Page 4

FRA BESTYRELSEN

VISIONER FOR EN KIRKEMUSIKERUDDANNELSE Organistforeningen foreslår at udvikle kirkemusikskolernes uddannelse i orgel og korledelse til en mellemlang videregående uddannelse, som harmonerer med det øvrige uddannelsessystem. Fremtidens kirkemusikere har brug for ϐlere kompetencer, end man kan nå at tilegne sig på en toårig uddannelse. Af Henriette Hoppe Et helt centralt indsatsområde for Organistforeningen er at sikre, at medlemmerne har de relevante kompetencer, så de til enhver tid er efterspurgte hos arbejdsgiverne, at de kan udføre arbejdet på et højt fagligt niveau, og at de kan bidrage kvali iceret til at udvikle arbejdspladsen. På denne måde skabes grundlaget for, at man trives på sit arbejde, og man forbedrer mulighederne for fremover at oppebære en attraktiv løn.  Dette oplæg har to vigtige formål. For det første skal det tjene som ”policy paper” for Organistforeningens repræsentanter i kirkemusikskolernes bestyrelser og andre udvalg, hvor der arbejdes med uddannelser og uddannelsespolitik. For det andet skal oplægget ses som et debatoplæg, der skal inspirere Organistforeningens medlemmer og andre til at italesætte den stadig tydeligere diskrepans, der er mellem folkekirkens efterspørgsel efter speci ikke kompetencer på kirkemusikområdet i bred forstand og de faktiske muligheder, der ligger i de nuværende uddannelsessystemer for kirkemusikere for at kunne tilegne sig disse kompetencer.  Hvis kirkemusikerne i dag skal kunne leve 4

op til de krav, der stilles af deres arbejdsgivere, kræver det, at menighedsrådene har forståelse for, at der i væsentlig højere grad end hidtil skal investeres i efter- og videreuddannelse af deres kirkemusikere. Og det er kirkemusikerne selv, der over for deres menighedsråd må argumentere for behovet herfor.  Det er Organistforeningens opfattelse, at der ikke med de nuværende basis- og videreuddannelsestilbud på kirkemusikskolerne eller på konservatorierne tilbydes uddannelser, der i sig selv dækker det kompetencebehov, der efterspørges. Denne påstand er på ingen måde en kritik af kvaliteten af de nuværende uddannelsestilbud. Den er derimod udtryk for et ønske om at revurdere organiseringen og sammensætningen af indholdet af uddannelserne på kirkemusikskolerne. Fordi elementerne til løsningerne på den nævnte diskrepans allerede i vid udstrækning indes og er afprøvet.

HVAD SKAL EN ORGANIST KUNNE? Det nemmeste sted at få en fornemmelse af, hvad (nogle) aftagere har af ønsker og krav til en kirkemusiker, er i menighedsrådenes stillingsopslag. FPO (Organistforeningen) har for 5-6 år siden lavet en undersøgelse af to årgange stillingsopslag efter organister. Man kunne her se, at der over tid var sket en markant ændring fra ”almindelig” orgel- og korarbejde til væsentlig større fokus på specielle og alternative aktiviteter for at opfange og tilgodese deinerede målgruppers interesser.  Alle disse nye aktiviteter, nye gudstjenesteformer, nye formidlingsformer m.v. stiller til stadighed krav til kirkemusikernes (og andre Organist.org 10/2016

Organist.org nr. 10, november 2016  

Bestyrelsens visioner for en moderne kirkemusikeruddannelse; nyheder om bl.a. en vejledning fra Folkekirkens arbejdsmiljøråd om arbejdsmiljø...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you