Page 1

UO IZS je na podlagi 22. točke 41. člena, petega odstavka 55. člena in 15. točke 120. člena statuta IZS na seji dne 30.6.2005 sprejel

POSLOVNIK O IZVAJANJU NATEČAJEV

1. (namen poslovnika) Poslovnik ureja sestav, naloge in delo komisije za natečaje po ZGO-1, Pravilniku o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov, Statutu IZS in Poslovniku o delu skupnega koordinacijskega telesa. 2. (sestav komisije in pogoji za člane komisije) (1) Komisijo za natečaje sestavljajo dva člana MSG in po en član drugih MS. (2) Vsak član komisije ima svojega namestnika, ki ga v delo komisije vključi v primeru večdnevne odsotnosti. (3) Komisijo vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika. (4) Predsednika komisije imenuje upravni odbor zbornice. Namestnika predsednika komisije izvolijo člani komisije. Namestnika člana komisije na predlog UO MS imenuje UO IZS. (5) Člani komisije in njihovi namestniki morajo izpolnjevati pogoje za člane ocenjevalnih komisij. (6) Vsi člani komisije in njihovi namestniki morajo imeti elektronski naslov in biti usposobljeni za uporabo elektronske pošte. (7) Člani komisije in njihovi namestniki so dolžni elektronsko pošto pregledovati najmanj enkrat na tri dni, razen v primerih, kadar te možnosti izven kraja svojega delovanja nimajo. 3. (naloge komisije) Naloge komisije so: zbiranje, pregled prijav in priprava predlogov za člane ocenjevalnih komisij, priprava in vodenje imenika članov ocenjevalnih komisij, pogajanje z naročnikom natečaja in priprava ponudb na pozive naročnikov natečaja, imenovanje članov ocenjevalnih komisij za katere je pri posameznem natečaju zadolžena IZS in priprava predloga za skrbnika in poročevalce, 5. priprava in izvedba usposabljanj na področju natečajev in 6. obravnava vprašanj v zvezi z natečaji in priprava predlogov na tem področju.

1. 2. 3. 4.

4. (način dela komisije) Komisija deluje na sejah in dopisnih sejah, ki potekajo po elektronski pošti.


5. (seje komisije) (1) Seje komisije sklicuje predsednik komisije najmanj dvakrat letno. (2) Na sejah komisije se sprejemajo letni načrti dela, letna poročila o delu in stališča komisije glede pomembnih vprašanj s področja natečajev. (3) Vprašanje s področja natečajev je pomembno, če tako menita najmanj dva člana komisije. (4) Glede vabil, poteka in zapisnikov sej ter njihovega potrjevanja se uporablja poslovnik o delu matičnih sekcij. 6. (dopisne seje komisije) (1) Dopisne seje komisije se sklicujejo v primerih, ko to zahteva hiter odziv IZS na poziv naročnika za ponudbo izvedbe natečaja. (2) Dopisna seja poteka na podlagi obvestila predsednika in strokovne službe o pozivu naročnika. (3) Roki za odziv članov se določijo v posameznih primerih glede na roke, predpisane za odziv zbornice. 7. (priprava ponudbe na poziv naročnika) (1) Osnutek ponudbe IZS na poziv naročnika pripravi tisti član komisije, ki je po stroki najbliže predmetu natečaja in ki ga zato določi predsednik komisije. (2) Če je predmet natečaja s področja več strok, določi člana komisije, ki pripravi osnutek ponudbe, predsednik komisije in pri tem upošteva delež posameznih strok v obravnavanem natečaju. (3) Če je potrebno, lahko pri pripravi ponudbe sodeluje več članov komisije. 8. (stroški priprave ponudb) (1) Priprava ponudbe in pogajanje z naročniki je strokovno delo in se pripravljalcem in pogajalcem plača po merilih, ustaljenih v IZS. (2) Priprava ponudb in pogajanje se sprva plačuje iz tekočih sredstev IZS, postopno pa se sredstva za ta namen refundirajo iz plačil izvedenih in plačanih pogodb o izvedbi natečajev. (3) Naročnikom se priprava ponudbe zaračuna ob sklenitvi pogodbe kot režijski strošek. (4) Z namenom obvladovanja stroškov in poslovanje v zvezi s pripravo ponudb in izvedbo natečajev ima IZS poseben konto. 9. (opravljanje administrativnih del komisije)


Administrativno strokovna dela za komisijo za natečaje opravljajo delavci strokovne službe, ki jih za to zadolži generalna sekretarka IZS. 10. (razlaga, spremembe in veljavnost poslovnika) (1) Za razlago poslovnika je zadolžena komisija za statut in poslovnik. (2) Spremembe in dopolnitve poslovnika se sprejemajo na enak način kot je bil sprejet ta poslovnik. (3) Ta poslovnik začne veljati, ko ga sprejme upravni odbor zbornice.

za Upravni odbor IZS Predsednik IZS mag. Črtomir Remec, univ. dipl. inž. grad.

Sprejela komisija za natečaje na seji dne 25.5.2005 in 8.6.2005 Soglašala komisija za statut in poslovnik na seji dne 28.6.2005 Sprejeto na 102. seji UO IZS dne 30.6.2005

/poslovnik_o_izvajanju_nate__ajev-sprejel_UO_IZS_30-  

http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/pravilniki/poslovnik_o_izvajanju_nate__ajev-sprejel_UO_IZS_30-06-05.pdf

Advertisement