Page 17

TEMA: GEOGRAFISK FLEKSIBILITET – DEL 1

HALTENDE HØRING Mange overenskomstansatte organister bliver slet ikke hørt i forbindelse med omlægning af deres stilling til geograϐisk ϐleksibilitet. Dette er et stort problem. Organist.org har foretaget en spørgeundersøgelse blandt 17 geogra isk leksible medlemmer, som har været i den samme stilling både før og efter, den er blevet omfattet af geograisk leksibilitet. Undersøgelsen viser, at de leste af disse medlemmer har været i dialog med deres arbejdsgiver omkring indretningen af det nye samarbejde, inden aftalen mellem menighedsrådene blev indgået (se diagrammet nederst).  Ikke desto mindre viser det sig, at det ganske mange steder halter med at få foretaget den nødvendige skriftlige høring af medarbejderne forud for de væsentlige ændringer af stillingerne. Dette gælder særligt for de overenskomstansatte.

EN OMMER FOR TJENESTEMÆND Blandt de 17 deltagere i undersøgelsen er der fem tjenestemænd. De erindrer alle at have fået lejlighed til at udtale sig, inden der blev truffet afgørelse om ændringerne i deres stilling, sådan som de har krav på. Men tre af de fem oplever ikke, at det skete i tilstrækkelig grad. Som det fremgår af nyheden på side 4, skal de leste geogra isk leksible tjenestemænd dog nu ud i en ny høringsrunde i Kirkeministeriets regi, efter at proceduren for ændringer af stillinger efter tjenestemandslovens § 42 er blevet indskærpet.  De 12 overenskomstansatte deltagere spurgte vi om dette: ”Modtog du en høringsskrivelse fra din arbejdsgiver forud for ændringerne i din stilling?”. Hertil svarer halvdelen: ”Nej, slet ikke”. For en enkelt af deltagerne forklares den manglende høring med, at vedkommende selv var initiativtager til det nye samarbejde. Dette ændrer dog ikke ved, at en

Var du i dialog med din arbejdsgiver om indretningen af det nye samarbejde, allerede inden menighedsrådene indgik samarbejdsaftalen? 8 6 4 2 0 Slet ikke

Kun en smule

Ja, en hel del

Ja, i høj grad

De fleste organister bliver i det mindste taget lidt med på råd, når deres arbejdsgiver er i dialogfasen omkring indgåelse af samarbejder med andre menighedsråd.

Organist.org 11/2016

17

Organist.org nr. 11, december 2016  

Tema om geografisk fleksibilitet for organister; anmeldelser af forspilssamlinger fra Per Skriver, og familien Munch, nye salmesamlinger fra...

Organist.org nr. 11, december 2016  

Tema om geografisk fleksibilitet for organister; anmeldelser af forspilssamlinger fra Per Skriver, og familien Munch, nye salmesamlinger fra...