Page 10

NYHEDER

SOGNELEDELSENS NI BUD ”Kodeks for god personaleledelse i folkekirken” beskriver i ni punkter, hvor det som leder for en kirkeligt ansat er særligt relevant at sætte ind. Udfyld ledelsesrummet, forstå strukturen, afklar roller, sæt retningen, aftal kommunikationsveje, udvis professionel adfærd, vis respekt, løs kon likter, opsøg viden. Sådan lyder i sin ultrakorte form en række anbefalinger til landets menighedsråd, når de skal inde ud af, hvordan de gebærder sig over for sognets ansatte kirkefunktionærer.  Med det syv sider lange dokument ”Kodeks for god personaleledelse i folkekirken” har landets menighedsråd nu fået et målrettet værktøj til at sætte ledelse grundigt på dagsordenen internt. Dokumentet præsenterer ni anbefalinger til den gode ledelse samt uddybende spørgsmål til dialog.  Tanken er så, at menighedsrådene efter at have drøftet punkterne skal forsøge at pejle sig ind på, ”hvor de som ledelse er mest og mindst tydelige i deres nuværende ledelsespraksis” og

på den baggrund træffe beslutninger om, ”hvilke områder der skal udvikles og forbedres”.

PLIGT TIL AT LEDE Det første punkt fokuserer på, at arbejdsgiveransvaret ikke kun indebærer en ledelsesret, men også en ledelsespligt.  ”Hvordan sikrer vi, at vi er tilgængelige som ledelse for medarbejderne, når der fx opstår behov?”, lyder et af de ledsagende spørgsmål.  Også i forbindelse med de øvrige anbefalinger kredser lere af spørgsmålene omkring potentielle udfordringer. I forbindelse med den anden anbefaling, som har overskriften ” Forstå strukturen og agér efter den”, hedder det blandt andet:  ”Hvordan har vi sikret, at medarbejderne har indsigt i ledelsesstrukturen og kan agere i den?”  Og under anbefalingen ”Aftal kommunikationsveje” står der:  ”Har vi aftalt, hvem der har beslutningskompetence, når menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere løser opgaver sammen?”

Menighedsråd, som ønsker en god ledelse af deres medarbejdere, kan bruge ovenstående kodeks som afsæt for en lokal optimeringsproces. ”Kodeks for god ledelse i folkekirken” er udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsråd og drøftet med Folkekirkens Samarbejdsudvalg.

10

Organist.org 8/2017

Organist.org, nr 8, september 2017  

Nyt fra Nordisk Faglig Konference, nyheder om "Kodeks for god ledelse" samt forsøg med personaleledelse i folkekirken, baggrund Orgelsamling...

Organist.org, nr 8, september 2017  

Nyt fra Nordisk Faglig Konference, nyheder om "Kodeks for god ledelse" samt forsøg med personaleledelse i folkekirken, baggrund Orgelsamling...