Page 4

FRA BESTYRELSEN

TJEKKER DU DIN LØNSEDDEL? Organistforeningen inder mange fejl i medlemmernes løn. Nu har Kirkeministeriet tilmed opdaget en gammel regnefejl, som for nogle overenskomstansatte organister har medført forkert lønudbetaling gennem syv år. Af Henriette Hoppe, formand Når vi som tillidsmænd er inde omkring en sag vedrørende et af vore medlemmer, beder vi normalt om at se ansættelsesbeviset og den seneste lønseddel, så vi kan gennemgå dem. Min personlige erfaring er, at det ikke er tidsspilde at få organisten til at inde sine papirer frem. Der dukker stadig af og til et gammelt, gulnet regulativ op som eneste bevis for ansættelsen. Eller der viser sig at være fejl i lønnen. Til trods for en littig brug af konsulenternes tjenesteydelser lykkes det ikke altid for menighedsrådene at komme sikkert i land med arbejdsgiveropgaverne.

EN FEJL I ET REGNEARK I forbindelse med de årlige lønforhandlinger i 2016 fandt vi lere tilfælde af fejl i lønudbetalingerne. Det kunne være manglende udligningstillæg, forkert rådighedstillæg, funktionstillæg brugt til at betale for faste organistopgaver, eller aftaler om kvali ikationstillæg, der var forkert udbetalt eller slet ikke var kommet til udbetaling. I ingen tilfælde var organisterne opmærksomme på fejlen, idet de havde stolet på, at lønudbetalingen var korrekt. Men i lere af disse tilfælde strakte fejlen sig over længere tid, og det kunne derfor dreje sig om ikke ubetydelige beløb, som nu bliver efterbetalt.  Organistforeningen er i december blevet orienteret om, at man i kirkeministeriet er blevet opmærksom på lere tilfælde af fejl i lønberegningen, som strækker sig helt tilbage til overgangen til overenskomsten. Nu beder ministeriet derfor stifterne undersøge, om der er lere fejl, samt at få rettet de fejl, der

Ministeriet oplyser om regnefejl Specialkonsulent i Kirkeministeriet Christa Hector Knudsen skrev den 21. december følgende i et brev til Organistforeningen og CO10: ”Kirkeministeriet er blevet bekendt med, at Organistforeningen i løbet af efteråret 2016 har rejst en række sager over for menighedsråd/stifter om forkert beregning af visse organisters overgang til Overenskomst for organister pr. 1. januar 2010. Ministeriet har (…) kunnet konstatere, at der ved beregning af overgang fra tjenestemandslignede vilkår til overenskomstvilkår er forekommet en generel fejl, (…) en fejl i det regneark, som blev anvendt ved beregningen af overgang for organister. Det er ministeriets foreløbige vurdering, at den pågældende fejl har givet anledning til, at visse organister har fået udbetalt et mindre beløb, end de var berettiget til, og at andre organister har fået udbetalt et større beløb, end de var berettiget til. Ministeriet vil derfor nu tage initiativ til, at der sker genberegning og korrektion af de relevante sager, herunder beregning af et eventuelt efterbetalingsbeløb (inkl. pension og renter), jf. de almindelige forældelsesregler, og standsning af for meget udbetalt løn.”

4

Organist.org 2/2017

Organist.org, nr 2, februar 2017  

Om fejl i lønsedlen, tema om geografisk fleksibilitet (del 2), reportage fra oplæg om Salmedtatabasen, anmeldelser af Peter Langbergs "Orgel...

Organist.org, nr 2, februar 2017  

Om fejl i lønsedlen, tema om geografisk fleksibilitet (del 2), reportage fra oplæg om Salmedtatabasen, anmeldelser af Peter Langbergs "Orgel...