole og Roskilde Synger af KrisƟne Vad. Afvikles i Roskilde.

Individuelt ƟlreƩelagte forløb: Brochurer og ƟlmeldingsblankeƩer findes på www.kirkemusikskole.dk

F.eks. soloundervisning i sang/stemmetræning, orgel eller klaver

www.kirkemusikskole.dk


RODGERS KOMBINATIONSORGLER - DEN RIGTIGE LØSNING

Et Rodgers kirkeorgel er udstyret med den nyeste teknologi. Tilslut Rodgers-orglet til kirkens eksisterende orgelpiber eller en Consoli pibeenhed og få det bedste fra begge verdener. Kombinationsorgel fra 280.000 kr. (incl. moms) For prøveopsætning og demonstration kontakt: Roland Scandinavia A/S, Lyngbyvej 419, 2820 Gentofte. Telefon: 27 100 140STILLINGER

VÆRD AT VIDE OM ORGANISTSTILLINGER Find de generelle Vilkår for besættelse af organiststillinger i PO-bladet nr. 10, 2014, side 32. Teksten ligger også på organist.org under ”Ansat som organist” sammen med andet nyttigt materiale. Se også de gode råd i menupunktet ”Ny stilling – hvad gør jeg?” under ”For medlemmer”. Husk, når du får tilbudt en stilling: • Kontakt straks en lokal tillidsrepræsentant. • Vent med at opsige din nuværende stilling, til aftalerne om løn og rammetid er færdigforhandlet og underskrevet. • Den tilbudte løn er som regel basislønnen. Der skal altid forhandles et personligt tillæg. • Hvis du er tjenestemand, gælder der særlige vilkår (se organist.org).

ORGANIST VED CHRISTIANSKIRKEN, FREDERICIA PROVSTI, HADERSLEV STIFT Christianskirken i Fredericia søger pr. 15.5.2015 en organistvikar/assistent som afløser for kirkens faste organist. Uddannelseskrav er minimum PO-eksamen. Aflønningen sker på honorarbasis, og der er i gennemsnit tale om færre end otte timer ugentligt.

ANSØGNING sendes senest den 17. april 2015 til Kirsten Nielsen: kirsten@roedmose.com DER VIL VÆRE SAMTALER 28. april sidst på eftermiddagen. Foto: Rune Magnussen

OPGAVER: Ud over at vikariere i organistens ferier og på fridage og -weekends og øvrige tjenestefrihed vil der være et antal timer til at indgå i samarbejde med organisten om babysalmesang, børnegudstjenester, kravlegudstjenester, akkompagnement til Drenge-mandskoret og øvrige opgaver i Christianskirken.

NÆRMERE OPLYSNINGER kan indhentes ved kontakt til musikudvalgsformand Kirsten Nielsen: kirsten@roedmose.com

VI SØGER en person med lyst og evner til at indgå i samarbejdet omkring musikken i Christianskirken, men også til at udvikle samspillet mellem musikken og det kirkelige arbejde med kirkens øvrige personale. TIMERNE KAN SØGES AF en eller flere personer.

32

Organist.org 4/2015


STILLINGER

ORGANIST TIL HVORUP SOGN, AALBORG NORDRE PROVSTI, AALBORG STIFT EN ORGANISTSTILLING i et aktivt bysogn med to kirker – Nørre Uttrup kirkekompleks samt middelalderkirken Hvorup Kirke – er ledig pr. 1. maj.

ANSØGNING stiles til kirkekontor@hvorupsogn.dk. SE DET FULDE OPSLAG på www.hvorupsogn.dk. Foto: Christian Roar Pedersen

SOGNET er præget af et varieret gudstjenesteliv med forskelligartede musikalske udtryk. Eget kontor med stor nodesamling i nyere kirkekompleks.

ANSØGNINGSFRIST 14. april kl. 24.00. Samtaler finder sted uge 17.

STILLINGEN er på 37 t/uge. Den kan søges af såvel DOKS-uddannede som PO’ere.

Nørre Uttrup Kirke Foto: Niels Clemmensen

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR for uddannet kirkemusiker er omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisation af 2010 (CO 10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 1. april 2013 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd.

Hvorup Kirke

TJEK HJEMMESIDEN > Hold også øje med stillingsopslag på organist.org, som opdateres løbende. Bemærk muligheden for at printe ud ved at klikke allerøverst til højre på siden (gælder ikke mobilversionen). Nogle stillinger annonceres ikke hos Organistforeningen, så tjek eventuelt også Jobnet.dk.

74 koncertudbydere med 223 koncertforslag

www.kirkekoncert.dk Organist.org 4/2015

33


STILLINGER

VIL DU VÆRE MED TIL AT STYRKE KORSANGEN I FOLKEKIRKEN? Folkekirkens Ungdomskor (FUK) søger tre korkonsulenter til at støtte og udvikle folkekirkens korarbejde. FUK UDVIDER den landsdækkende korkonsulentordning og opslår tre faste deltidsstillinger som korkonsulenter. KORKONSULENTERNE arbejder med • faglig sparring til korlederne • udvikling af repertoire • administration af FUKs kor-coaching • hjælp til menighedsråd og korledere til oprettelse af nye kor • oprettelse af ERFA-grupper • vejledning og prøver i FUKs udviklingsog læreplaner. Korkonsulenterne samarbejder i høj grad. De deltager i organisationens udvikling af korfaglige tilbud og står sammen med organisationens hoved- og kredsbestyrelser for FUKs kurser for korledere, herunder kurser i samarbejde med landets tre kirkemusikskoler. DE TRE STILLINGER har forskellig ansættelsesgrad og er tilknyttet hver deres kirkemusikskole: • Korkonsulent ØST (Roskilde, Helsingør, Københavns og Lolland-Falsters Stifter/ Sjællands Kirkemusikskole): ansættelseskvote 60%. Denne stilling indeholder en koordinerende funktion. • Korkonsulent NORD (Aalborg, Viborg og Århus Stifter/ Vestervig Kirkemusikskole): ansættelseskvote 50%. • Korkonsulent SYD (Ribe, Haderslev og Fyens Stifter/ Løgumkloster Kirkemusikskole): ansættelseskvote 40%. Denne stilling kan evt. kombineres med en 10%-ansættelse som faglig konsulent ved FUKs Nodebibliotek i Løgumkloster. Se stillingsopslag på www.fuk.dk, www.fkuv.dk og www.kirkemusikskole/loegumkloster.htm. ARBEJDSSTED er fleksibelt og aftales med den enkelte. Dog må arbejdsdage på den kirkemusikskole,

34

korkonsulenten er tilknyttet, samt en del rejseaktivitet, forventes. VI HAR BRUG FOR dygtige korkonsulenter, der har • stor faglig viden • solid praktisk erfaring som kordirigent • et omfattende kendskab til og brænder for korlivet i folkekirken • talent for administration • evne for praktisk planlægning • udpræget sans for kommunikation på alle niveauer VI TILBYDER • en syngende sammenhæng af ildsjæle, professionelle og frivillige, der alle arbejder med på at styrke korsangen i folkekirken • stor indflydelse på det fortsatte arbejde med udvikling af kor og korarbejde • udstrakt frihed til at tilrettelægge eget arbejde • en central placering i Danmarks største kororganisation med et stort netværk og rodnet LÆS MERE om Folkekirkens Ungdomskor på www.fuk.dk STILLINGERNE AFLØNNES efter forhandling på grundlag af DOKS-løndannelsen. Der optjenes ferie efter ferielovens regler. TILTRÆDELSE 1. september eller snarest derefter. ANSØGNINGSFRIST: 22. maj 2015. Samtaler forventes afholdt i uge 26. ANSØGNING med relevante bilag og angivelse af, hvilke(n) af stillingerne, ansøgningen er henvendt på, sendes til fuk@fuk.dk/ Folkekirkens Ungdomskor, Vartov, Farvergade 27 D, 2. sal, 1463 København K. SPØRGSMÅL er velkomne og kan rettes til formand for Folkekirkens Ungdomskor, biskop Marianne Christiansen ,tlf. 3030 6241/ kmhad@km.dk, eller næstformand, organist Astrid Thomsen, tlf.3026 0185/ asjotho@bbsyd.dk.

Organist.org 4/2015


Idéer for kor Helt ny samling! CARL NIELSEN FOR KOR 18 sange i enkelt SATB-sats af Michael Bojesen. Kr. 99,00

SMÅSANGE for SA og klaver 10 sange arrangeret af Per Skriver. Kr. 62,00

SMÅSANGE for SAB og klaver 10 sange arrangeret af Per Skriver. Kr. 70,00

DEN VILLESTE 9 sange arrangeret af John Høybye som ÁRWWH NRQFHUWVW\NNHU IRU EODQGHW NRU Kr. 119,00

Se indhold på www.nodehandleren.dk

Indtil 31. maj 20% rabat ved min. 20 eks.

NODEhandleren

Bent Påske Tlf. 43 53 38 08 paaske@nodehandleren.dk


MEDLEMMER

HUSKESEDLEN  Vi pĂĽbegynder i april en udskiftning af vores medlems- og økonomisystem. Det kan (mĂĽske) komme til at medføre nogle uregelmĂŚssigheder i kontingentopkrĂŚvning, faktura-udskrivning m.v.  Fristen for tilmelding til Organistforeningens stĂŚvne til laveste pris er den 1. april. Det sker nemt og hurtigt pĂĽ organist.org/tilmelding. VĂŚlger du at nøjes med at komme til generalforsamlingen tirsdag den 5. maj kl. 15, kan du bare dukke op.

 Sekretariatet lytter den 1. april til en ny adresse i det sydlige Vejle: Vindinggürd Ringvej 1, 7100 Vejle. Telefonnummeret er det samme.  Frem til tirsdag den 7. april er sekretariatet lukket pü grund af ferie og lytning. Telefonerne ventes at vÌre i drift igen den 8. april.  Har du inden for de senere müneder sendt en mail til sekretariatet, som du ikke har füet svar pü (sandsynligvis pga. sygdom eller lytning til Vejle omkring ürsskiftet), bedes du fremsende den igen.

Medlemsnyt? Pü grund af sygdom har vi i de seneste numre undvÌret medlemsnyt-rubrikken med udnÌvnelser, runde fødselsdage osv. Vi hüber at kunne rüde bod pü dette med en opsamling i maj eller juni.

FORENINGSKALENDER 3.-6. maj:

Organistforeningens stĂŚvne pĂĽ Hotel Prindsen i Roskilde 5. maj kl. 15: Generalforsamling for alle medlemmer, Alsgade 13, Roskilde

Tips til skolesamarbejdet Folkeskolereformen har i dette skoleĂĽr ere steder haft konsekvenser for de kirkelige aktiviteter, eksempelvis korøvelser. Organist.org vil meget gerne høre om gode erfaringer med samarbejder i forbindelse med skolereformen – og videregive dem pĂĽ siderne her. Tøv ikke med at skrive til po-bladet@organistforeningen.dk.

" & " & "

KONCERT MED TUDOR4U RENÆSSANCENS BEDSTE SANGE I ERIK NORBYs MESTERLIGE BEARBEJDELSE

$ ! '(# # #%

36

Organist.org 4/2015


MEDLEMMER

NIELSEN-SANGE MED ORGEL Karsten Hermansen, organist ved Marstal Kirke på Ærø, fejrer Carl Nielsen-året 2015 med en cd, indspillet sammen med den danske operasanger Guido Paevatalu, der især er kendt for talrige roller på det Kongelige Teater.  Titlen ”Carl Nielsen: Sange & Salmer” er egentlig ikke fyldestgørende, for som et ekstra krydderi mellem numrene høres Hermansen i 11 af Nielsens små præludier. Om baggrunden for udgivelsen fortæller Karsten Hermansen:

”Guido og jeg har i lere år samarbejdet omkring opførelse af opera i en værftshal på Marstal Havn. Vi havde havde lyst til at indspille nogle af Carl Nielsens sange og salmer med orgelledsagelse, dels fordi orglet indimellem kan lave nogle sjove effekter til sangene – en brølende ko eller en skalmeje – og dels fordi mange af Nielsens salmemelodier er helt ukendte. Ikke mindst hans version af ’Den store mester kommer’ er en stærk melodi, synes jeg.”  Cd’en er optaget i Marstal Kirke af det lille lokale pladeselskab Barbarossa. Den kan købes til 129 kr. hos danacordbutik.dk. Og skulle man i øvrigt have lyst til at høre opera på Ærø, kan man følge med på operavenner.dk. Filip

BØRNEKOR OG ORATORIER Store kirkelige korværker sunget af entusiastiske 10-19-årige. Det er langt fra nogen umulighed, ved de i Balle. Og nu er der mulighed for at komme relativt nemt i gang med noget lignende andre steder. Af Mette Østergaard Da jeg for fem år siden startede et børnekor op i Balle Sogn i Silkeborg, kom jeg fra et job i Billund, hvor jeg havde haft mit børnekor med til to ”Messias”-opførelser sammen med et voksenkor.  Tre satser var dengang valgt ud fra Messias til børnekoret, og vi øvede hele efteråret og afsluttede så med koncerter i Billund og Vejle. Det var en kæmpe oplevelse for børnekoret,

Organist.org 4/2015

og jeg var fast besluttet på at give mit nye børnekor i Balle sådan en mulighed også.  Her faldt valget på Pergolesis ”Stabat Mater”, da man i sognet ville prøve noget andet end en almindelig gudstjeneste langfredag.  På vores første øvedag syntes børnekoret, det var underlig musik, men efter en måned havde holdningen ændret sig. Og nu, hvor koret har sunget dette repertoire i ire år, kan de inde på at spørge, om vi ikke lige skal synge noget fra ”Stabat Mater”, hvis vi lige har fem minutter tilovers en dag.  Selv de meget hurtige og svære satser elsker de. Det er et krævende sopranparti, og højden skal hele tiden holdes ved lige, hvis det skal lyde ordentligt. Jeg har et par korpiger, der kan tage det høje g over det høje c. Im-

37


MEDLEMMER ponerende! De elsker også at få udfordringer, og det får de med ”Stabat Mater” og med Vivaldis ”Gloria”.

synge solo i løbet af en time. Det styrker deres sikkerhed, og jeg kan høre, hvem jeg skal tage til side og arbejde ekstra med.

GLEMMER GERNERTHEDEN

REJSENDE MED STABAT MATER

Klassisk sang kræver så meget træning af stemmen, da det skal lyde legende let. Det kræver, at koret ved, hvad støtte er, og hvad en egal klang er.  Vi får så mange små piger ind i koret, som tror, de bare skal skråle løs i fuldregister. Det tager tid at få dem vænnet af med dette, og derfor må mine små korpiger i korskolen gerne blive til næste time, hvor jeg øver med mit mellemste børnekor. Herved får de så meget foræret af de store piger, og de får hurtigt udvidet deres repertoire. Pigerne fra mit mellemste kor må så også gerne blive og synge med i ungdomskoret.  Jeg har ingen aldersgrænser i mine kor, men man skal bestå en optagelsesprøve for at komme videre en tand op ad korstigen hos os. Det får de helt små til at gøre en ekstra indsats, og de får meget hurtigt fylde på stemmen. De hører, hvordan de store piger virkelig arbejder med sangøvelser, og de glemmer efterhånden deres generthed, da alle prøver at

Da organist og pianist Tine Fenger, sopran Birgit Lyngholm og jeg som alt-sanger for nogle år siden skulle opføre ”Stabat Mater” tre forskellige steder langfredag, tilbød vi stedernes organister/korledere at tage deres egne børne/ungdoms-kor med til opførelsen. Korlederne skulle selv sørge for indstudering af to satser, som vi så øvede på en fælles øvedag.  Dette er meget mere overskueligt for den enkelte korleder, end hvis man selv stod med indstuderingen af hele ”Stabat Mater”. Tine og jeg har også indspillet lyd iler, som korlederen kan bruge til børne/ungdoms-koret. Så kan sangerne selv øve hjemme, og det letter hele arbejdet. Børnene bliver mere motiverede, og det mærkes på deres klang. Langfredag den 3. april kl. 10.30 er der i Balle Kirke liturgisk gudstjeneste med Pergolesis Stabat Mater, hvor blandt andre Mette Østergaard, Tine Fenger (orgel) og korene fra Balle Sogn medvirker.

Mette Østergaard er organist og korleder i Balle Sogn i Silkeborg. Her ses hun med sit børnekor for et par år siden. Hun tog PO-eksamen tilbage i 1992, men debutterede som mezzosopran fra solistklassen på Det Jyske Musikkonservatorium i 1997 og har siden haft en række markante roller, eksempelvis i titelpartiet fra ”Carmen” med Den Jyske Opera.

38

Organist.org 4/2015


ADRESSER OG NUMRE ORGANISTFORENINGEN

TILLIDSREPRÆSENTANTER

Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle Tlf. 7665 9560, fax 7665 9563

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER  Inger Marie Riis, tlf 3252 7867 / 3190 7876 E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk  Bo Andersen, tlf. 3321 9020 E-mail: bacomposer@boandersen.org

Kontortid: Mandag-torsdag kl. 10-13 www.organist.org Postgiro: 400 0935  Sekretariatsleder: John Poulsen E-mail: kontakt@organist.org  Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen E-mail: sekr@organist.org  Konsulent: Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949 E-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk

BESTYRELSE Formand Anders Thorup Bregnevej 18, 4900 Nakskov Tlf.: 2825 7059 (privat), 5492 1038 (kontor) E-mail: anders.thorup@youmail.dk Næstformand Henriette Hoppe Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod, Tlf.: 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk Kasserer Nils Henrik Wyke Indertoften 58, Lind, 7400 Herning Tlf. 9712 7787 E-mail: nh.wyke@adr.dk Øvrige medlemmer Thilde Madsen Søndergade 13, 6270 Tønder Tlf.: 9857 4297 E-mail: thilde@tf-madsen.dk Lasse Christensen Voerbjergvej 11, 3.tv., 9400 Nørresundby Tlf. 2839 7790 E-mail: lasse.indbakke@gmail.com Jane Samuelsen Skovbrynet 109, 7330 Brande Tlf. 5073 2356 E-mail: jasam60@mail.dk Tommy Schmidt Bülov Seestvej 58, 6000 Kolding Tlf. 7552 7649 / 2126 2946 E-mail: t.s.b@mail.dk

Organist.org 4/2015

ROSKILDE OG LOLLAND-FALSTER STIFTER  Solveig Bjergkvist, tlf.: 5782 0170 / 3022 9453 E-mail: solveig@bjergkvist.dk  Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949 E-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk FYENS STIFT Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariatet eller konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949, e-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk VIBORG STIFT  Inge Marie Andersen, tlf. 9783 6450 / 5364 6450 E-mail: ima@hygum-lemvig.dk  Helle Majlund Jensen, tlf. 9718 1329 / 2894 5762 E-mail: hellemajlund@hellemajlund.dk ÅRHUS STIFT  Christian Holdensen, tlf. 8685 3748 / 2291 3693 E-mail: chr.holdensen@ ibermail.dk  Jan Ole Christiansen, tlf. 8627 2731 E-mail: jomail@vip.cybercity.dk RIBE STIFT Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariatet eller konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949, e-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk HADERSLEV STIFT  Henriette Hoppe, tlf. 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk  Tommy Schmidt Bülov, tlf. 7552 7649 / 2126 2946 E-mail: t.s.b@mail.dk  Pia Jeanette Nielsen, tlf. 2082 4313 E-mail: organist@ulkeboelkirke.dk AALBORG STIFT  Susanne Mørk-Jensen, tlf. 9664 5464 / 4096 9354 E-mail: sumo@km.dk  Annette Bæk, tlf. 9894 9242 E-mail: annettebaek@mail.dk  Jens Erik Rasmussen, tlf. 9811 4201 / 2174 1323 E-mail: jens_e_rasmussen@yahoo.dk

39


Organistforeningen, Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle Foto: Nina Møller

Foto: Ole Sejrup

KIRKENS FORUM 2015 I november sidste år a holdt MesseC i Fredericia for første gang en messe for folkekirkens ansatte og menighedsrådsmedlemmer. Det blev en tilstrækkelig stor succes til at kalde på en gentagelse, men i år allerede i september, nærmere bestemt den 25. og 26.  Messen er blandt meget andet et udstillingsvindue for producenter af digitalorgler, lydanlæg og parkmaskiner, men også stifterne og en længere række aktører i det kirkelige landskab gæster messen. Sidste år var der mere end 100 udstillere, deriblandt en række konsulenter, forlag og organisationer.  Fra scener i hallen vil der desuden være foredrag og paneldebatter.  Se mere på kirkensforum.dk. Filip

NY INSPIRATION TIL DIT KORREPERTOIRE I år er der studiedage ved FUK’s Nodebiblioteket i Løgumkloster i uge 25, altså fra den 15. til 19. juni. Her vil korledere have god ro til repertoiremæssig fordybelse og planlægning af den kommende sæson. Både overnatning og vejleding er gratis.  Vejledningen forestås af bibliotekar Helle D. Kjeldsen og faglig konsulent Hans Chr. Magaard (billedet). Sidstnævnte går på pension til sommer, så hvis man ønsker at trække lidt på hans omfattende viden og erfaring med kirkekorlivet, er det sidste chance.  Magaard tager efter først til mølle-princippet imod tilmeldinger på tlf. 26 36 51 23 eller nodebiblioteket@fuk.dk. Filip

I NÆSTE NUMMER

• Skriftlig beretning • Anmeldelse af “Danske orgelkoraler – 303 koralbearbejdelser”, Forlaget Mixtur.