Page 1

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ Celovška 25, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel..: +386 1 230 60 00 Fax.: +386 1 230 60 20 http://www.olympic.si

PROTIDOPINŠKI PRAVILNIK OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE – ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ

Ljubljana, 3. junija 2009

1


KAZALO ZAVEZANOST OKS - ZŠZ BOJU PROTI DOPINGU ................................ 3 SVETOVNI KODEKS PROTI DOPINGU ................................................. 3 UPORABA PRAVILNIKA ..................................................................... 5 OBVEZNOSTI ..................................................................................... 5 TESTIRANJE ...................................................................................... 8 KRŠITVE DOLOČB TEGA PRAVILNIKA ................................................ 8 DISCIPLINSKI POSTOPEK ................................................................. 9 OBVEŠČANJE ..................................................................................... 9 PRITOŽBENI POSTOPEK .................................................................... 9 PREVERJANJE KRŠITEV PREDPISOV PROTI DOPINGU ..................... 10 RAZLAGA ......................................................................................... 10 ZAČETEK VELJAVNOSTI ................................................................... 11

2


ZAVEZANOST OKS - ZŠZ BOJU PROTI DOPINGU OKS-ZŠZ je dne 30. januarja 2004 sprejel Svetovni kodeks proti dopingu (Kodeks). Ta pravilnik proti dopingu je sprejet in uveljavljen kot rezultat zavezanosti OKS-ZŠZ izvajanju Svetovnega programa boja proti dopingu. Pravilnik je skladen z odgovornostjo OKS-ZŠZ in na podlagi Kodeksa predstavlja nadaljnje korake pri naporih OKS-ZŠZ pri izločitvi dopinga iz športa v Sloveniji. Temeljni razlogi za Kodeks in Pravilnik proti dopingu OKS-ZŠZ Programi proti dopingu so namenjeni ohranjanju tistega, kar je v samem bistvu vrednot športa. Takšne osrednje vrednote športa se pogosto omenjajo kot “športni duh”; gre za bistvo olimpizma; gre za to, da igramo pošteno. Športni duh je čaščenje človeškega duha, telesa in uma in ima naslednje značilnosti: •

Etiko, fair play in poštenje

Zdravje

Odličnost pri nastopanju

Značaj in vzgojo

Veselje in radost

Ekipno delo

Predanost in zavezanost

Spoštovanje predpisov in zakonov

Spoštovanje sebe in drugih udeležencev

Pogum

Skupnost in solidarnost

Doping predstavlja popolno nasprotje športnemu duhu.

SVETOVNI KODEKS PROTI DOPINGU 1. člen 1.1.

OKS-ZŠZ je podpisnik Kodeksa in kot tak odgovoren za pomoč nacionalni antidopinški komisiji pri uvedbi, izvajanju in uveljavljanju postopkov kontrole

dopinga. 1.2.

V skladu s Kodeksom ima OKS-ZŠZ kot nacionalni olimpijski komite naslednje naloge in odgovornosti:

3


(1)

zagotoviti, da je njegova strategija boja proti dopingu v skladu s Kodeksom;

(2)

zahtevati, da je eden od pogojev za članstvo ali priznanje, da so predpisi in programi boja proti dopingu nacionalnih panožnih športnih zvez v skladu z veljavnimi določbami Kodeksa;

(3)

zahtevati, da so vsi športniki, ki niso redni člani nacionalnih panožnih športnih zvez, na voljo za odvzem vzorca in da na zahtevo redno posredujejo točne in najnovejše podatke o prebivališču v skladu z Nacionalnim registriranim seznamom za testiranje v letu pred olimpijskimi in para-olimpijskimi igrami, kar je eden od pogojev za sodelovanje na olimpijskih in para-olimpijskih igrah;

(4)

sodelovati z nacionalno antidopinško komisijo, ki je nacionalna organizacija proti dopingu v Republiki Sloveniji;

(5)

zahtevati od vseh nacionalnih panožnih športnih zvez, da sprejmejo pravila, ki zahtevajo od vseh članov spremljajočega osebja športnika, ki sodelujejo kot trenerji, vaditelji, menedžerji, osebje ekipe, uradniki, zdravniki ali para-zdravniki na tekmovanju ali pri dejavnosti, ki jo je uradno potrdila ali organizirala nacionalna panožna športna zveza ali ena od njenih članic, da se strinjajo, da so zanje, kot predpogoj za udeležbo, zavezujoči predpisi, ki izhajajo iz Kodeksa;

(6)

zadržati delež ali vso finančno pomoč v obdobju izločitve vsakemu športniku in športnikovemu spremljajočemu osebju, ki so kršili predpise proti dopingu;

(7)

zadržati delež ali vso finančno pomoč nacionalnim panožnim športnim zvezam, ki ne ravnajo v skladu s Kodeksom;

(8)

skladno s svojimi pristojnostmi rigorozno spremljati vse morebitne kršitve predpisov proti dopingu, vključno s preiskavami, če so v primer dopinga vključeni člani spremljajočega osebja športnika;

(9)

spodbujati izobraževanje proti dopingu;

(10) sodelovati s pristojnimi nacionalnimi organizacijami in agencijami ter drugimi organizacijami proti dopingu.

4


UPORABA PRAVILNIKA 2. člen 2.1

2.2

Ta pravilnik velja za: (1)

OKS-ZŠZ,

(2)

športnike,

(3)

člane ekip,

(4)

športnikovo spremljajoče osebje in

(5)

nacionalne panožne športne zveze.

Sankcije veljajo v primeru kršitev predpisov proti dopingu ali druge kršitve tega pravilnika.

OBVEZNOSTI 3. člen 3.1

Vsi športniki morajo: (1)

poznati in spoštovati programe boja proti dopingu ter predpise, ki veljajo zanje, predvsem iz Kodeksa, ta pravilnik in strategijo ter pravila organizacij proti dopingu in njihove nacionalne in mednarodne zveze;

(2)

biti na razpolago za odvzem vzorca;

(3)

prevzeti odgovornost v smislu boja proti dopingu za to, kar pojedo ali uporabijo in

(4)

obvestiti medicinsko osebje o svoji dolžnosti, da ne smejo uporabiti nedovoljenih snovi in nedovoljenih postopkov in da prevzamejo odgovornost, da nobeno zdravljenje ne krši programov in predpisov proti dopingu, ki zanje veljajo.

3.2

Vsi športniki, ki niso redni člani nacionalne panožne športne zveze, morajo biti na razpolago za odvzem vzorca po določilih Kodeksa in na zahtevo redno 5


posredovati točne in najnovejše podatke o prebivališču v letu pred olimpijskimi igrami, kar je eden od pogojev za sodelovanje na olimpijskih igrah kot član slovenske olimpijske ekipe. 3.3

Vsako športnikovo spremljajoče osebje mora: (1)

poznati in spoštovati programe boja proti dopingu ter predpise, ki veljajo zanje ali za športnike, ki jih podpirajo, predvsem iz Kodeksa, ta pravilnik in strategijo ter pravila organizacij proti dopingu in njihove

nacionalne in mednarodne zveze; (2)

sodelovati v programih testiranja športnikov in

(3)

izkoristiti njihov vpliv na športnike glede vrednot in njihovega vedenja z namenom utrjevati njihovo mnenje proti dopingu.

3.4

Vsaka nacionalna panožna športna zveza mora: (1)

upoštevati ta pravilnik;

(2)

Sodelovati z nacionalno antidopinško komisijo in ji pomagati pri izpolnjevanju njenih obveznosti iz Kodeksa;

(3)

sprejeti in izvajati strategijo boja proti dopingu, ki je skladna s Kodeksom;

(4)

sodelovati z mednarodno zvezo in ji pomagati pri izvajanju vsakodnevnega programa proti dopingu;

(5)

zahtevati od oseb, ki: (a)

sodelujejo v športu pod njeno pristojnostjo ali

(b)

so registrirane kot športniki ali tekmovalci (glede na opis) ali kot športnikovo spremljajoče osebje pri njej ali pri klubu, ki ga je priznala,

da priznajo in so zavezani njenemu programu proti dopingu, Kodeksu in temu pravilniku; (6)

zahtevati od oseb, ki: (a)

sodelujejo kot športniki ali tekmovalci (glede na opis) v športu pod njeno pristojnostjo ali

(b)

so registrirani kot športniki ali tekmovalci (glede na opis) pri njej ali pri klubu, ki ga je priznala,

6


da so na razpolago za odvzem vzorca in posredujejo točne in najnovejše podatke o prebivališču; (7)

zahtevati, da je eden od pogojev za članstvo, da so predpisi in programi boja proti dopingu njihovih članov ali klubov, ki jih priznava, v skladu z veljavnimi določbami Kodeksa; in

(8)

sprejeti ustrezne ukrepe za odpravljanje neskladnosti s Kodeksom in njeno strategijo proti dopingu.

3.5

Ne glede na določbo člena 3.4 mora nacionalna panožna športna zveza tudi: (1)

priznati in spoštovati ugotovitve glede kršitev predpisov proti dopingu njene mednarodne zveze ali druge podpisnice ali druge nacionalne panožne športne zveze, brez potrebe po obravnavi, pod pogojem, da je ugotovitev skladna s Kodeksom in v okviru pristojnosti zadevnega telesa in

(2)

zahtevati od športnikov, ki niso redni člani, da so na razpolago za odvzem vzorca po določilih Kodeksa in da na zahtevo redno posredujejo točne in najnovejše podatke o prebivališču v letu pred olimpijskimi igrami, kar je eden od pogojev za sodelovanje na olimpijskih igrah kot član slovenske olimpijske ekipe;

(3)

nemudoma obvestiti OKS-ZŠZ o ugotovitvah glede kršitev predpisov proti dopingu in o izreku sankcije za kršitev predpisov proti dopingu za: (a)

katerokoli osebo, za katero velja njen program proti dopingu, in v okviru njenih pravil ali

(b)

kateregakoli športnika, športnikovega spremljajočega osebja ali druge osebe v njeni pristojnosti ali nadzorom, povezanim z izvajanjem strategije proti dopingu ter pravili njene mednarodne zveze.

(4)

zagotovi na zahtevo generalnega sekretarja pomoč in informacije za OKS-ZŠZ, da lahko OKS-ZŠZ ustrezno izvaja določila tega pravilnika.

7


TESTIRANJE 4. člen OKS-ZŠZ priznava rezultate analize akreditiranega laboratorija za testiranje, ki so ga opravile organizacije proti dopingu ali nacionalna antidopinška komisija v skladu z določili Kodeksa.

KRŠITVE DOLOČB TEGA PRAVILNIKA 5. člen 5.1

Storitev kršitve predpisov proti dopingu predstavlja kršitev tega pravilnika.

5.2

Za ugotavljanje, ali je bila storjena kršitev predpisov proti dopingu, se uporabljajo določbe 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 17. člena Kodeksa.

5.3

Na podlagi tega pravilnika se šteje, da je nacionalna panožna športna zveza kršila obveznosti do OKS-ZŠZ, če je prekršila določbe tega pravilnika.

PRIZNANJE KRŠITEV PREDPISOV PROTI DOPINGU 6. člen OKS-ZŠZ priznava in spoštuje vse odločitve organizacij proti dopingu, da je oseba storila kršitev predpisov proti dopingu, če je ugotovitev skladna s Kodeksom in v okviru pristojnosti zadevnega telesa.

IZREKANJE SANKCIJ OKS-ZŠZ 7. člen 7.1

Vsaka oseba, za katero se ugotovi, da je zagrešila kršitev predpisov proti dopingu, je izločena iz članstva ali iz selekcije v katerikoli ekipi, od prejemanja sredstev od OKS-ZŠZ, ali od zasedanja kateregakoli položaja v OKS-ZŠZ.

7.2

Obdobje ali obdobja sankcije se določijo na podlagi 10. in 11. člena Kodeksa.

7.3

OKS-ZŠZ upošteva pri odločanju, ali gre za prvo ali drugo kršitev predpisov proti dopingu, prejšnje sankcije, ki so jih naložile druge organizacije proti dopingu ali nacionalne panožne športne zveze.

7.4

Za kršitve predpisov proti dopingu, ki jih priznava OKS-ZŠZ na podlagi člena 6.1 tega pravilnika, velja:

8


(1) Vsaka oseba, za katero se ugotovi, da je storila kršitev predpisov proti dopingu, se šteje za izločeno glede članstva in izbora v selekcijo katerekoli ekipe in za prejemanje sredstev od OKS-ZŠZ ali zasedanje kateregakoli položaja v OKS-ZŠZ ob upoštevanju principov Kodeksa in glede na resnost kršitve predpisov proti dopingu; (2) OKS-ZŠZ upošteva pri odločanju, ali gre za prvo ali drugo kršitev predpisov proti dopingu, prejšnje sankcije, ki so jih naložile druge organizacije proti dopingu ali nacionalne panožne športne zveze.

DISCIPLINSKI POSTOPEK 8. člen 8.1

O vseh primerih domnevnih kršitev predpisov proti dopingu se odloča skladno s Kodeksom in odločitve morajo temeljiti na določbah Kodeksa.

8.2

Disciplinski odbor proti dopingu OKS-ZŠZ je pooblaščen, da ureja svoj postopek pod pogojem, da je le-ta skladen z 8. členom Kodeksa.

OBVEŠČANJE 9. člen OKS-ZŠZ ob izreku kazni na podlagi tega pravilnika pošlje podrobnosti glede izrečene sankcije: (1)

MOK-u;

(2)

osebam, ki imajo to pravico na podlagi člena 14.1 Kodeksa;

(3)

nacionalnim panožnim športnim zvezam zadevne osebe;

(4)

nacionalni antidopinški komisiji;

(5)

WADA in

(6)

drugim osebam ali organizacijam, za katere OKS-ZŠZ oceni, da morajo biti obveščene.

PRITOŽBENI POSTOPEK 10. člen 10.1

Če ni v Kodeksu drugače določeno, nima nobena oseba pravice do pritožbe ali ugovora zoper katerokoli odločitev OKS-ZŠZ glede kršitev predpisov proti

9


dopingu, če ni ta oseba najprej izkoristila pravice do pritožbe in vseh drugih pravnih sredstev (če obstajajo) v zvezi z obravnavo in ugotovitvami zadevne organizacije proti dopingu ali nacionalne panožne športne zveze (bodisi pred organi, ki jih določajo programi proti dopingu zadevne organizacije proti dopingu ali nacionalne panožne športne zveze, bodisi pred sodiščem). V primeru, da oseba vloži pritožbo ali ugovor v zvezi z obravnavo in ugotovitvami zadevne organizacije proti dopingu ali nacionalne panožne športne zveze, OKS-ZŠZ odloži priznanje kršitve predpisov proti dopingu za zadeve v postopku in glede na zaključek postopka z ugovorom ali pritožbo spoštuje odločitev organa ali pristojnega sodišča. 10.2

Zoper odločitve, sprejete na podlagi tega pravilnika, je možna pritožba skladno s členom 13 Kodeksa. Odločitve ostanejo v času pritožbenega postopka v veljavi, razen če pritožbeni organ ne odloči drugače.

PREVERJANJE KRŠITEV PREDPISOV PROTI DOPINGU 11. člen Če CAS ali drugo pritožbeno telo organizacije proti dopingu skladno s Kodeksom za osebo, ki je bila evidentirana, da je storila kršitev predpisov proti dopingu, kasneje ugotovi, da ni storila kršitve predpisov proti dopingu ali je bila na kakršenkoli drugi način oproščena kakršnihkoli napačnih dejanj, OKS-ZŠZ odpravi to kršitev predpisov proti dopingu ter vse sankcije, ki so bile v povezavi z njo izrečene, in o svoji odločitvi obvesti vse tiste osebe, ki so bile obveščene ob prvem izreku sankcije na podlagi 9. člena tega pravilnika.

RAZLAGA 12. člen Vse besede, ki so uporabljene v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga imajo v Kodeksu.

10


ZAČETEK VELJAVNOSTI 13. člen Ta pravilnik proti dopingu prične veljati, ko ga sprejme Izvršni odbor OKS-ZŠZ. Z začetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati pravilnik z dne 15. 10. 2008.

Pravilnik je bil sprejet na …. . seji IO OKS, dne 3. junija 2009.

Št. dokumenta : 30308-5-4/8

11

/Protidopinski_pravi  

http://www.sloado.si/fileadmin/dokumenti/Pravila_in_krsitve-nacionalni_pravilnik/Protidopinski_pravilnik_OKS-3.6.2009.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you