Page 1

Ekonomisk redovisning 2008


Øresund Science Region (ØSR) är ett danskt-svenskt triple helix samarbete mellan universitet, näringsliv och myndigheter. ØSR är initierat av Øresundsuniversitetet (ØU), är en del av ØU:s aktiviteter och har där sin rättsliga hemvist.

Ekonomisk redovisning 2008 för ØSR I denna text redovisas dels årets ekonomiska resultat, dels kommentarer och förklaringar till resultatet. I övrigt hänvisas till årsrapporten. Beloppen är i tusen svenska kronor om inget annat anges.

Ekonomisk redovisning ØSR - 2008

3


Organisation Øresund Science Region är enligt stadga:

”§1. Øresund Science Region är ett dansk/svenskt triple -helix samarbete mellan universitet, näringsliv och myndigheter och benämnes i det följande som ØSR. ØSR är initierat av Øresundsuniversitetet (ØU), är en del av ØU:s aktiviteter och har där sin rättsliga hemvist.” Beslutande och verkställande nivåer för ØSR är styrelsen, ordförande och vice ordförande samt sekretariatet med direktör. Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året. Inom ØSR finns fyra plattformsorganisationer, även kallade plattformar: - Øresund IT (ØIT) - Øresund Logistics (Ølog) - Øresund Food Network (ØFN) - Øresund Environment Academy (ØEA) Varje plattform har en egen styrelse och en plattformschef. De fyra plattformscheferna tillsammans med direktören utgör en ledningsgrupp för ØSR. Två värduniversitet, Köpenhamns Universitet och Lunds universitet, har under 2008 skött förvaltning, anställning mm.

4

Ekonomisk redovisning ØSR - 2008


Verksamhetsområden ØSR har två huvudsakliga verksamhetsområden: ØSR centralt och de fyra plattformarna. ØSR centralt ØSR:s centrala stab är samfinansierad med Øresundsuniversitetets stab enligt fasta schabloner. Staben har ansvar för ledning, ekonomi, personalfrågor, kommunikation, kanslibetjäning av styrelse samt allmänt utvecklingsarbete och strategiska insatser. Därmed hanterar staben också en del av de direkta plattformskostnaderna. Staben hanterar också ØSR -gemensamma projekt av olika slag. Plattformarna Plattformarna är de bärande och i huvudsak verkställande elementen i ØSR. De har dels allmänt utvecklande, uppbyggande och koordinerande uppgifter inom sina områden, dels uppgifter som projektdrivare. Plattformarna är byggda kring Öresunds starka kluster inom IT, logistik, livsmedel och miljö.

Projekt Projekt utgör en mycket stor och synlig del av ØSR:s aktiviteter och finns inom alla områden. De är antingen gemensamma för ØSR, involverar två plattformar, eller är helt plattformsspecifika. Totalt uppgår projektportföljen till ca 34 milj. sek. De största projekten är Regionalfondsprojekt, övriga är internationella, EUprojekt, nordiska eller projekt finansierade av VINNOVA. Under 2008 avslutades programmet Interreg IIIA och samtliga projekt i detta program slutredovisades. Det nya programmet Interreg IV startade men inga nya projekt med ØSR som deltagare har under året ännu kommit igång. Sammantaget har ett mycket betydande antal partners i projekten ingått, partners från antingen enbart Øresund, Norden eller hela Europa. En betydande del av dessa samarbetspartners kommer från näringsliv, universitet samt regioner. Projekten har ofta ØSR som ”lead partner”.

Øresund Science Region och Øresundsuniversitetet Øresund Science Region har utvecklats ur Øresundsuniversitetet. Under den första uppbyggnads- och utvecklingsfasen av ØSR var dess verksamhet och ekonomi integrerade i ØU:s ekonomi. ØU initierade och hanterade det stora interregprojekt som startade och finansierade ØSR under de tre första åren (2002 – 2004). När detta projekt avslutades i mars 2005, började ØSR stå på egna ben och successivt har organisationerna därefter börjat få klarare gränslinjer. Under 2007 genomfördes en grundlig utredning av ØSR och dess organisation. Resultatet, som självklart även påverkar ØU, blev en ny stadga för ØSR och till följd av detta också en tydlig uppdelning av verksamhet, resurser och redovisning. Det gemensamma kansliet för ØU och ØSR hanterar nu för ØU och ØSR

Ekonomisk redovisning ØSR - 2008

5


gemensamma och överlappande frågor inom administration, planering, infrastruktur, omvärldsbevakning mm. Omfattningen av verksamheten mellan ØU och ØSR förhåller sig ungefär som 1 till 2 i storlek.

Administrationsavtal Administrationsavtal/serviceavtal reglerar förhållandet mellan värduniversiteten och ØU/ØSR. Under året förnyades det tidigare avtalet med Köpenhamns Universitet (KU). Det innebär en serviceavgift om 5% på den del av lön och drift som ligger på KU. Avtalet med Lunds universitet (LU) innebär att ØU/ØSR ligger inom den administrativa del där andra ”gästverksamheter” ligger. Huvudskillnaden mellan de båda avtalen ligger i en högre grad av schablonisering av avgifterna vid KU.

Valutakurs Förhållandet mellan den svenska och danska kronan ändrades under 2008. Under en lång period har omräkningskursen legat på 1,25 men denna omräkningskurs har ändrats under 2008. Den nya omräkningskursen är 1,30 och har tagits fram genom att ta medelvärdet av kurserna den sista i varje månad under 2008.

6

Ekonomisk redovisning ØSR - 2008


EKONOMI Utfall Det samlade utfallet för stab med projekt och plattformarna är ett underskott på 745 553 kr. Vid ingången av år 2007 hade ØSR med plattformar ett ackumulerat underskott som uppgick till 1 451 616 kr och efter årets resultat uppgår det ackumulerade underskottet till 2 197 169 kr. Utfallet skiljer sig från det justerade utfallet (underskott på 159 690) kr på grund av att en del av basfinansieringen för ØSR inte betalades under räkenskapsåret 2008 och för att det gjordes en felaktig semesterlönekörning i december. De justerade talen ger alltså en mer rättvis bild av ställningen efter året.

REVIDERAT UTFALL 2008 SEK ÖSR STAB

PROJEKT STAB

ØFN

ØEA

ØIT

ØLOG

TOTALT

7 932 870

1 270 209

6 260 799

1 590 941

4 372 982

1 280 403

22 708 204

-3 596 784

-577 073

-4 198 391

-1 289 924

-3 255 092

-1 374 751

-14 292 015

KONSULTER OCH KÖPTA TJÄNSTER

-174 305

-725 951

-1 470 416

-402 089

-1 107 225

-46 027

-3 926 013

INFORMATION

-174 131

-25 702

-385 401

-6 694

-57 673

-25 019

-674 621

-21 729

0

-53 028

-8 094

-11 305

-10 522

-104 677

INTÄKTER KOSTNADER PERSONAL

INVESTERINGAR RESOR

-144 568

-92 981

-465 775

-29 544

-410 904

-81 128

-1 224 901

ADMINISTRATION

-752 665

-128 264

-701 807

-149 057

-266 513

-95 849

-2 094 155

-619 277

0

-225 292

-64 262

-162 138

-66 407

-1 137 376

-5 483 459 -1 549 970

-7 500 110

-1 949 665

-5 270 850

-1 699 703

-23 453 757

LOKALKOSTNADER KOSTNADER TOTALT

2 449 411

-279 761

-1 239 311

-358 724

-897 868

-419 300

-745 553

ACKUMULERAT RESULTAT PER 31 DECEMBER 2007

-1 064 307

1 375 698

-1 176 495

61 467

-795 158

147 179

-1 451 616

ACKUMULERAT RESULTAT PER 31 DECEMBER 2008

1 385 104

1 095 937

-2 415 806

-297 257

-1 693 026

-272 121

-2 197 169

JUSTERAT UTFALL 2008

2 058 517

-267 183

-559 934

-229 771

-812 360

-348 959

-159 690

RESULTAT

Ekonomisk redovisning ØSR - 2008

7


Intäkter ØSR hade följande typer av intäkter: 1. Basresurser 2. Projektintäkter 3. Medlemsintäkter 4. Övriga intäkter Intäkterna år 2008 uppgick till 22 708 tkr, vilket är en ökning om 7% jämfört med år 2007.

Basresurser Basresurserna utgör 56 % av ØSR:s totala intäkter. De kommer från ØSR:s offentliga finansiärer: ØU, regioner, danska ministerier och svenska regeringen. Resurserna användes, som framgår av namnet, huvudsakligen för att ge organisationen en fast bas. I stort sett finansierar basresurserna ØSR:s stab och en till två tjänster per plattform. Basresurserna finansierar också bidraget till Medicon Valley Alliance. Under 2008 bidrog följande finansiärer med nedanstående belopp: Økonomi og Erhversministeriet

1 300 000

Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling

1 950 000

Region Hovedstaden

1 950 000

Region Sjælland

650 000

Region Skåne

2 500 000

Øresundsuniversitetet

3 000 000

Svenska regeringen

1 500 000

Summa

- 650 tkr avser andra halvåret 2007

12 850 000

De fördelades som basresurser enligt följande Medicon Valley Alliance

1 100 000

Øresund Environment Academy

1 100 000

Øresund Food Network

1 100 000

Øresund IT

1 100 000

Øresund Logistics

1 100 000

ØSR centralt

7 350 000

Basresurserna utgör 56 % av de totala intäkterna Intäkterna för ØSR centralt ökade 2008 med knappt 3 000 Mkr. Ökningen beror dels på en något högre valutakurs 2008 (1,30 jämfört med 1,25 2007) och att lägre bidrag delats ut till plattformarna, samt att det beviljades medel från svenska regeringen 2008, vilket det inte gjorde 2007.

8

Ekonomisk redovisning ØSR - 2008


Projektintäkter Projektintäkterna uppgick år 2008 till 8 744 tkr, vilket är 38% av ØSR:s intäkter. Projektintäkterna kommer från ett stort antal projekt. Många av projekten kräver medfinansiering i form av arbetstid. Denna arbetstid redovisas inte i vår bokföring och finns inte med i de redovisade intäkterna. Total omslutning per projekt framgår av projektredovisningarna till respektive finansiär. Projekten är normalt två- eller treåriga. I redovisningen tas i princip med årets förbrukning. Intäkter kan därför behöva periodiseras, vilket normalt sker i redovisningen.

Medlemsintäkter Medlemsintäkterna utgjorde år 2008 1 490 tkr eller 6% av de samlade intäkterna. Två plattformar, ØFN och ØIT, har medlemsföreningar. Företagen i dessa medlemsföreningar betalar regelbundet avgifter. Medlemsavgifterna kan ses som en förstärkning av respektive plattforms basresurser.

Övrigt Sparbanken Finn sponsrar lokaler i ØU:s kontor i Lund med 351 tkr. Diverse småintäkter utgör resterande belopp. 175 tkr av sponsringen från Sparbanken Finn avser andra halvåret 2007.

Jämförelse med år 2007 Intäkterna 2008 totalt ökade med ca 7%, en marginell ökning. Projektintäkterna minskade jämfört med 2007, framför allt beroende på att det inte kom in några nya interregprojekt under året, samtidigt som att alla pågående interregprojekt inom programmet Interreg IIIA avslutades. Den största intäktsökningen beror på att svenska staten bidrog med medel under 2008.

Ekonomisk redovisning ØSR - 2008

9


Kostnader Kostnaderna uppgick år 2008 till 23 454 tkr, vilket är en ökning om 7% jämfört med år 2007

Personal [14 292 tkr] Löner och andra personalrelaterade kostnader utgör denna post. De utgör 61% av totalkostnaderna, vilket är en minskning jämfört med år 2007 om 3 procentenheter. I slutet på året gjordes en felaktig lönekörning på KU vilket medfört att lönekostnaden är 976 000 kr för högt, detta kommer att justeras under 2009. Om man justerar för detta fel så har lönekostnaden minskat med 7% jämfört med 2007.

Konsulter och köpta tjänster [3 926 tkr] Största delen av beloppet utgörs av projektkostnader av olika slag. Kostnaden utgör 17% av de totala kostnaderna. Andelen var 20% år 2007. Denna kostnadspost varierar beroende på projektens karaktär.

Information [675 tkr] Huvuddelen av kostnaderna rör projekten, som har en hög ambition vad gäller att kommunicera mellan parterna i ett projekt och på kommunikation av resultat. Andelen av de totala utgifterna är 3% vilket är en minskning jämfört med år 2007 då informationen uppgick till 6%.

Investeringar [105 tkr] Investeringarna är liksom föregående år ett mycket litet belopp. Andelen uppgår till 0,4%.

Resor [1 225 tkr] Reskostnaderna har ökat jämfört med år 2007 och utgör nu 5%. Ökningen beror bland annat på att ett projekt inom ØIT-BSR Inno Net till stor del består av resor och detta bidrar till årets ökade kostnader. (Felbokning på NICE 2007 på 300 tkr som rättas i år, leder till att det blir en kostnad)

Administration [2 094 tkr] I administration ingår traditionella administrativa kostnader, inkl serviceavgifter till värduniversiteten. De har stigit rejält jämfört med tidigare år beroende på att serviceavgiften till KU beräknas på både lönekostnader och drift 2008 jämfört med bara lönekostnader 2007. En annan förklaring till den ökade administrationskostnaden är flytten av det danska kontoret från Ørestad till Köpenhamn city, vilket medfört höjda kostnader. Flera är dock av engångskaraktär. Administrationen uppgår till 9%.

10

Ekonomisk redovisning ØSR - 2008


Lokalkostnader [1 137 tkr] Lokalkostnaderna avser i huvudsak kontorslokaler i Köpenhamn, Lund och MINC/Malmö. I slutet av året flyttade Øresundsuniversitetet till nya lokaler i centrala Köpenhamn vilket medför högre hyreskostnad än tidigare. Hyreskostnaden betalas i förskott efter flytten, vilket medför att hyran för jan – mars 2009 belastar resultatet för 2008. Lokalkostnaderna utgör 5% av utgifterna.

Jämförelse med år 2007 Intäkterna från projekt minskade 2008 relativt 2007. Detta beror framför allt på att det inte kom in några nya interregprojekt under 2008. Personalkostnaderna är, enligt redovisningen, så gott som oförändrade 2008 jämfört med 2007 i kronor räknat. I själva verket minskade personalkostnaden kraftigt, eftersom det i kostnaden för 2008 ingår en felkörning av semesterkostnader på KU. Personalstyrkan har minskat, några tjänster inom staben har efter det att personal slutat inte bemannats. Lokalkostnaderna har emellertid ökat något på grund av byte av kontor på danska sidan. Likaså har de administrativa kostnaderna ökat under 2008. Detta beror dels på att administrationsavgifterna till KU har ökat, dels på engångskostnader vid flytten.

Ekonomisk redovisning ØSR - 2008

11


Kommentarer till verksamhetsområdena ØSR STAB och gemensamma projekt

Stabens kostnader Stabens kostnader är av annan karaktär än kostnaderna hos plattformarna. Under året fördelades hyreskostnader och de administrativa kostnaderna från värduniversiteten ut på projekt och plattformar. Två tjänster som blev vakanta under året blev inte besatta. Dessutom så kom det in pengar från den svenska staten vilket gjorde att ØSR stab fick ett stort överskott 2008, 2 449 411 kr.

ØSR-projekt Här bokförs projekt som drivs av ØSR stab med extern finansiering. Bokförda intäkter uppgår till 1 270 209 kr och kostnaderna uppgår till 1 549 970 kr, vilket resulterar i ett bokfört underskott på 279 761 kr. Det justerade resultatet är ett underskott på 267 tkr. ØSR har administrerat ett projekt där Medicon Valley Alliance (MVA) är ansvarig för innehållet. MVA kunde under Interreg III inte administrera interregprojekt. Kostnadsprofilen är här den normala för projekten. De aktuella projekten är Sound Forum Øresund

12

1 MVA projekt

399

Materialvetenskap

1 500

Ekonomisk redovisning ØSR - 2008

Budget TKR

Avslutat

3 302

2008 2008


Øresund Food Network (ØFN) ØFN har mottagit 1 100 tkr i basfinansiering från ØSR. Övriga intäkter kommer från externt finansierade projekt samt övrig fakturering 4 546 tkr. Dessutom tillkommer medlemsavgifter på 615 tkr. Tillsammans ger detta totala intäkter på 6 261 tkr vilket leder till ett resultat (underskott) på 1 239 tkr. Underskottet förklaras av att kostnader har blivit höga på själva plattformen. Detta eftersom hyra och administrativa avgifter under 2008 fördelats ut på plattformar och projekt. Dessutom har plattformen belastats med kostnader från avslutade projekt. Vid slutredovisning av projekten har inte alla kostnader godkänts och då har dessa kostnader förts om till plattformen. När projekten väl är avslutade ska överskotten avräknas mot tidigare års underskott. De kostnader som inte ersatts har periodiserats i 2008 års resultat. Øresundsuniversitetet har överklagat NUTEK:s beslut till Länsrätten och beroende på hur utfallet blir kan förlusten uppgå till maximalt 309 tkr. Det justerade utfallet för ØFN, efter avdrag för den felaktiga lönekörningen i december, är ett underskott på 560 tkr. Det ackumulerade underskottet för ØFN är missvisande högt. Projekten Food Pharma och Virtuella Födefabriken avslutades under året men alla kostnader har inte godkänts av NUTEK. Projekt

Budget TKR

Avslutat

NICE Human Testing Foods

1662

FINE EU nätverk

1662

2008

Den virtuella födefabriken

1441

2008

Food & Pharma

2068

2008

Sund vaekst

10 166

Fra fagligt netverk

650

Øresund Environment Academy (ØEA) ØEA har mottagit 1 100 tkr i basfinansiering från ØSR. Övriga intäkter kommer från externt finansierade projekt 491 tkr. Detta ger totala intäkter på 1 591 tkr och således ett resultat (underskott) på 359 tkr. Förklaringen till underskottet är samma som för de övriga plattformarna. Tilldelningen av basresurser minskade med 100 tkr samtidigt som plattformarna belastades med hyreskostnader och administrativa avgifter från värduniversiteten. Det justerade underskottet uppgår till 230 tkr. Projekt

Budget TKR

Avslutat

ICT i byggsektorn

527

2008

Lignimatch

360

Ekonomisk redovisning ØSR - 2008

13


Øresund IT (ØIT) ØIT har mottagit 1 100 tkr i basfinansiering från ØSR. Övriga intäkter kommer från externt finansierade projekt och övrig fakturering 2 393 tkr. Dessutom tillkom medlemsavgifter 880 tkr. Detta ger totala intäkter på 4 373 tkr och därmed ett resultat (underskott) på 898 tkr. En del av underskottet kan förklaras av att basresurserna minskat med 100 tkr samtidigt som plattformen belastades med hyreskostnader och administrativa avgifter från värduniversiteten. Detta för-klarar dock inte hela underskottet. Det justerade underskottet är 812 tkr. Projekt Living Labs BSR Inno Net

Budget TKR 3300 985

Øresund Logistics (ØLOG) ØLOG har mottagit 1 100 tkr i basfinansiering från ØSR. Övriga intäkter kommer från externt finansierade projekt 82 tkr samt fakturering av konsulttjänster 98 tkr. Detta ger totala intäkter på 1 280 tkr och därmed ett resultat (underskott) på 419 tkr. Underskottet beror på att tilldelningen av basresurserna minskat med 100 tkr samtidigt som plattformen belastats med hyreskostnader och administrativa avgifter. Det justerade utfallet uppgår till ett underskott på 349 tkr. Projekt

14

Budget TKR

SKEMA

984

Nordlog

1566

Ekonomisk redovisning ØSR - 2008


Bedömningar och förslag till åtgärder Resultatet Resultatet för år 2008 är bättre än det var för år 2007. Intäkterna ökade med 7%, mestadels tack vare den svenska statliga extrafinansieringen för år 2008. Det ackumulerade underskottet beror delvis på denna uteblivna finansiering från svenska staten 2007 samt ett relativt stort underskott för ØIT och ØFN. Anledningen till underskotten på ØIT och ØFN 2008 beror på minskad tilldelning av basresurser samt att plattformarna blivit belastade med hyra och administrativa avgifter. För tidigare år förklaras ØFN:s underskott med att projektkostnader resultatavräknats och att motsvarande intäkterna inte kommit in. För ØIT:s del förklaras underskottet delvis av att man fått projektintäkter utan att pengar avsatts för gemensam administration. En översyn av kostnaderna i ØIT och ØFN måste göras under 2009. I en projektfinansierad organisation svänger alltid resultaten beroende på de olika projektens tidtabeller. Resultaten kommer därför alltid att variera. Periodiseringssystemen eller inbetalningsrutinerna är inte perfekta. Detta kan skapa svårigheter i bokslutsarbetet.

Projektfinansiering Projektfinansieringen uppgår nu till ca 38% av de totala intäkterna och är en minskning jämfört med 2007. I realiteten är andelen större, då en betydande del av återstående resurser är indirekt projektstöd. Andelen projekt av det samlade ØSR samt inriktningen och karaktären på projekten blir därför mer och mer en strategisk fråga för ØSR. Projekten vinns i konkurrens och tvingar fram kvalitet och effektivitet i organisationen. Projekten, som har en mycket stor mängd medfinansiärer, även internationellt, ger synlighet och stärker varumärket ØSR och Øresund. Samtidigt minskar projektberoendet styrelsens strategiska handlingsfrihet. Det blir snarare de stora finansiärerna som beslutar om inriktning och satsningar.

Lokalfrågor ØSR har, liksom ØU, hittills haft låga lokalkostnader (5%). Flytten till Nørre Voldgade i Köpenhamn innebär att lokalkostnaderna kommer att öka.

Åtgärder De påbörjade åtgärderna att belasta projekt i högre grad med de administrativa kostnader som de förorsakar fortsätter. Därmed har underskottet på ØSR Stab ändrats till ett överskott. Under 2009 kommer en översyn att göras av fördelning av gemensamma kostnader.

Ekonomisk redovisning ØSR - 2008

15


16

Ekonomisk redovisning Ă˜SR - 2008


Text: Ă˜resundsuniversitetet Formgivning: Kicki Persson, Cortez Foto sidan 4, 6 & 12 : Alfred Gunnarsson / salmiakmedia.se Tryck: Punkt & Pixel

Ekonomisk redovisning Ă˜SR - 2008

17


18

Ekonomisk redovisning Ă˜SR - 2008


WWW.oresund.org

ØRESUNDSUNIVERSITETET DANMARK: Nørre Voldgade 16 1358 København K Tel: + 45 33 34 34 40 SVERIGE: Box 117 221 00 Lund Tel: + 46 46 222 09 69

OSR Ekonomisk Redovisning 2008  

Science, research, innovation, financial report

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you