Issuu on Google+

FOKUS ÖRESU ND NR 5· 2010

NYTT OM ÖRESUNDSREGIONEN

Danska spelbranschen på väg ut ur LIMBO Medan Skånes datorspelbransch under längre tid stått bakom en rad stora internationella kassasuccéer, har den danska branschen mest upplevt konkurser. Men nu har en liten pojke med lysande ögon från datorspelet LIMBO ingjutit nytt hopp bland

spelutvecklarna i Danmark. Danskarna ska dock ta lärdom av den skånska framgången, säger producenter och branschorganisationer. Annars riskerar en lukrativ ny marknad att dö ut innan den ens hunnit komma igång.

Läs mer på sidorna 8 – 9

Pendlare gör felavdrag för miljoner

3

Øresund Business Meeting öppnar dörrar över sundet

5

Rigorös säkerhet när Bron spelades in på Bron

6

Den Blå Planet ligger i startgroparna

12

Gästskribent: Skarpt läge i Sverige

13

Svenska barn får modersmåls­undervisning i Köpenhamn

14

Advokatbyrå ger råd över sundet

En dansk exportdröm

Första turen i Citytunneln

Den svenska ekonomin tillhör de sundaste i världen

Om en månad öppnar Citytunneln i Malmö efter

just nu. Det bör danska företag utnyttja genom

en längre tids byggröra i centrala Malmö. Fokus

att exportera till Sverige, menar en rad experter.

Öresund fick följa med på premiärturen för den

Du kan själv lära hur man samarbetar bäst över

nya sträckningen, som ska göra restiden mellan

sundet när Øresundsbron bjuder in till Øresund

Malmö och Köpenhamn kortare.

Business Meeting.

Sid 10

Sid 4

16


Framtiden är inte bara infrastruktur Det rör på sig i regionen. Ja, rent bokstavligt talat. Planeringen av framtidens infrastruktur i regionen är högaktuell.

Få Fokus Öresund med posten eller via mail Skriv ett mail till oss på redaktionen@oresundsbron.com

Om drygt en månad öppnar Citytunneln i Malmö. Vi var ett premiärpirrigt, inbjudet gäng som steg ner i underjorden och gjorde en testtur. Det var nytt, snyggt och spännande och samtidigt väldigt mycket just tåg i tunnel, som tåg i tunnlar brukar vara. Inget märkvär­ digt i sig. Men vad tunneln kommer åstadkom­ ma är märkvärdigt. Om detta läser ni mer i detta nummer av Fokus.

med den adress som du vill ha tidningen skickad till. Vi skickar både med post och per mail, om du så önskar.

Fast det surrar i luften om andra projekt också. På sistone har det pratats om metro under Öresund, höghastighetståg, tunnlar och annat. Ja, framtiden för regionens invånare bygger på infrastruktur och infrastruktur bygger på människor som nyttjar den. Men människor behöver inte bara infrastruktur. Fortfarande upplever de som rör sig på tvärs över sundet i regionen en mängd gränshinder, som grus

i maskineriet. Jag bläddrar i Öresundskomi­ teens rapport ”33 hinder, utmaningar och möjligheter” och läser om utbildningar och behörigheter som inte har lika värde, arbets­ lösa som inte får praktikplats på andra sidan sundet, bekymmer med A-kassor, banköver­ föringar, utlandstaxa för telefoni, föräldra­ ledigheter och skatter…tröstande är att i slutet av rapporten läsa en översikt över bekymmer som faktiskt har lösts hittills. Tack och lov är det knappast så att inget hänt. I juni träffades ministrar från Sverige och Danmark för att diskutera gräns- och integra­ tionshinder i regionen och vad man kunde göra för att komma tillrätta med dem. Det mötet måste förstås följas upp. De målen blir inte min­ dre viktiga för att vi får tunnlar och vägar. Tvärt­ om. Om integrationen ska fortsätta utvecklas i regionen är det infrastrukturer i fler bemärkel­ ser än de tekniska som måste byggas ut. Sanna Holmqvist, presseansvarlig sho@oresundsbron.com

Kort om Öresundsregionen Redaktion: Karsten Østergaard Nielsen (redaktör) Sanna Holmqvist (pressansvarig) Jacob Vestergaard Britt Andresen Jesper Skjønnemand Detta och tidigare nyhetsbrev kan även läsas på www.oresundsbron.com Fokus Öresund 8. årgång Nr 5. november 2010 ISSN: 1600-972X

Fler flyttar från Sverige

DSB kräver 70 miljoner DKK

SJ utmanar DSB

Øresundsbro Konsortiet Box 42 78 S-203 14 Malmö Tel. 040-676 60 00

till Danmark än omvänt

av Skånetrafiken

på danskt tågnät

För första gången sedan Øresunds­

Sedan DSB First övertog tåg­

Medan DSB länge har arbetat

bron öppnades var det under

trafiken på Öresundsförbindelsen

på att överta delar av de svenska

redaktionen@oresundsbron.com

första halvan av 2010 fler som

har sträckningen drabbats av

järnvägsrutterna, har SJ hållit sig

Design: BGRAPHIC Tryck: KLS Grafisk Hus, Köpenhamn Tryckt upplaga: cirka 8.000 ex Internet: cirka 17.000 abonnenter

flyttade från Skåne till Själland än

förseningar. Men DSB First menar

i bakgrunden med endast en tåg­

omvänt, enligt Øresundsinstituttet.

själv att de är utan skuld i den

rutt i Danmark – X2000 tåget från

Under det första halvåret 2010

senaste tidens rabalder. I vart fall

Stockholm, som hittills stannat

flyttade 1399 personer till Själ­

kräver DSB nu 70 miljoner DKK

i Köpenhamn. Men från och med

land, sam­t idigt som 1350 perso­

i ersättning från Skånetrafiken för

den 10 oktober förlänger SJ

ner vände näsan mot Skåne. Under

att de inte har hållit restiderna.

rutten för X2000 så att resande

2006 flyttade 4220 personer från

Dessutom vill DSB First få ersätt­

från Stockholm nu kan åka hela

Själland till Skåne, samtidigt som

ning från andra operatörer efter­

vägen till Odense med samma

1414 personer flyttade åt andra

som de menar att problemen på

tåg. SJ räknar med att deras mål

hållet. En av orsakerna till att

Kustbanan och på Øresundsbron

är att nå längre in i Danmark och

flyttströmmen vänt är att bostads­

har uppstått i Malmö där bygget

att till sist koppla upp sig på det

priserna i Köpenhamn sjunkit,

av Citytunneln pågått under en

europeiska järnvägsnätet.

medan de har stigit i Malmö.

längre tid, skriver DR.

Ansvarig utgivare: Caroline Ullman-Hammer

Foto: René Strandbygaard 2 / FO K U S Ö R ES U N D 2010


Pendlare gör felavdrag för miljoner Många Öresundspendlare gör för stora reseavdrag. Det misstänker SkatÖresund, som nu granskar 273 ärenden där pendlare gjort reseavdrag för sammanlagt 63 miljoner danska kronor. I enskilda fall har det handlat om tvåsiffriga miljonbelopp. A v K a r s t e n Ø s t e rg a a rd N i e l s e n

Så beräknas reseavdraget

För stora avdrag i vissa Öresundspendlares självdeklarationer har nu fått Skat­Öresund att titta närmare på 273 ärenden, där det totalt har gjorts reseavdrag på över 63 miljoner danska kronor.

Reseavdraget beräknas med utgångspunkt från avståndet mellan bostad och arbetsplats, samt antalet arbetsdagar. Kilo­ meteravdraget fastställs efter fasta taxor; det är således inte

– Vi har valt ut de här ärendena för att belop­ pen var påfallande stora och det har också visat sig att det funnits en anledning att göra det, säger Ernst Larsen, centerchef för Skat­ Öresund.

de faktiska resekostnaderna som dras av. År 2010 är de fasta kilometertaxorna: 0 – 24 km

SkatÖresund har hunnit granska omkring 90 ärenden och resultatet så här långt menar Ernst Larsen kan tyda på medvetet bedrägeri.

inget avdrag

25 – 100 km

1,90 DKK/km

Över 100 km

0.95 DKK/km

Taxorna är de samma oavsett om man kör i bil eller med offent­

– Av de 63 miljoner DKK som gjorts i rese­ avdrag menar vi att minst 39 miljoner är för stora avdrag och vi har ännu inte gått igenom alla ärenden, säger Ernst Larsen.

Ernst Larsen, centerchef för Skat­Ö resund.

För transport över Øresundsbron ges det – utöver ovannämnda

Frågetecken kring tvåsiffriga belopp Pendlare känner till reglerna I somras startade SkatÖresund en kampanj för att upplysa både danska och svenska pendlare om reseavdraget. På tågstationerna Svåger­ torp och Malmö C delades det ut broschyrer där avdragsreglerna förklarades på både danska och svenska. – Så vi har alltså gjort en stor insats för att förklara reglerna, påpekar Ernst Larsen, som avvisar att det generellt sett kan handla om missförstånd. – Just reseavdraget är lätt att förstå. Det är fasta taxor och mycket klara regler för när man kan få avdrag. Och jag vill också hävda att antalet extra nollor som vi funnit på några av våra TastSelv-blanketter är iögonfallande.

lig transport.

kilometertaxor – ett avdrag på 50 DKK per passagerare vid körning med egen bil, samt

I det mest extrema fallet, som SkatÖresund granskat, har det handlat om ett tvåsiffrigt miljonbelopp. – Och här måste vi misstänka bedrägeri, för det är väl ytterst få med en inkomst på mindre än 400.000 DKK om året, som har rätt till ett tvåsiffrigt miljonavdrag på sina resor, säger Ernst Larsen.

8 DKK per passagerare med offentlig transport. Vid sammanställningen av antalet arbetsdagar räknas endast de dagar då man rest till sin arbets­ plats; sjukdagar, semesterdagar och dagar då man arbetat hemma ska inte tas med. Om arbetsgivaren betalar för

Även om beloppen är stora så tröstar Ernst Larsen sig med att det trots allt är en bråkdel av pendlarna som gör stora fel.

resekostnader har man ingen rätt till reseavdrag.

– Vi undersöker 273 ärenden, men vi har över 33.000 kunder i SkatÖresund, så det stora flertalet följer reglerna.

FO K U S Ö R ES U N D 2010 / 3


Experter:

Sverige är en export-dröm för danska företag Sviterna efter finanskrisen hänger fortfarande över det danska näringslivet samtidigt som den svenska ekonomin ångar på. Det öppnar dörren för danska företag som vill exportera till Sverige, anser en rad experter.

A v K a r s t e n Ø s t e rg a a rd N i e l s e n

Det är besvärliga tider i Danmark. Från års­ skiftet till september månad gick 4.480 före­ tag i konkurs. I genomsnitt går 551 danska företag nu i konkurs varje månad. Fler kan vara på väg i samma riktning.

E X POR T

En undersökning gjord av kreditinformations­ företaget Soliditet visar att det är väsentligt många fler företag i Danmark än i Sverige som nekas lån på banken på grund av sin ekonomiska situation. På ett toppmöte hos DI, Dansk Industri, i oktober månad klargjorde statsminister Lars Løkke Rasmussen att regeringen inte kan hjäl­ pa till med att vända kurvan. Näringslivet står ensamt. Kort sagt ser det mörkt ut för de danska företagen om de inte tänker nytt.

– Av alla exportmarknader är Sverige nog den som ser allra vettigast ut. Landet har en stabil utveckling så långt vi kan se, det vill säga till år 2012, säger Jacob Warburg, chefsekonom på Udenrigsministeriet till Erhvervsbladet. Det är många danska företag som redan exporterar till Sverige, men det finns plats för ännu fler. – Det är ett bra tillfälle för små och mellan­stora företag att gå in i Sverige. Det beror på den höga tillväxten och den stärkta svenska kronan, säger Helge Pedersen, chefsekonom på Nordea.

Sverige kan rädda danska företag På den andra sidan sundet ser situationen helt annorlunda ut. I Sverige växer ekonomin tre gånger så snabbt, den svenska kronkursen har nyligen nått tidigare nivå, privatkonsumtionen ökar och de stora företagen som Volvo, Scania, SKF, ABB och Electrolux upplever alla stort i sett framgång efter en kort svacka. – Vi räknar med god tillväxt, vi har starka offentliga finanser, vi har en arbetsmarknad som har överraskat positivt i år och vi räknar med att det fortsätter, säger finansminister Anders Borg om den svenska ekonomin. Det svenska uppsvinget kan bli räddningsplan­ kan för en rad danska företag. Det säger flera

4 / FO K U S Ö R ES U N D 2010

experter, som anser att den svenska export­ marknaden är rena Schlaraffenland för danskarna.

Enligt handelschefen på danska ambassaden i Stockholm är listan över tänkbara export­ varor oändlig och omfattar både bygg- och anläggningsmarknad. Svenskarna kommer att bygga tusentals nya bostäder de kommande åren och investera 500 miljarder SEK i motor­ vägar, järnväg, hamn­anläggningar och annan infrastruktur. Men också den ökade privatkonsumtionen bland svenskarna kan omsättas till danska ordrar på till exempel ekologiska livsmedel, färdigproducerade måltider, öl från mikro­ bryggerier samt danskt mode och design, som är mycket populärt i Sverige.


Øresund Business Meeting öppnar dörrar över sundet Øresundsbron bjuder in företag, verksamheter, entreprenörer och idé­ skapare från både Sverige och Danmark till Øresund Business Meeting den 11 november. Det är ett försök att skapa ramar för att nya samarbeten och verksamheter ska uppstå tvärs över sundet. Arrangemanget pågår klockan 13.00 – 17.00 på Luftkastellet i Malmö, och det är gratis att delta. Håkan Hansson, VD för Informationsteknik i Malmö.

A v K a r s t e n Ø s t e rg a a rd N i e l s e n

– Det finns 3,6 miljoner människor och 250.000 företag i Öresundsregionen. Potent­ ialen för att göra affärer tvärs över sundet är alltså enorm och det är den processen vi gärna vill ge en skjuts, säger Fredrik Jenfjord, för­ säljningschef på Øresundsbron. På temat ”3,6 miljoner möjligheter” bjuder därför Øresundsbron in till Øresund Business Meeting torsdagen den 11 november på Luft­ kastellet i Malmö. Med föredrag av bland andra LEGO:s tidigare koncerndirektör Christian Majgaard, goda exempel, underhållning och lite förtäring ska Øresund Business Meeting utgöra en informell väg till idéer om nya affärs­ möjligheter. Dagen bjuder samtidigt på möjligheten till att möta andra företag och entreprenörer – och bli inspirerad av en rad framgångshistorier där företag har hittat nya vägar att samarbeta över Öresund.

snabbt varse att vi båda kunde något som de andra kunde använda, säger Håkan Hansson, som har fått se sitt företag växa markant. – Vi försöker inte kopiera varandra. Istället gör var och en vad den är särskilt bra på. Det fungerar fantastiskt bra. Vi har fått ett helt nytt kundsegment och i dag är vi tre gånger så stora som när samarbetet startade. Faktiskt har vi vårt bästa år någonsin just i år. Att få fler att uppleva samma sak som Informa­ tionsteknik är hela syftet med Øresund Busi­ ness Meeting, som hoppas inspirera andra till att samarbeta. Och om mötet den 11 novem­ ber går bra, är planen att utvidga konceptet. – Ambitionen är att Øresund Business Meeting ska äga rum även nästa år. Samtidigt planerar vi att genomföra fyra frukostmöten under nästa år, då personer från näringslivet kan mötas och höra mer om möjligheterna att skapa kontakter och egen verksamhet på andra sidan sundet, säger Fredrik Jenfjord. KEN SPARBAN ÖRESUND

Även om det enbart är 30 minuters resväg mel­ lan Köpenhamn och Malmö, tycks avståndet vara betydligt längre när det gäller att driva affärsverksamhet tvärs över gränsen.

Fredrik Jenfjord, för­s äljningschef på Øresundsbron.

Øresund Bus

iness Meetin

g

Øresund Business Meeting ska vara en informell mötesplats för entreprenörer och företag på båda sidor sundet som här kan få ett forum för att utveckla nya samarbeten. Øresund Business Meeting äger rum torsdagen den 11 november på Luftkastellet i Malmö kl. 13.00 – 17.00. Deltagandet

Fann varandra i nytt företag

KEN SPARBAN ÖRESUND

Øresund Business Meeting

En av framgångsberättelserna står Håkan Hansson för. Han är VD för Informationsteknik, som är ett företag från Malmö som fann sam­ arbetspartners i Köpenhamn och i dag driver verksamhet på båda sidor Öresund. – Vi hade vår expertis inom ljus och upplevel­ ser, medan våra danska kollegor var experter på konferenser och tolkutrustning. Vi blev

är gratis.

arrangeras av Øresundsbron

er 3,6 milliodner? mulighe

säga Kan du

i samarbete med Price­Water­ house­C oopers, Proffice, JMS, GfK, Ikano, MAQS Law Firm, SPARBANKEN ÖRESUND och Hela Skåne. Läs mer om Øresund Business

er 3,6 miljon r? möjlighete

sige Kan du

Meeting och anmäl dig på www.oresundsbron.com/bmse

FO K U S Ö R ES U N D 2010 / 5


Rigorös säkerhet när Bron spelades in på Bron Det var stjärnklart och vackert väder, när TV-serien Bron spelade in sina inledningsscener på Øresundsbron under två nätter i september. Inspelningarna föregicks av minutiös planering. Allt gick som det skulle, fast det blev lite kallt – för liket. Av Sanna Holmqvist, foto: Thomas Nilsson och Ola Kjelbye, copyright: SVT/Filmlance

En död kropp hittas en mörk natt mitt på Øresundsbron. Där sker också det första mötet mellan svenska polisen Saga Norén (Sofia Helin) och danske polisen Morten Rohde (Kim Bodnia), som tvingas samarbeta för att lösa fallet. Så inleds den dansk-svenska TVserien Bron. Just dessa inledande scener spelades nyligen in på Øresundsbron, på trafik­ centralen och ute på förbindelsen. Det skedde i samband med att Øresundsbron utförde underhållsarbete. Varje höst och vår, två nätter varje gång, dubbelriktas trafiken på ena vägbanan medan man utför underhåll på den andra. Följande natt upprepas proce­ duren på andra vägbanan. TV-teamet som gör Bron fick tillgång till den sida som ändå var stängd, för att spela in seriens inledande scener.

Bron är ett samarbetsprojekt mellan tv-kanalerna SVT, DR, NRK, ZDF och Nelonen. Den produceras av Filmlance International från Sverige och Nimbus Film från Danmark. Den kommer visas på SVT och DR1 med start hösten 2011

6 / FO K U S Ö R ES U N D 2010

– Det var en fantastisk upplevelse, väldigt mäk­ tigt att stå där ute, mitt på bron, mitt i natten, särskilt som man vet att man aldrig kommer få vara med om den upplevelsen igen, säger Kristian Hoberstorfer, linjeproducent på Film­ lance, som gör TV-serien. Det var ett stort pådrag när filmteamet drog ut med lastbilar, bussar, polisbilar (fiktiva, förstås) och sammanlagt 100 personer, varav 50-talet statister. Allt var noga förberett vid flertalet möten mellan teamet och Øresunds­ bron, då säkerhetsfrågor klarades ut och tids­ planer gjordes upp. Bland annat hör det till intrigen att ljuset i pylonerna släcks. – Det fanns flera utmaningar för vår del. Först och främst gällde det att få omläggningen av trafiken genomförd på ett säkert sätt för våra


Godda g! H ä r s ta rt a r s a m a rb e te t.

kunder. Sedan var det allt det tekniska som skulle fungera. Det krävdes fem man för att genomföra släckningen, berättar Ulla V. Eilersen, säkerhetschef på Øresundsbron. Samtidigt skulle förstås det planerade under­ hållet också genomföras, vilket innebar att runt hundra personer arbetade i tunneln. – Allt gick mycket bra, helt enligt planerna, säger Ulla V. Eilersen.

D e t b le v li te k a ll t fö r li k e t.

Filmteamet var ledsagade ute på bron och uppe i pylonerna av brons personal, och stod också i tät kontakt med trafikcentralen. Øresundsbrons säkerhetsansvariga höll också en säkerhetskurs med hela filmteamet, inklu­ sive alla statister, innan de släpptes ut på bron. – Jag är imponerad över det rigorösa säker­ hetsarbete man har på bron, det var inga detaljer som lämnades åt slumpen, säger Kristian Hoberstorfer. Väl på plats rullade inspelningarna på som planerat. Tiden var knapp, man hade sju timmar på sig per natt, vilket är kort tid i inspelningssammanhang. Till och med vädrets makter var på filmarnas sida och bjöd på stjärnklar himmel, fast det var ganska kallt. I synnerhet för liket. – Kroppen är en docka, men för närbilderna används en skådespelerska, som fick ligga på bron, och för henne blev det ju lite kallt, säger Thomas Nilsson, platschef vid Filmlance.

K im B o d n ia ä r v ä lk ä n fö r b å d d e den d anska och sve nska T V-p u b li ken.

Te a m o c h s ta ti s te r v a ru n t h u r n d ra p e rs o n e r.

S ju ti m mar pe r n a tt b e ty d d e e tt ta jt in s p e ln in g s s c hema.

FO K U S Ö R ES U N D 2010 / 7


Spelbranschen på väg ut ur LIMBO Stilen i datorspelet LIMBO må vara dyster och mörk, men huvudpersonen – en liten pojke med lysande ögon – visar nu vägen ut ur mörkret för den danska spelbranschen. LIMBO är sommarens bäst säljande spel för XBOX Live.

Datorspel på frammarsch Också i Öresundsregionen är potentialen enorm och Copen­ hagen Capacity har framhävt spelmarknaden som ett av de

Det framgångsrika datorspelet LIMBO har skänkt nytt liv åt den danska spelbranschen, som fram till nu varit nära ett game over. Med succén har Öresundsregionen återtagit sin position som nordiskt centrum för spelutveckling. Samarbetet över sundet haltar dock ännu. A v D a n n i Tr a v n , f o t o : P l a y D e a d

En ensam pojke i en mörk och öde värld har bringat fram leenden i den danska spel­ branschen. Som huvudperson i datorspelet LIMBO spelar han en viktig roll i en av de störs­ ta, danska spelsuccéerna någonsin. Spelet har sålts i omkring 400.000 exemplar, och Microsoft menar, att det är sommarens bäst säljande spel för Xbox.

ansökningar om stöd för utveckling av dator­ spel stigit från 55 år 2006 till 230 bara i år.

Och LIMBO är inte det enda. Den senaste succén Max and the Magic Market för konsolen Nintendo Wii blir ständigt hyllad för sin origina­ litet. Tillsammans skapar spelen bilden av en dansk spelbransch, som fått nytt liv efter några år av fler konkurser än framgångar.

Trots den återfunna danska optimismen har svenskarna fortfarande försprång. De har haft en jämn ström av framgångar utanför landets gränser, och företag som Massive Ubisoft är numera stora och internationella.

Communication Manager Jacob Riis berättar, att spelutvecklarna i Köpenhamn, Malmö och Helsingborg står för en stor del av dessa.

Sverige leder ännu

viktigaste utvecklingsområdena i Öresundsregionen. I Sverige och Skåne har stora företag länge dominerat mark­ naden, och de största är Massive Ubisoft, Southend Interactive och Frictional Games. De står bakom internationella framgångar som World in Conflict, Ground Control I och II, samt Penumbra-serien. I Danmark och Köpenhamn var i synnerhet IO Interactive och Deadline Games de stora aktörer­ na, med succéspel som Hitman, Kane and Lynch och Blackout. På sistone har båda företagen

– LIMBO tar oss ut ur limbot, kan man säga. Framgången kan ge ett lyft till branschen i Öresundsregionen och locka hit fler invest­ erare, säger Business Development Manager Ulrik Bolt Jørgensen från Copenhagen Enter­ tainment, som arbetar med att bygga broar mellan investerare och kreativa krafter inom spel och film.

haft svårt att följa upp tidigare framgångar och 2009 gick Dead­ line Games i konkurs. Efter ett par stillastående år har det nu kommit fram en ny våg av unga, innovativa spelutvecklare, som står bakom nya succéer som LIMBO och Max and the Magic Marker. Förväntningen är, att fler företag ska ge sig ut på marknaden snart. Därmed är Öresundsregionen tillbaka som en viktig aktör på datorspelsområdet, med möjlig­ het att få del av de stora pengar

Det spelas högt i Öresundsregionen Öresundsregionen har etablerat sig som nordiskt centrum för spelutveckling med en rad viktiga företag på båda sidor av sundet – IO Interactive, NDS, PlayDead och Press Play i Köpenhamn, Massive Ubisoft och Southend i Malmö samt Frictional Games i Helsingborg. I regionen finns också för ämnet relevanta lärosäten, som IT-universitetet, Det Danske Akademi for Digital Interaktiv Underholdning, Game Assembly och Malmö högskola.

som ligger i denna världsom­ spännande marknad.

8 / FO K U S Ö R ES U N D 2010

Dessutom huserar det officiella datorspelsam­ arbetet mellan de nordiska länderna, Nordic Games Program, i Malmö. Här har antalet

– De svenska spelutvecklarna arbetar målmedvetet fram mot färdigt spel. Utveck­ lingsprocessen är mycket interaktiv och bygger på samarbete, och det är vi duktiga på i Sverige, säger Ann-Sofie Sydow, Program Manager på spelutbildningen Game Assembly. I gengäld har de svenska utvecklarna inte varit lika bra på att söka samarbeten med sina danska kollegor, men det är samma sak på andra hållet. – Kunskapsdelning är inte självklar i bran­ schen, kanske på grund av de långa utveck­ lingstiderna. Man har en tendens att vilja skydda sina idéer och sin teknologi, säger Jacob Riis. Han pekar dock på några initiativ som kan ge branschen i regionen ett gemensamt lyft: – Nordic Game är ett exempel på mötesplats för branschen. Men även utbildningarna måste bli bättre på att samarbeta, så att de studeran­ de träffas och skapar nätverk. De lokala produ­ centföreningarna kan också bli bättre på att samarbeta kring arrangemang, där deras medlemmar kan mötas.


Den danska spelbranschen saknar stöd Den aktuella danska framgången på spelmarknaden kan få ett abrupt slut, om man inte snart finner ekonomiskt stöd. Det menar branschföreningen och spelutvecklarna bakom Max and the Magic Marker. A v K a r s t e n Ø s t e rg a a rd N i e l s e n , f o t o : P re s s P l a y

Glädjen över de senaste danska succéerna är stor, men överskuggas av rädslan för att spelbranschens nuvarande uppgång avbryts innan den ens hunnit komma igång. – Vi står inför ett möjligt genombrott i likhet med det som dansk film fick uppleva med dogma-trenden under 90-talet. Men utan investeringar faller det hela platt. Och just nu investeras det helt enkelt inte tillräckligt, säger Klaus Hansen, ordförande för Produ­ centföreningen, som är spelutvecklarnas branschorganisation i Danmark.

som är avsatta nu, kommer de flesta inte klara sig, säger Klaus Hansen. Han får stöd av Ole Teglbjærg, partner och projektutvecklare hos Press Play, som står bakom spelet Max and the Magic Marker. – Hade vi inte fått stöd från både den danska staten och Nordic Games, hade vårt spel aldrig blivit till någonting. Vi var ett litet företag utan pengar att själva utveckla spel. De få kronor vi har fått, har betytt allt för oss. Men det är verkli­ gen inte mycket pengar som finns att få, och många söker förgäves, säger Ole Teglbjærg.

I mitten av oktober gjorde det danska kultur­ ministeriet en satsning till stöd för spel­ branschen. Satsningen ska ge 4 miljoner DKK om året, ett belopp som inte räcker långt.

Klaus Hansen menar, att Danmark borde lära av Sverige och se på spelbranschen med nya ögon:

– Vi uppskattar att 60 – 70 danska spelut­ vecklare bara saknar det sista tillskottet för att ta sig in på marknaden. Med så små medel

– I Danmark har spelutveckling uppfattats som en kulturaktivitet. I Sverige uppfattar man det som företagande, och därför har man upp­ nått helt andra resultat än i Danmark, säger Klaus Hansen.

Max and the Magic Marker är senaste tillskottet på marknaden från en dansk datorspelbransch på förnyad frammarsch. Spelet fick sitt grundstöd från det danska kultur­m inisteriet och Nordic Games, och om fler spel ska kunna följa upp framgången, så måste det till mer stöd. Annars riskerar en mängd möjliga storspel att aldrig bli färdigställda, menar spelutvecklaren bakom Max and the Magic Marker.


Rymd, ljus och nya tåg i nya tunneln Fakta Citytunneln – Citytunneln ska förbättra tågtrafiken i Skåne med fler avgångar, kortare restider och resor utan byten.

Det doftar plast, tåget blänker lila och nytt, och sätena är hårda men bekväma. På fyra minuter sveper vi under jorden från Malmö Central till Hyllie. Och så tillbaka igen. Det är teståkning i Citytunneln, som invigs den 4 december.

– Två 6 kilometer långa parallella tunnlar har byggts under centrala Malmö. – Malmö får två helt nya statio­ ner – Triangeln och Hyllie. Och en nybyggd perrong vid Malmö C. – Öresundståg och Pågatåg kommer att stanna vid de tre stationerna. Malmö C kommer även att trafikeras av fjärrtåg. – Den officiella invigningen sker den 4 december. Då kommer svenske kung Carl XVI Gustaf och inviger. – Malmö Syd Svågertorp stängs när Citytunneln öppnar för tra­ fik. Sista station före Kastrup blir i stället Hyllie. Svågertorp öppnar igen när Ystadbanan kopplas in till Citytunneln i augusti 2011. Källa: Citytunneln och Skånetrafiken

Av Sanna Holmqvist, foto: Citytunneln

Bygget av Citytunneln har präglat Malmö de senaste åren. Ingen som passerat Centralen eller Triangeln har kunnat missa att något stort är på gång. Nu nalkas slutet för plank, avstängningar och trängsel. Den 4 december slås portarna upp till underjorden och svenske kungen kommer och inviger. Vi tar trapporna vid Malmö Central och kommer ner på en alldeles ny, betonggrå perrong. Arkitekturen påminner om stationen vid Kastrup och de kalla, lutande stålbänkarna på perrongen är desamma. Ingen risk att någon blir sittande och glömmer gå på sitt tåg här inte. Det är mycket rymd och ljus, så man glömmer att man befinner sig långt under jord. Det känns spännande, lite högtidligt, att änt­ ligen få se vad som gömt sig bakom plank och nere i grävhålen. Och att första gången sätta foten på det ställe som inom kort kom­ mer vara vardag för tusentals människor. Citytunnel-förbindelsen är en 17 kilometer lång järnväg. Den förbinder Malmö Central med Øresundsbron och dessutom knyter den ihop

det skånska järnvägsnätet. Den innebär också att fjärrtåg kan passera genom centrala Malmö. – En öresundsresenär som åker från orter norr om Malmö sparar upp till 10 – 15 minuter i restid, beroende på varifrån man åker. För dem som åker från Malmö är den stora vinsten att det nu finns två centrala stationer, både Malmö Central och Triangeln, berättar Örjan Bergh, informatör vid Citytunneln. Även danska resenärer kommer uppleva stora fördelar med den nya förbindelsen, säger han. – De nya stationerna Triangeln och Hyllie kom­ mer göra stor skillnad för danska besökare. Hyllie station ligger vid Malmö Arena, det är många danskar som åker på event där. Vid Triangeln finns köpcentret och shoppings­ tråken längs gågatorna. Det är också nära till kulturinstitutionerna, som Malmö Opera och Konsthallen. Vi kliver på Östen Warnebring som är ett av Skånetrafikens nya pågatåg. Mittemot, på andra spåret, står Birgit Nilsson och väntar, också hon alldeles ny. Inuti tåget är skillnaden tydlig från de nuvarande Öresundstågen. Säte­ na är nerfällbara och hårdare, fast bekväma. Tåget lämnar Malmö C och kör genom den upp­lysta tunneln. Det går fort, 160 km i tim­ men. Rälsen är specialbyggd för att minimera ljudet, så att de boende ovan jord inte ska bli störda. Patrik Magnusson är projektledare för del­ projekt järnväg. Han har arbetet med City­ tunneln i 12 år, alltså långt innan många av oss ens kände till att den var på gång.

10 / FO K U S Ö R ES U N D 2010


– Den stora utmaningen med bygget har varit att det är underjordiskt arbete, med tunnel­ borrningar och bygge av bergsrum. Man vet aldrig riktigt säkert vad man står inför. Det andra har varit att få ihop alla trådar, att samordna alla entreprenörer så att allt går åt samma håll. Det tycks de ha lyckat bra med, för tunneln är klar ett halvår tidigare än beräknat och slut­ notan är en miljard mindre än budgeterat. – Nu är det bara de tekniska testerna som vi håller på med, och de har visat lite små­ problem som vi håller på att justera. Det är ju därför vi testar, vi är glada att hitta dem nu. Efter Triangeln, vars station går i samma stil som Malmö C, med samma ljus och samma grå betong, kommer vi ut i dagsljuset. 11 kilometer av förbindelsen går ovan jord. Tåget stannar till vid Hyllie station, också den nybyggd, och Citytunnelns sista station. Inom kort ska vi åka tillbaka igen, så är det på test­ tur, vi får åka fram och tillbaka flera gånger för att riktigt känna på hur det är. Slutligen stiger vi av på Malmö C igen för att ta trap­ porna upp i dagsljuset. Allt har gått bra och Patrik Magnusson är glad. – Det var allra första gången människor åkte som inte har arbetat med tunneln, så det är klart att det var spännande. Men allt har gått bra och vi har fått positiv respons, så jag är nöjd.

FO K U S Ö R ES U N D 2010 / 11


Den Blå Planet ligger i startgroparna

Den Blå Planet blir Nordeuropas största och modernaste akvarium med fisk- och havsdjur från hela världen.

Den första oktober togs första spadtaget till en av Öresunds­ regionens kommande stora attraktioner, Den Blå Planet. Det nya akvariet blir Nordeuropas största och förväntas locka 700.000 besökare om året till regionen. A v K a r s t e n Ø s t e rg a a rd N i e l s e n , f o t o : D e n B l å P l a n e t

Sedan det öppnade 1939 har Danmarks Akva­ rium varit ett populärt utflyktsmål för besökare från hela världen. Men de gamla byggnaderna i Charlottenlund är nerslitna, och för trånga att husera både forskning, turister och inte minst moderna akvarier.

Arkitektfirman 3XN har ritat Den Blå Planet. Formen är inspirerad av en virvelström, och tanken är att bygget, när det står klart 2013, ska bli ett landmärke för Öresundsregionen.

Därför tog Danmarks Akvarium det första spadtaget till sitt nya hem den förste oktober. Namnet på det nya bygget är Den Blå Planet och det är inte precis tal om något litet hobby­ akvarium: Den Blå Planet blir med sina 9.000 kvadratmeter Nordeuropas största och mest moderna akvarium. – Vi bygger ett akvarium som kan ligga på högsta internationella nivå när det gäller utställningar och undervisning. Jag tror också att vi kan hjälpa till att stärka intresset för naturvetenskap hos de kommande generatio­ nerna, säger professor Flemming Frandsen vid Danmarks Akvarium, som deltog i första spadtaget för Den Blå Planet. Den Blå Planet ska, precis som Danmarks Akvarium har gjort hittills, fokusera på lokalt fisk-, djur- och växtliv, men också på exotiska arter. Det kommer ha både varmt och kallt färskvatten, varmt och kallt saltvatten, regn­ skog, ett oceanarium och en utomhus-sjö.

12 / FO K U S Ö R ES U N D 2010

700.000 besökare Med sin placering nära Øresundsbron, Kastrups flygplats, Köpenhamn och Malmö förväntas Den Blå Planet bli ett av de största turistmålen i Öresundsregionen. Målet är att locka 700.000 besökare om året. Samtidigt hoppas byggherrarna att Den Blå Planet kan bli mer än ett akvarium för människor. – Byggnaden är utformad som en virvelström och visar något av den bästa arkitektur som Danmark kan erbjuda det 21:a århundradet. Den Blå Planet blir ett helt unikt bygge som inte bara till innehåll, men också i sin form, har potential att bli ett nytt landmärke för Köpenhamn, Danmark och Öresundsregionen, säger direktör Flemming Borreskov från Realdania, en av fyra bidragsgivare till det stora nya bygget. Planen är att Den Blå Planet ska slå upp port­ arna för besökare under våren 2013. Tills dess håller Danmarks Akvarium öppet i de nuvaran­ de lokalerna i Charlottenlund.


Gästskribent

Skarpt läge i Sverige Chockerande, ofattbart, en politisk katastrof. Så var den officiella, eller skall vi säga politiskt korrekta, bilden bland politiker och samhälls­ debattörer efter valet den 19 september. Vad många befarat, och några motarbetat, ”är nu på riktigt”, som Mona Sahlin uttryckte det på valnatten. ”Nu har vi skarpt läge!”

i grunden odemokratiska sätt som i Danmark. Den hållningen sänker tröskeln för fördomar och rasism. Och förstärker känslan av ett vi mot dom. Omvänt menar många i Danmark att svensk förmyndarmentalitet, vår rädsla för vad vanligt folk tycker och tänker, om något är just odemokratiskt.

Upprördheten handlade om Sverigedemokra­ terna, ett uttalat främlingsfientligt parti, som nu med 5,7% av rösterna marscherade in i riksdagen.

Sverigedemokraterna är mycket ett skånskt fenomen. En viktig rekryteringsbas fann man i regionens många lokala missnöjespartier med rasistisk grund; Skånepartiet, Sjöbopar­ tiet, Hörbypartiet, Kävlinges väl för att nu näm­ na några. Dessa kan i sin tur delvis förklaras utifrån ett centrum-periferi perspektiv. Många i Skåne misstror centralmakten och etablisse­ manget. Att Skåne relativt sett har tagit emot många invandrare är ytterligare en förklaring. Det finns också områden i brons bakvatten som lett till en marginalisering med hög arbets­ löshet, försämrad service och utflyttning. Närheten till Danmark och framgången där för Dansk Folkeparti har också spelat in.

Reaktionen i Sverige är sårad nationell stolt­ het. Och inte oväntat, en viss skadeglädje i övriga nordiska länder. Under många år har svenska politiker, journalister och samhälls­ analytiker närmast tävlat om att lyfta fram lan­ dets invandrings- och integrationspolitik som ett föredöme, samtidigt som man varnat för att Sverige ”inte får bli som Danmark”. Och så har vi nu det… eller? På ett plan ja, och det gäller rikspolitiken. Precis som i Danmark 1998 när Dansk Folke­ parti gjorde entré i Folketinget, måste reger­ ingen nu förhålla sig till ett illa ansett parti med vågmästarroll. Men om utvecklingen blir densamma öster om sundet återstår att se. Både till opinionssiffror och reell makt. I Dan­ mark kom Dansk Folkeparti ganska snart in i stugvärmen, trots uttalanden om att så inte skulle ske. I Sverige är retoriken inledningsvis densamma. ”Sverigedemokraterna vill vi inte ta i med tång”, säger statsminister Fredrik Reinfeldt. Om denna hållning kvarstår under hela mandat­ perioden är inte given, men heller inte omöjlig. Sveriges långa tradition av en statligt styrd mångkulturalism är starkt förankrad både bland politiker och folk i gemen. Så är inte fallet i Danmark där dansk kultur och nationa­ lism betonas långt mer. Det samma gäller den renhållningsiver man i svensk offentlig debatt visar mot främlings­ fientliga och rasistiska uttalanden. Folk får gärna tycka vad de vill. Men åsikterna får inte torgföras på samma råa, vulgariserade och

Men att tala om ”en dansk smitta” vore fel. Främlingsfientlighet och rasism är självklart också del av en svensk kultur och skall för­ klaras lokalpolitiskt och nationellt. Sverige­ demokraterna och Dansk Folkeparti liknar bara delvis varandra. Båda förenas i sin negativa syn på invandrare i allmänhet och muslimer i synnerhet. Båda uppfattar den ”nationella ­kulturen” som statisk, närmast mytologisk, som vore det möjligt att vrida klockan tillbaka till något som egentligen aldrig funnits. Men Dansk Folkeparti är i likhet med vad svenska Ny demokrati en gång var grundat från toppen och har i samtliga kommunalval avsevärt lägre andel väljare än på riksnivå. Med Sverige­ demokraterna förhåller det sig tvärtom. Deras väljarbas är främst unga, lågutbildade män, ofta arbetslösa. Dansk Folkeparti däremot har också dragit till sig akademiker, präster och andra högutbildade. Den skillnaden, om den nu består, kan visa sig avgörande för om Sverige­demokraterna skall fortsätta att växa. Eller spricka likt trollen i solen, när de nu får bekänna färg.

Gästskribent Gunnar Alsmark docent i etnologi vid Lunds universitet Tidigare gästskribenter Heidi Avellan, politisk chefredaktör för Sydsvenskan Smala fälgar kräver hård skalle Frank Jensen (S), Overborgmester i Köpenhamns Kommun: Det händer inte tillräckligt i regionen Pia Kinhult (M), regionråd och ansvarig för tillväxt i Region Skåne: Femern Bælt-beslutet är ett första steg ur krisen Christian Gether, direktör för Arken Museum for Moderne Kunst: Låt oss återuppliva Skanörmarknaden

Gunnar Alsmark

FO K U S Ö R ES U N D 2010 / 13


Svenska barn får modersmåls­ undervisning i Köpenhamn Föräldrar och barn stiger gärna upp lite tidigare på lördagsmorgnarna och packar skolväskorna, även om andra är lediga. Modersmålsundervisning har blivit en lyckoträff bland svenskar i Danmark, men undervisningen fick en trög start, och de svenska föräldrarna fick själva kämpa för att få igång det hela. Av Maria Houen Andersen, foto: Claus Peuckert

Ibland krävs det bara en liten knuff ut i det okända för att få hjulen att snurra. Det testar en sjuårig elev om och om igen. Han lutar sig farligt långt ut åt sidorna och ser ut som att han vilken sekund som helst ska välta pennskrin, papper och en blå matsäck på golvet. Det är lördag förmiddag och han sitter i ett rymligt klassrum på Tove Ditlevsens Skola på Enghave Plads. Det är inte en helt vanlig dansk klass som de 16 eleverna går i. Det märks redan vid ingången till den murstensröda skolan, där en grupp italienska föräldrar precis har lämnat sina barn. Längre in på gården kommer en thai­ ländsk familj gående, och på klätterställningen ropar två pojkar till varandra på svenska.

Katarina Jiton är lättad över att hennes barn kan gå på modersmålsundervisning i svenska varje lördag. Hon talar själv svenska med barnen hemma. – Det betyder dessvärre att mitt eget språk aldrig blir helt bra, eftersom jag talar svenska med Linus och Esmeralda, men det är det värt, säger Katarina Jiton.

Tove Ditlevsens Skola förvandlas under vecko­ sluten till en multikulturell oas, där barn från första till nionde klass får modersmålsunder­ visning i allt från italienska, ryska, thailändska, vietnamesiska, polska – och sedan 2009 – även svenska.

Fick panik Svenska som modersmålsundervisning kom till först för ett år sedan, men var länge efter­ längtat bland de föräldrar vars barn nu nyttjar möjligheten. – Jag fick lite panik när jag fick klart för mig att modersmålsundervisning på svenska inte var en möjlighet, när jag fick mitt första barn, berättar Katarina Jiton, som fick Linus för åtta år sedan.

14 / FO K U S Ö R ES U N D 2010

Men Katarina, som är uppväxt i Örebro, trivdes för bra i Köpenhamn för att flytta tillbaka till Sverige. Hon kom till Danmark 1999 i sam­ band med en studievistelse på Samsø och flyttade därefter till Köpenhamn, där hon mötte Anders som hon fick Linus och Esmeralda med. Nu bor de alla fyra på Amager.

En seg kamp Katarina och ett par andra föräldrar arbetade hårt i flera månader för att få ihop en grupp på minst 12 barn, så att Köpenhamn därmed hade skyldighet till att erbjuda modersmåls­ undervisning i svenska: – Vi försökte samla folk via vårt nätverk på Facebook och genom ”Andra Sidan Sundet”. Vi såg också till att medlemsbladet i den svenska kyrkan i Danmark tog upp möjlighe­ ten. Och slutligen, då vi hade varit igång i ett år, hade vi fått ihop 12 barn, säger Katarina Jiton med ett leende. – Mina barn är öresundsmedborgare och får kanske lust att flytta till Sverige och arbeta vid någon tidpunkt. Så det är nödvändigt att både det skiftliga och muntliga språket är på en hög nivå. Det är dags att stänga böckerna, men åtta­ årige Linus hinner berätta vad han tycker om modersmålsundervisningen. – Jag kunde gärna sovit lite längre på lördags­ morgnar, men jag har blivit bättre på att läsa och stava på svenska. Och så är det kul att kunna flera språk bra, tillägger han innan han – tillsammans med resten av klassen – som avslutning på dagen ska sjunga några svenska sånger.


Modersmålsundervisning ger bättre betyg Det finns flera goda grunder till att låta ditt barn gå på modersmålsundervisning, visar undersökningar.

Av Maria Houen Andersen

De har lättare att räkna, och betygsgenomsnit­ tet är högre än andra jämnårigas. Barn, som till exempel talar både svenska och danska, och nappar på erbjudandet om modersmåls­ undervisning, klarar sig bättre i skolan än barn som inte är tvåspråkiga. Det visar en stor, svensk undersökning från 2008. – Det har varit en allmän vetskap inom forsk­ ningsvärlden i många år, att de starkaste barnen, både vad gäller språket och utbild­ ningsmässigt är de som väljer båda språken och inte ignorerar svenskan, om det är deras modersmål, säger Anne Holmen, professor i tvåspråkighet vid Danmarks Pædagogiske Universitetsskola.

Matematik blir en lek Hon förklarar att inlärning – både för tvåspråki­ ga och alla andra barn – handlar om att bygga broar från det kända till det nya som de ska lära. Därför blir tvåspråkiga barn duktigare elever genom att de får utveckla sitt moders­ mål. – Det handlar inte enbart om att barnen får möjlighet för att återvända till Sverige. Under­ sökningar visar att de blir bättre i både danska, geografi och matematik, om de lär sitt eget språk ingående, berättar Anne Holmen.

Koncentrationen är hög bland barnen på lördagsskolan. Varje lördag sjunger de svenska sånger, läser högt på svenska och lär nya ord som ”kråk­g uldet”. Merparten av barnens föräldrar arbetar och bor i Danmark, antingen permanent eller i kortare perioder.

Forskarna kan dock inte entydigt förklara vad det är med modersmålsundervisning som gör att det gynnar barns generella utveckling. – Någon hävdar att det att barn lär sig språk tidigt, gör dem klokare. De blir bra på att knäcka koder, och då är matematiken kanske lättare att förstå, förklarar Anne Holmen.

FO K U S Ö R ES U N D 2010 / 15


Avsändare:

POSTTIDNING

Øresundsbro Konsortiet Box 4278 203 14 Malmö Tel. +46 (0) 40 676 60 00

Advokatbyrå ger råd över sundet Efterfrågan på advokattjänster tvärs över Öresund ökar stadigt. Det har fått advokatbyrån MAQS Law Firm att fusionera med delar av den Malmö-baserade firman Hamilton. Därmed kan MAQS Law Firm nu kalla sig den största advokatbyrån i Öresundsregionen. A v K a r s t e n Ø s t e rg a a rd N i e l s e n , f o t o : M A Q S L a w F i r m

MAQS Law Firm har länge varit en av de stora spelarna på advokatmarknaden. Med kontor i hela Baltikum samt Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn har firman förgreningar i hela Östersjöområdet. Nu utvidgar de sina avdelningar i både Malmö och Köpenhamn betydligt genom att ta över delar av två andra advokatbyråer. I Köpenhamn tar MAQS Law Firm över 15 anställda från konkurrenten Nordia. Samtidigt fusioneras en stor del av den Malmö-baserade advokatbyrån Hamilton med MAQS som därmed blir den största advokatbyrån med kontor på bägge sidor av Öresund med över 100 anställda i Köpenhamn och 50 i Malmö. Hos den nya svenska grenen av byrån ser man stora möjligheter i det nya samarbetet, som kan ge både danska och svenska kunder en stor fördel när det kommer till att navigera genom skillnaderna i de båda ländernas lagar.

Philip Graff (t.v) och Bo Thorvinger har genom att förena sina byråer skapat Öresunds­regionens största advokatfirma. Specialkompetensen är juridik tvärs över sundet och det är en kompetens som efterfrågas allt mer, enligt Bo Thorvinger.

16 / FO K U S Ö R ES U N D 2010

– Vi märker dagligen att kundernas behov för att få svar på frågor om den danska marknaden och de danska lagarna blir större. Det görs fortfarande fler och fler affärer över sundet, säger Bo Thorvinger, tidigare VD på Hamilton, och numera partner i MAQS Law Firm. Fler partners i Köpenhamn och fusionen i Malmö är enligt MAQS VD, Philip Graff, en del av en medveten satsning på Öresundsregionen. – Med fusionen i Malmö och det team som tas in i MAQS, tar vi ytterligare steg mot vår målsättning och våra klienter kan nu dra nytta av ett ännu starkare lag, säger Philip Graff. Det är inom Life Science som företaget har sina starkaste kompetenser, men som internationell advokatfirma är MAQS Law Firm specialister inom samtliga affärsjuridiska områden.

B


fokus_2010_05_se