Page 1

ANTI-DOPING SLOVAR ADAMS ADAMS (Anti-Doping sistem administracije in upravljanja) omogoča športnikom in protidopinškim organizacijam da sodelujejo in delijo podatke, vezane na kontrolo dopinga ter ob tem tudi spoznajo določene odgovornosti, ki jih prinaša Svetovni Kodeks proti dopingu. ADAMS je spletno orodje, ki omogoča omejeno izmenjavo podatkov samo tistim organizacijam, ki imajo pravico do dostopa do teh podatkov v skladu s Kodeksom oziroma skladno z zakonodajo na področju varstva podatkov. AKREDITIRAN LABORATORIJ – WADA-ACCREDITED LABORATORY Anti-doping laboratorij, akreditiran s strani Svetovne organizacije proti dopingu v skladu z Mednarodnimi standardi za laboratorije, uporablja testne metode in postopke za zagotavljanje dokaznega gradiva za odkrivanje in, če je ustrezno, opredelitvijo praga snovi na Seznamu prepovedanih snovi in postopkov v urinu in drugih bioloških vzorcih. Svetovna organizacija proti dopingu je odgovorna za akreditiranje in ne-akreditiranje anti-doping laboratorijev od leta 2004. ANTI-DOPING ORGANIZACIJA (ADO) - ANTI-DOPING ORGANIZATION (ADO) Podpisnica, ki je odgovorna za sprejetje predpisov, začetek izvajanja ali za uveljavljanje katerega koli dela procesa kontrole dopinga. To, na primer, vključuje tudi Mednarodni olimpijski komite, Mednarodni paraolimpijski komite, Organizacije za pripravo velikih športnih prireditev, kjer potekajo kontrole dopinga, Svetovno organizacijo proti dopingu, Mednarodne športne zveze in Nacionalno anti-doping organizacijo. DELOVNI KOMITEJI SVETOVNE ORGANIZACIJE PROTI DOPINGU – WADA WORKING COMMITTES Svetovalni komiteji, ki zagotavljajo smernice (navodila) za programe Svetovne organizacije proti dopingu na različnih področjih. Svetovna organizacija proti dopingu ima štiri delovne komiteje: Komite športnikov, Komite za zdravje, medicino in raziskave (ki ima podkomiteje za Seznam prepovedanih snovi in postopkov, Terapevtske izjeme, Laboratorije in Genski doping), Komite za izobraževanje in Komite za finance in administracijo. INFORMACIJE O LOKACIJAH IN BIVALIŠČIH ŠPORTNIKA - ATHLETE WHEREABOUTS INFORMATION Informacije o vsakodnevnih lokacijah in bivališčih športnika, posredovane s strani športnika ali njegovega pooblaščenca, ki pomagajo pri izvajanju doping kontrole zunaj tekmovanj. IZVAJANJE KODEKSA - CODE IMPLEMENTATION Pomeni, da športna organizacija prilagaja svoja pravila in politiko tako, da vključuje principe Svetovnega Kodeksa proti dopingu. IZVRŠNI ODBOR SVETOVNE ORGANIZACIJE PROTI DOPINGU – WADA EXECUTIVE COMMITTEE Je ultimativno politično telo odgovorno za ravnanje in upravljanje z organizacijo, vključno z izvajanjem dejavnosti in upravljanjem premoženja. KONTROLA DOPINGA - DOPING CONTROL Vključuje vsa dejanja vključno z načrtovanjem razporeditve testiranj, odvzem in ravnanje z vzorci, laboratorijske analize, terapevtske izjeme, upravljanje z rezultati, zaslišanja in pritožbe.


KOPENHAGENSKA DEKLARACIJA - COPENHAGEN DECLARATION Kopenhagenska deklaracija o boju proti dopingu v športu je političen dokument, preko katerega so vlade sporočile njihovo namero o sprejetju Svetovnega Kodeksa proti dopingu preko UNESCO-ve mednarodne konvencije proti dopingu v športu. Kopenhagenska deklaracija je bila zaključena s strani vlad na drugi Svetovni konferenci o dopingu v športu v Kopenhagnu marca 2003. KRŠITEV ANTI-DOPING PRAVIL - ANTI-DOPING RULE VIOLATION (ADRV) Dokaz o kršitvi enega ali več predpisov proti dopingu, kot jih določa Kodeks: o prisotnost prepovedanih snovi ali njenih presnovkov ali označevalcev v športnikovem telesnem vzorcu, o uporaba ali poskus uporabe prepovedane snovi ali metode, o zavračanje ali neuspešno dajanje vzorcev (kot je določeno v protidopingških pravilih) brez tehtne obrazložitve po obvestilu o doping kontroli ali drugo izogibanje zbiranju vzorcev, o kršitev veljavnih zahtev po razpoložljivosti športnika za testiranje izven tekmovanj, (vključno z neuspešnim posredovanjem informacij o bivališčih in lokacijah in neopravljenim testiranjem), ki temeljijo na razumnih pravilih, o oviranje ali poskus oviranja katerega koli dela postopka kontrole dopinga, o posest prepovedanih snovi ali postopkov, o prekupčevanje s katerokoli prepovedano snovjo ali postopkom, o dajanje ali poskus dajanja prepovedane snovi ali postopka kateremu koli športniku, ali sodelovanje, vzpodbujanje, pomoč, napeljevanje, prikrivanje ali kakršno koli sodelovanje pri kršitvi ali poskusu kršitve protidopinških pravil. MEDNARODNA ZVEZA (MZ) - INTERNATIONAL FEDERATION (IF) Mednarodna ne-politična organizacija, ki upravlja z enim ali več športov na svetovni ravni. Kot del Svetovnega programa proti dopingu je Svetovna organizacija proti dopingu razvila štiri mednarodne standarde z namenom uskladitve med protidopinškimi organizacijami na tehničnem področju: Lista pepovedanih snovi, Mednarodni standardi za testiranja in Mednarodni standardni za terapevtske izjeme. Usklajevanje v svetovnem boju proti dopingu je doseženo z upoštevanjem zainteresiranih za Svetovni program proti dopingu. Obstajajo trije stopnje Svetovnega programa proti dopingu: Kodeks, Mednarodni standardni in primeri dobre prakse. Kodeks in Mednarodni standardi so obvezni za tiste, ki sodelujejo v Svetovnem boju proti dopingu. MEDNARODNO RAZSODIŠČE ZA ŠPORT - CAS Inštitucija Mednarodnega razsodišča za šport je neodvisna od vseh športnih organizacij, ki zagotavlja storitve z namenom, da bi olajšala reševanje sporov s športnega področja preko arbitraže in mediacije s postopkovnimi pravili prilagojenimi posebnim potrebam športnega sveta. CAS pogosto imenujejo tudi »športno vrhovno sodišče«. Svetovna organizacija proti dopingu se ima pravico pritožiti na CAS glede primerov dopinga pod okriljem organizacij, ki izvajajo Svetovni Kodeks proti dopingu. NACIONALNA ANTI-DOPINŠKA ORGANIZACIJA (NADO) - NATIONAL ANTI-DOPING ORGANIZATION (NADO) Organ/i, ki so jim države določile prvenstveno pooblastilo in odgovornost za sprejemanje in izvajanje pravil boja proti dopingu, za usmerjanje jemanja vzorcev in za vodenje postopkov kontrole dopinga, vse na nacionalni ravni. Če tega ni storila organizacija, nosilka javne oblasti, je odgovorni organ Nacionalni olimpijski komite ali njegov pooblaščenec.


NAČELO OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI – STRICT LIABILITY PRINCIPLE Načelo objektivne odgovornosti pomeni, da pride do kršitve pravil proti dopingu kadarkoli je najdena prepovedana snov (ali njen presnovek ali označevalec) v vzorcu športnika, ne glede na to, ali je športnik namerno ali nenamerno, iz malomarnosti ali kako drugače, uporabil nedovoljeno snov. NADZORNIK - CHAPERONE Uradnik, ki je usposobljen in pooblaščen s strani organizacije za boj proti dopingu za izvajanje ene ali več posebnih nalog, kot so: obvestit športnika izbranega za doping kontrolo, spremljanje in nadzorovanje športnika do prihoda na postajo za kontrolo dopinga, in/ali nadzor dajanja vzorca. NEANALITIČEN POZITIVEN REZULTAT - NON ANALYTICAL POSITIVE Terminološki izraz, ki se ga uporablja pri kršitvi pravil proti dopingu v primerih, ko ne gre za uporabo prepovedanih snovi, njenih presnovkov ali označevalcev. NEODVISNI OPAZOVALCI - INDEPENDENT OBSERVERS (IO) Skupina strokovnjakov s področja anti-dopinga, ki pod nadzorom Svetovne organizacije proti dopingu, na določeni prireditvi nadzorujejo postopek kontrole dopinga in ji o svojih opažanjih poročajo. NEOPRAVLJENO TESTIRANJE - MISSED TEST Neuspela športnikova razpoložljivost za testiranje na lokaciji in ob času, ki je bil določen v okviru 60minutnega časovnega razmaka, navedenega v njegovi prijavi prebivališča na določen dan. NASPROTEN ANALITIČEN REZULTAT OZ. POZITIVEN REZULTAT - ADVERSE ANALYTICAL FINDING (AAF) Poročilo laboratorija ali druge ustanove, akreditirane s strani Svetovne organizacije proti dopingu (WADA) za testiranje, ki kaže na prisotnost prepovedanih snovi ali njihovih presnovkov (metabolitev) ali označevalcev (markerjev) (vključno s povečano prisotnostjo endogenih snovi) ali dokazuje uporabo prepovedanega postopka. Ni nujno, da nasproten analitičen rezultat vodi k kršitvi protidopinških pravil, saj ima lahko športnik terapevtsko izjemo (TI) za to določeno snov. Nasprotna analitična ugotovitev lahko tudi ustreza meritvi, opravljeni na športniku, kot del longitudinalne študije. ORGANI ZA TESTIRANJA – TESTING AUTHORITY Mednarodni olimpijski komite, Mednarodni paraolipmijski komite, Svetovna organizacija proti dopingu, Mednarodna zveza, Nacionalne športne organizacije, Nacionalni olimpijski komite, organizator velikih prireditev, ali drugi organ zadolžen za odvzem vzorcev in njihov transport na in izven tekmovanj in/ali za ravnanje z rezultati testiranj. ORGANIZACIJA ZA PRIPRAVO VELIKIH PRIREDITEV - MAJOR EVENT/GAMES ORGANIZATION Celinske organizacije Nacionalnih olimpijskih komitejev in druge mednarodne športne organizacije, ki delujejo kot odgovorne organizacije za katerokoli celinsko, regionalno ali drugo mednarodno prireditev. OZNAČEVALEC - MARKER Spojina, skupina spojin ali bioloških parametrov, ki označujejo uporabo prepovedanih snovi ali postopkov. PRESNOVEK - METABOLITE Vsaka substanca, ki nastane s procesom biotransformacije.


PRIMERI DOBRE PRAKSE - MODELS OF BEST PRACTICE Pravila primerov, navodila in vzorčni formularji razviti s strani Svetovne organizacije proti dopingu, ki temeljijo na Svetovnemu Kodeksu proti dopingu in Mednarodnih standardih z namenom zagotoviti rešitve na različnih področjih anti-dopinga. Te primere, ki so del Svetovnega programa proti dopingu, priporoča Svetovna organizacija proti dopingu interesnim skupinam, vendar njihovo izvajanje ni obvezno. PRIVOLITEV V KODEKS - CODE COMPLIANCE Pomeni, da je športna organizacija prilagodila svoja pravila in politiko tako, da spoštuje in uveljavlja obvezujoče principe Svetovnega Kodeksa proti dopingu. PROCES ODVZEMA VZORCA - SAMPLE COLLECTION SESSION Vsi zaporedni postopki, ki neposredno vključujejo športnika, od obvestila o kontroli dopinga do trenutka, ko zapusti postajo za kontrolo dopinga po odvzemu vzorca. PROGRAM OZAVEŠČANJA ZA ŠPORTNIKE - ATHLETE OUTREACH Program s ciljem izobraziti športnike od nevarnostih in posledicah dopinga ter njihovimi pravicami in dolžnostmi v procesu kontrole dopinga. Program ozaveščanja Svetovne organizacije proti dopingu se je začel leta 2001 in je bil izveden že na desetinah velikih športnih dogodkih. Program ozaveščanja za športnike sestavlja tim strokovnjakov s področja anti-dopinga s celega sveta, ki sodelujejo z udeleženci v smislu boljšega ozaveščanja o dopingu. RAVNANJE Z REZULTATI - RESULT MANAGEMENT Administracijski postopek za predčasno zaslišanje pri potencialni kršitvi pravil proti dopingu. Ta proces predvsem vključuje začeten pregled nasprotne analitične ugotovitve (ugotavljanje ali je bila odobrena terapevtska izjema, obvestilo športniku da lahko zahteva analizo B vzorca) in uvedbo začasne izključitve. Svetovna organizacija proti dopingu ni nikoli vključena v posamezno ravnanje z ugotovitvami, saj to spada pod dolžnosti organizacije za boj proti dopingu vključene v določen primer. REGIONALNA ANTI-DOPINŠKA ORGANIZACIJA (RADO) - REGIONAL ANTI-DOPING ORGANIZATION (RADO) Organizacija za boj proti dopingu ustanovljena s strani večih držav za koordiniranje, upravljanje in izvajanje mandata o športu brez dopinga znotraj specifične regije. Namen programa razvoja Svetovne organizacija proti dopingu je olajšati ustvarjanje takih organizacij s ciljem izvajati program boja proti dopingu v vseh delih sveta. REGISTRIRANI SEZNAM ŠPORTNIKOV ZA TESTIRANJE (NRTP) - REGISTERED TESTING POOL (RTP) Seznam vrhunskih športnikov, ki ga posebej ustanovi vsaka mednarodna zveza ali nacionalna organizacija za boj proti dopingu, ki so podvrženi testiranju na tekmovanju in zunaj tekmovanj kot del razporeditve testiranja mednarodne zveze ali nacionalne organizacije za boj proti dopingu. SEZNAM PRPOVEDANIH SNOVI IN POSTOPKOV - PROHIBITED LIST Seznam prepovedanih snovi in postopkov v športu. Seznam prepovedanih snovi in postopkov je en izmed štirih Mednarodnih standardov Svetovne organizacije proti dopingu in je obvezujoča za podpisnike Svetovnega Kodeksa proti dopingu. SPREMLJAJOČE OSEBJE ŠPORTNIKA - ATHLETE SUPPORT PERSONNEL Vsak trener, menedžer, agent, član ekipe, uradnik, medicinsko ali paramedicinsko osebje, starš ali katera koli druga oseba, ki dela ali pomaga pri pripravah ali sodelovanju športnika za športno tekmovanje.


STALNI NADZOR - CHAIN OF CUSTODY Zaporedje posameznikov ali organizacij, ki so odgovorni za vzorec za doping kontrolo od odvzema vzorca pa dokler le ta ne pride v laboratorij na analizo. SVETOVNA ORGANIZACIJA PROTI DOPINGU – WADA Svetovna organizacija proti dopingu je mednarodna, neodvisna organizacija ustanovljena leta 1999 z namenom da promovira, koordinira in nadzoruje boj proti dopingu v športu na mednarodni ravni v vseh oblikah. Organizacija je enako sestavljena in financirana s strani olimpijskega gibanja in vlad sveta. Njene glavne aktivnosti vključujejo znanstveno raziskovanje, izobraževanje, testiranje zunaj tekmovanj, razvoj anti-doping kapacitet in nadzor nad Svetovnim Kodeksom proti dopingu. SVETOVNI KODEKS PROTI DOPINGU – WORLD ANTI-DOPING CODE Svetovni kodeks proti dopingu je temeljni dokument, ki določa usklajeno ogrodje anti-doping politike, pravil in predpisov znotraj športnih organizacij in med javnimi organi. TERAPEVTSKA IZJEMA (TI) – THERAPEUTIC USE EXEMPTION (TUE) Dovoljenje, ki ga športniku odobri organizacija za boj proti dopingu, za uporabo snovi ali metod, ki so na Listi prepovedanih snovi in metod, v terapevtske namene. TESTIRANJE – TESTING Del procesa kontrole dopinga, in sicer načrtovanje razporeditve testiranj, jemanje z vzorci, ravnanje z vzorci in prevoz vzorcev do laboratorija. UNESCO KONVENCIJA - UNESCO CONVENTION Mednarodna konvencija proti dopingu v športu (UNECO konvencija) je bila razvita s strani vlad pod okriljem UNESCA in bila soglasno sprejeta na UNESCO generalni konferenci 19. oktobra 2005. Trenutno je v postopku ratifikacije s strani posameznih vlad. Je pravnomočno orodje, ki omogoča vladam prilagoditev domačih pravil z pravili Svetovnega Kodeksa proti dopingu. URADNK ZA KONTROLO DOPINGA (UKD) - DOPING CONTROL OFFICER (DCO) Uradnik, ki je usposobljen in pooblaščen s strani organizacije za boj proti dopingu in ima odgovornost upravljanja na mestu odvzema vzorcev – na postaji za kontrolo dopinga, kjer poteka odvzem vzorcev. USTANOVITVENI ODPOR SVETOVNE ORGANIZACIJE PROTI DOPINGU – WADA FOUNDATION BOARD Vrhovni organ Svetovne organizacije proti dopingu za odločanje in kontrolo. Sestavljen je iz enakega števila predstavnikov vlad in olimpijskega gibanja. VZOREC - SAMPLE/SPECIMEN Biološko tkivo, zbrano za potrebe kontrole dopinga.

/ANTI-DOPING_SLOVAR  

http://dev.tend.si/sloado/fileadmin/dokumenti/RAZNO/ANTI-DOPING_SLOVAR.pdf

/ANTI-DOPING_SLOVAR  

http://dev.tend.si/sloado/fileadmin/dokumenti/RAZNO/ANTI-DOPING_SLOVAR.pdf

Advertisement