Page 5

FRA BESTYRELSEN bliver fundet. Ifølge specialkonsulent i Kirkeministeriet Christa Hector Knudsen drejer det sig om en fejl i et regneark, der har givet sig udslag i for lave eller for høje udbetalinger.  Vi har da også kunnet konstatere lere tilfælde vedrørende overgangsordningen, hvor oprykningen til, hvad der svarer til næste skalaløn, der skulle udmøntes efter højst to år, er udeblevet (se nærmere om udligningstillæg i boksen herunder). Det kan derfor være overgangsordningen, der hentydes til, når der

nævnes en generel fejl. Vi har dog ikke kendskab til, at fejlen skulle kunne give sig udslag i for meget udbetalt løn, som det det oplyses fra Kirkeministeriet, men må afvente gennemgangen af de berørte sager.

TJEK DIN LØNSEDDEL I mellemtiden er der ikke noget i vejen for, at man selv tjekker sin lønseddel. Der er desværre ingen garanti for, at den ikke er fejlbehæftet. Medarbejderne i Stifternes Løncenter

To slags udligningstillæg Overenskomstansatte organister, som før 2010 var ansat på tjenestemandslignende vilkår, er omfattet af en overgangsordning. Den gælder nærmere bestemt for overgangen fra skalalønssystemet (med dets mange toårige løntrin) til basislønsystemet, der som bekendt kun har to løntrin men til gengæld giver mulighed for lokalt aftalte lønstigninger. Denne ordning blev aftalt for at sikre en glidende overgang til ”ny løn”, sådan at man hverken skulle gå ned i løn eller gå glip af den første lønstigning, man ville have fået i skalatrinsforløbet fra det tidligere lønsystem. Aftalen om dette findes i Protokollat for organister med eksamen som ”Kirkemusiker med Orgel og Korledelse” eller ”Præliminær Organisteksamen/Orgelprøve” (bilag 5 til Organistoverenskomsten). Udligningstillægget, der på lønsedlen er angivet med lønart 2920, kaldes også garantiløn: ”Hvis basislønnen ved indplacering på sluttrin i basislønforløbet er lavere end summen af den hidtidige skalaløn og tillæg, eksklusiv rådighedstillæg, ydes et pensionsgivende tillæg til udligning af forskellen.” (protokollatets § 8 stk. 3) Den anden slags udligningstillæg har lønart 2925, og det er den, der er særlig god grund til at være opmærksom på, når du tjekker din lønseddel: ”Organister, der ved overgangen til basisløn ikke oppebærer slutløn i det hidtidige skalatrinsforløb, ydes et tillæg svarende til værdien af førstkommende anciennitetsstigning med virkning fra det tidspunkt, da anciennitetsoprykningen ville være sket i det hidtidige skalatrinsforløb. Tillægget/tillægsforhøjelsen ydes dog kun i det omfang, der ikke i forbindelse med overgangen til basislønnen eller senere er aftalt en samlet løn, der er højere end hidtidig løn inkl. førstkommende anciennitetstrin.” (protokollatets § 8 stk. 4). Det betyder, at hvis du tidligere har været ansat på tjenestemandslignende vilkår, og hvis du ikke allerede dengang havde nået det højeste løntrin, så vil du normalt kunne finde lønart 2925 på din lønseddel. Og hvis lønarten ikke er der, så kan det være, fordi der allerede, inden den første skalaløntrinsstigning efter 1.1.2010 ville være indtruffet (senest fra 1.12.2011), var indgået en lokal løntillægsaftale med dit menighedsråd, og at denne lønstigning samtidig var stor nok til at annullerede udligningstillægget. Ellers er der sket en fejl. Omvendt tyder den aktuelle melding fra Kirkeministeriet (se boksen side 4) på, at ministeriet har fundet tilfælde, hvor dette udligningstillæg er blevet beregnet for højt eller slet ikke skulle have været udbetalt. Skulle det vise sig, at du gennem en årrække har fået for meget i løn, så hæfter du ikke for ministeriets regnearksfejl. Men du kommer selvfølgelig til at gå lidt ned i løn, når fejlen bliver opdaget.

Organist.org 2/2017

5

Organist.org, nr 2, februar 2017  

Om fejl i lønsedlen, tema om geografisk fleksibilitet (del 2), reportage fra oplæg om Salmedtatabasen, anmeldelser af Peter Langbergs "Orgel...

Organist.org, nr 2, februar 2017  

Om fejl i lønsedlen, tema om geografisk fleksibilitet (del 2), reportage fra oplæg om Salmedtatabasen, anmeldelser af Peter Langbergs "Orgel...