Page 11

NYHEDER

NY GUIDE TIL ET GODT TEAMSAMARBEJDE Organister samarbejder som bekendt sjældent direkte med fagkolleger om løsning af konkrete opgaver. En ny teamguide, som er blevet til i et samarbejde mellem alle folkekirkens parter undtagen præsterne, henvender sig derfor umiddelbart mere til andre faggrupper. På den anden side præsenterer den i kort form en række redskaber, som vil kunne forbedre miljøet på selve arbejdspladsen og ikke kun i et fagligt team. Ifølge indledningsteksten til den nye 22 siders ”Guide til teamsamarbejde i folkekirken” etablerer lere og lere kirkelige arbejdspladser teams, hvor medarbejdere inden for samme fag skal samarbejde om opgaverne i kirken eller på kirkegården. Det kan være både inden for det enkelte sogn eller på tværs af sogne. Pilotprojektet, som den nye guide udspringer af, har især fokuseret på samarbejder på tværs af sognegrænser.  I praksis er det primært på kirkegårdene og i nogen grad på kordegnekontorerne, at medarbejdere de senere år er kommet til at indgå i nye arbejdsfællesskaber. Deltagerne i de kompetenceudviklingsforløb, som i projektfasen blev gennemført med seks forskellige faglige teams, tilhører da også kun disse to faggrupper. Ikke desto mindre har samtlige kirkefunktionær-organisationer været med i styregruppen sammen med Kirkeministeriet, Landsforeningen af menighedsråd og Kompetencesekretariatet, og den nye guide vil da i princippet også kunne bruges af alle faggrupperne.

Organist.org 9/2017

 Guiden beskriver tre trin for teamsamarbejdet, henholdsvis ”beslutning”, ”etablering” og ”dagligdagen”. Her henvender de to første dele sig primært til menighedsrådsmedlemmer, mens den sidste del også henvender sig til medarbejdere.

REDSKABER TIL UDVIKLING ”Teamet skal etablere en dagligdag, hvor der løbende arbejdes med trivsel og samarbejde,” står der i guidens indledning til trin 3.  Der præsenteres fem teamredskaber, som kan være til hjælp i denne proces. Helt konkret er der formuleret en række mere og mindre nærgående og afslørende spørgsmål, som der for hvert teamredskab læges op til, at man a holder et 45 minutters dialogmøde til at samtale om.  For det første handler det om at sætte sociale og personlige kompetencer på dagsordenen for bedre at kunne udnytte forskelligheder. Der lægges ikke op til en egentlig personlighedstest, men at man ud fra et udleveringsark prøver at sjusse sig frem til, hvilken type man selv er i den såkaldte Myers– Briggs Type Indicator. Herefter drøfter man spørgsmål som, ”hvordan kan vi sikre, at vi tilgodeser forskellige behov?”.  Herefter følger to teamredskaber, som handler mere speci ikt om samarbejdet i det faglige team, dels et redskab til kompetenceudvikling, som sigter på individuel eller kollektiv deltagelse i kurser, og dels et redskab til a holdelse af gruppeudviklingssamtaler (GRUS). Men det førnævnte teamredskab til sociale og personlige kompetencer vil man >> 11

Organist org, nr 9, oktober 2017  

Om kursus for tillidsrepræsentanter og bestyrelse, nyheder om bl.a. ny fagpakke og teamsamarbejde, anmeldelser af bl.a. "Kirkesangbogen", om...

Organist org, nr 9, oktober 2017  

Om kursus for tillidsrepræsentanter og bestyrelse, nyheder om bl.a. ny fagpakke og teamsamarbejde, anmeldelser af bl.a. "Kirkesangbogen", om...