Organist.org nr. 6, juni 2015

Page 1

N r. 6

J

UNI 2015

1

4. årgang

Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen

STÆVNE 2015

SIDE 8


PRÆLUDIUM

STÆVNEMØDE

Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen

Ved Organistforeningens stævne i Roskilde var der på generalforsamlingen en sjældent livlig debat forårsaget af bestyrelsens beslutning om på grund af manglende ressourcer ikke at arrangere et traditionelt tredages landsstævne næste år. Diskussionen bredte sig langt ind over festmiddagen, og der er ingen tvivl om, at generalforsamlingen enstemmigt var for en videreførelse af stævnerne. Og selvom bestyrelsens beslutning vedrørende 2016 står ved magt, er den jo heller ikke ment som gældende ud i al fremtid, men det er klart, at det bliver et af de første emner, den tiltrædende bestyrelse må tage op i efteråret.  Der er jo rigtig mange forhold at tage stilling til: hvor længe (antal overnatninger), hvor meget (hvor går menighedsrådenes smertegrænse), hvornår (på året, i ugen), hvor (centralt, perifert), hvad (den obligatoriske generalforsamling, koncerter, kurser, foredrag, ud lugter, god mad, folke- eller anden dans, hygge og meget andet), hvem (hele foreningen, sammen med andre), navn (landsstævne, årsmøde, eller kommer der lere til et stævnemøde?).  Alt dette og meget mere skal så vejes op mod, hvor meget foreningen kan og vil investere af penge, tid og energi i projektet. Jeg vil gerne inddrage dine holdninger i bestyrelsens behandling, så send mig en mail på max. tre linjer med ”stævnemøde” i emnefeltet til anders. thorup@youmail.dk. (Fortsættes på side 4)

På dette års generalforsamling var der ikke megen begejstring at spore for bestyrelsens tanker om næste år at lade årsmødet have et væsentlig slankere format.

2

Organist.org 6/2015


INDHOLD OG KOLOFON

NYHEDER

STÆVNE 2015

SIDE

4

ANMELDELSER

SIDE

8

SIDE

22

LØN/GODTGØRELSE

MAJ I ROSKILDE

NIELSENKOR/FOLKORGEL

Læs i dette nummer om, at tjenestemandsansatte kirkefunktionærer nu får forskellige lokallønssystemer, og at reglerne for godtgørelse ved fyring er lettere ændret.

Se en fotoreportage fra stævnet og læs om nogle af deltagernes udbytte af foredrag med Morten Skovsted og workshops med Mads Granum, Christa Brix Hauser og Kristian Olesen.

Vi anmeldeler Forlaget Mixturs ”Carl Nielsen: 30 salmer for blandet kor”, en orgeludgivelse fra svenske TRUMPH samt Daniel Øhrstrøms ”Det bedste er i vente” (Forlaget Udfordringen).

STILLINGER

MEDLEMMER

MEDLEMMER Foto: Anders Borg

Foto: Claude David/Wikimedia Commons

SIDE

30

SIDE

35

SIDE

36

4 ORGANISTER SØGES

FOLKESKOLE/FOLK-JAZZ

BABYSALMESANG

Faste stillinger i Skagen, Torup i Hundested og ved Thorsager (billedet), Bregnet og Feldballe Kirker på Djursland. Desuden et barselsvikariat i Nørre NebelLydum-Kvong, Vestjylland.

I dette nummers udvidede medlemssektion fortæller vi blandt andet om, hvor man kan hente viden og tips omkring folkeskolereformen (side 35), og om et nyt udspil fra Nordens Tone (side 38).

De små børn fortjener det bedste, mener Charlotte Møller Nielsen, Sevel og Trandum Kirker. Dette gælder både sang- og salmevalg, musikinstrumenter og andre sansepåvirkninger.

Organist.org

Udgives af Organistforeningen og hed frem til december 2014 PO-bladet. Det udkommer 11 gange årligt, den 1. i hver måned undtagen august. Oplag: 1.000 stk. ISSN: 2246-7882.

REDAKTION

Ansvarshavende redaktør, Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), www.ordklang.dk,

DEADLINE

Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før.

Torvet 2, 1. sal, 8600 Silkeborg, tlf. 87 20 02 54, e-mail: blad@organist.org Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@organist.org (normalt) senest den 5. klokken 13 måneden før. TRYK

WERKs Grafiske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk

FORSIDEN

Organistforeningens kasserer, Nils Henrik Wyke (t.h.) bag det fritstående spillebord til det nye orgel i Helleruplund Kirke – i samtale med Erik Hult, som er i gang med at intonere orglet. Foto: Filip Graugaard Esmarch. www.organist.org

Organist.org 6 /2015

3


PRÆLUDIUM (Fortsat fra præludiet side 2) For at sparke yderligere lidt gang i debatten vil jeg i det følgende spille djævelens advokat og give tre gode grunde til ikke at a holde et landsstævne:  Organistforeningen er en fagforening, og en fagforenings kerneopgave er at varetage medlemmernes løn-, ansættelses- og arbejdsvilkår. Dette er selve foreningens raison d’étre, og denne opgave optager rigeligt af foreningens (herunder også TR’ernes) ressourcer. Skal der iværksættes faglige/kollegiale/sociale tiltag, må det ske på medlemmernes eget initiativ, lokalt eller på landsplan.  Under ti procent af foreningens medlemmer deltog i årets stævne i Roskilde. Er det rimeligt at sætte så stort et arrangement i værk for så få? Til sammenligning: Hvis en undersøgelse skulle vise, at 90% af modtagerne af vort fagblad smed det ulæst i papirkurven, ville vi så fortsætte det store og dyre arbejde? Det tror jeg næppe!

Det var jo heller ikke så underligt, at der på årets generalforsamlingen var markant opbakning til stævnerne – deltagerne her var jo netop dem, der havde valgt stævnet til! Men hvad med jer, der havde valgt det fra? Kom med jeres mening.  Endelig gælder det, i hvert fald for næste år, at der 8.-11. september i Göteborg a holdes det store Nordisk Kirkemusiksymposium. Det a holdes hvert jerde år på skift i de fem nordiske lande, og Göteborg er da noget nærmere end både Finland og Island. Her præsenteres deltagerne for det samme som på Organistforeningens årsmøder, men i væsentligt større udvalg. Organistforeningen har hidtil været pinligt underrepræsenteret ved disse nordiske symposier. Måske er 2016 året, hvor medlemmerne viser lidt internationalt initiativ og udsyn. Jeg glæder mig til at høre fra jer. Anders Thorup, formand

NY LOV OM GODTGØRELSE VED FYRING OG BORTVISNING Funktionærlovens regler for fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med afskedigelser eller uberettiget bortvisning er ændret. Tidligere var man berettiget til en godtgørelse på henholdsvis én, to eller tre måneders løn, hvis man havde haft stilling i folkekirken de seneste 12, 15 eller 18 år. Dette er nu blevet lettere forenklet:  Hvis man som overenskomstansat organist har har modtaget en opsigelse eller uberettiget bortvisning i februar 2015 eller senere, har man med 12 års anciennitet stadig ret til én måneds løn. Og med 17 år har man ret til tre måneders løn. 4

I den sammenhæng er det værd at bemærke, at hvis man forud for den 1. september 2009 var ansat på tjenestemandslignende vilkår, beholder man sin anciennitet fra eventuelle tidligere stillinger – under forudsætning af, at der er tale om ua brudt ansættelse som organist i folkekirken.  For at være berettiget til godtgørelsen skal man i alle tilfælde forblive til rådighed for arbejdsmarkedet og ikke være berettiget til understøttelse eller folkepension. En fratrædelses-godtgørelse skal udbetales med tilhørende pensionsbidrag, og de første 8.000 kr. af godtgørelsen er skattefri. Organist.org 6/2015


NYHEDER

NY LOKALLØNSORDNING FOR VISSE TJENESTEMÆND Moderniseringsstyrelsen afviser ny løn for tjenestemænd blandt folkekirkens funktionærer. Det har for blandt andre DOKS-tjenestemænd ført til en alternativ ordning med forringelser på pensionsområdet. For PO-tjenestemænd gælder puljeordningen fortsat. En overenskomstansat kirkefunktionær kan via sin faglige organisation som bekendt indgå lokale lønaftaler om kvali ikationstillæg, funktionstillæg og engangsvederlag. Tjenestemændene derimod har hidtil alle været omfattet af en puljeordning, som kun fungerer i det omfang, der indes midler til lokallønspuljen i skiftende overenskomstforlig – altså en mere usikker situation.  I forbindelse med forhandlingerne om organistoverenskomsten fra 2013 blev der derfor aftalt et såkaldt periodeprojekt, som gik ud på, at der samme efterår skulle forhandles om en mere permanent løsning i form af ny løn for tjenestemænd. Ønsket var at give tjenestemændene mulighed for at få en lønudvikling på vilkår, som ligner de overenskomstansattes – også efter have nået det højeste trin på skalaen.  Men periodeprojektet blev forhindret af, at Kirkeministeriet ikke kunne få grønt lys af Moderniseringsstyrelsen, som uddelegerer forhandlingsretten. Det førte til, at sagen i en længere periode var lagt død.

NEJ TIL NY LØN I forbindelse med forhandlingerne frem imod den aktuelle 2015-overenskomst kunne Kirkeministeriet omsider oplyse, at ModerniseOrganist.org 6 /2015

På modst.dk kan man under ”Regler, aftaler og cirkulærer” > ”Løn” > ”Lønsystemer og lønformer” sætte sig nærmere ind i de forskellige lønsystemer, som generelt anvendes i staten.

ringsstyrelsen helt principielt er afvisende over for at lade tjenestemænd i de såkaldt lukkede grupper overgå til ny løn. Lukkede grupper er faggrupper, hvor der ikke oprettes nye tjenestemandsstillinger.  ”Moderniseringsstyrelsen har således grundlæggende ændret kurs overfor samtlige grupper på det statslige område, som endnu ikke er overgået til ny løn”, konstaterer DOKSbestyrelsen i sin skriftlige årsberetning fra april.  For DOKS var det imidlertid presserende at få forbedret mulighederne for foreningens tjenestemandsansatte, da der i deres tilfælde ikke var udsigt til overenskomstaftalte lokallønsmidler. Derfor ik DOKS med hjælp fra Akademikernes Centralorganisation lavet en aftale direkte med Finansministeriet. Den aftale præsenterer DOKS i beretningen: 5


NYHEDER  ”Der kan indgås aftaler om tillæg eller engangsvederlag uden for pulje (…). Kirkeministeriet har i forlængelse af aftalerne meddelt, at kompetencen til at forhandle efter de nye aftaler ønskes uddelegeret til det enkelte menighedsråd. I lyset af Moderniseringsstyrelsens modvilje imod ny løn er bestyrelsen tilfreds med, at det trods alt er lykkedes at få et gennembrud på tjenestemandsområdet.”  For kirketjenerne og graverne er der indgået en tilsvarende aftale via deres centralorganisation, OAO.

INGEN OMKLASSIFICERING DOKS’ og OAO’s aftaler kan ikke sidestilles med en aftale om ny løn. For det første er der ikke tale om et egentligt lønsystem, som er aftalt mellem Finansministeriet og alle centralorganisationerne. For det andet har aftalen ikke virkning for tjenestemandspensionen, sådan som en eventuel aftale om ny løn for tjenestemænd ville have, og som den nuværende puljeordning også har. Dette ville kræve, at man lokalt kunne aftale en omklassi icering til et højere skalatrin, og det tillader DOKS’ og OAO-organisationernes aftaler ikke.

Sammenlignet med puljeordningen er deres aftaler altså ikke nødvendigvis mere attraktive. Og ved de aktuelle overenskomstforhandlinger var det under ingen omstændigheder aktuelt for Organistforeningen og de øvrige kirkefunktionærorganisationer under CO10 at sigte efter en tilsvarende aftale. Det oplyser CO10 over for Organist.org.  For CO10-organisationerne var status i forbindelse med forhandlingerne nemlig en lidt anden. Til inansiering af tjenestemændenes lokale løntillæg lå CO10 inde med en restpulje fra tidligere forlig. Ved de centrale forhandlinger var det derfor muligt at få indfriet CO10’s krav om en opskrivning af de eksisterende lokallønspuljer for tjenestemænd på det gamle lønsystem til det aktuelle lønniveau.  DOKS-organisternes, kirketjenernes og gravernes nye tjenestemandsaftale trådte i princippet i kraft pr. 1. april 2015. Midt i april har Kirkeministeriet i ”Nyhedsbrev nr. 22 fra Folkekirkens Personale” lovet at udsende nærmere information om, hvordan aftalen skal håndteres lokalt. Dette er dog endnu ikke sket. Filip

Samarbejdsaftaler er offentlige Når to eller lere menighedsråd indgår aftaler om et samarbejde – eksempelvis om geogra isk leksibilitet for medarbejdere – skal vedtægten for samarbejdet offentliggøres. Ud over de grundlæggende oplysninger om hvem, hvad og hvor skal vedtægten blandt andet indeholde oplysninger om inansiering af samarbejdet, og hvordan det kan ophæves. På Kirkeministeriets hjemmeside, km.dk, kan man ϔinde samarbejdsaftaler indgået siden 2004 under under ”Kirke ” > ”Love og regler” > ”Samarbejdsaftaler”.

6

Organist.org 6/2015


DANSK AMATØR MUSIK – DAM VORES NYE KURSUSKATALOG ER PÅ GADEN! DAM arrangerer kurser for det danske musikliv med nogle af landets bedste instruktører! Ny inspiration Korte og lange kurser Nær dig Dygtige instruktører Fordelagtige priser Læs mere om DAM’s kor- og orkesterkurser på: damdk.dk/kurser

Line Groth

Kristine Poulsgaard Tjørnholm

Jan Scherer

Ole Faurschou

Morten Schuldt-Jensen


STÆVNE

VELLYKKET ORGANISTSTÆVNE I ROSKILDE Mod slutningen af dette års organiststævne i Roskilde tegnede der sig en stemning blandt de knap 60 deltagere af, at det ikke havde været så værst. Nærmest alt i det indholdsmættede og varierede program var nok snarere tæt på topklasse. Tekst og foto: Filip Graugaard Esmarch

Morten Skovsted, formand for netværket Syng Nyt, indledte 2015-stævnet med et foredrag om salmesang og nye salmer. Med sig havde han ”Syng Nyt-hæftet”, hvorfra forsamlingen sang så forskellige titler som Iben Krogsdals og Willy Egmoses swingende ”Du skal elske din næste som dig selv”, Simon Grotrians og Mikkel Andreassens lettere kryptiske ”Herren er med os og Herren er god” og H.C. Jochimsens gospelballade ”Herren velsigne dig” (se deltagerreportage side 14).

Erik Kolind (ved klaveret) og Mads Granum (ved orglet) stod for aftenens salmesangskoncert i Sankt Jørgensbjerg Kirke. Til lejligheden omfattede fællessangsrepertoiret blandt andet ”En lærke letted”. De to ekvilibrister gav prøver på deres kunnen både sammen og hver for sig. Mads Granum fortalte, at han arbejder på at udgive en række af sine (meget) rytmiske orgelpræludier, indspillet og på noder. Han spillede blandt andet jazzvalzen ”Lad det klinge sødt i sky”.

Erik Kolind, organist ved Holmens Kirke, er som improvisator blandt andet inspireret af en af sine lærere, Thierry Escaich, der er efterfølger for Maurice Duruflé i organist-stillingen ved Saint Étienne du Mont-kirken i Paris. ”Det er for tysk, det du laver,” havde Escaich sagt til Kolind, som denne aften begejstrede stævnedeltagerne med en meget lidt tysk, men særdeles virtuos og perlende improvisation over ”Du som har tændt millioner af stjerner”.

8

Organist.org 6/2015


STÆVNE

Mads Granum var frisk igen mandag morgen, hvor hans workshop mest handlede om rytmisk salmespil på klaver – men også lidt om orgelspil. I ”Du kom til vor runde jord” anbefalede han triospil med ganske enkle akkorder i venstrehånden: ”Ved salmespil på orglet spiller jeg ikke egentligt rytmisk med hænderne. Det er fra pedalet, at kicket skal komme. Og her er både slaget og afslaget er meget vigtigt at holde stramt,” sagde Mads Granum (se deltagerreportage side 16).

Christa Brix Hauser, korleder og sangpædagog ved Roskilde Domkirke, præsenterede en række øvelser, som kan være med til at skærpe korsangeres opmærksomhed. Deltagerne fik blandt andet lov at synge ”Op, al den ting” med en form for droneakkorder, som fremkommer af, at sangerne standser op og holder tonen forskellige steder i fraserne. ”Jeg laver mange af den slags øvelser med mine store piger”, fortalte hun (se deltagerreportage side 18).

Kristian Olesen, domorganist i Roskilde, fokuserede i sin Bach-orgelworkshop blandt mange andre vigtige detaljer på registrering: ”Satsen begynder med en akkord, der bliver foldet ud, ligesom man ville gøre på et cembalo. Derfor vil jeg anbefale fløjter og ikke principaler, for det er akkorder og ikke melodi,” sagde han. Her er det Ninna Madsen, som er til ”mini-masterclass” (se deltagerreportage side 20).

Tine Illum og Søren Andresen holdt mandag aften et fyldigt foredrag om Værkstedet GudstjenesteLIV. Det handlede ikke mindst om, hvordan man kan arbejde med at få gudstjenesten til at passe til menigheden (en reportage følger i næste nummer af Organist.org). Allerede mandag eftermiddag var deltagerne på udflugt med ”Partybussen” til Hellerup og Kgs. Lyngby. Der var nu ikke så meget blå mandag over den spændende tur – se billederne på de næste sider.

Organist.org 6 /2015

9


STÆVNE

Daniel Bruun demonstrerede også nogle flere af orglets stemmer, hvoraf nogle stadig lød ganske særpræget. Orglet bliver indviet ved en festgudstjeneste søndag den 30. august kl. 10.30, og samme dag kl. 19.30 er der indvielseskoncert.

Her i 2015 har kirken omsider fået et virkelig godt orgel: et romantisk Carsten Lund-orgel! Langt fra alle de 43 stemmer er spilbare endnu, men Daniel Bruun spillede nogle stykker på et par af dem, der er klar.

Ved indvielseskoncerten spiller Flemming Dreisig, som har været konsulent på projektet, Hans Fagius, som har lavet orglets disposition, og så naturligvis Daniel Bruun selv.

Deltagerne fik lov at nærstudere orglet. Et af dets mere kuriøse detaljer er, at det på siden af orgelkassen har sin egen trold. Orgelbyggerne opdagede den, efter at de havde sat orglet op i kirken.

Carsten Lunds tegner, Klavs Bro Olesen, har – som Daniel Bruun udtrykker det – selv opfundet denne geniale dims, der kobler manualerne sammen.

>

På eftermiddagens udflugt bød organist Daniel Bruun velkommen i Helleruplund Kirke og fortalte om baggrunden for, at man allerede i 1990 indledte en orgelsag, kun 20 år efter, at kirkens første orgel fra Frederiksborg Orgelbyggeri var blevet indviet.

>

10

Organist.org 6/2015


STÆVNE

På snedkerværkstedet fremviste Michael Trøstrup et bord med vindlader, som han beskrev som orglets mest avancerede komponenter.

Direktør Michael Trøstrup viste rundt i bygningerne, som i tråd med traditionerne har direktionskontoret på øverste etage. På billedet til højre skimtes grundlæggeren, Teodor Frobenius.

Det hæderkronede orgelbyggeri har siden 1950’erne haft til huse her i den tidligere marmeladefabrik, og værkstedet kan vel ikke just betegnes som moderne.

På orgelbyggeriets tegnestue lå der dette eksempel på en blyantstegning af opbygningen af et orgel. Først for nylig tog virksomheden computere i brug til dette arbejde, da der blev ansat en ny tegner.

Lige nu arbejder Frobenius på orglet fra Islev Kirke ved Rødovre. Det bliver grundigt renoveret og udbygget. Arkitekterne er Inger og Johannes Exner (f. 1926), ligesom i 1970, da orglet blev bygget.

>

Stævnedeltagerne var delt op i to hold, fordi turen også skulle gå til Th. Frobenius og Sønner Orgelbyggeri, hvor pladsen er ret trang. Her er Helleruplund-orglet bygget. Carsten Lund har nemlig kørt parløb med Frobenius siden 2010.

Organist.org 6 /2015

11


STÆVNE

Jane Samuelsen (ved klaveret) sørgede tirsdag morgen for få alle stemmer godt i gang. Morgensangen foregik i den nærliggende Roskilde Klosterkirke, hvor Jane blev sekunderet af stævnedeltager Inger Svendsen, som også til daglig er organist her. Repertoiret var blandt andet af Friedrich Kuhlaus ”Majsang” med trestemmig skønsang og Mogen Jermiin Nissen og Piet Heins ”Sommerens ø”.

Derefter gik turen til Roskilde Domkirke, hvor der først var gruppevis turistrundvisning blandt de 21 konger og 18 dronninger. Derefter bestod prikken over i’et af en halv times orgelkoncert med Kristian Olesen. ”Så kan vi høre, hvordan det skal lyde”, lød det forventningsfuld fra en deltager, da det stod klart, at domorganisten foruden Diederich Buxtehudes ”Præludium i A” ville spille 12 udvalgte satser fra J.S. Bachs ”Orgelbüchlein”.

Flankeret af priorinder og andet godtfolk på væggene i en sal på Roskilde Kloster aflagde chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen fra Kirkeministeriet rapport fra ”maskinrummet” om emner som styringsstrukturreformen, et par projekter af primær interesse for menighedsråd samt OK15resultatet. Der var ikke nogen direkte medarbejderorienterede projekter at fortælle om: ”Når der snart er folketingsvalg, er der ikke så meget tilskyndelse til at forberede nye projekter,” forklarede han.

Programmet fortsatte med generalforsamling under klostersalens lysekroner med levende lys. Den mundtlige beretning fra formand Anders Thorup centrerede sig om sekretariats to flytninger i løbet af det seneste halve år samt bestyrelsens beslutningen om holde en tænkepause med stævnet. Sidstnævnte punkt resulterede i en mere livlig debat om beretningen end oftest set. Referatet af generalforsamlingen følger på www. organist.org samt i juli-nummeret af Organist.org.

12

Organist.org 6/2015


STÆVNE

Den efterfølgende festaften foregik ”hjemme” i Hotel Prindsens guldaldersal. Efter forretten kom Roskilde Domkirkes pigekor ind i en snorlige række og indtog scenen bag det røde forhæng. Tæppet gik, og kormusikken gik i gang under ledelse af Christa Brix Hauser med smukt udførte smagsprøver på korværket “I mørkets stjernegnist”. Det er komponeret til koret af Irene Becker til tekst af Paul Chr. Arnbak. Ved flyglet er det pianist og PO-organist Niels Andersson. Foto: Carsten Engstrøm

Foto: Henriette Hoppe

Onsdag formiddag stod korleder Susanne Wendt for et seminar om børnekor. Hun bekymrede sig ikke om, hvorvidt nogle af deltagerne eventuelt kunne være lidt rustne efter festmiddagen, for der gik ikke mange minutter, før hun fik dem op af stolene, og hun hoppede og dansede rundt med dem. Deltagerne fik på denne måde en grundig og morsom indføring i, hvordan Susanne Wendt arbejder med sine DR-kor. Og de fik en masse spændende materiale med hjem.

Foto: Henriette Hoppe

Organist.org 6 /2015

Der var enighed om, at Guldaldersalen er den hidtil smukkeste, Organistforeningen har indtaget til sine årsstævner. Blandt festtalerne var DOKSformand Charlotte Muus Mogensen, som har været med til Organistforeningens festmiddag mange gange, men som denne gang også deltog i tirsdagens og onsdagens stævneprogram. Hun fremhævede, hvor vigtigt det er at mødes med kolleger og opfordrede stævneudvalget til at fortsætte det gode arbejde.

Foto: Henriette Hoppe

Blandt Susanne Wendt vigtigste pointer var, at for at få en god korprøve, skal man som leder være godt forberedt. Der skal være et godt flow i undervisningen uden overflødig snak og andre afbrydelser. Med spire- og børnekoret er det værdifuldt at varme både kroppen og stemmen op gennem bevægelseslege med vekslende rytmik, f.eks. “Jeg har fanget mig en myg” med fagter og i kanon. Her er deltagerne i gang med en solmisationsøvelse.

13


STÆVNE

EN SALME KAN IKKE FAVNE ALT Morten Skovsted er vel nok landets mest aktive forkæmper for udbredelsen af gode nye salmer. På stævnet ϐik deltagerne en forklaring – og en række smagsprøver på det nye.

senterede, er trykt i ”Syng Nyt-hæftet” – et udgivet hæfte med 20 nyere salmer, som er udvalgt og samlet af bl.a. præster og organister i de respektive sogne og i løbet af et år afprøvet og indsunget i kirkerne, men således nu i hæftet tilgængeligt for alle.

Af Ingrid Bartholin Gramstrup

SALMER I ALMINDELIGT SPROG Straks efter at de leste af dette års stævnedeltagere søndag eftermiddag var ankommet til og indkvarteret på Hotel Prindsen, samledes alle i hotellets store og imponerende ”Guldaldersal” til stævnets første programpunkt, som var sognepræst Morten Skovsteds foredrag om nyere salmedigtning og dens brug ved gudstjenester, kirkelige handlinger, konirmationsundervisning, møder m.m.

Skovsted indledte med at sige, at han i stedet for ”Syng nyt” egentlig ville have foretrukket foredragstitlen ”Syng godt”, idet ærindet ikke er udelukkelse af gamle salmer, men et bådeog. Han citerede, i et kort historisk tilbageblik på salmesangen, Martin Luther, der i et brev forfattet 1523/24 udtalte: ”Med henblik på folkets forståelse skal der synges ord, der er så enkle og almindelige som muligt”.

Morten Skovsted er sognepræst i HjortshøjEgå ved Aarhus. Omdrejningspunktet for foredraget havde således sit udspring i disse sogne samt i Møllevang Sogn i Aarhus, idet hovedparten af de nyere salmer, Skovsted præ-

Som Luther selv digtede og gendigtede salmer på og i sin egen tids sprog og billeder og inddrog menigheden ved aktiv salmesang, skal vor egen tid have sine nydigtede salmer, der i sprog og billeder er tilgængelige for

14

Organist.org 6/2015


STÆVNE mennesker i dag. Grundtvig fornyede med sin enorme salmeproduktion salmedigtningen i 1800-tallet, og den er som bekendt så enestående genial, at det måske bl.a. er derfor, der først i de seneste 30-40 år er kommet grøde i ny salmedigtning, lige med undtagelse af K.L. Aastrup, der skrev nogle af sine nyere indsungne salmer i den seneste salmebog allerede i 1930’erne og de efterfølgende årtier. Af nyere etablerede salmedigtere nævnte Skovsted Holger Lissner, Johannes Johansen, Lars Busk Sørensen, Lisbeth Smedegaard Andersen, Sten Kaalø, Jens Rosendal, Simon Grotrian, Hans Anker Jørgensen, Iben Krogsdal m. l. Mange af disses salmer er udgivet over tid. Skovsted fremhævede en af de seneste antologier, ”Lysets utålmodighed”, med et rigt udvalg salmer og melodier, der lægger sig til gudstjenesternes GT-læsninger.

EN STRITTENDE GENRE Vi ik derefter mulighed for at synge et udvalg af salmerne fra ”Syng Nyt-hæftet”. Undervejs knyttede Skovsted kommentarer til salmerne. Det vil blive for omfangsrigt at forsøge at gengive dette i detaljer, men Skovsted åbnede for hver enkelts egne overvejelser om teksten

ved nævne, at en salme ikke kan favne alt; nogle salmedigtere skriver deres salmer til brug i gudstjenesten (Lissner), andre skriver erfaringsnært og sansemættet til det søgende og tvivlende moderne menneske (Krogsdal), andre med udgangspunkt i byens rum (Smedegaard, Hans Anker Jørgensen), atter andre i et til tider utilgængeligt og eksplosivt sprog med billeder, der afspejler, at Gud kan man ikke komme omkring ved via sproget (Grotrian). Skovsted er redaktør i et udvalg, der indsamler, vurderer og udvælger nye salmer til udgivelse i et kommende salmebogstillæg. Ud fra dette arbejde konstaterede han, at nye salmer ”stritter i alle retninger”, at nye salmer kan have kvalitet på mange måder, og at der er mange forskellige kriterier for, hvad en ”god” salme kan være. Et af de kriterier, han selv arbejder ud fra, er, om salmen kan bringe menigheden noget godt og meningsfuldt. Nye salmer skal desuden prøves af, de skal præsenteres for kommende brudepar, for dåbsfolk, for kon irmander, og heri har præster et stort ansvar, pointerede han. Der blev ikke tid til en længere drøftelse af Skovsteds anliggende og tanker, men foredraget var et vægtigt indlæg i den standende debat om nye salmer, og hvordan de implementeres i den daglige kirkelige virkelighed – om man så er enig eller uenig i de fremlagte synspunkter. Oplægget fungerede samtidig som en god indledning til stævnets øvrige programpunkter.

På hjemmesiden syngnyt.dk kan man følge med i det landsdækkende Syng Nyt-netværks arbejde med at udbrede gode og nye salmer. Organist.org 6 /2015

15


STÆVNE

ET BIGBAND MED TI FINGRE Kan sølle fem kvarters undervisning i rytmisk salmespil virkelig rykke noget? Hvis underviseren hedder Mads Granum, ser svaret ud til at være ja. Af Dorthe Kodal Stemningen blev allerede lagt søndag aften kort tid efter vores ankomst til årets formidable organiststævne i Roskilde. Her blev vi under salmesangskoncerten med Erik Kolind og Mads Granum i Sankt Jørgensbjerg Kirke ført ind i den rytmiske musiks farverige verden. Den store farvepalet var fremme i form af stemningslys i forskellige farver, der blev sunget om ”duften af lysegrønt græs”, men ikke mindst klingede det gevaldigt med blå toner. Mandag morgen i et noget mere blegt skær, skulle vi endnu engang mødes med Mads Granum og hans skønne musik. Denne gang ikke udelukkende med det formål at nyde den, men med den hensigt at vi skulle forbedre vores evne til selv at udøve den rytmiske musik i salmesangs-sammenhæng. Rytmisk klaverspil er ellers noget, jeg er blevet undervist i adskillige gange, men uden nogensinde at være blev så god til det, som jeg ellers gerne vil være. Jeg havde derfor heller ikke de store forventninger om, at denne korworkshop skulle rykke revolutionerende meget ved mit forhold til rytmisk klaver. Der tog jeg fejl, for selvom jeg umiddelbart ikke blev en dygtigere rytmisk pianist den dag, så ik jeg en så in og enkel indføring i rytmisk klaver-

16

musik, så jeg nu lige præcis ved, hvordan jeg kan gå i gang med at forbedre mit spil.

ONE MAN BAND Til daglig sidder vi jo ved vores orgel, og her sidder vi med hele symfoniorkesteret – eller dele af det, a hængig af hvilke stemmer vi har at spille på. Når nu orglet er symfoniorkesteret, ja så er det oplagte billede på den rytmiske musik jo rockbandet/bigbandet. Netop det billede på den rytmiske musik var udgangspunktet for Mads’ gennemgang af rytmisk klavermusik. En gennemgang, som var krydret med lune og vittigheder, og som derfor blev en meget forståelig og fornøjelig affære. Det korte af det lange er, at venstre hånd bliver opgraderet (evt. degraderet, citat Mads) til at være bassist i rockorkesteret, og man kan så vælge, hvor dygtig en bassist, man vil have i sit orkester. Man kan vælge at spille grundtonerne i bassen i en simpel grundrytme eller at lave mere avancerede basgange, for eksempel ved at bevæge sig i treklange eller kromatisk. Højre hånd har til opgave at spille melodien som en anden solist. Under melodien i højre hånd har vi så vores guitarspiller eller evt. blæseinstrumenterne. Her udvides harmoniseringen med, at højre hånd spiller akkordens øvrige toner, hvilket kan gøres som lydetoner, brudte akkorder eller i en valgt rytmisk igur. Med det billede i hovedet er det ellers bare at komme i gang i øvelokalet med sit lille ingerorkester og så vælge, hvilket instrument der skal dygtiggøres under øvningen.

Organist.org 6/2015


STÆVNE

Man kan vælge at koncentrere sig om at træne bassen og altså øve forskellige basgange eller satse på guitarspilleren og øve sig på forskellige rytme igurer og i at spille brudte akkorder. I baghovedet placeres en trommeslager, der skal sørge for den rytmiske fornemmelse, som får musikken til at swinge.

TRITONUS-HVAD FOR NOGET? Skal musikken yderligere lyde rigtig jazzet, skal vi sørge for at tilsætte 9’erne i akkorderne og gå i krig med en reharmonisering. I forbindelse med reharmoniseringen blev vi introduceret for muligheden for at indsætte

Organist.org 6 /2015

2-5-akkorder eller formindskede akkorder. Så langt så godt, og så gik den ikke længere: Da snakken faldt på at tritonussubstitution stod undertegnede af. Men fortvivle skulle man ikke, for vil man lære at tritonussubstituere og meget mere, så har man via kirkemusikskolerne mulighed for at komme på Mads’ kurser ”Klaver i kirken 1” og ”Klaver i Kirken 2” – hvilket bestemt er værd at overveje. En stor tak til Mads skal lyde herfra for den meget strukturerede, billedelige og humoristiske gennemgang af rytmisk klavermusik.

17


STÆVNE

RANDFUNKTIONEN SKAL REDDES Sangpædagog og kantor Christa Brix Hauser sætter en ære i at gøre sine unge sangere bevidst om, hvad de kan med stemmen. Den kunst ϐik stævnets deltagere tips til på hendes workshop. Af Niels Peter Hornstrup Efter morgenmaden mandag på årets organiststævne samledes en lok stævnedeltagere til korworkshop i hotellets ”Lise Nørgaard-sal”. Her var Christa Brix Hauser allerede

parat, så vi kunne nå så meget som muligt. Hun startede ganske naturligt med til at præsentere sig selv. Som kantor ved Roskilde Domkirke siden 2004 har hun været med til at opbygge et omfattende korarbejde. For hendes vedkommende vil det sige som leder af Domkirkens børnekor, juniorkor og pigekor med i alt 85 piger. Domkirken har i øvrigt også et drengekor, hvis medlemmer Christa Brix Hauser underviser i solosang. Med baggrund som koncertsanger i Radiokammerkoret var det nyt for hende i sin tid at skulle være korleder. Men i dag ser hun det som en stor glæde ikke mindst at følge kormedlemmernes udvikling, fra de starter i børnekoret som 9-årige, til de som 22-årige forlader pigekoret. Der er også en stor tilfredsstillelse i det at gøre pigerne beviste om deres stemmer. For Christa Brix Hauser er et af fokuspunkterne i korarbejdet netop stemmefunktionen ud fra en klassisk sangteknik. Når børnene kommer til kor første gang, er der ingen tvivl om, at de mestrer fuldregisterfunktionen, hvorimod de stort set ikke har opdaget randfunktionen. Derfor ser Christa Brix Hauser det også som en af korlederens fornemste opgaver at redde randfunktionen.

18

Organist.org 6/2015


STÆVNE

DE GØR, SOM DU GØR For at kunne formidle en sund og god stemmebrug er det vigtigt, at korlederen også er bevist om, hvordan han/hun bruger sin stemme. Korlederens egen kunnen smitter af på koret. Korlederen er rollemodel for børnene – vel egentlig en lidt skræmmende tanke. Men hvis korlederen for eksempel har en uhensigtsmæssig kropsholdning, nytter det ikke meget med nok så megen forklaring om, hvordan stemmen fungerer, eller hvad der sker, når vi trækker vejret osv. Det kunne være en god idé at stille sig op foran spejlet derhjemme, og øve sig i at synge afspændt, med stor åben mund og smile med

Organist.org 6 /2015

øjnene! Man kunne måske endda få sig et billigt grin? Christa Brix Hauser demonstrerede, hvordan hun i praksis arbejder ved en korprøve – med workshoppens deltagere som kor. Der blev således indstuderet en sats af Michael Bojesen: ”Kærlighed som til et billed” for ire lige stemmer, og ”Hodie Christus natus est” med musik af Agneta Sköld. Det var meget inspirerende at mærke det engagement, Christa Brix Hauser lægger i sit korarbejde, og med hvilken omhu, hun arbejder med korklangen. Det kan ikke undre, at hun har opnået så lot et resultat med pigekoret, som stævnedeltagerne ik et eksempel på, da koret underholdt til festaftenen.

19


STÆVNE

TRILLERNE SKAL BEGYNDE PÅ OVERSEKUNDEN En Bach-workshop med Roskildes domorganist satte en række af stævnedeltagerne på arbejde ved Raphaëlisorglet – med kyndig og lærerig vejledning fra Kristian Olesen selv. Af Erik Haven Mandag formiddag bevægede en del af stævnedeltagerne sig til Roskilde Domkirke. Ved en workshop med domorganist Kristian Olesen skulle Bachs lille orgelbog (Orgelbüchlein), endnu engang støves af. Ikke uden

grund, for denne samling rummer så meget brugbart materiale til brug ved vores gudstjenester og er anvendelig på både store og små orgler. Flokken blev taget imod af en veloplagt domorganist, som med begejstring gav den korte version af historien om kirkens historiske orgel. Efter en tur langs gange, op og ned ad trapper nåede vi op til det ine tre-manualers Raphaëlis-orgel, hvis piber for en stor dels vedkommende kan dateres 400 år tilbage. Kristian Olesen indledte med nogle få kommentarer om ”Orgelbüchlein”. Han nævnte blandt andet, at koralerne er skrevet af J.S. Bach i årene 1713-1716 (dog med tre tilføjet i 1726), alle sværhedsgrader er repræsenteret, og de er alle anlagt på ny måde, dog altid med en gennemgående cantus irmus. Rækkefølgen af satserne er nøje planlagt fra Bachs side, og nodeteksten kendes originalt. Hvorfor Bach ikke har færdiggjort samlingen, kan man kun gisne om, men måske skyldes det, at Bach fra 1716 faktisk ikke mere fungerede som organist, eller også havde Bach med de allerede komponerede koraler præsenteret alle muligheder. (Og så kan man jo selv arbejde videre.)

SOM SALMEN SYNGES For Ninna Madsen, organist ved Burkal Kirke i Sønderjylland, opstod der nogle små begyndervanskeligheder med at håndtere det historiske orgels korte tangenter – men der var teknisk assistance at hente fra en kender.

20

Flere deltagere ik lov at udfolde sig på domkirkeorglet, og undervejs kom Kristian Olesen med mange brugbare kommentarer og anvisninger – for eksempel: ”Trillerne skal begynde på oversekunden”. Organist.org 6/2015


STÆVNE

Tronende på rygpositivet indleder Kristian Olesen sin workshop med et lynforedrag om ”Den lille orgelbogs” tilblivelses- og modtagelseshistorie. Den går helt op til nutiden: J.S. Bachs ”Orgelbüchlein” er inden for de senere årtier blevet endnu mere kendt og anerkendt, efter at den tyske musikhistoriker Christoph Wolff har brugt samlingen som eksempel på, hvordan Bach mestrede at lægge overmusikalske teologiske spidsfindigheder ind i sin musik.

Kristian Olesens forslag til registreringer var velovervejede og velbegrundede: De mere festlige koraler selvfølgelig på pleno-klange og solo-klange til cantus irmus og så videre. Er de akkompagnerende stemmer melodiske, bør der anvendes principaler hertil, mens løjter bør benyttes, hvis de er af mere harmonisk karakter. Er der i satsen beslægtede klange eller bevægelse mellem cantus irmus og de akkompagnerende stemmer, bør der vælges klange af samme slags i alle stemmer. Organist.org 6 /2015

Flere gange kom Kristian Olesen ind på valg af tempo, ”som salmen synges” (dog i datidens tempo). Skribenten af denne artikel kunne ikke på vej hjem fra domkirken lade være med at lege lidt med tanken: Mon Orgelbüchlein egentlig er en samling ledsagesatser? Men disse tanker blev forstyrret af en gentagen sætning: ”Trillerne skal begynde på oversekunden”.

21


ANMELDELSER

Lasse Toft Eriksen, red. Carl Nielsen: 30 salmer for blandet kor Forlaget Mixtur 99 kr. hos noder.dk

Indeværende års Carl Nielsen-fejringer har naturligt nok indbefattet ny- og genudgivelser af såvel fonogrammer som noder. Blandt de seneste nodeudgivelser finder man således en antologi af 30 af Nielsens salmemelodier, udgivet på forlaget Mixtur i redaktion af Lasse Toft Eriksen. Det første indtryk er rigtig indbydende: nydelig indbinding, godt opsat nodebillede med en systemstørrelse der optimerer læsbarheden. Desuden et glimrende forord, til slut et forslag til satsernes anvendelse hen over kirkeåret samt endelig en kort Nielsen-biografi. Udgiveren har tydeligvis ønsket at gøre samlingen brugbar til hele kirkeåret. Et par af satserne er derfor meddelt identisk to gange men med forskellig tekst (”Op, al den ting, som Gud har gjort”/ ”Vidunderligst af alt på jord”), og det er bestemt velgørende. DILEMMA I NOTATIONEN I firstemmig sats fordelt på to systemer med en enkelt tekstlinje kan placeringen af tekst/noder af og til være et valg mellem pest og kolera, især når stemmerne indbyrdes er ført i forskellige rytmer. I denne udgivelse går det i langt de fleste tilfælde glimrende, og man kan snildt regne ud, hvor stavelserne kommer. Ikke desto mindre kan det nedsætte læsbarheden i farten, når et ord er placeret mellem noder i samtlige stemmer i et fælles kompromis. Men dette er umuligt at undgå i en nodesats af denne type, med mindre enkelte ord meddeles separat over eller under de enkelte stemmer. Melismer over flere slag er anført med fraseringsbuer, dog undtaget melismer på ottendedels-bevæ-

22

gelser, der er anført med bjælke, som altså i disse tilfælde erstatter buerne. Jeg havde måske foretrukket brugen af buer, men under alle omstændigheder er den anvendte notation gennemført konsekvent. ALTERNATIVE MELODIER Alt i alt må jeg sige, at samlingen er en glimrende tilføjelse til ethvert korbibliotek. Det er simpelthen en fornøjelse at have adgang til alternative melodier og satser til tekster, der for en dels vedkommende er indsunget på andre melodier. Det sidste vel at mærke med god grund, for hvor indtagende de fleste af samlingens melodier end er, har de fleste gængse melodier intet match. Der er simpelthen ikke den samme gravitet og substans i stoffet hos Nielsen – tænk blot på Vulpius’ suveræne ”Denne er dagen, som Herren har gjort” for slet ikke at tale om Crügers vidunderlige ”Dybt hælder året i sin gang” og ”Gud skal alting mage” (lyder starten af Nielsens melodi til sidstnævnte tekst i øvrigt ikke som noget nær et citat af den i koralbogen meddelte melodi fra Nürnbergpsalteret?!). De ikoniske Nielsen-melodier vil nok forblive ”Påskeblomst”, ”Min Jesus, lad mit hjerte få” og ”Tunge, mørke natteskyer”, som vitterligt er scoops. Jeg har her ikke nævnt ”Mit hjerte altid vanker”, som jeg mener (og nu bliver jeg nok rullet i tjære og fjer og det der er værre), simpelthen tager pusten ud af emblematikken i en af Brorsons allerbedste tekster. Melodien til denne må da være Strassburg-psalterets melodi, under al sandsynlighed i en af Goudimels iklædninger, meddelt i koralbogen under titlen ”Jeg råber fast, o Herre”, som jeg til enhver tid foretrækker, og som tilmed er en af koralbogens suverænt bedste satser! Som udvidelse af korrepertoiret i almindelighed og til brug ved aftensang, kor- og solosang under nadver osv. i særdeleshed anbefaler jeg ikke desto mindre denne samling Nielsen-salmer varmt – og det er jo et eller andet sted velgørende undertiden at have alternativer til ”Op, al den ting” og ”Se, hvor nu Jesus træder” m.fl. Bo Andersen

Organist.org 6/2015


ANMELDELSER & OMTALER

Lars Widén og Leif Johansson Six Melodies in Folk Style TRUMPH 164 kr. hos noder.dk

Nykomponeret svensk spillemandsmusik transskriberet for orgel. Glade og sjove stykker, fremkommelige at spille og nemme at lytte til. Oplagte som ekstranumre eller festlige præ- og postludier. Udgivelsen er med praktisk spiralryg og stiv bagside. Forordet til samlingen er besynderligt og indforstået: ”Efter mångårigt samarbete med hovkapellisten och riksspelmannen Lars Widén föll det sig naturligt att publicera et urval av vår repertoar i versioner för soloorgel (…)”. Øh, hvorfor det? Hvad består samarbejdet i? Forlaget oplyser, at Lars Widén er violinist i det svenske nationalorkester og riksspelman, og Leif Johansson er organist i Vallentuna, hvor Lars Widén bor og er aktiv i det lokale musikliv. Der er tre stykker oprindelig komponeret for soloviolin af Lars Widén og tre ”originalkompositioner” for soloorgel af Leif Johansson. De er dog ikke mere originale, end at to af dem oprindelig er en ”trall”, i den engelske oversættelse ”vocalise”, den ene oprindelig udsat for harmonika og guitar! Noget forvirrende, men bortset fra det indeholder forordet en fin karakteristik af stykkerne.

Organist.org 6/2015

DELVIST IDIOMATISK Især i ”Klockringermarsch” har arrangøren fået noget af violinens idiom med: 1., 3. og 5. takt er formodentlig originalt enten venstrehåndspizzicato eller kort opstrøg på 1 og 3. Begge dele mere betonet, end transskriptionens staccato-ottendedele lægger op til. Takt 9 og 11 og sidste takts 16-dele simulerer en kraftig violineffekt med spil over flere strenge. ”Brudmarsch från Dragonveten” starter, formodentlig bevidst, med mindelser om de to gængse bryllupsmarcher. Ret morsomt. Den engelske oversættelse af ”Britas gånglåt”, ”Brita’s walking tune”, er lidt flad, jeg ville bruge ”Processional tune”. I dette og andre stykker stopper Johansson flere gange fjerdedelspulsen med en punkteret fjerdedel i alle stemmer. Gør man det i virkelighedens verden, vil halvdelen af danserne stoppe op og den anden halvdel buse ind i ryggen på dem! SAVNER PRÆGNANS Stilen er glad mainstream i dur med en enkelt undtagelse: ”Närsjölåten” er præcis så genstridig, som svensk folkemusik tit er, og i en svævende doriskpræget tonalitet, den ljuva svenska moll. Klart min favorit, men måske ikke menighedens. Mellemstemmerne gør ikke så meget væsen af sig. Jeg føler mig fristet til at spille nogle mere prægnante rytmefigurer. Pedalstemmen simulerer en kontrabas og bliver enkelte steder lovlig udfordrende med treklangs- og skalabevægelser, som ligger bedre for kontrabas end for pedalklaviatur. I forordet får man carte blanche til at artikulere frit. Det vil jeg uden samvittighedsnag udvide til at gælde brugen af de nedskrevne akkompagnementer og registreringsforslag. Klassiske musikere, der spiller folkemusik, spiller tit allegro molto, for nu skal gækken rigtig slås løs! Det er der heldigvis ikke belæg for i de foreslåede tempi og betegnelserne calmo, con gravezza og sollenne. De italienske betegnelser virker måske lidt selvhøjtidelige i sammenhængen, men tænk på, at musikken skal have det udefinerlige, man kalder tawet eller i andre musikformer groove: Bid og tyngde. Kåre Duhn

23


ANMELDELSER

Daniel Øhrstrøm Det bedste er i vente Forlaget Udfordringen Bog+cd: 249 kr. på hosianna.dk

Daniel Øhrstrøm er kulturjournalist på Kristeligt Dagblad og har desuden skrevet en række journalistiske bøger. Med ”Det bedste er i vente” er han kommet på dybt vand som digter. Udgivelsen bygger på en interessant og original idé: inspiration fra inskriptioner på gravsten, primært fundet på gravsted.dk. Folkene bag hjemmesiden har samtidig stillet billedmateriale til rådighed – desværre ikke altid i god nok opløsning til at undgå pixelerede billeder. Også på andre måder er Daniel Øhrstrøms eksperiment en noget blandet oplevelse. Han insisterer på at kalde sig for salmedigter – både med bogens (kun delvist dækkende) undertitel, ”Opstandelsessalmer”, og ved i sit forord at placere sig selv i forlængelse af ”giganterne”. Nu findes der som bekendt ikke nogen fasttømret definition af, hvad en salme er. Daniel Øhrstrøms egen er tilsyneladende, at ”man sætter troen på rim og vers”, som han skriver. Men hos mange vil genrebetegnelsen desuden skabe forventninger om en vis litterær substans. BEDST MED MUSIK TIL Stilen er enkel og ligefrem, hvilket naturligvis kan ses som en styrke. Ingen tvivl om, at Daniel Øhrstrøm både har noget på hjerte og gode måder at udtrykke det på, men mange af stroferne byder også på rim, billedsprog eller betoninger/verserytmer, som ikke just overbeviser. Selve udgivelsen fremstår som en en bog med tilhørende cd. Måske havde det været bedre omvendt. At en velfungerende musikalsk klædedragt kan kompensere for tekstens mere beskedne lyriske kvalitet, er vel et anerkendt faktum på især pop/rock-scenen. Og for Daniel Øhrstrøm er det lykkedes at få en lang

24

række velanskrevne musikere med på projektet. De har sat 12 af bogens 32 digte i musik (et af dem i to versioner). Blandt de medvirkende er to kristne kunstnere, som de senere år har fået egentlige gennembrud på den alternative danske musikscene: Sofia Hedia og Kloster. Deres bidrag er af høj kvalitet. Og komponisten og sangeren Ann Falden har sammen med sin faste cellist og pianist sat smuk og malerisk musik til digtet ”Evighedsfrø”. Det er inspireret af H.C. Andersens gravsten, og også tekstligt – som salme betragtet, om man vil – er det blandt samlingens mest vellykkede. FLOT ADRIAN-NUMMER Der er ikke nogen noder med i bogen, men nogle af titlerne har potentiale til at blive brugt i kor- eller solist-sammenhæng i kirken. Det gælder ikke mindst melodierne fra Janne Mark og Louise Adrian, som har bidraget med to numre hver. Louise Adrians bud på ”Min nåde er dig nok” har en flot tostemmighed med skiftende indsatser og modulation i omkvædet. Det kunne man sagtens forestille sig sunget af et pigekor. Cd'en rummer masser af fine momenter, og samtidig stritter den i mange retninger. Med en strammere redigering var et par af skæringerne formodentlig blevet sorteret fra. I øvrigt behøver man ikke købe udgivelsen for at lytte til musikken. Den ligger frit tilgængelig på soundcloud.com/det-bedste-er-i-vente. Filip Graugaard Esmarch

Gratis noder Fra siden organist.org/for-medlemmer/noder (se i højrespalten) kan Organistforeningens medlemmer downloade noder til tre at sangene: ”Min nåde er dig nok” og ”Lykken er vendt” med musik af Louise Adrian samt ”Det bedste er i vente” med musik af Janne Mark. For at komme ind på siden må man logge ind med sin mail-adresse og sit medlemsnummer – sidstnævnte kan findes på bagsiden af dette blad.

Organist.org 6/2015


Inspirationsdage

for organister, korledere og musiklærere 170 korsangere Børnekor og fyraftenskor Drenge- og pigekorsangere på eliteniveau Instruktører fra Danmark, Norge og Østrig

SØREN BIRCH

ROBERT RIEDER

Pris P rii

CARSTEN SEYER-HANSEN

TONE BIANCA DAHL

fredag 28. august & lørdag 29. august 2015

ÅSHILD REFSDAL

JANKO ZANNOS

pr. deltager inkl. overnatning ove in fre-lør og forplejning: kr. 1.000,pr. deltager eltager kun lørdag lørd inkl. nkl forplejning: kr. 400,Arrangementet mentet er e en del d af CHORAL FESTIVAL HADERSLEV

Sted

Domkirkepladsen 3 - 5, 6100 Haderslev

Tilmelding

Senest d. 15. august til iv@sangakademi.dk eller tlf.: 74534565

Haderslev Domkirke

Læs mere på: sangakademi.dk

Udgivelser Udgiv ive vellser se af

SYLKE FELDHU SY FELDHUSEN USEN ORGEL ORGEL

TROMPET T ROMP PET & O ORGEL RGEL

IMPRESSIONS

SATSER

18 stykker for orgel. Egner sig godt som præ- eller postludium.

7 koraler for trompet

Orderr nr. C1083

IN THE LIGHT Opfølgeren til C1083. 12 enkle stykker.

Orderr nr. C2396

FANFARE Festmusik til forskellige anledninger! Orderr nr. C2416

Orderr nr. C1414

SKETCHES 28 korte og enkle karakterstykker. Orderr nr. C2288

Organist.org 6 /2015

25


Nordens Tone Sange og viser fra alle de nordiske lande sunget på originalsprogene Nordens Tone er et orkester, der med udgangspunkt i nordens viser og sange udforsker krydsfeltet mellem jazz, viser og folkemusik på en utraditionel og nyskabende måde, og derigennem forsøger at indfange en særlig nordisk lyd eller ”tone” I spidsen står den unge dansk/norske grammyvindende sangerinde Jullie Hjetland, som mester og synger på alle de syv nordiske sprog. Hendes baggrund er folkemusikken, og i mødet med de tre erfarne jazzmusikere som udgør resten af ensemblet, skabes der ny, anderledes og velklingende musik.

Alle sangene har en blå undertone af melankoli i sig, og Jullie Hjetland går helt ind i dem og synger dem indefra og ud. Hun bakkes indfølt og lyttende op af musikerne, og tilsammen bliver resultatet særdeles tilfredsstillende og stemningsfuldt Vejle Amts Folkeblad Trods de mange sprog bæres projektet af en stor sammenhængskraft, som fylder hjemmet med én stor nordisk stemme. Fyens Stiftstidende Jullie Hjetland kan synge på alle nordiske sprog, og hendes stærke vokal bliver flot akkompagneret af de tre musikere, der nænsomt, ja nærmest stilfuldt og elegant, diskret støtter sangerindens smukke fortolkninger uanset hvilket sprog hun synger på. Rootszone.dk Musikken fra Nordens Tone passer både i lyd og stemning og fremførelse eminent til kirkerummet. Niveauet er højt som Babelstårnet, den kvindelige forsangers sans for nordisk sprog som taget ud af Apostlenes Gerninger kap. 2. og der er ånd i enhver tone som var det på Pinsedag. Derudover går man fra koncerten med en rigtig god fornemmelse af kernen i den rendyrkede, nordiske tone. Ulrik Dige, sognepræst Glud-Hjarnø

Kontakt og info: www.nordenstone.dk


Helt ny korsuite af sommernattågernes spind Suite af Per Drud Nielsen over sange med musik af Carl Nielsen og tekster af Ludvig Holstein. For SATB og blæserkvintet, eller SATB og klaver. Sangene er: Sang bag ploven, Nu ruger på reden, Fuglefængervise, I aften, Blomstervise og Vi, sletternes sønner.

Klaverudtog kr. 98,00 Bed om tilbud på korsæt Også udgivet: Partitur med blæserstemmer Suiten er bestilt af Danske Folkekor og uropført i Odense den 10. maj.

Se mere på www.nodehandleren.dk

NODEhandleren

Bent Påske Tlf. 43 53 38 08 paaske@nodehandleren.dk


Skandinavisk Orgelcentrum God salmesang med et Danhild 25 kirkeorgel Til mindre kirker har vi specielt fremstillet vores Danhild 25 Kirkeorgel, der har 25 stemmer, 2 manualer og fuldt pedalspil. Dette orgel er idéelt især til mindre kirker, hvor pladsforholdene er små, og hvor der er behov for flere orgelstemmer samt en mere fyldig klang. Orglet kan udvides med flere registre. Et Danhild 25 er ikke følsomt overfor udsving i temperatur og luftfugtighed, og skal derfor aldrig stemmes, ligesom orglet kun kræver et minimum af vedligeholdelse og eftersyn.

Studio 150

Har kirkens organist brug for et øveorgel, er et Studio 150 måske den rette løsning. Orglet har 28 registre, 2 manualer, fuldt pedalspil samt 4 forskellige stilarter. Vario orgelbænk

Vario bænken justeres elektrisk i højden, fra 49 til 78 cm - en vandring på 29 cm. Højdejusteringen er trinløs, og med et tryk på hæve/sænke-knappen, indstilles bænken hurtigt i den rette siddehøjde. Besøg vores showroom og se vores varesortiment

Kirkeorgler, organist-/bænkvarmere, spejle og andet tilbehør. Specialopgaver, orgeludvidelser, intonation, reparationer, etc.

Ribevej 38, 7100 Vejle, tlf.: 75 86 41 00 www.kirkeorgel.dk


RODGERS KOMBINATIONSORGLER - DEN RIGTIGE LØSNING

Et Rodgers kirkeorgel er udstyret med den nyeste teknologi. Tilslut Rodgers-orglet til kirkens eksisterende orgelpiber eller en Consoli pibeenhed og få det bedste fra begge verdener. Kombinationsorgel fra 280.000 kr. (incl. moms) For prøveopsætning og demonstration kontakt: Roland Scandinavia A/S, Lyngbyvej 419, 2820 Gentofte. Telefon: 27 100 140


STILLINGER

VÆRD AT VIDE OM ORGANISTSTILLINGER Find de generelle Vilkår for besættelse af organiststillinger i Organist.org nr. 5, 2015, side 32. Teksten ligger også på organist.org under ”Ansat som organist” sammen med andet nyttigt materiale. Se også de gode råd i menupunktet ”Ny stilling – hvad gør jeg?” under ”For medlemmer”. Husk, når du får tilbudt en stilling: • Kontakt straks en lokal tillidsrepræsentant. • Vent med at opsige din nuværende stilling, til aftalerne om løn og rammetid er færdigforhandlet og underskrevet. • Den tilbudte løn er som regel basislønnen. Der skal altid forhandles et personligt tillæg. • Hvis du er tjenestemand, gælder der særlige vilkår (se organist.org).

ORGANIST VED SKAGEN KIRKE, FREDERIKSHAVN PROVSTI, AALBORG STIFT Skagen Kirkes organist de seneste 23 år fratræder ved udgangen af august måned 2015. Skagen menighedsråd søger derfor en fuldtidsorganist pr. 1. september 2015 – eller snarest derefter. VI SØGER en veluddannet og alsidig organist med en høj faglighed både i den klassiske kirkemusik og nyere rytmisk musik, og med sans for gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi søger en organist, som på et højt professionelt niveau kan bidrage til at bevare og udvikle musiklivet med bredde og fornyelse, og som kan bidrage til at øge interessen for Skagen Kirke og Sogn – også blandt de mennesker, der benytter kirken i begrænset omfang eller slet ikke. LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR for en uddannet organist er omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet og Centralorganisation af 2010 (CO 10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for or-

30

ganister, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 1. april 2013 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd. VIL DU VIDE MER, kan hele stillingsopslaget ses på www.skagenkirke.dk – eller kontakt menighedsrådsformand Arne Waage Beck: 20 485 585, mail: arne@ waage-beck.dk ANSØGNING inden mandag den 15. juni 2015 kl. 15.00. Sendes med relevante bilag til Skagen Menighedsråd – pr. mail: 8480fortrolig@sogn.dk, eller til Skagen Kirkekontor, Kirkevej 7A, 9990 Skagen (mrk. Organist). PRØVESPIL OG SAMTALER forventes afholdt i uge 26.

Organist.org 6/2015


STILLINGER

ORGANIST TIL TORUP SOGN, FREDERIKSVÆRK PROVSTI, HELSINGØR STIFT TORUP SOGN i Hundested søger organistassistent pr. 1. september 2015. Vi må desværre sige farvel til organistassistenten, da han starter på studium i Italien. STILLINGEN er på gennemsnitligt 16 timer om ugen. Det forudsættes, at der aftales en rammetid, der sikrer, at tjenesteforpligtelsen kan udvides i hovedorganistens ferier. SOGNET har 2 kirker, beliggende i smukke omgivelser. I Torup Kirke er der et omintoneret Troels Krohnorgel på 12 stemmer, og i Lynæs Kirke et Gunnar Husted-orgel på 23 stemmer samt klaver. ORGANISTKONTOR, sangsal og nodearkiv er i sognegården tæt på Lynæs kirke. VED HØJMESSERNE kl. 11 deltager et lille ungdomskor, som synger på skift mellem kirkerne. Desuden er der et frivilligt kirkekor på ca. 50 sangere, som synger ved gudstjeneste eller koncert 4-6 gange årligt. Derudover er der et lille frivilligt Kammerensemble som spiller fløjte, violin og bratsch. DER ER HØJMESSE hver søndag i begge kirker kl. 9 og 11. Derudover et begrænset antal skumringsgudstjenester, meditationsgudstjenester, Kirke for småfolk, ungdomsgudstjenester, babysalmesang og andagter med børnehaver. Der er ca. 150 kirkelige handlinger om året. Der afholdes ca. 6-8 koncerter årligt.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR for en uddannet kirkemusiker er omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet og Centralorganisation af 2010 (CO 10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 1. april 2013 med tilhørende protokollater. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Løn- og ansættelsesvilkår for kirkemusiker uden uddannelse er omfattet af fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd. NÆRMERE OPLYSNINGER hos organist Mette Bramsø, tlf. 4156 9966, eller formand Marianne Hasselbalch, tlf. 4013 9001/4798 6002, eller kontaktperson Bjarne Pihl Rasmussen, tlf. 4793 8932/2691 6048. ANSØGNING sendes til Torup sognes menighedsråd, Søndergade 80, 3390 Hundested, att. Marianne Hasselbalch. ANSØGNINGSFRIST er onsdag d. 15. juli 2015.

Foto: Benny Hansen

PÅ PLEJECENTRET Halsnæs er der 2 gudstjenester samme dag, en gang om måneden. Organisten deltager af og til i konfirmandundervisningen. Der afholdes korprøver hver torsdag med både ungdomskor og frivilligt voksenkor i sæsonen september-maj/juni i sognegården. VI SØGER en engageret person, som er glad for korarbejde og vil indgå i et konstruktivt samarbejde med hovedorganisten.

Organist.org 6/2015

31


STILLINGER

ORGANIST VED THORSAGER, BREGNET OG FELDBALLE KIRKER, SYDDJURS PROVSTI, ÅRHUS STIFT STILLINGEN som organist ved Thorsager, Bregnet og Feldballe Kirker er ledig med tiltrædelse 1. august eller senere. VI SØGER en PO-organist og stillingen er på 31 timer pr. uge. ORGANISTEN SKAL varetage flg. opgaver: • Spille til gudstjenester og kirkelige handlinger inkl. gudstjenester på Hospice • Lede Thorsager Kirkes Spirekor samt Børne- og Ungdomskor • Være med til minikonfirmandundervisningen • Arrangere koncerter og musikgudstjenester • Spille til sogneaftener og sangaftener • Indgå i et fagligt team sammen med de to øvrige organister samt præsterne. THORSAGER, BREGNET OG FELDBALLE SOGNE er kendetegnet ved et aktivt menighedsliv med mange forskellige aktiviteter og en velsyngende menighed.

NÆRMERE OPLYSNINGER omstillingen kan fås ved henvendelse til organist Helle Zederkof på tlf. 2445 6236. ANSØGNINGEN med relevante bilag sendes til Helle Zederkof på mail hellez@mail.tele.dk senest d. 17. juni 2015. ANSÆTTELSESSAMTALER samt prøvespil forventes at finde sted i uge 26. SE MERE om kirkerne på www.thorsager-bregnet-feldballe.dk

Thorsager Kirke

Bregnet Kirke Foto: Hideko Bondesen/ Nordenskirker.dk

KIRKERNES ORGLER: Thorsager Kirke: Bruno Christensen 2004 på 15 stemmer Bregnet Kirke: P.G. Andersen & Bruhn 2006 på 19 stemmer Feldballe Kirke: Bruno Christensen 1992 på 8 stemmer.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd.

Foto: Claude David/ Wikimedia Commons

VI KAN TILBYDE • et godt arbejdsklima • fagkolleger • mulighed for fleksibilitet i forhold til arbejdstider • gode instrumenter.

Løn og rådighedstillæg i henhold til overenskomsten, herunder forhandling af kvalifikationstillæg. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Foto: Claude David/ Wikimedia Commons

VI FORVENTER, at du • har indsigt og forståelse for kirkens liv og kirkemusikkens tradition og fornyelse • har gode samarbejdsevner • har interesse for korledelse • har lyst til at deltage i menighedens liv.

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR: Ansættelse af POorganist i henhold til Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 – og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 26. september 2013. Jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.

Feldballe Kirke

32

Organist.org 6/2015


STILLINGER

BARSELSVIKARIAT SOM ORGANIST VED NØRRE NEBEL, LYDUM OG KVONG KIRKER, VARDE PROVSTI, RIBE STIFT ET BARSELSVIKARIAT som organist ved Nørre Nebel, Lydum og Kvong Kirker, Nørre Nebel og Lydum Sognes Menighedsråd samt Kvong Menighedsråd, er ledig og ønskes besat i perioden fra 1. september 2015 til 30. april 2016, eventuelt med mulighed for forlængelse. STILLINGEN er på 25 timer pr. uge. VI TILBYDER • Tre sogne med et aktivt og levende kirkeliv • Gode kolleger og et engageret menighedsråd • En spændende stilling med udviklingsmuligheder, hvor du vil have et tæt samarbejde med de to øvrige organister i de 7 sogne i Gl. Blåbjerg.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at fortsætte som tjenestemænd. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen. NÆRMERE OPLYSNINGER om stillingen fås hos formanden for Nørre Nebel og Lydum Sognes Menighedsråd, Anette Hansen, tlf. 6154 1080. ANSØGNING med relevante bilag skal være formand Anette Hansen, Kollevej 71, 6830 Nørre Nebel, i hænde senest den 11. juli 2015. Ansøgningen kan også sendes pr. mail til anette.hansen1@skolekom.dk. ANSÆTTELSESSAMTALER samt prøvespil vil blive gennemført i uge 29/2015. Nørre Nebel Kirke

Lydum Kirke

TJEK HJEMMESIDEN > Hold også øje med stillingsopslag på organist.org, som opdateres løbende. Bemærk muligheden for at printe ud ved at klikke allerøverst til højre på siden (gælder ikke mobilversionen). Nogle stillinger annonceres ikke hos Organistforeningen, så tjek eventuelt også Jobnet.dk.

Organist.org 6/2015

33

Foto: Claude David/ Wikimedia Commons

Kvong Kirke

Foto: Claude David/ Wikimedia Commons

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR for organister uden organistuddannelse vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Centralorganisationen af 2010 (CO10-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker som det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Se overenskomsterne på www.folkekirkenspersonale.dk.

Foto: Taxiarchos228/ Wikimedia Commons

VI ØNSKER en organist, som • kan forestå orgelspil, instrumental musikledsagelse af liturgi og menighedssang ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter • er åben og imødekommende • er fleksibel og villig til at arbejde sammen med kolleger og menighedsråd i sognet og til at indgå i afløsningsordning med andre sogne, som menighedsrådet har aftaler med • er selvtransporterende, da tjeneste foregår i flere forskellige kirker.

Løn- og ansættelsesforhold for organister med organistuddannelse vil være omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen 2010 (C010) og dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater, jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger.


Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Ku’ det ikke være skønt at få lidt mere ud af dine penge? Som medlem af Organistforeningen kan du få en lønkonto med hele 5% i rente. Det er Danmarks højeste rente og betyder, at du får mere ud af dine penge. LSBprivat®Løn giver dig 5% i rente på de første 50.000 kr. Og ja, så er der 0% på resten. Du skal ikke betale nogen gebyrer for at have en lønkonto i Lån & Spar.

Sådan får du 5% på din lønkonto – Danmarks højeste rente Du skal være medlem af Organistforeningen – og have afsluttet din uddannelse. Du skal samle hele din privatøkonomi hos os. LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter og services. Og vi skal kunne kreditvurdere din økonomi i forhold til den samlede pakke. Du behøver ikke i første omgang at flytte dit eksisterende realkreditlån, men nye lån og eventuelle ændringer skal formidles gennem Lån & Spar og Totalkredit. Rentesatserne er variable og gældende pr. 4. marts 2015.

Fokus på det, der er vigtigt for dig Hos Lån & Spar får du en personlig rådgiver, som investerer tid til at høre dine behov og ønsker og du får klar besked. Hvis det er det du kigger efter, så ring til os direkte på 3378 1906 – eller gå på lsb.dk/co10 og vælg ’book møde’, så kontakter vi dig. Lån & Spar har eksisteret siden 1880. Vi har altid sørget for, at helt almindelige mennesker kan gøre bankforretninger på ordentlige betingelser.

Ring til Lån & Spar: 3378 1906 eller book møde på: lsb.dk/co10


MEDLEMMER

TIPS TIL SKOLESAMARBEJDET ”Den nye folkeskole”, som slog dørene op i august sidste år, har givet nye vilkår og muligheder for folkekirkens korliv – og udfordringer for konϐirmand- og minikonϐirmand-arbejdet. Folkeskolereformen har fra dette skoleår de leste steder haft konsekvenser for de kirkelige aktiviteter, blandt andet for øvelserne med børne- og ungdomskor. I vores april-nummer efterlyste vi gode erfaringer med samarbejder i forbindelse med skolereformen. Dem er vi fortsat meget interesserede i, så vi kan videregive dem her i bladet! Tøv derfor ikke med at skrive til blad@organist.org.  Folkekirkens Ungdomskor har udarbejdet en folder, som giver inspiration til, hvilke muligheder reformen åbner for samarbejde om korsang – i fritiden, som valgfag eller som understøttende undervisning. Folderen kan også bruges som afsæt for dialog med den/de lokale skole(r). Den kan downloades på fuk. dk under ”Musikalsk inspiration” > ”Korsang i skole og kirke”.  Også Århus Stifts online-magasin, Røsten, satte i sit nummer fra august 2014 fokus på folkeskolereformen i et stort tema. Her tages der udgangspunkt i kon irmandundervisningen, men mange af problemstillingerne vil kunne overføres til korarbejdet. Magasinet kan læses på kirkenioestjylland.dk under ”Røsten”.

Jelved har taget spørgsmålet op (igen) i foråret, da det viste sig, at mange skoler ser stort på loven om, at tilbuddet om kon irmandundervisning skal placeres i skoletiden.  Også Folkekirkens Kon irmandcenter har beskæftiget sig indgående med problemstillingen. Det er blandt andet sket i form af en undersøgelse, som indikerer, at man i godt halvdelen af landets sogne er gået fra at have undervisningen som morgen- eller formiddagstimer til at have den som eftermiddagstimer inden for skoletiden. I hvert femte sogn er timerne dog rykket helt ud af skoletiden. Og i de resterende sogne har man i mange tilfælde løst problemet ved at reservere et antal hele skoledage til kon irmandundervisningen.  Find undersøgelsesrapporten samt en masse andet materiale på kon irmandcenter. dk ved klik på ”Skolereform” i højre side. Filip FUKs folderr “Korsang i skole og kirke”.

KONFIRMANDTIMER UNDER PRES Også kon irmationsforberedelsens tidsmæssige placering har naturligvis en vis betydning for mange organister. Kirkeminister Marianne Organist.org 6 /2015

35


MEDLEMMER

LEG MED SALMESKATTEN De små børn fortjener det bedste, mener Charlotte Møller Nielsen – både når det gælder sang- og salmevalg, musikinstrumenter og andre sansepåvirkninger. Af Charlotte Møller Nielsen Babysalmesang har efterhånden udviklet sig til at være et af folkekirkens lagskibe. Det er et tilbud, der er meget populært blandt nybagte forældre, både i by- og landsognene. Som organist og cand.musicae med speciale i babysalmesang er dette tilbud noget, jeg brænder særligt for. Disse livsbekræftende og nærværende undervisningstimer med babyerne er ganske enkelt nogle af mine bedste timer i løbet af ugen.  Som organist og korleder i folkekirken oplever jeg, at børnenes kendskab til vores sangkultur og salmeskat er for nedadgående. Derfor er babysalmesang et oplagt sted at udbrede kendskabet til disse. Vi har som babysalmesangs-undervisere et stort ansvar for at tilrettelægge undervisningen, samt at vælge vort repertoire med omhu.  Jeg bruger primært salmer i min undervisning. Der kan godt snige sig et par andre sange ind også, men overvejende salmer. Til andre, som underviser i babysalmesang, vil jeg anbefale, at bruge lidt tid sammen med kirkens præst(er) og inde de 10-15 salmer, der bruges mest ved kirkens børne- og familiearrangementer. Derudfra har man et godt udgangspunkt for at sammensætte et repertoire. Og på den måde opbygges der et salmekendskab for børnene og ikke mindst de forældre, som ikke så ofte kommer i kirken. 36

Jeg har lere eksempler på, at denne genkendelighed betyder meget mere for de kirkefremmede, end vi lige går og regner med. Trygheden ved at synge noget kendt er ganske enkelt uvurderlig. Det betyder ikke, at vi ikke også kan synge noget mindre kendt, men en god blanding vil være det optimale.

VÆLG KVALITET Når de nybagte forældre kommer til babysalmesang, hører jeg dem ofte give udtryk for manglende sangkundskaber. Men prøv at synge “Morgen er nær” (fra ”Min første salmebog”, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag) i kanon med babysalmesangsgruppen. De sidder ofte tilbage med en stor klangoplevelse: ”wow, var det lige os, der sang der?”.  Denne sang er også rigtig god som “barnets sang”. Jeg begynder altid med at synge direkte

Charlotte Møller Nielsen fra Fiskbæk ved Videbæk er organist og korleder ved Sevel og Trandum Kirker mellem Holstebro og Skive. Hun har foruden sin PO-eksamen en masteruddannelse i grundlæggende musikformidling for 0-11-årige fra konservatoriet i Esbjerg. I 2010 etablerede hun firmaet Musikskabet, hvorfra hun sælger materialer til børnemusik og desuden fungerer som konsulent.

Organist.org 6/2015


MEDLEMMER salmesang – for hele familien”, som tager udgangspunkt i både nye og gamle salmer, der ofte bliver brugt ved familie- og dåbsgudstjenester. Der lægges op til, at disse salmer kan “vokse” sammen med barnet, idet der er forslag til, hvordan den enkelte salmes sansestimulerende leg eller aktivitet kan tilpasses barnets alder. Hele familien kan derfor være samlet om at synge og lege med den danske salmeskat. Materialet er velegnet til både babysalmesangs-undervisning og efterfølgende brug i hjemmet.  Vi er som undervisere forskellige. Det vigtigste er, at du vælger den form som passer til dig. Jeg har fortalt lidt om mine erfaringer.  Har du spørgsmål eller mangler du lidt inspiration til babysalmesangs-undervisningen, er du altid velkommen til at kontakte mig på mail@musikskabet.dk, eller klik ind på musikskabet.dk. Foto: Anders Borg

til hvert enkelt barn. På so-mi intervallet synger jeg barnets navn 2-4 gange, hvorefter jeg gå over til at synge et helt vers af eksempelvis “Morgen er nær”.  Jeg bruger overvejende sangstemmen som mit instrument i undervisningen, men supplerer gerne med nogle gode klang-/rytmeinstrumenter. Jeg bruger lidt forskelligt, men sjældent mere end tre forskellige pr. undervisningstime: Sopran-klokkespil, ingerbækkener, tamburin, trommer og maracas/rytmeæg. Her skal vi som undervisere være kræsne i valget af instrumenter, for der indes virkelig mange dårlige klang-/rytmeinstrumenter på markedet, også selvom der på de leste hjemmesider står ”egnet for 0-3 år” og ”god kvalitet”. Jeg har lere gange hørt forældre og menighedsråd udtale om discount-instrumenter, at “det er da godt nok til de små”. NEJ, ligeså vel som der er sund og usund mad, så er der sunde og usunde klange. Det er selvfølgelig den sunde og gode klang, som ørerne kan holde ud at høre på, vi skal dyrke.

SALMER DER VOKSER Jeg har ligeledes stor fokus på sansestimulering i min undervisning. Sansestimulering betyder at påvirke og støtte op om barnets sanseudvikling. Det er blandt andet via sanserne, at hjernen får den nødvendige næring til at udvikle sig, og derfor er sansestimuleringen en meget vigtig del af barnets udvikling. Specielt i det første år, hvor barnet gennemgår en enorm udvikling, har hjernen brug for mange sansepåvirkninger.  Jeg oplever, at mange forældre har stor opmærksomhed på netop dette. Derfor har jeg udgivet serien ”BabyOrganist.org 6 /2015

Babysalmesang i Trandum Kirke.

37


MEDLEMMER

HUSKESEDLEN  Organistforeningen har som tidligere oplyst fået nye mail-adresser. Formand Anders Thorup modtager fortsat post på sin gamle mail-adresse, men han kan også kontaktes via sekretariatet på formand@organist.org. Bladets nye mail-adresse er blad@organist. org, og de øvrige kan findes på side 39.  Skriv din kortfattede mening om stævnets fremtid til anders.thorup@youmail.dk (se præludiet side 2).  Sekretariatet er i gang en udskiftning af foreningens medlems- og økonomisystem. Det kan (måske) komme til at medføre nogle uregelmæssigheder i kontingentopkrævning, faktura-udskrivning m.v.

KONTANTE FORDELE HOS FORBRUGSFORENINGEN Vidste du, at du som en medlemsfordel hos Organistforeningen kan få håndfaste rabatter hos Star Tour, Uno-X, Fona og Silvan?  233 medlemmer har udnyttet den mulighed, og de tjente i 2014 deres kontingent hos Forbrugsforeningen mere end syv gange hjem. Det er endnu bedre end året før, hvor medlemmerne ”kun” tjente det godt seks gange hjem.  Blandt Forbrugsforeningens nye partnere i 2014 er Synoptik med 10 procent bonus i over 100 butikker og Dansommer med 10 procent bonus på leje af sommerhus i Danmark. Læs mere på organist.org/organistforeningen/ forbrugsforeningen.

38

EN FOLK-JAZZET NIELSEN Nordens Tone har indspillet sit tredje album, denne gang ikke med den vanlige blanding af nordiske sange og viser, men med et rent Carl Nielsen-reportore. Kapelmester Pojken Flensborg er i det daglige organist ved Uldum og Langskov Kirker nord for Vejle, men lere vil naturligvis kende ham som en aktiv jazzpianist.  ”For Nordens Tone er det indlysende at markere 150-året for Carl Nielsens fødsel. Orkesteret har haft lere af Nielsens sange og salmer på repertoiret ved mange af de knap 200 koncerter, som det efterhånden er blevet til. For Nordens Tone er Carl Nielsens musik musikalsk grundstof,” forklarer Pojken Flensborg.  Til cd’en ”Nordens Tone spiller Carl Nielsen” har gruppen udvalgt ni sange og to salmer. Fortolkningerne er ukomplicerede og luftige, og kvartetten har et es i ærmet, som bidrager til en unik lyd: sangerinden Jullie Hjetland har sine rødder i norsk og svensk folkemusik, og det kan i høj grad høres på hendes frasering. Samtidig har hun en dansk mor og delvis dansk opvækst, så hun behersker sproget.  Ud over Flensborg og Hjetland består Nordens Tone af bassisten Torben Bjørnskov og saxofonisten Hans Mydtskov, som underviser på konservatorierne i henholdsvis Aarhus og Odense. Gruppens udgivelser kan købes via gatewaymusic.dk, og man kan se mere om gruppen på nordenstone.dk. Filip

Organist.org 6/2015


ADRESSER OG NUMRE ORGANISTFORENINGEN

TILLIDSREPRÆSENTANTER

Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle Tlf. 7665 9560, fax 7665 9563

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER  Inger Marie Riis, tlf 3252 7867 / 3190 7876 E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk  Bo Andersen, tlf. 3321 9020 E-mail: bacomposer@boandersen.org

Kontortid: Mandag-torsdag kl. 10-13 www.organist.org Postgiro: 400 0935  Sekretariatsleder: John Poulsen E-mail: kontakt@organist.org  Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen E-mail: sekr@organist.org  Konsulent: Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949 E-mail: konsulent@organist.org

BESTYRELSE Formand Anders Thorup Bregnevej 18, 4900 Nakskov Tlf.: 2825 7059 (privat), 5492 1038 (kontor) E-mail: anders.thorup@youmail.dk Næstformand Henriette Hoppe Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod, Tlf.: 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk Kasserer Nils Henrik Wyke Indertoften 58, Lind, 7400 Herning Tlf. 9712 7787 E-mail: nh.wyke@adr.dk Øvrige medlemmer Jane Samuelsen Skovbrynet 109, 7330 Brande Tlf. 5073 2356 E-mail: jasam60@mail.dk Tommy Schmidt Bülov Seestvej 58, 6000 Kolding Tlf. 7552 7649 / 2126 2946 E-mail: t.s.b@mail.dk Pia Jeanette Nielsen 6200 Aabenraa Tlf. 2082 4313 / 2146 8646 E-mail: organist@ulkeboelkirke.dk Henrik Strøm Algade 2A 1. lejl. 4, 9300 Sæby Tlf. 2993 4427 henrik.stroem@gmail.com

Organist.org 6 /2015

ROSKILDE OG LOLLAND-FALSTER STIFTER  Solveig Bjergkvist, tlf.: 5782 0170 / 3022 9453 E-mail: solveig@bjergkvist.dk  Konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949 E-mail: konsulent@organist.org FYENS STIFT Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariatet eller konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949, e-mail: konsulent@organist.org VIBORG STIFT  Inge Marie Andersen, tlf. 9783 6450 / 5364 6450 E-mail: ima@hygum-lemvig.dk  Helle Majlund Jensen, tlf. 9718 1329 / 2894 5762 E-mail: hellemajlund@hellemajlund.dk ÅRHUS STIFT  Christian Holdensen, tlf. 8685 3748 / 2291 3693 E-mail: chr.holdensen@ ibermail.dk  Jan Ole Christiansen, tlf. 8627 2731 E-mail: jomail@vip.cybercity.dk RIBE STIFT Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariatet eller konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949, e-mail: konsulent@organist.org HADERSLEV STIFT  Henriette Hoppe, tlf. 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk  Tommy Schmidt Bülov, tlf. 7552 7649 / 2126 2946 E-mail: t.s.b@mail.dk  Pia Jeanette Nielsen, tlf. 2082 4313 E-mail: organist@ulkeboelkirke.dk AALBORG STIFT  Susanne Mørk-Jensen, tlf. 9664 5464 / 4096 9354 E-mail: sumo@km.dk  Annette Bæk, tlf. 9894 9242 E-mail: annettebaek@mail.dk  Jens Erik Rasmussen, tlf. 9811 4201 / 2174 1323 E-mail: jens_e_rasmussen@yahoo.dk

39


Organistforeningen, Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle

Bliv klogere på, hvad folkekirken er for en størrelse, når du som nyansat skal på et obligatorisk intro-kursus sammen med andre nyansatte. Kurset varer én dag, og vi ser nærmere på: • Folkekirkens historie • Gudstjenester og kirkelige handlinger • Folkekirkens organisation og økonomi • Folkekirken som arbejdsplads • Folkekirken lokalt og regionalt.

Planlagte kurser: • Torsdag den 17. september i Harte Kirkecenter, Kolding (Fyens, Haderslev og Ribe Stifter) • Tirsdag den 20. oktober i Helligaandshuset, København K (København og Helsingør Stifter) Aftal med dit menighedsråd, hvornår du skal af sted, og hold øje med nye kurser på www.folkekirkenspersonale.dk Bag kurserne står de faglige organisationer, stifterne, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet.

I NÆSTE NUMMER

• Referat af generalforsamling • Reportage fra stævneforedrag ved GudstjenesteLIV • Anmeldelse af de seneste orgelnoder i ”Gränslöst” -serien samt omtale af en række andre udgivelser fra den senere tid.