Issuu on Google+

Välkommen tiLl ØresundSbron


Från vision till verklighet Idén att bygga en fast förbindelse över Öresund är inte ny. Under århundraden har Öresund varit ett hinder för transport av passagerare och gods mellan Sverige och Danmark. Men Öresund har också fungerat som ett mentalt hinder. Tanken på den besvärliga resan stod i vägen för handel och samvaro. Med industrialismens genombrott och den tilltagande

föra projektet. Den ökade inriktningen mot Europa

internationaliseringen i Europa blev tanken på en fast

innebar att det fanns behov av att knyta Skandinavien

förbindelse mer konkret. Sedan början av 1900-talet

tätare till den europeiska kontinenten.

har flera förslag lagts fram, men bristande finansiering och politisk vilja att genomföra projekten innebar att

Att förbindelsen byggdes mellan Köpenhamn och

förslagen aldrig kom längre än till ritbordet.

Malmö – och inte mellan Helsingør och Helsingborg – berodde dels på en önskan att föra de stora städerna

Med den stabila politiska och ekonomiska situationen

i Öresundsregionen närmare varandra, dels på att bron

i både Sverige och Danmark i slutet av 1900-talet

är bättre strategiskt placerad, när trafiken passerar

skapades den nödvändiga grogrunden för att genom-

flygplatsen i Köpenhamn.


Øresundsbro Konsortiet Øresundsbro Konsortiet ägs till hälften vardera av den danska och svenska staten. Som självständig ägare och operatör är det Øresundsbrons uppgift att erbjuda säker, smidig och bekväm transport över Öresund till konkurrenskraftiga priser, för både privata kunder och företagskunder. Øresundsbro Konsortiets moderbolag är det danska

av både kust till kust-förbindelsen och landanslutning-

A/S Øresund och det svenska Svensk-Danska Bro­

arna på vardera sidan av Öresund.

förbindelsen SVEDAB AB. Dessa båda bolag har byggt och finansierat de angränsande trafikanslutningarna

Engagerade och kunniga medarbetare är avgörande

i Danmark och Sverige.

för att Øresundsbron ska lyckas med sin uppgift. Det faktum att Øresundsbron är ett integrerat

Enligt avtalet mellan staterna har Øresundsbro

dansk-svenskt företag där svenskar och danskar

Konsortiet rätt att ta ut avgift av dem som använder

använder båda språken som arbetsspråk är en stor

förbindelsen över Öresund. Intäkten skall täcka såväl

tillgång i kontakten med kunderna och för förståelsen

drifts- som räntekostnader och skall också användas

av integrationsprocessen i Öresundsregionen.

för amortering av de lån som finansierat byggnationen


Förbindelsen Øresundsbron är en cirka 16 kilometer lång trafik­förbindelse för motorväg och järnväg mellan Sverige och Danmark. Den består av tre delar; en bro, en konstgjord ö och en tunnel. Bron utgör halva förbindelsen (cirka 8 kilometer).

tunneln. Här går järnvägen och motorvägen i samma

Två pyloner, som är 204 meter höga, bär upp det

plan. Ön är cirka fyra kilometer lång och är byggd

490 meter långa brospannet över farleden Flintrännan.

av material från Öresunds havsbotten, som muddrades

Konstruktionen kallas snedkabelbro. På bron går

upp för att ge plats för bropelarna och tunneln.

järnvägen och motorvägen i skilda plan med tågen på det undre och bilarna på det övre däcket.

Peberholm byggdes för att trafiken skulle kunna växlas över från bron, där tåg- och biltrafiken går i två plan,

De flesta av brons element – bropelare och brospann

till tunneln, där trafiken går i samma plan.

– har byggts på land, och sedan förts ut till brolinjen med hjälp av en stor flytande kran. Endast pylonerna

Tunneln, som är cirka fyra kilometer lång, är byggd

har gjutits på den plats där de står i dag.

som en sänktunnel. Det innebär att tunneln består av betongelement som gjutits på land. Därefter har

Ön Peberholm är konstgjord och granne med den

dessa element bogserats ut och sänkts ned i en ränna,

naturliga ön Saltholm i norr. Den förbinder bron och

som muddrats i Öresunds havsbotten.


DANMARK

Østerport St.

Köpenhamn

Metro

1 Konstgjord halvö 430 m

Citytunnel

2 Tunneln 4.050 m

Järnväg

3 Peberholm 4.055 m

Järnväg, öresundsförbindelsen

4 Västra anslutningsbron 3.014 m

Motorväg, öresundsförbindelsen

5 Högbron 1.092 m

SVERIGE

6 Östra anslutningsbron 3.739 m

Köpenhamns Huvudbangård

Kastrup

Örestad Tårnby

Köpenhamns Flygplats

SALTHOLM

Ö R E S U N D

1 2

Malmö Centralstation

Amager 3

PEBERHOLM

4

Na

n tio

sg

ns

Triangeln

5 6

Betalstation Lernacken

Malmö Hyllie Svågertorp


Peberholm Den konstgjorda ön Peberholm är inte bara en trafiklänk som förbinder bron och tunneln. Den har blivit ett eldorado för biologiska forskare i Danmark och Sverige. Ön har fått karaktären av vildmark där sällsynt flora och fauna får utvecklas fritt, utan inverkan av människan. Lunds Botaniska förening har hittat över 500 växtarter sedan Peberholm blev till. Det finns gott om björk, sälg, ek, bok och pil på ön. Men träden blir inte så höga på grund av vinden. Zoologiska Museet i Köpenhamn har hittat både skalbaggar och fjärilar på ön. Peberholm är en populär häckningsplats för fåglar och den sällsynta grönfläckiga paddan finns i stort antal på ön. Ön är också hemvist för sällsynta spindlar och insekter.


Trafik och säkerhet Øresundsbron har inneburit en stor ökning av trafiken över Öresund. Bilresan tar tio minuter. Alla fordon som passerar Øresundsbron måste betala en avgift. Betalning sker i betalstationen vid Lernacken på den svenska sidan av förbindelsen. Järnvägen är en viktig del av Øresundsbron. Drygt

Hastighetsgränsen på motorvägen är normalt

två tredjedelar av resenärerna över Øresundsbron

90 kilometer i timmen i tunneln och 110 kilometer

åker tåg. Tågresan mellan Malmö och Köpenhamn

i timmen på resten av förbindelsen.

tar cirka 35 minuter. Via nödtelefoner, som finns längs hela förbindelsen, I trafikcentret vid betalstationen på Lernacken, finns

kan man rekvirera nödvändig assistans. I tunneln

alltid två trafikledare i tjänst dygnet runt. Med hjälp

finns nöddörrar för evakuering samt alarmskåp

av fjärrstyrda kameror och automatiska larmsystem

med nödtelefon, brandsläckare och brandlarm

följer de vägtrafiken och är alltid beredda om en

med 88 meters mellanrum.

nödsituation skulle uppstå.


Øresundsbron och regionen Øresundsbron knyter samman Skåne och Sjælland till en region med 3,7 miljoner invånare. Tack vare den fasta förbindelsen är det enkelt att bo på den ena sidan av sundet och arbeta på den andra. Pendlingen har ökat dramatiskt sedan brons invigning, både med bil och tåg. Och många danskar har valt att flytta till Skåne. Utbudet av kultur, nöjen, shopping, sport och natur­

Näringslivet i regionen har norra Europas starkaste

upplevelser är i världsklass. Allt finns inom 10 mils

hemmamarknad och Köpenhamn/Malmö har blivit

avstånd från Köpenhamn/Malmö.

ett nordiskt centrum för många av de internationella storföretagen. Den internationella marknadsföringen

Universiteten och högskolorna samarbetar genom

av Öresundsregionen ger ökad styrka för företagen

Öresundsuniversitetet, vilket ger studenterna stora

på exportmarknaden samt nya företag och nya jobb

valmöjligheter och en stimulerande miljö för forskning

till regionen.

och utveckling. Sammantaget är Öresundsuniversitetet ett av Europas största.

Välkommen till Øresundsbron och Öresundsregionen!


S V E R I G E

D A N M A R K

SKÅNE SJÄLLAND BORNHOLM

L O L L A N D – FA L S T E R


Historiska milstolpar

1991

1992

23 mars 1991 Sverige och Danmark undertecknar avtalet om att bygga en fast för­ bindelse över Öresund.

1993

16 september 1993 Arbetet inleds med de danska landanslutningarna, som omfattar 9 km motorväg och 18 km järnväg.

1994

1995

Augusti 1995 De första arbetena med kust till kust-förbindelsen inleds med muddrings­arbeten ute i Öresund.

1996

1 april 1997 Det första av två fundament till högbrodelens pyloner bog­seras från Malmö till brosträck­ ningen och sänks ned i ett 17 m djupt hål som har muddrats i havsbotten.

1997

1998

8 augusti 1997 Det första av totalt 20 tunnelelement bogseras från fabriken i Köpenhamns Nordhavn till Drogden, där det sänks ned i den muddrade tunnelrännan.

1999

16 mars 1999 Den sista metern av sänktunneln gjuts och den första bilen passerar igenom tunneln.

2000

14 augusti 1999 Det sista brospannet sätts på plats och för första gången finns det en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark.


2001

2002

1 december 1999 Den sista biten av järnvägen mellan Köpen­ hamn och Malmö läggs på plats.

2003

9 – 12 juni 2000 Øresundsbron är tillgänglig för allmän­ heten. Hundra­tusen­tals människor cyklar, springer eller går över förbindelsen under de öppna brodagarna.

2004

2005

1 juli 2000 Øresundsbron invigs.

2006

31 december 2004 Øresundsbrons bokslut visar att den räntebärande netto­skulden på nästan 20 miljarder DKK minskar för första gången.

2007

2008

1 juli 2005 Øresundsbron fyller fem år. Trafiken har ökat med 74 procent sedan invigningen.

2009

11 januari 2009 Den danska tågopera­ tören DSB First övertar driften av Öresundstågen över Øresunds­bron, som tidigare sköttes av danska DSB och svenska SJ gemensamt.

Utgiven av Øresundsbro Konsortiet · Mars 2010 · Design: BGRAPHIC · Foto: Søren Bidstrup, Steen Brogaard, Colourbox, Leif Johansson, Søren Madsen, Anthony McAulay, Pierre Mens, Nordic Photos, Werner Nystrand, Claus Peuckert, Polfoto, Stanislav Popov, Drago Prvulovic, Scandinavian Stockphoto, Carsten Snejbjerg och Miklos Szabo · Tryck: Nofo Print A/S

2010

1 juli 2010 Øresundsbron fyller tio år.

2011


Øresundsbro Konsortiet · Vester Søgade 10 · 1601 Köpenhamn V · Danmark · Tel. +45 33 41 60 00 Øresundsbro Konsortiet · Kalkbrottsgatan 141 · Box 4278 · 203 14 Malmö · Sverige · Tel. +46 40 676 60 00 info@oresundsbron.com · www.oresundsbron.com


velkommen_se