Page 28

UDGIVELSER

NYT TIL KORET I januar samlede vi op på en række orgelnoder, så

Gunge bidraget til begge udgivelser, Willy Egmose og

nu er tiden kommet til at se på nogle af den senere

Birgitte Agerskov Buur har bidraget til SSA-udgivel-

tids mest interessante korudgivelser.

sen, og Merete Wendler til SATB-udgivelsen. I antologien for lige stemmer er nogle af kompositionerne

Ved Filip Graugaard Esmarch

medtaget i flere forskellige versioner, så man eksempelvis i Lorentzens ”Det er godt at takke Herren” kan vælge mellem SSA med orgel eller SSAA a cappella. Noget tilsvarende gælder for en enkelt af titlerne i samlingen for blandet kor, og derfor rummer de to antologier henholdsvis 20 og 14 satser i alt. Fire kompositioner går igen mellem de to samlinger, altså i hhv. SSA- og SATB-version (anmeldelser følger).

Ole Brinth m.fl., red.

Philip Faber &

Lutherrosen: antologi for ligestemmigt kor

Jakob Faurholt, red.

Lutherrosen: antologi for blandet kor

Julesange for pigekor 1

FUK/Mixtur

Wilhelm Hansens

199 kr./stk. på noder.dk

Musikforlag

(rabat ved køb af korsæt)

89 kr. fra webshop.ewh.dk

FUK fejrer reformationsjubilæum med udgivelsesse-

Tidligere på året 2016 udgav DR i samarbej-

rien ”Lutherrosen”, som nu har fået tilføjet disse to

de med WH to hæfter med sange for pigekor,

samlinger af nykomponeret kormusik fra otte frem-

og ”Julesange for pigekor 1” lægger sig op ad

trædende komponister. I det ene bind er der 14 tit-

denne serie. Phillip Fabers ”Stjernen lyser over

ler for ligestemmigt kor, og i det andet 13 titler for

Betlehem” er med her i to versioner for hen-

SATB. Hovedvægten ligger på udsættelser af de bi-

holdsvis SA og SSA. I den kirkeligt relevante

beltekster, Martin Luther henviste til som begrundel-

boldgade finder vi desuden ”Luk julefreden ind”

se for overhovedet at synge, bl.a. fra Davidssalmerne

med tekst af Beate Barndorff og musik af Mi-

og Paulus’ breve. Dertil kommer en håndfuld udsæt-

chael Bojesen. Sidstnævnte har også arrangeret

telser af kendte Luther-salmer: ”Behold os, Herre,

”Barn Jesus” og ”Dejlig er jorden”, og endelig er

ved dit ord”, ”Lovet være du, Jesus Krist”, ”Nu bede

der Tage Mortensens arrangement af Carl Niel-

vi den Helligånd”, ”Nu fryde sig hver kristen mand”

sens ”Mit hjerte altid vanker” samt tre verdslige

og ”Vor Gud han er så fast en borg” findes i begge

julesange. ”Stjernen Lyser” og ”Luk julefreden ind” er med klaver, ”Dejlig er jorden” er forsynet med både klaver- og orgelstemme, og resten er a cappella.

samlinger, men naturligvis i forskellige udsættelser. Blandt komponisterne har Phillip Faber, Merete Kuhlmann, Michael Bojesen, Jakob Lorentzen og Bo

28

Organist.org 2/2017

Organist.org, nr 2, februar 2017  

Om fejl i lønsedlen, tema om geografisk fleksibilitet (del 2), reportage fra oplæg om Salmedtatabasen, anmeldelser af Peter Langbergs "Orgel...

Organist.org, nr 2, februar 2017  

Om fejl i lønsedlen, tema om geografisk fleksibilitet (del 2), reportage fra oplæg om Salmedtatabasen, anmeldelser af Peter Langbergs "Orgel...