Page 1

PROTIDOPINŠKA PRAVILA Mednarodnega olimpijskega komiteja za XXII Zimske olimpijske igre v Sočiju, 2014

Ljubljana, november 2013

1


KAZALO PREAMBULA …………………………………………………………………………………………… 3 1. Člen

UPORABA KODEKSA - DEFINICIJA DOPINGA - KRŠITEV PRAVIL ...……... 4

2. Člen

KRŠITVE PROTIDOPINŠKIH PRAVIL ………………………………………….... 4

3. Člen

LISTA PREPOVEDANIH SNOVI IN POSTOPKOV ………………………………. 4

4. Člen

KONTROLA DOPINGA ………………………………………………………….…... 5

5. Člen

ANALIZA VZORCEV ……………………………………………………………….… 8

6. Člen

DISCIPLINSKI POSTOPEK V PRIMERU DOMNEVNIH KRŠITEV PROTIDOPINŠKIH PRAVIL NA OLIMPIJSKIH IGRAH ………………….……... 8

7. Člen

AVTOMATIČNA DISKVALIFIKACIJA POSAMEZNIH REZULTATOV, NEUSTREZNOST ZA OLIMPIJSKE IGRE …………………………………........ 13

8. Člen

KAZENSKI UKREPI ZA POSAMEZNIKA ……………………………………...... 14

9. Člen

POSLEDICE ZA EKIPE …………………………………………………………….. 14

10. Člen

FINANČNI IN DRUGI KAZENSKI UKREPI ZA NACIONALNE OLIMPIJSKE KOMITEJE IN MEDNARODNE ZVEZE ………………………………………...... 15

11. Člen

PRITOŽBE ………………………………………………………………………....... 15

12. Člen

VELJAVNA ZAKONODAJA, SPREMEMBE IN INTERPRETACIJA PROTIDOPINŠKIH PRAVIL ……………………………………………………….. 16

13. Člen

JEZIK …………………………………………………………....………………….….16

Priloga 1

DEIFINICIJE ...................................................................................................... 17

Priloga 2

KRITERIJI, KI SE NANAŠAJO NA MEDNARODNE STANDARDE ZA TESTIRANJA .................................................................................................... 18

Priloga 3

TEHNIČNI POSTOPKI ZA KONTROLO DOPINGA ZA ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE, SOČI 2014 .............................................................................................. 20

2


PREAMBULA Mednarodni olimpijski komite (MOK) je najvišji organ olimpijskega gibanja in zlasti olimpijskih iger. Vsako osebo, ki na kakršen koli način pripada olimpijskemu gibanju, zavezujejo določbe Olimpijske listine in mora upoštevati odločitve MOK. Olimpijska listina odraža napore, ki jih MOK posveča boju proti dopingu v športu, in podporo Svetovnemu kodeksu proti dopingu (Kodeks), ki ga je sprejel MOK. MOK je protidopinška pravila (Pravila) predpisal in sprejel v skladu s Kodeksom ter v pričakovanju, da bodo prispevala k boju proti dopingu v olimpijskem gibanju. Pravila dopolnjujejo tudi drugi dokumenti MOK, mednarodni standardi, na katere se Pravila navezujejo, in protidopinška pravila pristojnih mednarodnih zvez. Protidopinška pravila so, tako kot pravila o tekmovanju, športna pravila, ki določajo pogoje, pod katerimi se tekmuje. Vsi sodelujoči (športniki in spremljajoče osebje) ter druge osebe sprejmejo ta Pravila kot pogoj za sodelovanje in predpostavlja se, da bodo ravnali v skladu z njimi. Izvršni odbor MOK je pristojen za postavljanje načel, smernic in postopkov v zvezi z bojem proti dopingu, za upravljanje kršitev protidopinških pravil in zagotavljanje skladnosti z mednarodno sprejetimi predpisi, vključno s Kodeksom. Predsednik MOK imenuje medicinsko komisijo, ki v skladu z navodili izvršnega odbora MOK zagotavlja izvajanje teh Pravil. Odbor za priznanje terapevtske izjeme (TUEC) MOK je odbor, ki ga imenuje medicinska komisija MOK za odločanje o terapevtskih izjeme (TI). Razen če je drugače navedeno v Kodeksu, je oseba, ki je pristojna za izvajanje določb Kodeksa, tudi direktor za medicino MOK. Direktor za medicino MOK lahko osebo ali osebe po lastni presoji pooblasti za določene odgovornosti. Za generični moški spol, ki se v teh Pravilih uporablja v odnosu do katere koli fizične osebe, se razume, da se nanaša tudi na ženski spol, razen če je določeno drugače. Športniki ali druge osebe se morajo zavedati, kaj so kršitve protidopinških pravil in poznati snovi ter postopke, ki so navedene na Listi prepovedanih snovi in postopkov.

3


1. Člen UPORABA KODEKSA - DEFINICIJA DOPINGA - KRŠITEV PRAVIL 1.1 Kršitev protidopinških pravil je kršitev teh Pravil. 1.2 V skladu s specifičnimi določbami spodnjih Pravil se določbe Kodeksa in mednarodnih standardov smiselno uporabljajo na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju. 2. Člen KRŠITVE PROTIDOPINŠKIH PRAVIL 2. člen Kodeksa določa kršitve protidopinških pravil z naslednjimi spremembami: (A) Posedovanje prepovedanih snovi in postopkov (A.1) Športnik poseduje prepovedane snovi ali postopke, razen če dokaže, da omenjeno poseduje v skladu s priznano terapevtsko izjemo (TI) v skladu s 3.2. členom (Terapevtska raba) ali predloži drugo sprejemljivo utemeljitev. (A.2) Spremljajoče osebje, ki ima stik s športnikom, tekmovanjem ali treningom, poseduje prepovedane snovi ali postopke, razen če osebje dokaže, da se športniku prizna terapevtska izjema (TI) v skladu s 3.2. členom (Terapevtska raba) ali druga sprejemljiva utemeljitev. 3. Člen LISTA PREPOVEDANIH SNOVI IN POSTOPKOV 3.1 Vključitev, objava in pregled Liste prepovedanih snovi in postopkov Pravila vključujejo Listo prepovedanih snovi in postopkov, ki ga je objavila WADA v skladu s 4.1. členom veljavnega Kodeksa v času Zimskih olimpijskih iger v Sočiju. Nacionalni olimpijski komiteji (NOK) so odgovorni za to, da so njihove delegacije, vključno s športniki, seznanjeni z Listo prepovedanih snovi in postopkov. Nepoznavanje Liste prepovedanih snovi in postopkov na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju v nobenem primeru za nobenega sodelujočega ni upravičen izgovor. 3.2 Terapevtska raba 3.2.1 Športniki, ki imajo dokazano zdravstveno stanje, zaradi katerega potrebujejo prepovedane snovi ali postopke, morajo najprej pridobiti TI. 3.2.2 Pričakuje se, da bo večina športnikov, ki bodo tekmovali na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju in ki potrebujejo TI, že predhodno pridobila terapevtske izjeme od svoje mednarodne

4


zveze ali ustrezne protidopinške organizacije v skladu s pravili mednarodne zveze. Športniki morajo o prejemu TI obvestiti vse ustrezne protidopinške organizacije. Tako mora mednarodna zveza ali ustrezna protidopinška organizacija najpozneje do dneva odprtja olimpijske vasi na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju, tj. 30. januarja 2014, obvestiti tudi športnikov NOK, WADA in medicinsko komisijo MOK. 3.2.3 Medicinska komisija MOK imenuje odbor vsaj treh zdravnikov ("TUEC"), ki pregleda obstoječe terapevtske izjeme in obravnava nove prošnje. Športniki, ki še nimajo priznane terapevtske izjeme, lahko za TI zaprosijo pri MOK. Odbor TUEC takoj obravnava nove prošnje v skladu z mednarodnimi standardi za terapevtske izjeme in poda odločitev, ki je hkrati tudi zadnja odločitev MOK. Medicinska komisija MOK o svoji odločitvi nemudoma obvesti športnika, NOK, agencijo WADA in pristojno mednarodno zvezo. Njena odločitev velja le v času Zimskih olimpijskih iger v Sočiju. Medicinska komisija MOK obvesti WADA o vseh prejetih terapevtskih izjemah pred prvim dnem Zimskih olimpijskih iger v Sočiju in predloži kopije, tako da WADA lahko določi svoje pogoje v skladu s 3.2.3.1. členom. 3.2.3.1 WADA lahko na zahtevo športnika, MOK ali na lastno pobudo pregleda odobritev ali zavrnitev športnikove terapevtske izjeme. Če WADA presodi, da odobritev ali zavrnitev terapevtske izjeme ni v skladu z mednarodnim standardom za terapevtske izjeme, lahko odločitev razveljavi. Odločitve o TI so lahko predmet nadaljnje pritožbe, kot to določa 11. člen. 3.2.4 Vse terapevtske izjeme je treba obravnavati, zanje zaprositi in jih razrešiti v podatkovni bazi ADAMS, razen v upravičenih primerih. 4. Člen KONTROLA DOPINGA 4.1 Odgovornosti kontrole dopinga MOK je odgovoren za izvajanje kontrole dopinga v času Zimskih olimpijskih iger v Sočiju. MOK ima pristojnost, da del ali vso odgovornost za izvajanje kontrole dopinga preloži na eno ali več drugih organizacij. Čas Zimskih olimpijskih iger v Sočiju je opredeljen kot "obdobje, ki se začne z dnevom odprtja olimpijske vasi na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju, tj. 30. januar 2014, in traja do vključno dneva zaključne slovesnosti Zimskih olimpijskih iger v Sočiju, tj. 23. februar 2014". Vsi športniki, ki bodo sodelovali na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju, so lahko izbrani za kontrolo dopinga v času Zimskih olimpijskih iger v Sočiju, ki jo MOK lahko izvede kadarkoli in kjerkoli brez predhodnega obvestila. Tovrstna kontrola dopinga se smatra kot "kontrola na tekmovanju" za potrebe Liste prepovedanih snovi in postopkov in lahko zajema testiranje za vse prepovedane snovi in vse prepovedane postopke z Liste prepovedanih snovi in postopkov. MOK ima pravico voditi ali sprožiti kontrolo dopinga v času Zimskih olimpijskih iger v Sočiju in je odgovoren za poznejše obravnavanje takih primerov.

5


4.2 Razdelitev odgovornosti, nadzor in spremljanje kontrole dopinga 4.2.1 MOK bo odgovornost za izvajanje nekaterih elementov kontrole dopinga podelil organizacijskemu odboru na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju (SOCHI 2014), predvsem postopek testiranja. Medicinska komisija MOK bo odgovorna za nadziranje kontrole dopinga, ki jo bo izvajal SOCHI 2014 ali katera druga pooblaščena protidopinška organizacija (ADO). 4.2.2 Kontrolo dopinga lahko spremljajo člani medicinske komisije MOK ali druge usposobljene osebe s pooblastilom MOK. 4.2.3 MOK ima pristojnost za imenovanje katerekoli druge protidopinške organizacije, ki jo smatra primerno za izvajanje kontrole dopinga v imenu komiteja. 4.3 Standardi za kontrolo dopinga Kontrola dopinga, ki jo izvaja MOK, SOCHI 2014 ali katerakoli druga protidopinška organizacija iz 4.2.3 člena, je v skladu z mednarodnim standardom za testiranje, ki velja v času izvajanja kontrole dopinga. MOK je v skladu z mednarodnim standardom za testiranje sestavil več zavezujočih kriterijev. Ti kriteriji in druge zahteve za kontrolo dopinga MOK so opredeljeni v Prilogi 2. Tehnično delovanje programa odbora SOCHI 2014 za kontrolo dopinga na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju je opredeljeno v "Tehničnih postopkih pri kontroli dopinga", kopijo najdete v Prilogi 3 teh Pravil. 4.4 Usklajevanje kontrole dopinga na olimpijskih igrah v Londonu Da bi zagotovili učinkovit protidopinški program na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju in da bi se izognili nepotrebnemu podvajanju kontrole dopinga, bo MOK sodeloval z WADA, mednarodnimi zvezami in NOK in tako zagotovil, da bo kontrola dopinga v času Zimskih olimpijskih iger v Sočiju usklajena. MOK o vseh opravljenih testiranjih in rezultatih prav tako poroča opazovalcem, ki so neodvisni od WADA. 4.5. Zahteve o posredovanju lokacij športnika 4.5.1 Vsi NOK morajo zagotoviti, da športniki, ki sodelujejo na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju sporočijo MOK podatke o lokacijah (če je potrebno na podlagi športnikove vključitve v nacionalno skupino za testiranje) v času Zimskih olimpijskih iger v Sočiju, tako da lahko MOK v tem obdobju vsakega športnika najde. NOK mora za vse športnike (ne glede na to, ali so v skupini za testiranje pri mednarodni zvezi ali nacionalni protidopinški agenciji) v času Zimskih olimpijskih iger v Sočiju MOK sporočiti natančne podatke o prenočišču športnikov, številke sob ter urnike in lokacije treningov.

6


Ob tem mora NOK poskrbeti, da: 4.5.1.1 Vsi športniki, ki so na seznamu za testiranje njihove mednarodne zveze (IF RTP), spoštujejo svoje obveznosti in omogočajo, da MOK razpolaga z njihovimi podatki o lokacijah v času Zimskih olimpijskih iger v Sočiju; ali 4.5.1.2 Vsi športniki, ki so na seznamu za testiranje NADO (NRTP), spoštujejo svoje obveznosti in omogočajo, da MOK razpolaga z njihovimi podatki o lokaciji v času Zimskih olimpijskih iger v Sočiju. Podatki o lokacijah, na katere se navezujeta člena 4.5.1.1. in 4.5.1.2., mora športnik objaviti (in posodobiti, kadar je to potrebno) ter MOK omogočiti vpogled prek baze ADAMS ali katerega koli drugega podobnega sistema, ki je za MOK sprejemljiv in do katerega lahko dostopa (npr. SIMON). 4.5.2 Vsi NOK morajo zagotoviti, da so športniki, ki tekmujejo v njihovem imenu na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju in ki so vključeni v skupino za testiranje, obveščeni na način, ki ga zahtevata člena 11.3.5.(a) in 11.4.3.(a) mednarodnih standardov za testiranje. Vsak NOK mora MOK predložiti pisno potrdilo pristojne protidopinške organizacije najkasneje v 30 dneh pred začetkom obdobja Zimskih olimpijskih iger v Sočiju. 4.5.3 Športniki morajo po potrebi posodobiti podatke o lokacijah v času Zimskih olimpijskih iger v Sočiju, tako da so ti podatki vedno točni in popolni v skladu z zahtevami protidopinške organizacije, ki upravlja s seznamom RTP, na katerem je športnik registriran. 4.5.4 Končno odgovornost za posredovanje lokacij ima vsak športnik, ki je na seznamu RTP. Domnevno poseganje ali izpuščanje s strani NOK v nobenem primeru ni obramba pred sumom, da športnik ni izpolnil zahtev o posredovanju lokacij iz teh Pravil. Ne glede na to je odgovornost vsakega NOK, da (a) MOK zagotovi zgoraj določene podatke o lokacijah za vsakega športnika, ki tekmuje v njihovem imenu na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju in ki je na seznamu za testiranje, ter (b) da v obsegu, ki ga dopušča ustrezna protidopinška organizacija, ki upravlja s seznamom za testiranje, nadzira in upravlja podatke o lokacijah v času Zimskih olimpijskih iger v Sočiju za vsakega športnika. 4.5.5 Športnik, ki je na seznamu za testiranje, mora biti dosegljiv za testiranje na posredovanih lokacijah in predvsem v skladu z 11.4. členom mednarodnega standarda za testiranje. 4.5.6 NOK, ki ne upošteva zahtev v zvezi s posredovanjem lokaciji in določb o drugih podatkih, kot so urniki in lokacije treningov ter nastanitve in številke sob iz teh Pravil, je lahko deležen ukrepov, predvsem iz 10. člena teh Pravil. 4.5.7 Posredovane lokacije so na voljo WADA in drugim protidopinškim organizacijam, ki so pristojne za testiranje športnikov v času Zimskih olimpijskih iger v Sočiju, pod strogim pogojem, da so podatki obravnavani zaupno in da jih uporabijo le za namene kontrole dopinga. 4.5.8 NOK mora zagotoviti podatke iz 4.5. in 6.2.4. člena v zvezi z obdobjem Zimskih olimpijskih iger v Sočiju ter MOK omogočati predhodni dostop do podatkov oziroma najpozneje dva tedna pred začetkom obdobja Zimskih olimpijskih iger v Sočiju. NOK mora prav tako zagotoviti, da so ti podatki posodobljeni in da so posodobitve na voljo MOK.

7


4.6 Izbor športnikov za testiranje 4.6.1 MOK skupaj s SOCHI 2014 in pristojnimi mednarodnimi zvezami določi število testiranj, ki bodo izvedena v času Zimskih olimpijskih iger v Sočiju. Veliko testiranj bo tarčnih, druga pa bodo potekala po naključnem izboru. V Prilogi 3 so podrobneje opisani pomembni dejavniki za tarčna testiranja in tehnični postopki v zvezi s kontrolo dopinga, ki jo izvaja SOCHI 2014. 4.7 Neodvisni opazovalci MOK in SOCHI 2014 neodvisnim opazovalcem, ki so odgovorni za izvajanje programa neodvisnih opazovalcev pri kontroli dopinga v času Zimskih olimpijskih iger v Sočiju, omogočita neomejen in popoln dostop. 5. Člen ANALIZA VZORCEV Vzorci se analizirajo v skladu s 6. členom Kodeksa in naslednjimi načeli: 5.1

Shranjevanje vzorcev in zakasnela analiza

Vzorci morajo biti varno shranjeni v laboratoriju, razen če drugače zahteva MOK, in so pripravljeni za nadaljnjo analizo. Skladno s 17. členom Kodeksa so vzorci v lasti MOK za obdobje osmih let. V tem obdobju ima MOK pravico vzorce ponovno analizirati, pri čemer se razume, da to stori v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi, ki se lahko občasno spremenijo. Kršitve protidopinških pravil, ki so posledica tega, se obravnavajo v skladu s temi Pravili. Po pretečenem obdobju osmih let in če je športnik podal pisno soglasje v času odvzema vzorcev, se lastništvo vzorcev prenese na laboratorij za raziskovalne namene, s tem da se odstrani in uniči kakršna koli identifikacija športnika, dokaze o tem pa se predloži MOK. 6. Člen DISCIPLINSKI POSTOPEK V PRIMERU DOMNEVNIH KRŠITEV PROTIDOPINŠKIH PRAVIL NA OLIMPIJSKIH IGRAH 6.1 Splošna načela 6.1.1 Pravila, predvsem 6. člen, opisujejo ustrezni postopek za ugotavljanje kršitev protidopinških pravil, identifikacijo športnika ali druge zadevne osebe ter izvajanje ukrepov in sankcij, ki so opredeljeni v Olimpijski listini in Kodeksu. 6.1.2 Za vse kršitve protidopinških pravil v času Zimskih olimpijskih iger v Sočiju veljajo ukrepi in sankcije iz 59. člena Olimpijske listine in njenih predpisov in/ali iz Kodeksa.

8


6.1.3 Vsi ukrepi in sankcije zoper kršitve protidopinških pravil v času Zimskih olimpijskih iger v Sočiju bodo izrečeni v skladu z 59. členom Olimpijske listine in njenimi predpisi. 6.1.4 V skladu s členom 59.2.2.4 Olimpijske listine Izvršni odbor MOK prenese na disciplinsko komisijo, kot je določeno v členu 6.2.5 (Disciplinska komisija), vse svoje pristojnosti, razen: (i) pristojnosti za izrekanje opominov ali izključitve (59.1.1 člen Olimpijske listine) za člane MOK, častnega predsednika MOK, častne člane in zunanje častne člane; (ii) pristojnosti za izrekanje odstopa discipline ali dogodka od programa Zimskih olimpijskih iger v Sočiju (59.1.2(a) člen Olimpijske listine) za mednarodne zveze, kot tudi odstopa začasnega priznanja mednarodne zveze ali združenja mednarodne zveze (člena 59.1.2(b) in 59.1.3(a) Olimpijske listine); (iii) pristojnosti, da suspendira ali razveljavi začasno priznanje NOK, združenja NOK ali drugega priznanega združenja ali organizacije (členi 59.1.4(a) in (b), 59.1.5(a) in 59.1.8(a) Olimpijske listine); (iv) pristojnosti za izrekanje trajne neustreznosti ali izključitve iz prihodnjih olimpijskih iger v kontekstu Zimskih olimpijskih iger v Sočiju za samostojne tekmovalce, ekipe, uradnike, managerje, ostale člane delegacij, kot tudi sodnike in člane žirije (člena 59.2.1 in 59.2.2 Olimpijske listine). Predsednik MOK lahko pri sestavljanju disciplinske komisije iz 6.2.5 člena prav tako po lastni presoji odloči, da vse ukrepe in sankcije v danem primeru izreka izvršni odbor MOK. V tem primeru ima disciplinska komisija pristojnosti, ki so navedene v 6.1.5 in 6.1.7 členu. 6.1.5 Pri vseh postopkih, ki izhajajo iz kršitev protidopinških pravil v času Zimskih olimpijskih iger v Sočiju, se posameznikova pravica do zaslišanja iz 3. odstavka predpisov 59. člena Olimpijske listine uveljavlja izključno pred disciplinsko komisijo. Pravica do zaslišanja vključuje pravico do seznanjenosti s stroški in pravico do osebne navzočnosti pred disciplinsko komisijo ali do vložitve obrambe v pisni obliki glede na željo osebe, ki to pravico uveljavlja. 6.1.6 V vseh primerih kršitev protidopinških pravil na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju, kjer je izvršni odbor MOK vse svoje pristojnosti prenesel na disciplinsko komisijo, mora le-ta odločiti o ukrepih in/ali sankcijah, ki bodo izrečene. Ta odločitev, ki jo disciplinska komisija nemudoma sporoči predsedniku MOK in izvršnemu odboru MOK, predstavlja tudi odločitev MOK. 6.1.7 V vseh primerih kršitev protidopinških pravil na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju, kjer je izvršni odbor MOK obdržal svoje pristojnosti (glej 6.1.4 člen), disciplinska komisija izvršnemu odboru MOK zagotovi poročilo o izvedenem postopku pod njenim vodstvom in predlog ukrepa in/ali sankcije, o katerem potem odloči izvršni odbor MOK. V tem primeru predlog disciplinske komisije ni zavezujoč, odločitev izvršnega odbora MOK pa predstavlja odločitev MOK. 6.2 Postopki 6.2.1 Identifikacija nasprotne analitične ugotovitve (pozitivnega rezultata) in/ali druge očitne kršitve protidopinških pravil, obveščanje predsednika medicinske komisije MOK Vodja laboratorija, ki odkrije nasprotno analitično ugotovitev (pozitivni rezultat) (npr. pri vzorcu A) ali oseba, ki trdi, da je bila storjena katerakoli druga kršitev protidopinških pravil, o tem nemudoma obvesti predsednika medicinske komisije MOK ali osebo, ki jo je predsednik pooblastil, ter mu po varnem faksu, z zaupno osebno vročitvijo, varnim in zaupnim elektronskim obvestilom ali na kateri koli zaupni način v pisni obliki posreduje podrobno poročilo o nasprotni

9


analitični ugotovitvi (pozitivnem rezultatu) in vso dokumentacijo v zvezi z opravljenimi analizami ter vse ustrezne informacije, ki se nanašajo na druge očitne kršitve protidopinških pravil. 6.2.2 Preverjanje kršitev protidopinških pravil Predsednik medicinske komisije MOK skupaj z direktorjem za medicino MOK identificira športnika ali drugo osebo, ki je obdolžena kršitve protidopinških pravil, in preveri, ali gre v resnici za nasprotno analitično ugotovitev (pozitivni rezultat) (npr. da terapevtska izjema ni priznana) ali pa gre za kršitev kateregakoli drugega protidopinškega pravila. Predsednik medicinske komisije MOK skupaj z direktorjem za medicino MOK prav tako presodi, ali je nasprotna analitična ugotovitev (pozitivni rezultat) posledica očitnega odklona od mednarodnega standarda za testiranje ali mednarodnega standarda za laboratorije. 6.2.3 Obveščanje predsednika MOK Če s preverjanjem iz zgornjega člena 6.2.2 ni dokazano, da je nasprotna analitična ugotovitev (pozitivni rezultat) povzročila ustrezna terapevtska izjema ali odklon od mednarodnih standardov, predsednik medicinske komisije MOK ali pooblaščena oseba nemudoma obvesti predsednika MOK o ugotovitvi nasprotne analitične ugotovitve (pozitivnega rezultata) ali drugih očitnih kršitvah protidopinških pravil ter mu predstavi razpoložljive klju čne podatke v zvezi s primerom. 6.2.4

Upravljanje z rezultati v primeru kršitve zahtev o posredovanju lokacij 6.2.4.1 MOK je odgovoren za prijavo vsakega neuspešnega testiranja v obdobju Zimskih olimpijskih iger v Sočiju v skladu z mednarodnimi standardi za testiranje. NOK pomaga MOK pri zbiranju vseh potrebnih podatkov ali dokumentov v zvezi z obdelavo domnevnega neuspešnega testiranja s strani športnika ali delegacije. Če je športnik na seznamu za testiranje svoje mednarodne zveze ali NADO, mora športnikov NOK zagotoviti, da mednarodna zveza ali NADO (odvisno od primera) to odgovornost v potrebnem obsegu preneseta na MOK v skladu s členom 11.7.2 ali 11.7.4 (odvisno od primera) mednarodnih standardov za testiranje. 6.2.4.2 MOK prijavi neuspešno testiranje v skladu z 11.6 členom mednarodnih standardov za testiranje, s tem da so časovne omejitve iz 11.6 člena skrajšane zaradi narave Zimskih olimpijskih iger v Sočiju, tako da ima športnik na vsaki stopnji postopka 24 ur od prejema obvestila s strani MOK. 6.2.4.3 Vsak NOK zagotovi, da je MOK pred začetkom Zimskih olimpijskih iger v Sočiju obveščen o neposredovanih prijavah lokacije ali neuspešnih testiranjih športnika, ki bo sodeloval na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju v imenu NOK, v obdobju 18 mesecev pred začetkom obdobja Zimskih olimpijskih iger v Sočiju. NOK mora MOK nemudoma predložiti vso dokumentacijo v zvezi napakami v Programu posredovanja lokacij, če MOK to zahteva. 6.2.4.4 Če MOK odloči, da športnik ni opravil testiranja (neuspešno testiranje) in je to že njegov tretji prekršek v Programu posredovanja lokaciji v obdobju 18 mesecev do vključno dneva tretjega prekrška v Programu posredovanja lokacij, potem predsednik medicinske komisije MOK ali njegova pooblaščena oseba nemudoma obvesti predsednika MOK o očitni kršitvi protidopinških pravil v skladu z 2.4 členom Kodeksa ali drugimi ustreznimi protidopinškimi pravili. V primeru takšnih morebitnih kršitev Kodeksa

10


ali drugih protidopinških pravil lahko predsednik skliče disciplinsko komisijo, predsednik komisije pa lahko začasno suspendira športnika po 6.2.8 členu teh Pravil do končne odločitve pristojne protidopinške organizacije o kršitvi Kodeksa ali drugih protidopinških pravil, ki so bila sprejeta v skladu s Kodeksom. 6.2.5

Sestavljanje disciplinske komisije

Predsednik MOK nemudoma sestavi disciplinsko komisijo. Komisiji predseduje predsednik pravne komisije MOK ali član te komisije, ki ga določi predsednik MOK, sestavljata pa jo še dva druga člana izvršnega odbora MOK in/ali pravne komisije MOK. Disciplinski komisiji pomaga pravna služba MOK in/ali medicinski in znanst veni oddelek MOK. 6.2.6 Obveščanje športnikov ali drugih zadevnih oseb o kršitvi protidopinških pravil Predsednik MOK ali njegova pooblaščena oseba nemudoma obvesti športnika ali drugo zadevno osebo, vodjo ekipe, ustrezno mednarodno zvezo in predstavnika programa neodvisnih opazovalcev: a) o nasprotni analitični ugotovitvi (pozitivnem rezultatu); b) o športnikovi pravici, da zahteva analizo vzorca B ali da se v nasprotnem primeru smatra, da se je tej pravici odpovedal; c) o predvidenem dnevu, času in kraju analize vzorca B, če športnik ali MOK zanjo zaprosita; d) o pravici športnika in/ali njegovega pravnega zastopnika (pooblaščenca), da se udeleži odpiranja in analize vzorca B, če je analiza zahtevana; e) o športnikovi pravici, da zahteva kopijo laboratorijske dokumentacije vzorcev A in B z vsemi podatki, ki jih zahtevajo mednarodni standardi za laboratorije; f) o kršitvi protidopinških pravil in v tem primeru, namesto podatkov iz točk a do e, o dejanski podlagi za druge kršitve protidopinških pravil in, če je potrebno, o dodatni preiskavi, ki bo izvedena v primeru dejanske kršitve protidopinških pravil; g) o sestavi disciplinske komisije. Športnikovo nacionalno protidopinško organizacijo mora obvestiti vodja ekipe. 6.2.7 Uveljavljanje pravice do zaslišanja V obvestilu iz 6.2.6 člena predsednik MOK ali njegova pooblaščena oseba športniku ali drugi osebi in vodji ekipe ponudi možnost bodisi udeležbe na zasedanju disciplinske komisije bodisi predložitve pisne obrambne izjave. Če se športnik ali druga oseba in vodja ekipe odločijo sodelovati na zasedanju disciplinske komisije, lahko športnika ali drugo osebo na zasedanju spremljajo oziroma zastopajo osebe po njihovem izboru (npr. odvetnik, zdravnik itd.), a ne več kot tri za vsakega športnika ali vsako osebo. Na zasedanje so prav tako povabljeni predsednik zadevne mednarodne zveze ali njegov predstavnik ter predstavnik programa neodvisnih opazovalcev. Če se športnik ali druga oseba in/ali vodja ekipe odločijo, da se zasedanja disciplinske komisije ne bodo udeležili, lahko predložijo pisno obrambno izjavo, ki jo mora disciplinska komisija prejeti v za to določenem roku. Če so športnik ali druga zadevna oseba in/ali njuna delegacija že zapustili mesto, ki gosti olimpijske igre, predsednik disciplinske komisije sprejme ukrepe, ki so po njegovem mnenju primerni v danih okoliščinah, tako da se odločitev lahko sprejme kar najhitreje v skladu s temi Pravili.

11


6.2.8 Začasna izključitev Predsednik disciplinske komisije lahko športnika ali drugo zadevno osebo začasno izključi, dokler disciplinska komisija ali izvršni odbor MOK, odvisno od primera, ne izreče končne odločitve. Prav tako lahko predsednik disciplinske komisije odredi začasno izključitev v drugih ustreznih primerih, kot je opisano v 6.2.4.4 členu. 6.2.9 Narava in okoliščine kršitve; predložitev dokazov Disciplinska komisija določi naravo in okoliščine vseh kršitev protidopinških pravil, ki so bile domnevno storjene. Športniku ali drugi zadevni osebi omogoči, da predloži vse ustrezne dokaze, ki ne zahtevajo nesorazmernih sredstev (o tem odloči disciplinska komisija), za katere meni, da mu lahko pomagajo pri obrambi primera v zvezi z rezultatom na testiranju ali drugo kršitvijo protidopinških pravil bodisi ustno pred komisijo bodisi pisno po želji športnika ali zadevne osebe. 6.2.10 Mnenje strokovnjakov, navajanje drugih dokazov Disciplinska komisija lahko na lastno pobudo zaprosi za mnenje strokovnjakov ali pridobi druge dokaze. 6.2.11 Intervencija mednarodne zveze Če se mednarodna zveza odloči sodelovati v razpravah, lahko pristopi kot zainteresirana tretja stran in predloži svoje dokaze. Če je športnik član ekipnega športa ali pa nastopa v športu, ki sicer ni ekipni, a se nagrade podeljujejo ekipam, mednarodna zveza pomaga zagotoviti, da so sankcije, ki jih izreče MOK, v skladu s pravili mednarodne zveze. 6.2.12 Razširitev postopka na druge osebe Če kadarkoli (tj. pred, med ali po zasedanju) okoliščine tako narekujejo, lahko disciplinska komisija predlaga razširitev postopka na katere koli druge osebe (predvsem iz športnikove ekipe) pod pristojnostjo MOK, ki bi lahko prispevale h kršitvi protidopinških pravil. V takem primeru komisija predsedniku MOK predloži poro čilo, ta pa nato poda odločitev. Če se predsednik MOK odloči sprožiti postopek zoper drugo osebo, mora odlo čiti tudi, ali bo postopek potekal neodvisno ali kot del že obstoje čega postopka. V vsakem primeru pravila o postopku in splošne določbe veljajo s potrebnimi spremembami. 6.2.13 Obveščanje športnika in drugih vpletenih o odločitvi Predsednik MOK ali njegova pooblaščena oseba o odločitvi disciplinske komisije ali izvršnega odbora MOK, odvisno od primera, nemudoma obvesti športnika ali drugo zadevno osebo, vodjo ekipe, zadevno mednarodno zvezo, predstavnika programa neodvisnih opazovalcev in WADA tako, da naslovnikom pošlje celotno kopijo odločitve. 6.2.14 Časovna omejitev Celotni disciplinski postopek ne presega 24 ur od obvestila športnika ali druge zadevne osebe o kršitvi protidopinških pravil. Kljub temu pa lahko predsednik MOK odloči o podaljšanju časovne omejitve zaradi posebnih okoliščin primera.

12


6.3

Splošne določbe

6.3.1

Konflikt interesov

Člani disciplinske komisije MOK ne smejo biti osebe, ki (i) imajo isto državljanstvo kot športnik ali druga zadevna oseba; (ii) so v dokazanem ali očitnem konfliktu interesov s športnikom, NOK ali mednarodno zvezo športnika ali katere koli osebe, ki je na kakršen koli način vpletena v primer; (iii) se na kakršen koli način ne počutijo svobodne ali neodvisne. 6.3.2 Kršitev postopkov in drugih določb Kršitve zgoraj omenjenih postopkov in določb ne bodo preganjane, če športnik ali druga vpletena oseba zaradi kršitve nista bila oškodovana. 6.3.3

Obvestilo

Športnika ali drugo osebo, ki je bila akreditirana na zahtevo NOK, se lahko obvesti tako, da se izda obvestilo pristojnemu NOK. Obvestilo vodje ekipe športnika ali druge osebe, predsednika ali generalnega sekretarja NOK se smatra kot obvestilo NOK. 7. Člen AVTOMATIČNA DISKVALIFIKACIJA INDIVIDUALNIH REZULTATOV, NEUSTREZNOST ZA OLIMPIJSKE IGRE 7.1 Avtomatična diskvalifikacija Kršitev Pravil pri individualnih športih v povezavi s kontrolo dopinga avtomatično vodi v diskvalifikacijo športnikovih rezultatov na tekmovanju z vsemi ostalimi posledicami, kot so odvzem morebitnih medalj, točk in nagrad. 7.2 Neustreznost V primeru, da je športnik kršil protidopinška pravila pred svojim nastopom na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju ali pa je na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju že tekmoval, a ima v okviru teh iger še druge nastope, mu disciplinska komisija ali izvršni odbor MOK, odvisno od primera, izreče neustreznost do sodelovanja na tekmah Zimskih olimpijskih iger v Sočiju, na katerih še ni nastopil, in prav tako določi sankcije, ki lahko sledijo, kot na primer izključitev športnika ali drugih zadevnih oseb iz Zimskih olimpijskih iger v Sočiju in odvzem akreditacije. 7.3 Začasna ali trajna neustreznost Disciplinska komisija ali izvršni odbor MOK, odvisno od primera, lahko športniku ali drugim vpletenim osebam izreče začasno ali trajno neustreznost za igre olimpijade in zimske olimpijske igre, ki sledijo Zimskim olimpijskim igram v Sočiju.

13


8. Člen KAZENSKI UKREPI ZA POSAMEZNIKA 8.1 Diskvalifikacija rezultatov z Zimskih olimpijskih iger v Sočiju Kršitev protidopinških pravil med ali v povezavi z Zimskimi olimpijskimi igrami v Sočiju lahko povzroči diskvalifikacijo vseh športnikovih rezultatov na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju z vsemi posledicami, vključno z odvzemom vseh medalj, točk in nagrad, razen v primeru iz 8.1.1 člena. 8.1.1 Če športnik dokaže, da kršitev ni bila storjena po njegovi krivdi ali iz njegove malomarnosti, se mu rezultati s tekmovanj (če niso avtomatično diskvalificirani po 7.1 členu) ne diskvalificirajo, razen če je tudi na športnikove rezultate z drugih tekmovanj, poleg tistega, na katerem se je pojavila kršitev protidopinških pravil, najverjetneje vplivala športnikova kršitev protidopinških pravil. 8.2. Status v času neustreznosti Kdor je bil spoznan za neustreznega, ne sme v tem obdobju nikakor sodelovati na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju. 8.3.

Posledice kršitev protidopinških pravil poleg diskvalifikacije:

Posledice kršitev protidopinških pravil in dodatna zasedanja, ki sledijo zasedanjem in odločitvam MOK, vključno z izvedbo sankcij, izrečenih na podlagi kršitev na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju, izvrši ustrezna mednarodna zveza. 9. Člen POSLEDICE ZA EKIPE 9.1. V primeru, da je več kot en član ekipe v ekipnem športu obveščen o morebitni kršitvi protidopinških pravil na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju po 6. členu, se celotno ekipo tarčno testira. Če je več kot en član ekipe v ekipnem športu obsojen kršitve protidopinških pravil v obdobju Zimskih olimpijskih iger v Sočiju, je celotna ekipa lahko diskvalificirana ali deležna drugih disciplinskih ukrepov po pravilih pristojne mednarodne zveze. Za športe, ki niso ekipni, a se nagrade podelijo ekipam velja, da je lahko v primeru, da eden ali več članov ekipe krši protidopinška pravila v obdobju Zimskih olimpijskih iger v Sočiju, celotna ekipa diskvalificirana in/ali deležna drugih disciplinskih ukrepov po pravilih pristojne mednarodne zveze.

14


10. Člen FINANČNI IN DRUGI KAZENSKI UKREPI ZA NACIONALNE OLIMPIJSKE KOMITEJE IN MEDNARODNE ZVEZE 10.1 Izvršni odbor MOK ima, poleg drugih pristojnosti, tudi pravico, da nacionalnim olimpijskim komitejem in mednarodnim zvezam ukine del ali celotno financiranje oziroma drugo finančno pomoč, ki ni v skladu s temi Pravili. 10.2 MOK se prav tako lahko odloči za dodatne disciplinske ukrepe zoper nacionalne olimpijske komiteje ali mednarodne zveze zaradi priznanja in izbora svojih uradnikov ter športnikov za sodelovanje na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju, prihodnjih igrah olimpijade ter zimskih olimpijskih igrah, ki sledijo olimpijskim igram v Sočiju. 11. Člen PRITOŽBE 11.1 Odločitve, zoper katere je možna pritožba Na odločitve, ki so bile sprejete v skladu s temi Pravili, je možno vložiti pritožbo, kot je določeno v členih od 11.2 do 11.4 ali kot je drugače navedeno v Kodeksu. Te odločitve ostanejo veljavne vse dokler so v pritožbenem postopku, razen če pritožbeni organ odlo či drugače. 11.2 Pritožbe na odločitve glede kršitev protidopinških pravil, posledic in začasnih izključitev Poleg odločitev, zoper katere je možno vložiti pritožbo po 13.2 členu Kodeksa, se je po tem členu (11.2) možno tudi izredno pritožiti na odločitev o pristojnosti MOK, da odloči o domnevni kršitvi protidopinških pravil ali njihovih posledicah ter na odločitev glede izreka začasne izključitve. Ne glede na druge določbe iz teh Pravil se na začasno izključitev lahko pritoži le tisti športnik oziroma druga oseba, zoper katere je bila začasna izključitev izrečena. 11.2.1 V vseh primerih, ki izhajajo iz Zimskih olimpijskih iger v Sočiju, se lahko na odločitev pritoži izključno na Arbitražnem sodišču za šport (CAS) v skladu z določbami, ki veljajo pred tem sodiščem. 11.2.2 V primerih iz 11.2.1 člena se lahko na CAS pritožijo le naslednji: (a) športnik oziroma druga oseba, ki je predmet odločitve, zoper katero je bila vložena pritožba; (b) pristojna mednarodna zveza ali katera koli druga protidopinška organizacija, ki bi izvršila sankcije; in (c) WADA. 11.3 Pritožbe na odločitve, s katerimi se odobri ali zavrne terapevtsko izjemo Športnik, MOK, protidopinška organizacija ali drugi organ, ki ga je NOK pooblastil, da odobri ali zavrne terapevtsko izjemo, se lahko pritoži izključno na CAS glede odločitve WADA o razveljavitvi te odobritve ali zavrnitve. Na odločitve o zavrnitvi terapevtske izjeme, ki jih WADA ni razveljavila, se lahko pritožijo športniki na CAS.

15


11.4 Pritožba na odločitve iz 10. člena Na odločitve MOK iz 10. člena se lahko NOK ali mednarodna zveza pritožita izključno na CAS. 11.5 Rok za oddajo pritožbe Pritožbo mora pritožbena stran vložiti na CAS v roku enaindvajsetih (21) dni od dneva prejema odločitve. 12. Člen VELJAVNA ZAKONODAJA, SPREMEMBE IN INTERPRETACIJA PROTIDOPINŠKIH PRAVIL 12.1 Ta Pravila so določena v skladu z Olimpijsko listino in švicarsko zakonodajo. 12.2 Pravila lahko občasno spremeni izvršni odbor MOK. 12.3 Naslovi iz različnih delov in členov teh Pravil so navedeni le iz praktičnih razlogov in se ne obravnavajo kot del vsebine Pravil in nikakor ne vplivajo na jezik določb, na katere se navezujejo. 12.4 PREAMBULA in PRILOGE se obravnavajo kot sestavni del Pravil. 12.5 Pravila so bila sprejeta v skladu z ustreznimi določbami Kodeksa in se skladno z njimi tudi interpretirajo. Komentarji k določbam Kodeksa lahko po potrebi pomagajo pri razumevanju in interpretaciji teh Pravil. 13. Člen JEZIK Prevlada angleška različica teh Pravil.

16


PRILOGA 1

DEFINICIJE

Za specifične izraze v tem dokumentu veljajo definicije iz Kodeksa in mednarodnih standardov, razen če je, tako kot za spodnje izraze, navedeno drugače. Mednarodna zveza: mednarodna nevladna organizacija, priznana s strani MOK, ki upravlja enega ali več športov na svetovni ravni ter združuje organizacije, ki upravljajo te iste športne na nacionalni ravni. Mednarodni standardi za laboratorije: Standard, ki ga je sprejela WADA v podporo Kodeksu za področje laboratorijskih analiz. Mednarodni standardi za testiranje: Standard, ki ga je sprejela WADA v podporo Kodeksu za področje testiranj. MOK: Mednarodni olimpijski komite Obdobje Zimskih olimpijskih iger v Sočiju: obdobje Zimskih olimpijskih iger v Sočiju, ki se začne z odprtjem olimpijske vasi, 30. januarja 2014 in se zaključi z dnem zaključne slovesnosti, 23. februarja 2014. Posedovanje: (dopolnilo k definiciji v Kodeksu): v izogib dvoumnosti, oseba poseduje prepovedane postopke, kadar ima ta oseba v svoji dejanski fizični ali posredni posesti nekatere ali vse materiale za izvedbo prepovedanega postopka. Pravila: Protidopinška pravila MOK, ki se nanašajo na Zimske olimpijske igre v Sočiju. SOCHI 2014: Organizacijski komite Zimskih olimpijskih iger v Sočiju. Športnik: vsaka oseba, ki je udeleženec ali potencialni udeleženec Zimskih olimpijskih iger v Sočiju. Tekmovanje: posamezna tekma, igra, dvoboj ali samostojen nastop. Tekmovalno obdobje: obdobje Zimskih olimpijskih iger v Sočiju. Zimske olimpijske igre v Sočiju: XXII. Zimske olimpijske igre v Sočiju, 2014

17


PRILOGA 2

KRITERIJI, KI SE NANAŠAJO NA MEDNARODNE STANDARDE ZA TESTIRANJE

Mednarodni standardi za testiranje vključujejo standarde za načrtovanje testiranj, obveščanje športnikov, pripravo in izvedbo odvzema vzorca, varnost in administracijo po testiranju ter transport vzorcev. MOK od SOCHI 2014 zahteva, da so vsa načrtovanja in izvedbe kontrol dopinga izvedena v skladu z mednarodnimi standardi, ne glede na to, katera protidopinška organizacija bo to izvajala v njihovem imenu. MOK, kot protidopinška organizacija (ADO), mora na podlagi številnih stanadarov določiti kriterije. Spodnja tabela prikazuje zahteve MOK. Vsaka zahteva se nanaša na mednarodne standarde za testiranja. Člen 5.3.4

Zadeva ADO mora zagotoviti kriterij za validacijo identitete športnika, ki je izbran za odvzem vzorca. To zagotavlja, da je izbrani športnik tisti športnik, ki je obveščen.

5.3.6 5.3.5

ADO mora za odvzem vzorca zagotoviti kriterij, ki zagotavlja razumno število poskusov obveščanja športnikov o izboru za testiranje.

6.2(b) 6.3.3

ADO mora zagotoviti kriterije, katere osebe so lahko prisotne, poleg osebja za odvzem vzorcev in športnika, med postopkov odvzema vzorca.

18

Kriterij MOK od športnikov zahteva, da predložijo svojo Olimpijsko izkaznico in akreditacijo. Če športnik nima Olimpijske izkaznice ali akreditacije, mora predložiti osebni dokument s sliko. MOK od NOK zahteva točne podatke o lokacijah športnikov. Te informacije se uporabijo za lociranje in obveščanje športnikov. Te informacije bodo skupaj z urniki treningov, ki jih upravlja SOCHI 2014, posredovane UKD, da bodo lahko opravili razumno število posksov lociranja in obveščanja športnikov. MOK/SOCHI 2014 poskuša na podlagi posredovanih lokacij obvestiti športnika preden se to smatra za kršenje Pravil. Poleg športnika in osebja za odvzem vzorca so lahko med postopkom odvzema vzorca prisotni še: - športnikov spremljevalec - prevajalec - predstavnik MOK - predstavnik mednarodne zveze - neodvisni opazovalec WADA - administratorji SOCHI 2014 Pogoji za njihovo prisotnost so navedeni v mednarodnih standardih za testiranje.


Člen 6.2(c) 6.3.2

Zadeva ADO mora zagotoviti, da Postaja za kontrolo dopinga zagotavlja minimalne kriterije na podlagi člena 6.3.2 UKD naj uporablja Posatjo za kontrolo dopinga, ki najmanj zagotavlja športnikovo zasebnost in se tekom procesa odvzema vzorca uporablja izključno za namene kontrole dopinga.

7.4.5

Zahtevani minimalni podatki za Obrazcu za kontrolo dopinga

8.3.1

ADO mora zagotoviti kriterije, ki zagotavljajo da bodo odvzeti vzorci shranjeni na način, ki ohranja njihovo integriteto, identiteto in varnost pred transportom iz Postaje za kontrolo dopinga. Vzorci, ki ne zadostujejo kriterijem glede specifične teže za analizo ADO mora zagotoviti postopke, ki zagotavljajo, da so odvzeti vzorci primerni. Če prvi odvzet vzorec ne ustreza kriterijem za analizo je UKD odgovoren, da odvzame dodatne vzorce, dokler ne pridobi primernega vzorca. Zahteve za osebje za odvzem vzorcev ADO mora določiti potrebne kompetence in znanja za uradnike za kontrolo dopinga, nadzornike in uradnike za odvzem krvi. ADO mora poskrbeti za izjave za vse osebje za odvzem vzorcev, ki navajajo njihove dolžnosti.

Priloga G G.3

Priloga H

Kriterij Razen v primeru, da pride do drugačnega sporazuma, MOK od SOCHI 2014 zahteva, da Postaja za kontrolo dopinga na tekmovanjih Zimskih olimpijskih iger v Sočiju zadostoju naslednjim zahtevam: Postaja za kontrolo dopinga mora vsebovati čakalnico, eno ali več sob za administracijo in enega ali več stranišč. Vse skupaj mora biti na eni lokaciji, ki se jo da zakleniti. »Čakalnica« mora imeti sprejemni prostor pri vhodu, hladilnik ali drug hladilni sistem za pijačo, zadostno število stolov in televizijo. »Administrativno prostor« (njihovo število je odvisno od predvidenega števila odvzemov) mora imeti mizo, 5 stolov, hladilnik s ključavnico in koš za nevarne odpadke. Stranišče mora biti dovolj veliko za dve osebi in mora omogačati neoviran pogled priče pri odvzemu na oddajo vzorca. MOK ne zahteva športnikovega domačega naslova in telefonske številke, saj so to podatki, ki jih je pridobil SOCHI 2014 v postopku akreditiranja. Razen v primeru, da pride do drugačnega sporazuma, MOK zahteva da so vzorci, odvzeti na tekmovanjih Zimskih olimpijskih iger v Sočiju spravljeni v zaklenjenih hladilnikih pred transposrtom iz Postaje za kontrolo dopinga. MOK običajo zahteva en (1) dodatni vzorec v primeru, če prvotni vzorec ne ustreza laboratorijskim zahtevam. V primeru, da bo za analizo vzorcev na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju potreben dodatni laboratorij, bo le-ta primoran sprejeti enaka navodila. MOK mora odobriti uporabo SOCHI 2014 osebja za odvem vzorcev iz države gostiteljice ter načrte za rekrutiranje dodatnega osebja za izvedbo antidoping programa na igrah.

KRŠENJE POSTOPKOV IN SPLOŠNIH DOLOČB Športnik ali druga oseba ne more uveljavljati kršenje postopkov in splošnih določb iz te priloge, če ga te kršitve niso ogrožale.

19


PRILOGA 3

TEHNIČNI POSTOPKI ZA KONTROLO DOPINGA ZA ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE V SOČIJU

KAZALO 1. UVOD ................................................................................................................................................... 21 2. DEFINICIJE ......................................................................................................................................... 22 3. OBVEŠČANJE ŠPORTNIKOV ........................................................................................................... 22 4. PRIPRAVA NA ODVZEM VZORCA .................................................................................................... 25 5. ODVZEMA VZORCA ........................................................................................................................... 26 6. VARNOST/ADMINISTRACIJA PO TESTIRANJU .............................................................................. 28 7. TRANSPORT VZORCEV IN DOKUMENTACIJE ............................................................................... 29 8. LASTNIŠTVO VZORCEV .................................................................................................................... 30 PRILOGA A:

PREISKOVANJE SUMA NEUPOŠTEVANJA PRAVIL ................................................. 31

PRILOGA B:

PRILAGODITVE ZA ŠPORTNIKE INVALIDE ............................................................... 33

PRILOGA C:

PRILAGODITVE ZA MLADOLETNE ŠPORTNIKE ....................................................... 35

PRILOGA D:

ODVZEM URINSKIH VZORCEV ................................................................................... 37

PRILOGA E:

ODVZEM KRVNIH VZORCEV ....................................................................................... 40

PRILOGA F:

URINSKI VZORCI - NEZADOSTEN VOLUMEN ............................................................ 42

PRILOGA G:

URINSKI VZORCI, KI NE IZPOLNJUJEJO ZAHTEV O USTREZNI SPECIFIČNI TEŽI ZA ANALIZO ......................................................................................................... 43

PRILOGA H:

ZAHTEVE ZA OSEBJE ZA ODVZEM VZORCEV ......................................................... 45

20


1. UVOD 1.0 Protidopinški program Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) za Zimske olimpijske igre 2014 je usklajen s svetovnim protidopinškim Kodeksom in obveznimi mednarodnimi standardi, ki sestavljajo svetovni protidopinški program. 1.1 MOK organizacijskemu komiteju SOCHI 2014 za olimpijske igre in paraolimpijske igre (SOCHI 2014) podeljuje odgovornost za izvajanje naslednjih delov obveznega mednarodnega standarda za testiranje (IST) svetovne protidopinške organizacije WADA: obveščanje športnikov; pripravla na odvzem vzorca; odvzema vzorca; varnost/administracija po testiranju; transport vzorcev in dokumentacije; lastništvo vzorcev; priloga A: raziskovanje suma neupoštevanja pravil; priloga B: prilagoditve za športnike invalide; priloga C: prilagoditve za mladoletne športnike; priloga D: odvzem urinskih vzorcev; priloga E: odvzem krvnih vzorcev; priloga F: vzorci urina - nezadosten volumen; priloga G: vzorci urina, ki ne dosegajo kriterija za ustrezno specifično težo za analizo;  priloga H: zahteve za osebje za odvzem vzorcev.             

1.2 Te tehnični postopki za kontrolo dopinga opisujejo izvajanje omenjenih področij IST organizacije WADA s strani SOCHI 2014. 1.3 Te tehnični postopki za kontrolo dopinga ne vsebujejo zahtev znotraj IST glede Poglavja 4 Načrtovanje in Poglavja 11 - Lokacija športnikov. Omenjene zahteve so izključna odgovornost MOK. 1.4 SOCHI 2014 bo izvajal kontrolo dopinga v skladu s temi tehničnimi postopki za kontrolo dopinga v imenu MOK izključno na olimpijskih prizoriščih SOCHI 2014. 1.5 Pri izvajanju teh tehničnih postopkov za kontrolo dopinga SOCHI 2014 deluje v skladu z WADA standardi za zasebnost športnikov in zaščito osebnih podatkov. 1.6 V okviru protidopinškega programa MOK je namen teh tehničnih postopkov za kontrolo dopinga predvsem načrtovanje za učinkovito testiranje in vzdrževanje integritete in identitete zbranih vzorcev od obvestila športniku o testiranju do transporta vzorcev na analizo v laboratorij.

21


2. DEFINICIJE 2.0 Če ni drugače določeno v protidopinških pravilih MOK, definicije v Kodeksu in mednarodnih standardih smiselno veljajo za specifične izraze v Prilogi 3. 3. OBVEŠČANJE ŠPORTNIKOV Cilj 3.0 Zagotoviti iskanje športnika v smiselnih okvirih, obveščanje izbranega športnika, vzdrževanje pravic športnika, izločitev možnosti za manipulacijo vzorca in dokumentiranje obvestila. Splošno 3.1 Obveščanje športnikov se prične, ko SOCHI 2014 prične z obveščanjem izbranega športnika in konča, ko športnik pride na Postajo za kontrolo dopinga oziroma, ko se MOK obvesti o športnikovem morebitnem neupoštevanju pravil. 3.2 Osnovne aktivnosti so: a) imenovanja uradnikov za kontrolo dopinga (UKD), nadzornikov in drugega osebja za odvzem vzorcev; b) lociranje športnika in potrditev njegove/njene identitete; c) obveščanje športnika o tem, da je bil/bila izbran/a za oddajo vzorca ter obveščanje o pravicah in odgovornostih; d) pri nenapovedanem odvzemu vzorca, trajno spremljanje športnika od obvestila do prihoda na izbrano Postajo za kontrolo dopinga; in e) dokumentiranje obveščanja ali poskusov obveščanja. Zahteve pred obveščanjem športnikov 3.3 Vedno, ko je to mogoče, se odvzem vzorca izvaja nenapovedano. 3.4 Za izvajanje in pomoč pri odvzemu vzorcev SOCHI 2014 imenuje in pooblasti osebje za odvzem vzorcev, ki je primerno usposobljeno za izvajanje svojih pooblastil in ki nima konflikta interesov pri rezultatih odvzema vzorcev in ki ni mladoletno. 3.5 UKD/nadzorniki so opremljeni z uradno identifikacijo, ki jo zagotovi in nadzira SOCHI 2014. Minimalna zahteva za identifikacijo je uradna kartica, ki navaja SOCHI 2014 in MOK. UKD morajo imeti dodatno identifikacijo, ki navaja njihovo ime, sliko in rok veljave. Uradniki za odvzem krvi (BCO) morajo predložiti tudi dokaz o suposobljenosti za odvzem krvnih vzorcev. 3.6 SOCHI 2014 vzpostavi kriterije za ugotavljanje identitete športnika, ki je izbran za oddajo vzorca. Tako se zagotovi, da je izbrani športnik dejansko športnik, ki je obveščen. Identifikacija se običajno izvaja na podlagi akreditacije športnika za čas iger ali s pomočjo drugega zanesljivega identifikacijskega dokumenta s sliko. Način identifikacije športnika se navede v dokumentacijo kontrole dopinga.

22


3.7 SOCHI 2014 ali UKD/nadzornik ugotovi lokacijo izbranega športnika in načrtuje način in čas obveščanja ter pri tem upošteva specifične okoliščine športa/tekmovanja/treninga in posamezne situacije. 3.8 SOCHI 2014 zagotovi, da se opravijo vsi smiselni poskusi obveščanja športnika o njihovem izboru za odvzem vzorca. SOCHI 2014 natančno zabeleži vse poskuse in rezultate obveščanja športnika. Pri lociranju športnikov s pomočjo podatkov v Programu posredovanja lokacij športnikov SOCHI 2014 zagotovi, da UKD ravnajo v skladu z zahtevami, navedenimi v 11.4.3(b) in (c) mednarodnih standardov testiranja (IST). 3.9 Športnik prvi prejme obvestilo o izboru za odvzem vzorca, razen kjer je predhodni kontakt s tretjo osebo zahtevan v skladu z določili Postopka 3.10. 3.10 SOCHI 2014 oziroma UKD/nadzornik presodi, ali je pred obveščanjem športnika potrebno obvestiti tretjo stranko. To je lahko potrebno v situacijah, v katerih je športnik mladoleten, kot določa Priloga C: Prilagoditve za mladoletne športnike, oziroma kjer to zahteva športnikova invalidnost v skladu s Prilogo B: Prilagoditve za športnike invalide, oziroma v situacijah, kjer je za obveščanje zahtevan in prisoten tolmač. 3.11 SOCHI 2014 ali UKD lahko spremenita status odvzema vzorca iz nenapovedanega v napovedanega. Takšna sprememba se dokumentira. 3.12 Obveščanje za napovedan odvzem vzorca se opravi s katerimkoli sredstvom, ki jasno izrazi ali je športnik prejel obvestilo. Zahteve za obveščanje športnikov 3.13 Po vzpostavitvi prvega kontakta SOCHI 2014 ali UKD/nadzornik zagotovi, da je športnik in/ali, če je potrebno tudi tretja stranka, obveščen: a) da mora športnik opraviti odvzem vzorca; b) da se odvzem vzorca opravlja s pooblastili MOK; c) o tipu odvzema vzorca in vseh ostalih pogojih, ki jih je potrebno upoštevati pred odvzemom vzorca; d) o pravicah športnika, vključno s pravico do: (i) prisotnosti zastopnika in, če je na voljo, tolmača; (ii) zahtevanja dodatnih informacij o postopku odvzema vzorca; (iii) zahtevanja odložitve zglasitve na Postaji za kontrolo dopinga zaradi tehtnih razlogov; (iv) zahtevanja prilagoditev v skladu s Prilogo B: Spremembe za športnike invalide; e) o dolžnostih športnika, vključno z zahtevami: (i) po zadrževanju pod neprekinjenim vizualnim nadzorom UKD/nadzornika od trenutka prvega osebnega obvestila s strani UKD/nadzornika do zaključka postopka odvzema vzorca; (ii) po predložitvi identifikacije; (iii) upoštevanja postopkov odvzema vzorca in morebitnih posledic neupoštevanja navodil ; (iv) takojšnje zglasitve na Postaji za kontrolo dopinga za testiranje, razen v primeru odloga zaradi utemeljenih razlogov; f) o lokaciji Postaje za kontrolo dopinga;

23


g) o dejstvu, da športnik uživa hrano in pijačo pred odvzemom vzorca na lastno odgovornost; h) o izogibanju prekomerne rehidracije, saj mora posredovani vzorec ustrezati zahtevam glede ustrezne specifične gostote za analizo; i) da mora biti vzorec, ki ga športnik odda osebju za odvzem vzorca prvi urin, ki ga športnik izloči po prejemu obvestila; športnik torej ne sme izločati urina pod tušem ali kako drugače pred oddajo vzorca osebju za odvzem vzorca. 3.14 Ob vzpostavitvi osebnega stika UKD/nadzornik opravi naslednje: a) ohrani športnika pod vidnim nadzorom vse do zaključka postopka odvzema vzorca; b) se identificira športniku s pomočjo svoje uradne SOCHI 2014 identifikacijske kartice; c) potrdi identiteto športnika. Morebitna nezmožnost potrditve identitete športnika se dokumentira. V takšnih primerih se UKD, ki je odgovoren za izvajanje odvzema vzorca odloči, ali je situacijo potrebno prijaviti v skladu s Prilogo A: Raziskovanje suma neupoštevanja pravil. 3.15 UKD/nadzornik športniku v podpis predloži obrazec o kontroli dopinga, s katero se potrdi in sprejme obvestilo. Če športnik zavrne podpis obrazca o prejemu obvestila oziroma se obvestilu izmika, UKD/nadzornik obvesti športnika o posledicah neupoštevanja pravil, če je to mogoče, nadzornik (če obveščanja ne izvaja UKD) pa nemudoma prijavi vse pomembne informacije UKD. Če je to mogoče, UKD nadaljuje z odvzemom vzorca. UKD dokumentira podatke in prijavi okoliščine SOCHI 2014 in MOK takoj, ko je to mogoče. MOK nato izvede korake, določene v Prilogi A: Raziskovanje suma neupoštevanja pravil. 3.16 UKD/nadzornik lahko po lastni presoji obravnava upravičeno zahtevo tretje stranke ali športnikovo prošnjo za preložitev zglasitve na Postaji za kontrolo dopinga na podlagi potrdila in prejema obvestila in/ali prošnjo za začasni odhod s Postaje za kontrolo dopinga. Dovoljenje lahko odobri, če je športniku mogoče zagotoviti spremstvo in stalni nadzor ter če se prošnja navezuje na naslednje dejavnosti: Za testiranje takoj po tekmovanju: a) sodelovanje na podelitvi medalj; b) izpolnjevanje medijskih obveznosti; c) nastopi na drugih tekmovanjih; d) raztezne vaje; e) prejem potrebne zdravstvene oskrbe; f) iskanje zastopnikov in/ali tolmačev; g) pridobitev dokumenta s fotografijo; h) zaradi drugih upravičenih razlogov, ki morajo biti utemeljeni in dokumentirani. Za testiranje, ki ne nastopi takoj po tekmovanju: a) iskanje zastopnikov in/ali tolmačev; b) dokončanje treninga; c) prejem potrebne zdravstvene oskrbe; d) pridobitev dokumenta s fotografijo; e) zaradi drugih upravičenih razlogov, ki morajo biti utemeljeni in dokumentirani. 3.17 UKD ali drugo osebje, ki izvaja odvzem vzorcev, dokumentira razloge za kasnejši prihod na Postajo za kontrolo dopinga ter razloge za odhod s Postaje za kontrolo dopinga, zaradi katerih bo morda potrebna nadaljnja preiskava MOK. Če športnik ni pod stalnim nadzorom, mora biti to zabeleženo.

24


3.18 UKD/nadzornik mora športnikovo prošnjo za preložitev zavrniti, če športnika ni mogoče stalno nadzirati. 3.19 Če se športnik, ki je bil predhodno obveščen o odvzemu vzorca, ne zglasi na Postaji za kontrolo dopinga ob določenem času, se UKD po lastni presoji odloči, ali bo s športnikom poskusil stopiti v stik. UKD mora na postaji počakati še vsaj 30 minut po dogovorjeni uri, preden jo zapusti. Če se športnik na postaji ne zglasi do odhoda UKD, mora UKD ukrepati v skladu z zahtevami iz Priloge A: Preiskava morebitnega neupoštevanja pravil. 3.20 Če športnik zamudi na Postajo za kontrolo dopinga zaradi razlogov, ki niso navedeni v postopku 3.16., a se tam zglasi pred odhodom UKD, se UKD odloči, ali bo prijavil morebitni primer neupoštevanja pravil. Če je to mogoče, UKD nadaljuje z odvzemom vzorca in dokumentira podrobnosti o športnikovi zamudi na Postajo za kontrolo dopinga. 3.21 Če v času, ko je športnik pod nadzorom, osebje za odvzem vzorcev opazi kar koli, kar bi lahko vplivalo na testiranje, o tem poroča UKD, ki to zabeleži. Če se mu zdi primerno, UKD ukrepa v skladu z zahtevami iz Priloge A: Preiskava morebitnega neupoštevanja pravil in/ali odloči, če je športniku primerno odvzeti dodatni vzorec. 4. PRIPRAVA NA ODVZEMA VZORCA Cilj 4. Pripraviti se na postopek odvzem vzorca tako, da je zagotovljena uspešnost in učinkovitost postopka. Splošno 4.1 Priprave na postopek odvzema vzorca se začnejo z vzpostavitvijo sistema za pridobivanje informacij za učinkovito izvedbo postopka in se končajo s potrditvijo, da oprema za odvzem vzorcev ustreza določenim kriterijem. 4.2 Glavne dejavnosti so: a) vzpostavitev sistema za zbiranje podrobnosti o postopku odvzema vzorcev; b) vzpostavitev kriterijev o tem, kdo je lahko prisoten na postopku odvzema vzorcev; c) zagotovitev, da Postaja za odvzem vzorcev izpolnjuje minimalne kriterije, ki so predpisani v postopku 4.4.; d) zagotovitev, da oprema za odvzem vzorcev, ki jo uporablja SOCHI 2014, izpolnjuje minimalne kriterije, ki so predpisani v postopku 4.7. Zahteve za pripravo na odvzem vzorca 4.3 SOCHI 2014 pridobi vse potrebne informacije za zagotovitev, da se postopek odvzema vzorcev lahko izvede učinkovito in uspešno, vključno z dodatnimi zahtevami glede športnikov s posebnimi potrebami, ki so navedene v Prilogi B: Prilagoditev potrebam invalidnih športnikov in potrebam mladoletnih športnikov, ki so navedene v Prilogi C: Prilagoditve mladoletnim športnikom.

25


4.4 Postajo za kontrolo dopinga uporablja UKD, na njej pa mora biti zagotovljena najmanj športnikova zasebnost. Ko je to mogoče, se Postaja uporablja izključno kot Postaja za kontrolo dopinga v času postopka odvzema vzorcev. UKD zabeleži vsak pomembnejši odklon od teh kriterijev. 4.5 Postaje za kontrolo dopinga se bodo nahajale na vseh tekmovalnih prizoriščih ter v obalni vasi, gorski vasi in vasi, kjer bodo bivali športniki, ki nastopajo v vzdržljivostnih športih. Upravitelj Postaje za kontrolo dopinga (DCSM) je odgovoren za vodenje postopkov kontrole dopinga in osebja za odvzem vzorcev na Postaji za kontrolo dopinga. 4.6 Ti postopki določajo minimalne kriterije za to, kdo je lahko prisoten na postopku odvzema vzorcev poleg osebja, ki je za to pristojno, in protidopinških uradnikov SOCHI 2014, vključno s/z: a) športnikovo pravico, da ga v postopku odvzema vzorca spremlja zastopnik in/ali tolmač, razen pri dejanskem odvajanju vzorca urina; b) pravico mladoletnega športnika in pravico prisotnega UKD, da zastopnik opazuje UKD, ko mladoletni športnik oddaja vzorec urina, vendar tako, da zastopnik ne opazuje dejanske oddaje vzorca, razen če to zahteva mladoletni športnik . c) pravico invalidnega športnika, da ga spremlja zastopnik, kot je navedeno v Prilogi B: Prilagoditev potrebam invalidnih športnikov; d) predstavnik MOK; e) predstavnik pristojne mednarodne zveze; in f) neodvisnim opazovalcem WADA, če to zahteva program neodvisnih opazovalcev. Neodvisni opazovalec WADA neposredno ne opazuje odvajanja vzorca urina. 4.7. UKD za odvzem vzorcev uporablja le opremo, ki jo je odobril SOCHI 2014 in izpolnjuje vsaj naslednje zahteve: a) vse stekleničke, posode, cevke ali katerikoli drugi predmeti za shranjevanje športnikovih vzorcev imajo vgrajen enkratni sistem številčenja; b) oprema ima sistem pečatenja, ki je zaščiten pred nedovoljenim odpiranjem; c) zagotavlja, da športnikova identiteta ni razvidna z opreme same; in d) pred športnikovo uporabo je oprema čista in zapečatena. 4.8 SOCHI 2014 bo za odvzem vzorcev uporabljal opremo Berlinger. 4.9 Fotografiranje oziroma snemanje video ali zvočnih posnetkov je dovoljeno le znotraj Postaje za kontrolo dopinga z dovoljenjem DCSM in le v času, ko Postaja za kontrolo dopinga ni v uporabi. Ko Postaja za kontrolo dopinga obratuje, fotografiranje in snemanje video ali zvočnih posnetkov ni dovoljeno. Mobilni telefoni so dovoljeni le za klicanje in ne za fotografiranje ali snemanje. Vendar pa morajo biti v času obdelave vzorca vsi telefoni izklopljeni. 5. ODVZEM VZORCA Cilj 5. Izvedba postopka odvzema vzorca tako, da je zagotovljena integriteta, varnost in identiteta vzorca in spoštovana športnikova zasebnost.

26


Splošno 5.1 Postopek odvzema vzorca se začne tako, da se določi splošne odgovornosti za izvedbo postopka odvzema vzorcev in se zaključi, ko je zbrana vsa dokumentacija o odvzemu vzorca. 5.2 Glavne dejavnosti so: a) priprave na odvzem vzorca; b) odvzem in varovanje vzorca; in c) dokumentiranje odvzema vzorca. Zahteve pred odvzemom vzorca 5.3. SOCHI 2014 je odgovoren za celotno izvedbo postopka odvzema vzorca, določene odgovornosti pa prenese na UKD. 5.4 UKD zagotovi, da je športnik seznanjen s svojimi pravicami in odgovornostmi, ki so določene v postopku 3.13. 5.5 UKD športniku omogoči možnost oskrbe z vodo. Športnik se mora zaradi zahtev o ustrezni specifični teži za analizo izogibati pretirani hidraciji. 5.6 Športnik lahko Postajo za kontrolo dopinga zapusti le pod stalnim nadzorom UKD/nadzornik in z dovoljenjem UKD. UKD obravnava vse utemeljene športnikove prošnje za odhod s Postaje za kontrolo dopinga, kot je to določeno v postopkih 3.16 in 3.17, dokler športnik ne odda vzorca. 5.7 Če UKD športniku odobri odhod s Postaje za kontrolo dopinga, se morata UKD in športnik strinjati o naslednjih pogojih za odhod: a) razlog za športnikov odhod s Postaje za kontrolo dopinga; b) čas vrnitve (ali vrnitve po zaključeni dogovorjeni dejavnosti); c) da mora biti športnik ves čas pod stalnim nadzorom; d) da športnik ne bo odvajal urina, dokler se ne vrne na Postajo za kontrolo dopinga. 5.8. UKD dokumentira sprejete pogoje in dejanski čas športnikovega odhoda in vrnitve. Zahteve za odvzem vzorca 5.9. UKD športnikov vzorec odvzame v skladu z naslednjimi postopki za določeno vrsto odvzema vzorca: a) Priloga D: Odvzem vzorcev urina; b) Priloga E: Odvzem vzorcev krvi. 5.10 UKD zabeleži neobičajno vedenje športnika in/ali druge osebe v njegovem spremstvu ter nepravilnosti, ki lahko ogrozijo odvzem vzorca. Če je primerno, SOCHI 2014 in/ali UKD ravna po Prilogi A: Preiskava morebitnega neupoštevanja pravil. 5.11 Če sta izvor ali pristnost vzorca vprašljiva, se športnika zaprosi za dodatni vzorec. Če športnik ne želi oddati dodatnega vzorca, UKD podrobno dokumentira okoliščine zavrnitve, SOCHI 2014 pa ravna po Prilogi A: Preiskava morebitnega neupoštevanja pravil. 5.12 UKD športniku ponudi možnost, da dokumentira kakršne koli pomisleke, ki jih ima v zvezi z izvedbo postopka odvzema vzorca.

27


5.13 Med izvajanjem postopka odvzema vzorca morajo biti zabeleženi vsaj naslednji podatki: a) datum, čas in način obvestila (brez predhodnega obvestila, predhodno obvestilo, pred ali po tekmovanju); b) čas prihoda na Postajo za kontrolo dopinga; c) čas in kraj oddaje vzorca; d) športnikovo ime; e) športnikov datum rojstva; f) športnikov spol; g) športnikova številka akreditacije, s katero je mogoče dostopati do športnikovega domačega naslova in telefonske številke, ko je povezana s podatkovno bazo SOCHI 2014; h) športnikova panoga in disciplina; i) ime športnikovega trenerja in zdravnika; j) koda vzorca; k) ime in podpis priče pri odvzemu vzorca; l) ime in podpis uradnika za odvzem krvi, v primeru, da je bil odvzet krvni vzorec; m) podatki o vzorcu, ki jih potrebuje laboratorij; n) zdravila in prehranska dopolnila, ki jih je športnik navedel, da jih uporablja, ter podatki o morebitni nedavni transfuziji krvi v časovnem okviru, ki ga določi laboratorij; o) kakršnekoli nepravilnosti v postopkih; p) športnikovi komentarji ali pomisleki glede izvedbe postopka odvzema vzorca, če jih je navedel; q) športnikovo soglasje, da se podatke s testiranj lahko obdela v bazi ADAMS; r) športnikovo soglasje ali nesoglasje, da se vzorci uporabijo v raziskovalne namene; s) športnikovo ime in podpis; t) ime in podpis športnikovega zastopnika, če je le-ta prisoten; u) ime in podpis UKD. 5.14 Ob koncu postopka odvzema vzorca športnik in UKD podpišeta ustrezno dokumentacijo in s tem potrdita, da dokumentacija natančno opisuje vse podrobnosti v zvezi s postopkom odvzema vzorca športnika, vključno z vsemi športnikovimi pomisleki. Če je športnik mladoleten, morata dokumentacijo podpisati športnik in njegov zastopnik (če ga ima). Druge pristojne osebe, ki so bile prav tako prisotne pri postopku odvzema vzorca, lahko podpišejo dokumentacijo kot priče postopka. 5.15 UKD športniku predloži kopijo dokumentacije o postopku odvzema vzorca, ki jo je športnik podpisal. 6. VARNOST/ADMINISTRACIJA PO TESTIRANJU Cilj 6. Zagotoviti, da so vsi vzorci, ki so bili odvzeti na Postaji za kontrolo dopinga, in dokumentacija o odvzemu vzorca varno shranjeni, dokler so na Postaji za kontrolo dopinga.

28


Splošno 6.1. Administracija po opravljenem testiranju se začne, ko športnik zapusti Postajo za kontrolo dopinga po odvzemu vzorca in konča s pripravo vseh odvzetih vzorcev in dokumentacije na transport. Zahteve za varnost/administracijo po opravljenem testiranju 6.2 SOCHI 2014 je določil kriterije za zagotovitev, da so pred transportom s Postaje za kontrolo dopinga vsi vzorci shranjeni tako, da je ohranjena njihova integriteta, identiteta in varnost. UKD zagotovi, da so vzorci shranjeni v skladu s temi kriteriji. Kriteriji določajo, da morajo biti vzorci pred transportom shranjeni v hladilniku s ključavnico znotraj Postaje za kontrolo dopinga. 6.3 Brez izjeme je vse vzorce treba poslati na analizo v laboratorij, ki ga je akreditirala ali drugače odobrila WADA. 6.4 UKD zagotovi, da je dokumentacija o vsakem vzorcu popolna in varovana. 6.5 SOCHI 2014 zagotovi, da so navodila za vrsto analize, ki bo izvedena, posredovana laboratoriju, akreditiranemu s strani WADA, kadar je to potrebno. 7. TRANSPORT VZORCEV IN DOKUMENTACIJE Cilj 7. Zagotoviti, da vzorci in z njimi povezana dokumentacija prispejo v laboratorij, akreditiran s strani WADA, v primernem stanju za potrebno analizo. 7.1. Zagotoviti, da UKD varno in pravočasno pošlje dokumentacijo o postopku odvzema vzorca MOK. Splošno 7.2 Transport se začne ob odhodu vzorcev in dokumentacije s Postaje za kontrolo dopinga in konča, ko predvideni naslovniki potrdijo prejem vzorcev in dokumentacije o odvzemu vzorcev. 7.3 Glavni dejavnosti sta zagotovitev varnega transporta vzorcev in ustrezne dokumentacije v laboratorij, akreditiran s strani WADA, ter zagotovitev varnega transporta dokumentacije o odvzemu vzorcev do MOK. Zahteve za transport in shranjevanje vzorcev ter dokumentacije 7.4 SOCHI 2014 je odobril transportni sistem, s katerim zagotavlja, da so med transportom zaščitene integriteta, identiteta in varnost vzorcev ter dokumentacije. 7.5 Transport vzorcev do laboratorija, akreditiranega s strani WADA, mora vedno potekati po SOCHI 2014 odobreni transportni metodi ter takoj, ko je to možno po končanem postopku odvzema vzorca. Vzorci morajo biti transportirani tako, da je verjetnost, da bi se vzorci med

29


transportom degradirali zaradi dejavnikov, kot so časovne zamude in ekstremna temperaturna nihanja, najmanjša. 7.6 Dokumentacija o identiteti športnika ni priložena vzorcem ali dokumentaciji, ki je bila poslana v laboratorij, ki ga je akreditirala ali drugače odobrila WADA. 7.7

a) SOCHI 2014 vso ustrezno dokumentacijo o postopku odvzema vzorcev pošlje MOK prek transportne metode, ki jo je določil SOCHI 2014, in sicer takoj, ko je to možno po končanem postopku odvzema vzorca. b) Kadar je to potrebno, UKD izpolni vso potrebno dokumentacijo za potrebe carinjenja.

7.8.

a) Če naslovnik ne potrdi prejema vzorcev in spremne dokumentacije ali dokumentacije o odvzemu vzorca oziroma če je bila med transportom ogrožena integriteta ali identiteta vzorca, SOCHI 2014 preveri Obrazec za skrbništvo nad vzorci. V tem primeru SOCHI 2014 obvesti MOK, ta pa se odloči, ali je vzorec potrebno razveljaviti. b) Če carina, organi mejne kontrole ali varnostno osebje SOCHI 2014 odprejo transportno torbo, to samo po sebi ne razveljavi laboratorijskih rezultatov.

7.9. Dokumentacijo o postopku odvzema vzorca in/ali o kršitvi protidopinškega pravila hrani MOK vsaj osem (8) let. 8.

LASTNIŠTVO VZORCEV

8.0 Vzorci, ki so bili odvzeti športniku, so v lasti MOK.

30


PRILOGA A: PREISKOVANJE SUMA NEUPOŠTEVANJA PRAVIL Cilj A.1 Zagotoviti, da se vse primere, ki se pojavijo pred, med ali po končanem postopku odvzema vzorca in ki lahko odločijo o neupoštevanju pravil, preuči, dokumentira in v zvezi z njimi ukrepa. Obseg A.2 Preiskava morebitnega neupoštevanja pravil se začne tako, da se MOK, SOCHI 2014 ali UKD zaveda morebitnega neupoštevanja pravil in se konča, ko MOK ustrezno ukrepa na podlagi rezultatov raziskave morebitnega neupoštevanja pravil. Odgovornost A.3 MOK mora zagotoviti, da: a) se vse primere, ki lahko ogrozijo športnikov test, preuči na prvem pregledu v skladu s protidopinškimi pravili MOK in na podlagi tega odloči, ali gre za primer neupoštevanja pravil; b) se vse potrebne podatke in dokumentacijo, vključno s podatki iz neposredne okolice, če so potrebni, pridobi takoj, ko je to mogoče, in se zagotovi, da so vsi podatki o primeru zabeleženi in predstavljeni kot morebitni dokaz; c) je izpolnjena ustrezna dokumentacija za prijavo morebitnega neupoštevanja pravil ; d) sta športnik ali druga oseba pisno obveščena o morebitnem neupoštevanju pravil in da imata možnost odgovora; e) je končna odločitev na voljo tudi drugim protidopinškim organizacijam v skladu s Kodeksom. A.4 UKD mora: a) športnika ali drugo osebo obvestiti, da lahko neupoštevanje pravil posledično pomeni kršitev protidopinških pravil; b) končati postopek odvzema športnikovega vzorca, kadar je to možno; c) izdati podrobno pisno poročilo o morebitnem neupoštevanju pravil. A.5 Drugo osebje za odvzem vzorcev mora: a) športnika ali drugo osebo obvestiti, da lahko neupoštevanje pravil posledično pomeni kršitev protidopinških pravil; b) morebitno neupoštevanje pravil sporočiti UKD. Zahteve A.6 Morebitno neupoštevanje pravil prijavi UKD, s postopkom pa takoj, ko je to mogoče, nadaljuje MOK. A.7 Če MOK odloči, da gre za morebitno neupoštevanje pravil, sta športnik ali druga oseba med prvim pregledom obveščena o: a) možnih posledicah; b) o tem, da MOK preučuje morebitno neupoštevanje pravil ter o nadaljnjih ukrepih, ki bodo sprejeti.

31


A.8 Dodatne potrebne podatke o morebitnem neupoštevanju pravil se pridobi z vseh ustreznih virov, vključno od športnika ali druge osebe, takoj, ko je to mogoče, ter se jih zabeleži. A.9 MOK zagotovi, da so izsledki prvega pregleda morebitnega neupoštevanja pravil upoštevani pri obdelavi rezultatov in, če je potrebno, pri nadaljnjem načrtovanju in tarčnem testiranju.

32


PRILOGA B: PRILAGODITVE ZA ŠPORTNIKE INVALIDE Cilj B.1 Zagotoviti, da so, kjer je to možno, upoštevane posebne potrebe invalidnih športnikov v povezavi z odvzemom vzorca in da s tem ni ogrožena integriteta postopka odvzema vzorca. Obseg B.2 Odločanje o tem, ali so prilagoditve potrebne, se začne z identifikacijo situacij, kjer odvzem vzorca zadeva invalidne športnike in se konča s prilagoditvijo postopkov in opreme za odvzem vzorcev, kadar je to potrebno in možno. Odgovornost B.3 Ko je to mogoče, mora SOCHI 2014 zagotoviti, da ima UKD vse potrebne podatke in opremo, da lahko invalidnemu športniku odvzame vzorec. UKD je pristojen za odvzem vzorca. Zahteve B.4 Vsi vidiki obveščanja in odvzema vzorcev invalidnim športnikom morajo biti izvedeni v skladu s postopki standardnega obveščanja in odvzema vzorcev, razen če so zaradi športnikove invalidnosti potrebne prilagoditve. B.5 Pri načrtovanju ali organiziranju odvzema vzorca SOCHI 2014 in UKD obravnavata, ali so pri odvzemu vzorcev invalidnih športnikov potrebne prilagoditve standardnih postopkov obveščanja ali odvzema vzorcev, vključno s prilagoditvijo opreme za odvzem vzorcev in objektov. UKD mora športniku na njegovo prošnjo omogočiti nov sterilni kateter za odvajanje vzorca. B.6 UKD ima pristojnost, da glede na situacijo uvaja dodatne potrebne prilagoditve, dokler te prilagoditve ne ogrozijo identitete, varnosti ali integritete vzorca. Vse prilagoditve morajo biti zabeležene. B.7 Športnike z intelektualno, fizično ali senzorično invalidnostjo lahko spremlja njihov zastopnik ali osebje za odvzem vzorca, če to odobri športnik in potrdi UKD. B.8 UKD se lahko odloči, da so za odvzem športnikovega vzorca potrebni drugi prostori in druga oprema, vse dokler to ne vpliva na identiteto, varnost in integriteto vzorca. B.9 Kadar je potrebna večkratna uporaba katetra, lahko športnik za vzorec uporabi svoj kateter. Če je le mogoče, mora biti kateter nov in zapakiran pred nedovoljenim odpiranjem. UKD vse katetre, ki jih priskrbijo športniki, pred uporabo pregleda. Športnik pa je odgovoren za čistočo rabljenih in nezapečatenih katetrov. B.10 Športniki , ki uporabljajo sisteme za odvzem vzorcev in drenažo, morajo obstoječi urin iz teh sistemov odstraniti pred dejansko oddajo vzorca za analizo. Ko je to mogoče, je potrebno obstoječi vzorec urina ali drenažni sistem zamenjati z novim katetrom ali drenažnim sistemom. Športnik je odgovoren za čistočo sistema.

33


B.11 UKD zabeleĹži prilagoditve standardnih postopkov za odvzem vzorcev invalidnim ĹĄportnikom, vkljuÄ?no z vsemi prilagoditvami, ki so navedene zgoraj.

34


PRILOGA C: PRILAGODITVE ZA MLADOLETNE ŠPORTNIKE Cilj C.1 Zagotoviti, da so upoštevane potrebe mladoletnih športnikov v povezavi z odvzemom vzorca in da s tem ni ogrožena integriteta postopka odvzema vzorca. Splošni obseg C.2 Odločanje o tem, ali so prilagoditve potrebne, se začne z identifikacijo situacij, kjer odvzem vzorca zadeva mladoletne športnike in se konča s prilagoditvijo postopkov, kadar je to potrebno in možno. Odgovornost C.3 MOK mora zagotoviti, da ima UKD, ko je to mogoče, vse potrebne podatke za izvedbo postopka odvzema vzorca mladoletnega športnika. Prav tako mora po potrebi potrditi, da je pri organiziranju testiranja na dogodku urejeno soglasje staršev. Zahteve C.4 Vsi vidiki obveščanja in odvzema vzorcev mladoletnim športnikom morajo biti izvedeni v skladu s postopki standardnega obveščanja in odvzema vzorcev, razen če so zaradi športnikove mladoletnosti potrebne prilagoditve. C.5 Pri načrtovanju ali organiziranju odvzema vzorca MOK, SOCHI 2014 in UKD obravnavajo, ali so za odvzem vzorcev mladoletnih športnikov potrebne prilagoditve standardnih postopkov obveščanja ali odvzema vzorcev. C.6 UKD in SOCHI 2014 so pristojni za uvajanje dodatnih potrebnih prilagoditev, dokler te prilagoditve ne ogrozijo identitete, varnosti ali integritete vzorca. C.7 Športnike, ki so mladoletni, mora ves čas postopka odvzema vzorca spremljati zastopnik. Zastopnik ne sme biti prisoten pri odvajanju vzorca, razen če to zahteva mladoletnik. Cilj je zagotoviti, da UKD/nadzornik ustrezno opazuje odvzem vzorca. Četudi mladoletnik zavrne prisotnost zastopnika, MOK/UKD/nadzornik, odvisno od primera, obravnava, ali mora biti med obveščanjem in/ali odvzemom športnikovega vzorca prisotna tretja stran. C.8 Za športnike, ki so mladoletni, UKD določi, kdo je lahko poleg osebja, ki odvzem izvaja, še prisoten pri postopku odvzema vzorca, in sicer mladoletnikov zastopnik, ki opazuje postopek odvzema vzorca (in UKD/nadzornika, ko mladoletnik odvaja vzorec urina, vendar ne neposredno samega odvajanja vzorca urina, razen če to zahteva mladoletnik) in zastopnik, ki UKD/nadzornika opazuje, ko mladoletnik odvaja vzorec urina, vendar ne sme neposredno opazovati odvajanja vzorca, razen če to zahteva mladoletnik. C.9 Če mladoletni športnik zavrne prisotnost zastopnika med postopkom odvzema vzorca, mora to jasno dokumentirati UKD. Testa to ne razveljavi, a mora biti vseeno zabeleženo. Če mladoletnik zavrne prisotnost zastopnika, mora biti zastopnik UKD/nadzornika vseeno prisoten.

35


C.10 Če je mladoletnik na seznamu za testiranje, je priporočljivo prizorišče za testiranje tista lokacija, kjer je največja verjetnost, da bo prisotna odrasla oseba, npr. prizorišče treninga. Vendar pa tudi testiranje na drugih prizoriščih testa ne bo razveljavilo. C.11 MOK in SOCHI 2014 določita ustrezne ukrepe, če na testiranju mladoletnega športnika ni prisotna nobena odrasla oseba ter športniku pomagata najti zastopnika, tako da se testiranje lahko nadaljuje.

36


PRILOGA D: ODVZEM URINSKIH VZORCEV Cilj D.1 Odvzeti športnikov vzorec urina na način, ki zagotavlja: a) skladnost z ustreznimi načeli mednarodno priznanih standardnih ukrepov v zdravstvenih ustanovah, tako da zdravje in varnost športnika ter osebja za odvzem vzorcev nista ogrožena; b) da ima vzorec primerno specifično težo in primerno količino urina za analizo. Če vzorec ne ustreza tem zahtevam, to nikakor ne pomeni, da vzorec ni primeren za analizo. O primernosti vzorca za analizo odloči pristojni laboratorij ob posvetovanju z MOK; c) da vzorec nikakor ni bil predhodno obdelan, zamenjan, kontaminiran ali kakor koli drugače prirejen; d) da je vzorec jasno in točno označen; e) da je vzorec varno zapečaten in zaščiten pred nedovoljenim odpiranjem. Obseg D.2 Postopek odvzema vzorca urina se začne tako, da se športnika najprej obvesti o zahtevah v zvezi z odvzemom vzorca in zaključi tako, da se na koncu postopka zavrže preostali urin. Odgovornost D.3 UKD mora zagotoviti, da je vsak vzorec primerno odvzet, označen in zapečaten. UKD mora prisostvovati pri oddaji vzorca urina. Zahteve D.4 UKD mora zagotoviti, da je športnik obveščen o zahtevah v zvezi s postopkom odvzema vzorcev in vseh spremembah iz Priloge B: Prilagoditev potrebam invalidnih športnikov. D.5 UKD zagotovi, da je športniku ponujena možnost izbire primerne opreme za odvzem vzorca. Če je zaradi narave športnikove invalidnosti potrebna dodatna ali druga oprema, kot je navedeno v Priloge B: Prilagoditev potrebam invalidnih športnikov, mora UKD opremo pregledati in zagotoviti, da ne bo vplivala na identiteto ali integriteto vzorca. D.6 UKD športniku naroči, naj izbere zbirno posodo. D.7 Za izbrano zbirno posodo in vso drugo opremo, ki služi odvzemu in vzorec direktno vsebuje, UKD športniku naroči, naj preveri, ali so vsi pečati na izbrani opremi nedotaknjeni in da oprema nikakor ni bila prirejena. Če športniku izbrana oprema ne ustreza, lahko zahteva drugo. Če športniku ne ustreza nobena razpoložljiva oprema, to zabeleži UKD. D.8 Če se UKD ne strinja s športnikom o neustreznosti celotne opreme, ta zahteva, da športnik nadaljuje s postopkom odvzema vzorca. Če se UKD strinja s športnikovimi razlogi o neustreznosti celotne opreme, prekine postopek odvzema vzorca športnikovega urina in to zabeleži. D.9 Športnik ima nadzor nad zbirno posodo in odvzetim vzorcem, dokler ni vzorec zapečaten, razen če zaradi svoje invalidnosti potrebuje pomoč, kot je opisano v Prilogi B: Prilagoditev potrebam invalidnih športnikov. V izjemnih okoliščinah lahko športniku v postopku odvzema

37


vzorca dodatno pomoč nudi športnikov zastopnik ali osebje za odvzem vzorcev, če je takšna športnikova želja in to odobri UKD. D.10 UKD, ki prisostvuje oddaji vzorca, mora biti istega spola kot športnik, ki oddaja vzorec. D.11 UKD zagotovi, da si športnik pred odvzemom vzorca temeljito umije roke. D.12 UKD in športnik odvzem vzorca opravita v zasebnem prostoru. D.13 UKD mora imeti neoviran pogled na oddajanje vzorca iz športnikovega telesa in vzorec opazovati vse do varnega zapečatenja ter pričanje pisno dokumentirati. Za zagotovitev neoviranega pogleda na postopek odvzema vzorca UKD zahteva, da športnik odstrani ali namesti oblačila tako, da pogled na vzorec ni oviran. Po odvzemu vzorca mora UKD prav tako zagotoviti, da športnik v času odvzema ne izloči dodatnih količin, ki bi bile lahko shranjene v zbirni posodi. D.14 UKD pred športnikom preveri, ali je bila oddana zadostna količina urina za analizo. D.15 Če športnik ni oddal zadostne količine urina, UKD izvede postopek delnega odvzema vzorca urina, kot je predpisano v Prilogi F: Vzorci urina - nezadostna količina. D.16 UKD športniku naroči, naj izbere opremo za transport vzorca z A in B zbirnimi posodami v skladu s postopkom D.7 Priloge D: Odvzem vzorca urina. D.17 Ko je bila oprema za odvzem vzorca izbrana, UKD in športnik preverita, ali se ujemajo vse številčne oznake (kode) in ali je UKD oznako ustrezno zabeležil. D.18 Če športnik ali UKD ugotovita, da se številke ne ujemajo, UKD športniku naroči, naj izbere drugo opremo v skladu s postopkom D.7 Priloge D: Odvzem vzorca urina. UKD to ustrezno zabeleži. D.19 Športnik prelije minimalno zadostno količino urina za analizo v stekleničko B (najmanj 30 ml) in preostanek urina v stekleničko A (najmanj 60 ml). Če je športnik oddal več kot minimalno zadostno količino urina za analizo, UKD zagotovi, da športnik napolni stekleničko A do prostornine, ki jo priporoča izdelovalec opreme. Če po tem ostane še kaj urina, UKD zahteva, da športnik s preostankom napolni stekleničko B do priporočene prostornine izdelovalca. UKD športniku naroči, da v zbirni posodi pusti še nekaj urina in mu razloži, da bo tako testiral specifično težo preostanka urina v skladu s postopkom D.22. D.20 Urin se lahko odvrže le, če sta bili steklenički A in B napolnjeni do prostornine v skladu s postopkom D.19 ter po tem, ko je bil preostanek urina testiran v skladu s postopkom D.22. Zadostna količina urina za analizo se obravnava kot absolutni minimum. D.21 Športnik posodi zapečati tako, kot mu naroči UKD. UKD pred športnikom preveri, ali so posode ustrezno zapečatene. D.22 UKD s testiranjem preostanka urina v zbirni posodi določi, ali ima vzorec ustrezno specifično težo za analizo. Če UKD ugotovi, da vzorec nima ustrezne specifične teže za analizo , se ravna po Prilogi G: Vzorci urina, ki ne izpolnjujejo zahtev o ustrezni specifični teži za analizo.

38


D.23. UKD športniku zagotovi možnost, da se na njegovo zahtevo preostanek urina, ki ne bo poslan v analizo, odvrže pred njim.

39


PRILOGA E: ODVZEM KRVNIH VZORCEV Cilji E.1 Odvzeti športnikov vzorec krvi na način, ki zagotavlja: a) skladnost z ustreznimi načeli mednarodno priznanih standardnih ukrepov v zdravstvenih ustanovah, tako da zdravje in varnost športnika in osebja za odvzem vzorcev, nista ogrožena; b) da je vzorec v skladu z ustreznimi analitičnimi določili glede kakovosti in količine; c) da vzorec nikakor ni bil predhodno obdelan, zamenjan, kontaminiran ali kakor koli drugače prirejen; d) da je vzorec jasno in točno označen; e) da je vzorec varno zapečaten. Obseg E.2 Postopek odvzema krvnega vzorca se začne tako, da se športnika najprej obvesti o zahtevah v zvezi z odvzemom vzorca in zaključi tako, da se vzorec ustrezno shrani, preden se ga pošlje na analizo v laboratorij, ki ga je določila WADA. Odgovornosti E.3 UKD mora zagotoviti, da: a) je vsak vzorec primerno odvzet, označen in zapečaten; b) da so vsi vzorci primerno shranjeni in odposlani v skladu z ustreznimi analitičnimi določili. E.4 Uradnik za odvzem krvi (BCO) je pristojen za odvzem vzorca krvi, za odgovarjanje na vprašanja v času odvzema in za ustrezno odstranitev uporabljene opreme, ki ni več potrebna za zaključek postopka. Zahteve E.5 Postopki, ki so povezani z odvzemom krvi, morajo biti v skladu z lokalnimi standardi in predpisanimi varnostnimi pogoji v zdravstvenih ustanovah. E.6 Opremo za odvzem vzorca krvi sestavljajo: (a) cevka za vzorec, ki služi profiliranju krvi; ali (b) cevki za vzorca A in B za analizo krvi; ali (c) kot drugače določi pristojni laboratorij. E.7 UKD zagotovi, da je športnik obveščen o zahtevah v zvezi s postopkom odvzema vzorcev in vseh spremembah iz Priloge B: Prilagoditev potrebam invalidnih športnikov. E.8 UKD/nadzornik in športnik gresta v prostor, kjer bo potekal odvzem vzorca. E.9 UKD zagotovi, da so športniku pred odvzemom omogočeni udobni pogoji v skladu s priporočili WADA za odvzem vzorcev krvi. E.10 UKD športniku naroči, naj izbere opremo za odvzem vzorca in naj preveri, da izbrana oprema ni bila nikakor prirejena ter da so pečati nedotaknjeni. Če športniku izbrana oprema ne

40


ustreza, lahko izbere drugo. Če športniku ne ustreza nobena oprema, druge pa ni na voljo, to zabeleži UKD. E.11 Če se UKD ne strinja s športnikom o neustreznosti celotne opreme, zahteva, da športnik nadaljuje s postopkom odvzema vzorca. Če se UKD s športnikom strinja o neustreznosti opreme, zaključi postopek odvzema vzorca krvi in to zabeleži. E.12 Ko je bila oprema za odvzem vzorca izbrana, UKD in športnik preverita, ali se ujemajo vse številčne oznake in ali je UKD oznako ustrezno zabeležil. Če športnik ali UKD ugotovita, da se številke ne ujemajo, UKD športniku naroči, naj izbere drugo opremo. UKD to ustrezno zabeleži. E.13 BCO kožo očisti s sterilnim razkužilnim robčkom ali blazinico na mestu, ki naj ne bi negativno vplivalo na športnikov nastop in, če je potrebno, namesti manšeto. BCO kri odvzame iz povrhnje vene v cevko. Če je bila nameščena manšeta, se jo odstrani takoj po venepunkciji. E.14 Količina odvzete krvi mora zadostovati ustreznim analitičnim zahtevam za analizo vzorca. E.15 Če je količina odvzete krvi pri prvem poskusu nezadostna, BCO postopek ponovi. Poskusi lahko največ trikrat. Če so vsi trije poskusi neuspešni, BCO o tem obvesti UKD. UKD zaključi postopek odvzema vzorca in to skupaj z razlogi za zaključek postopka zabeleži. E.16 BCO na mesto vboda namesti obvezo. E.17 BCO zavrže uporabljeno opreme za odvzem krvi, ki je ne potrebuje za nadaljevanje postopka odvzem vzorca, v skladu z lokalnimi standardi za ravnanje s krvjo. E.18 Če je vzorec na kraju samem potrebno nadalje procesirati, kot je npr. centrifugiranje ali filtriranje seruma, mora športnik na opazovanju vzorca ostati do končnega zapečatenja v varni in pred nedovoljenim odpiranjem zaščiteni posodi. E.19 Športnik mora po navodilih UKD svoj vzorec zapečatiti v komplet za transport vzorca. UKD pred športnikom preveri, ali je komplet ustrezno zapečaten. E.20 Zapečaten vzorec je shranjen tako, da je pred transportom s Postaje za kontrolo dopinga do laboratorija, akreditiranega s strani WADA, zaščitena njegova integriteta, identiteta in varnost. E.21 Priporočila WADA za odvzem vzorcev krvi so dodatni vir informacij za odvzem krvi in testiranje.

41


PRILOGA F: URINSKI VZORCI - NEZADOSTNA KOLIČINA Cilj F.1 Zagotoviti, da se v primeru nezadostne količine urina za analizo ravna po ustreznih postopkih. Obseg F.2 Postopek se začne tako, da se športnika najprej obvesti o nezadostni količini vzorca in zaključi z odvzemom zadostne količine vzorca. Odgovornost F.3 UKD je pristojen za izrek nezadostne količine vzorca in odvzem dodatnih vzorcev za pridobitev zadostne količine končnega vzorca. F.4 Če je količina odvzetega vzorca nezadostna, UKD obvesti športnika, da je potreben odvzem dodatnega vzorca za izpolnitev zahtev o zadostni količini urina za analizo. F.5 UKD športniku naroči, naj izbere opremo za delni vzorec v skladu s postopkom D.7 Priloge D: Odvzem vzorcev urina. F.6 UKD nato športniku naroči, da zapečati delni vzorec v zbirno posodo po njegovih navodilih. UKD pred športnikom preveri, ali je zbirna posoda ustrezno zapečatena. F.7 UKD in športnik preverita, ali je UKD točno zabeležil količino in identiteto delnega vzorca. Kontrolo nad zapečatenim delnim vzorcem ima športnik ali UKD. F.8 Dokler čaka na odvzem dodatnega vzorca, je športnik pod stalnim nadzorom in ima možnost oskrbe z vodo. F.9 Če športnik lahko zagotovi dodatni vzorec, se postopek odvzema ponovi, kot je predpisano v Prilogi D: Odvzem vzorcev urina, dokler ni pridobljena zadostna količina urina z združenjem prvotnega in dodatnih vzorcev. F.10 Ko UKD ugotovi, da so bile izpolnjene zahteve o zadostni količini urina za analizo, UKD in športnik preverita integriteto pečata na zbirni posodi delnega vzorca, ki vsebuje predhodno odvzet delni vzorec. Morebitne nepravilnosti v zvezi z integriteto pečata zabeleži UKD in jih razišče v skladu s Prilogo A: Preiskava morebitnega neupoštevanja pravil. F.11 UKD nato športniku naroči, da odstrani pečat in združi vzorce, tako da naknadni vzorec doda k prvotnim, dokler ni izpolnjena minimalna zahteva o zadostni količini urina za analizo. F.12 UKD in športnik nato nadaljujeta z ustreznimi členi Priloge D: Odvzem vzorcev urina. F.13 UKD preveri, ali preostali urin ustreza zahtevi o zadostni količini urina za analizo. F.14 Urin se lahko odvrže, ko sta steklenički A in B napolnjeni do količine, predpisane v postopku D.19. Zadostna količina urina za analizo se obravnava kot absolutni minimum.

42


PRILOGA G: URINSKI VZORCI, KI NE IZPONJUJEJO ZAHTEV O USTREZNI SPECIFIČNI TEŽI ZA ANALIZO Cilj G.1 Zagotoviti, da se v primerih, ko vzorci urina ne izpolnjujejo zahtev o ustrezni specifični teži za analizo, ravna po ustreznih postopkih. Obseg G.2 Postopek se začne tako, da UKD športnika obvesti o potrebi po dodatnem vzorcu in zaključi z odvzemom vzorca, ki izpolnjuje zahteve o ustrezni specifični teži za analizo ali o nadaljnjih ukrepih MOK, če so ti potrebni. Odgovornost G.3 SOCHI 2014 določi postopke, s katerimi zagotovi, da je bil odvzet ustrezen vzorec. Če originalni vzorec ne izpolnjuje zahtev o ustrezni specifični teži za analizo, mora UKD pridobiti dodatne vzorce, dokler ne dobi ustreznega vzorca. Zahteve G.4 UKD odloči o tem, ali zahteve o ustrezni specifični teži za analizo niso bile izpolnjene. G.5 UKD športnika obvesti o tem, da mora ponoviti postopek odvzema vzorca urina. G.6 Med čakanjem na odvzem dodatnih vzorcev je športnik pod stalnim nadzorom. G.7 Športniku se odsvetuje prekomerna hidracija, saj to lahko podaljša postopek pridobitve ustreznega vzorca. G.8 Če športnik lahko zagotovi dodatni vzorec, UKD postopke odvzema ponovi, kot je določeno v Prilogi D: Odvzem vzorcev urina. G.9 UKD mora nadaljevati z odvzemom dodatnih vzorcev, dokler niso izpolnjene zahteve za ustrezno specifično težo za analizo ali doklerUKD ne odloči, da gre za izjemne okoliščine in da zaradi logističnih težav ni možno nadaljevati s postopkom odvzema vzorca. Takšne izjemne okoliščine ustrezno dokumentira UKD. G.10 V skladu s postopkom G.9. in logistično naravo olimpijskih iger športnikom navadno ni mogoče odvzeti več kot dva (2) vzorca v enem postopku kontrole dopinga. Posledično bo MOK od športnikov zahteval en (1) dodatni vzorec, če športnikov vzorec ne bo izpolnjeval zahtev o ustrezni specifični teži za analizo. G.11 UKD zabeleži, da odvzeti vzorci pripadajo enemu športniku in vrstni red, po katerem so bili vzorci odvzeti. G.12 UKD nato nadaljuje s postopkom odvzema vzorca v skladu z ustreznimi členi Priloge D: Odvzem vzorcev urina.

43


G.13 Če se ugotovi, da noben športnikov vzorec ne izpolnjuje zahtev o ustrezni specifični teži za analizo in UKD odloči, da je zaradi logističnih razlogov nemogoče nadaljevati s postopkom odvzema vzorcev, lahko UKD postopek zaključi. V takih okoliščinah lahko MOK, če je to primerno, razišče morebitno kršitev protidopinških pravil. G.14 UKD pošlje vse vzorce, ki so bili odvzeti, ne glede na to, ali izpolnjujejo zahteve o ustrezni specifični teži za analizo, v laboratorij, akreditiran s strani WADA. G.15 Laboratorij, akreditiran s strani WADA, skupaj z MOK odloči, kateri vzorci bodo analizirani.

44


PRILOGA H: ZAHTEVE ZA OSEBJE ZA ODVZEM VZORCEV Cilj H.1 Zagotoviti, da osebje, ki izvaja odvzem vzorcev, ni v konfliktu interesov, je ustrezno usposobljeno in ima izkušnje z odvzemanjem vzorcev. Obseg H.2 Zahteve za osebje za odvzem vzorcev, se začnejo z razvojem potrebnih kompetenc osebja in zaključijo z izdajo akreditacije. Odgovornost H.3 SOCHI 2014 je pristojen za vse dejavnosti, ki so opredeljene v Prilogi H. Zahteve - kvalificiranost in usposabljanje H.4 SOCHI 2014 določi potrebne kompetence in zahteve o usposobljenosti za delovno mesto UKD, nadzornika in uradnika za odvzem krvi (BCO). SOCHI 2014 za celotno osebje, ki izvaja odvzem vzorcev, sestavi opis nalog, ki opredeli njihove odgovornosti. Minimalni obvezni kriteriji: a) osebje, ki izvaja odvzeme, mora biti polnoletno; b) BCO mora biti ustrezno usposobljeno ter imeti praktično znanje za odvzem krvi iz vene. H.5 SOCHI 2014 zagotovi, da osebje za odvzem vzorcev, ki se zanima za izid športnikovega odvzema ali testiranja vzorca, ne sodeluje v postopku odvzema vzorca. Za osebje, ki izvaja odvzem vzorca, se smatra, da se zanima za odvzem vzorca, če: a) je vpleteno v načrtovanje športa, za katerega se testiranje izvaja; ali b) je v sorodu ali vpleteno v osebne zadeve s športnikom, ki mu bo v tem postopku odvzet vzorec. H.6 SOCHI 2014 zagotovi, da je osebje ustrezno kvalificirano in usposobljeno za opravljanje svojih nalog. H.7 Program usposabljanja za BCO sestavljata najmanj študij vseh ustreznih zahtev za postopek testiranja in seznanitev z ustreznimi standardnimi ukrepi v zdravstvenih ustanovah. H.8 Program usposabljanja za UKD vključuje najmanj: a) obširno teoretično usposabljanje v različnih postopkih testiranja, ki jih izvaja UKD; b) opazovanje vseh postopkov odvzema vzorcev v skladu z zahtevami iz Tehničnih postopkov pri kontroli dopinga, po možnosti na kraju samem; c) dobro izvedbo enega celotnega postopka odvzema vzorca na kraju samem pod nadzorom usposobljenega UKD ali druge pristojne osebe. Zahteva o dejanskem prisostvovanju pri odvzemu vzorca ni vključena v opazovanje na kraju samem. H.9 Predpogoj za pridružitev k protidopinškemu programu SOCHI 2014 je, da mora UKD že imeti veljavni certifikat o dobrem opravljanju dela UKD pri nacionalni protidopinški organizaciji. H.10 Program usposabljanja za nadzornike obsega študij vseh ustreznih zahtev o postopku za odvzem vzorca.

45


H.11 SOCHI 2014 mora voditi evidenco o izobraževanju, usposabljanju, spretnostih in izkušnjah. Zahteve - akreditacija, ponovna akreditacija in delegacija H.12 SOCHI 2014 akreditira in ponovno akreditira osebje za odvzem vzorcev. H.13 SOCHI 2014 mora pred dodelitvijo akreditacije zagotoviti, da je osebje za odvzem vzorcev opravilo program usposabljanja in je seznanjeno z zahtevami iz teh pravil. H.14 Akreditacija velja le za obdobje olimpijskih iger. H.15 SOCHI 2014 za izvajanje postopkov odvzema vzorcev v imenu MOK pooblasti le tisto osebje, ki mu je SOCHI 2014 podelil ustrezno akreditacijo. H.16 UKD lahko osebno izvede vse naloge v postopku odvzema vzorcev, razen odvzema krvi, ali pa lahko zahteva, da določene naloge izvede nadzornik v okviru njegovih pristojnosti.

46

Pdp mok soci 2014  

http://www.sloado.si/fileadmin/dokumenti/5.KONFERENCA_GRADIVA/PDP-MOK__Soci_2014.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you