Page 1

Zuk uste baino izapide gehiagotan

zure konfiantza kudeatzen dugu


Guztiz lasai egoteko zerbitzu globala eskaintzen dizugu Zuk izapide asko gure esku uzten dituzu jada, baina baliteke eskaini diezazukegun zerbitzu guztiak ez ezagutzea. Izan ere, Orekan Zuzenbidean (Zuzenbide Fiskala, Merkataritzakoa eta Finantzakoa), Fondo eta Inbertsiotan eta Kontabilitatean adituak diren profesionalekin eta lan-harremanetako graduatuekin lan egiten baitugu osoa eta konfiantzazkoa den zerbitzua zure esku jartzeko. Badakizu nolakoak garen. Eta badakizu guretzat garrantzitsuena zure konfiantza kudeatzea dela. ALOR JURIDIKOA Zuzenbide zibila · Familia, banantzeak, dibortzioak, izatezko bikoteak, elikadura · Ondorengotzak,testamentuak, jaraunspenak · Alokairuak · Kopuruak erreklamatzea · Gizarte erantzukizuna, trafiko istripuak · Betebeharrak eta kontratuak Zigor zuzenbidea · Delitu eta hutsegiteen defentsa eta akusazioa · Zigortuen eta auzi-iheslarien erregistro nagusiko espedienteak Zuzenbide administratiboa · Erantzukizun administratiboa · Kontratazio administratiboa · Osasuna · Desjabetzeak · Administrazioarekiko auzi-prozesuak · Hirigintza-diziplina · Aurri-espedienteak


ENPRESA ETA AUTONOMOEN ALORRA Zuzenbide fiskala · BEZ · Errenta · Kontabilitatea · Urteko kontuak · Aholkularitza orokorra Merkataritza zuzenbidea · Sozietateen eraketa · Desegiteak eta aldaketak · Merkataritzako kontratuak · Konkurtso legea (porrotak) · Judizio betearazleak Lanaren eta gizarte segurantzaren zuzenbidea · Nominak · Gizarte segurantza · Altak/bajak · Kaleratzeak · Kopuruak · Ezintasunak Alor ekonomikoa · Inbertsioak · Fondoak · Errenta finkoa, aldagarria edo mistoa Aseguruak · Bizi-aseguruak · Gizarte erantzukizuneko aseguruak · Istripuak, etab.


En muchos mรกs trรกmites de lo que crees

gestionamos tu confianza


Un servicio global para una tranquilidad total Tú ya confías en nosotros para tramitar muchas de tus gestiones. Lo que tal vez no conozcas son todos los servicios que podemos ofrecerte. Porque en OREKA trabajamos especialistas en Derecho (Fiscal, Civil, Mercantil y Financiero), así como expertos en Fondos e Inversiones y en Contabilidad y Graduados Sociales. Para ofrecerte un servicio integral y de confianza. Porque ya nos conoces. Y sabes que para nosotros lo más importante es gestionar tu confianza. LÍNEA JURÍDICA Derecho civil · Familia, separación, divorcio, parejas de hecho, alimentos · Sucesiones, testamentos, herencias · Arrendamientos · Reclamación de cantidades · Responsabilidad civil, accidentes de tráfico · Obligaciones y contratos Penal · Defensa y acusación por delitos y faltas · Expedientes registro central penados y rebeldes Administrativo · Responsabilidad administrativa · Contratación administrativa · Sanidad · Expropiaciones · Procedimientos contencioso administrativos · Disciplina urbanística · Expedientes de ruina


LÍNEA EMPRESA Y AUTÓNOMO Fiscal · IVA · Renta · Contabilidades · Cuentas anuales · Asesoramiento general Mercantil · Constitución sociedades · Disolución y modificación · Contratos mercantiles · Ley concursal (quiebras) · Juicios ejecutivos Laboral social · Nóminas · Seguridad Social · Altas, bajas · Despidos · Cantidades · Incapacidades Línea económica · Inversiones · Fondos · Renta fija, variable o mixta Seguros · Vida · Responsabilidad civil · Accidentes, etc.


Oreka  

En OREKA trabajamos especialistas en Derecho (Fiscal, Civil, Mercantil y Financiero), así como expertos en Fondos e Inversiones y en Contab...